Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr XVI / 2016

PROTOKÓŁ NR XVI / 2016

Z SESJI RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 30 marca 2016 r.

 

Pkt 1 Otwarcie sesji Rady Powiatu.

Grzegorz Kaźmierczak, przewodniczący Rady o godz. 16.05 otworzył XVI sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni. Powitał radnych, starostę, pracowników Starostwa, przedstawicieli służb, inspekcji, straży, jednostek organizacyjnych powiatu i lokalnych mediów oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w posiedzeniu bierze udział 18 członków Rady. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Pkt 2 Przyjęcie protokołów z XIV i XV sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady poinformował, że protokoły z poprzednich sesji Rady zostały sporządzone w statutowym terminie, a z ich treścią radni mogli się zapoznać w biurze Rady. Z uwagi na brak poprawek i uzupełnień, przewodniczący Rady stwierdził przyjęcie protokołów z XIV i XV sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego.

 

Pkt 3 Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady poinformował, że porządek obrad został przedłożony z materiałami na sesję Rady. Zapytał, czy radni chcą wnieść zmiany do treści proponowanego porządku posiedzenia.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński wnioskował o wprowadzenie zmiany polegającej na dodaniu punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez powiat wrzesiński wniosku o dofinansowanie projektu pt.: „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną” w latach 2014-2020” – Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dodał, że skutkuje to wprowadzeniem autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027, która zostanie omówiona wraz z projektem uchwały.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt przedmiotowej uchwały będzie wprowadzony w pkt. 5.1 proponowanego porządku obrad. Następnie poddał pod głosowanie wniosek Zarządu o zmianę treści porządku obrad.

Członkowie Rady, w 18-osobowym składzie, jednomyślnie przyjęli zmianę treści porządku obrad.

 

Pkt 4.1 Przedstawienie informacji przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący Rady zapoznał Radnych z terminami odbytych posiedzeń Zarządu i komisji oraz pismami, które wpłynęły do Biura Rady w okresie międzysesyjnym od 24.02.2016 r. do 30.03.2016 r.

Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

Pkt 4.2 Przedstawienie sprawozdania przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał podjętych na XIV i XV sesji Rady.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał podjętych na XIV i XV sesji Rady.

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem.

 

Pkt 4.3 Przedstawienie oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Wrzesińskiego za 2015 rok.

Przewodniczący Rady poprosił Krzysztofa Pałczyńskiego, dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej oraz Annę Węclewską, rzecznika Sanepidu o przedstawienie oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Wrzesińskiego za 2015 rok.

Krzysztof Pałczyński poinformował, że najważniejszą potrzebą jest pozyskanie nowej siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. Zaznaczył, że Stacja aktualnie zatrudnia 25 osób, z czego 19 osób są to pracownicy inspekcyjni. Powiadomił również, iż średnia płaca w inspekcji sanitarnej wynosi 2700 zł brutto.

Anna Węclewska poinformowała, że głównym celem Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej jest promowanie zdrowego stylu życia, nadzór nad bezpieczeństwem żywności i bezpieczeństwem zdrowotnym wody, zapobieganie powstawaniu chorób i zaburzeń zdrowia, w tym chorób zakaźnych oraz zawodowych poprzez sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego z zakresu zdrowia publicznego oraz prowadzenie działalności przeciwepidemicznej. Dodała, że w 2015 r. nadzorem była objęta ochrona zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych poprzez: sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego, prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób, zwłaszcza zakaźnych, inicjowanie, organizowanie, koordynowanie i prowadzenie działalności oświatowo – zdrowotnej w celu kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych. Powiadomiła, iż powyższe zadania były realizowane przez poszczególne komórki organizacyjne stacji lub samodzielne stanowiska tj: Higienę Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku, Higienę Komunalną, Higienę Pracy, Epidemiologię, Higienę Dzieci i Młodzieży, Oświatę Zdrowotną i Promocję Zdrowia oraz Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny. Poinformowała, że wykonano łącznie 1768 kontroli sanitarnych, na podstawie, których wydano  1447 decyzji administracyjnych, w tym 474 stanowiły decyzje płatnicze. Zaznaczyła, że w zeszłym roku wydano 34 mandaty karne na łączną kwotę 6450,00 zł.

Prezentacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Radni nie podjęli dyskusji w przedmiotowej sprawie.

 

O godzinie 16:15 do sali obrad wszedł Radny Bogdan Kruk.

 

Pkt 5.1 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na założenie przez Powiat Wrzesiński wniosku o dofinansowanie projektu pt.: „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną” w latach 2014-2020” – Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przewodniczący Rady poprosił Annę Wolską - Wróblewską, naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Rady.

Anna Wolska – Wróblewska poinformowała, że Powiat Wrzesiński zamierza złożyć wniosek  o dofinansowanie Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym oraz Poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”. Dodała,  że projekt w całości szacuje się w kwocie 5 299 325,81 zł. Wyjaśniła, iż wartość dofinansowania musi być zmieniona na kwotę 2 701 147,33 zł, ponieważ system komputerowy nie przyjmuje kwoty 2 701 147,34 zł, natomiast wkład własny wynosić będzie 2 598 178,48 zł. Powiadomiła, że termin realizacji projektu jest określony od 10.11.2015 roku do 31.08.2018 roku. Dopowiedziała, że celem projektu jest udzielenie przeprowadzenia kompleksowej modernizacji energetycznej oraz zmiany sposobu użytkowania budynku, który ma zostać siedzibą Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Radni nie podjęli dyskusji w przedmiotowej sprawie.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 97/XVI/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Powiat Wrzesiński wniosku o dofinansowanie projektu pt.: „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną” w latach 2014-2020” – Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 5.2 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (II)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ.

Przewodniczący Rady poprosił Eugeniusza Wiśniewskiego, dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Rady.

Eugeniusz Wiśniewski poinformował, że projekt realizowany jest od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku. Wyjaśnił, że kwota środków do wykorzystania w 2016 roku, na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, uległa zwiększeniu o 44 113,31 zł w stosunku do kwoty ujętej w projekcie i wynosi 944 691,81 zł. Dodał, iż efektem wdrożenia projektu jest objęcie wsparciem 114 osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia. Podkreślił, że w ramach tego projektu przewidziano 83 staże dla bezrobotnych, przeprowadzenie 16 szkoleń grupowych, natomiast 21 osób jednorazowo uzyska środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Oddał głos radnemu Krzysztofowi Strużyńskiemu.

Krzysztof Strużyński odwołując się do dwóch poprzednich programów, które nie zostały jeszcze zrealizowane zapytał, jaka jest szansa na wykorzystanie przyznanych środków w całości.

Eugeniusz Wiśniewski wytłumaczył, iż poprzednie projekty są nadal realizowane. Dopowiedział, że ogólna kwota przydzielona dla powiatów się nie zmieniła, natomiast podział środków uległ zmianie. Zapewnił o racjonalnym wykorzystaniu przyznanych środków.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 98/XVI/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (II)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 5.3 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (II)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Przewodniczący Rady poprosił Eugeniusza Wiśniewskiego, dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Rady.

Eugeniusz Wiśniewski poinformował, że projekt jest realizowany od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku. Dodał, że kwota środków do wykorzystania w 2016 roku, na podstawie decyzji Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej uległa zmniejszeniu o 0.05 zł w stosunku do kwoty ujętej w projekcie i ostatecznie wynosi 1 944 468,25 zł. Powiadomił, że efektem projektu będzie wsparcie 246 młodych osób bezrobotnych do 29 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy z I i II profilu pomocy tj. osoby, które nie biorą udziału w kształceniu i szkoleniu. Dopowiedział, iż w ramach projektu przewidziano 176 staży, 30 szkoleń oraz udzielenie 40 osobom jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Radni nie podjęli dyskusji w przedmiotowej sprawie.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 99/XVI/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (II)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 5.4 Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej

Przewodniczący Rady poprosił Annę Marię Kulczyńską, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Rady.

Anna Maria Kulczyńska poinformowała, że Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych przeznaczył dla Powiatu Wrzesińskiego środki na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w wysokości 2 769 440,00 zł, co stanowi 1,14% więcej środków w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dodała, że z otrzymanej kwoty na działalność warsztatów terapii zajęciowej przeznacza się kwotę 1 759 560,00 zł. Wyjaśniła, że środki w kwocie 1 009 880,00 zł przeznaczane są na realizację pozostałych zadań. Powiadomiła, że na rehabilitację zawodową w roku 2016 przeznacza się 320 800,00 zł, natomiast na rehabilitację społeczną przeznaczono 2 448 640,00 zł, w tym 1 759 560,00 zł na warsztaty terapii zajęciowej.

Radni nie podjęli dyskusji w przedmiotowej sprawie.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 100/XVI/216 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 5.5 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Przewodniczący Rady poprosił Eugenię Potęgę, inspektora w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej  o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Rady.

Eugenia Potęga poinformowała, że ustawa o systemie oświaty zobowiązuje organy dotujące szkoły i placówki niepubliczne do określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowego ich wykorzystania. Wyjaśniła, że zmienił się § 3 ust. 3 cytowanej ustawy, z którego wynika, że niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne o uprawnieniach szkół publicznych, otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości 50% pod warunkiem, że uczestniczył on w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych, co potwierdził własnoręcznym podpisem. Dodała, że ta dotacja przysługuje za miesiąc lipiec i sierpień na każdego ucznia, który w czerwcu spełnił ww. warunek, z wyłączeniem uczniów skreślonych z listy uczniów. Powiadomiła również, że w przypadku szkół, w których zajęcia kończą się w kwietniu lub czerwcu, dotacja przysługuje także na każdego absolwenta szkoły  do końca roku szkolnego. Poinformowała, że w celu ujednolicenia zasad dofinansowania połączono w jednej uchwale szkoły i placówki niepubliczne.

Radni nie podjęli dyskusji w przedmiotowej sprawie.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 101/XVI/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 5.6 Uchwała w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Przewodniczący Rady poprosił Jolantę Piela, naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Rady.

Jolanta Pielak, poinformowała, że właścicielem nieruchomości zabudowanej kościołem poewangelickim oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 609 o powierzchni 0,0996 ha jest Gmina Miłosław. Dodała, że Powiat Wrzesiński użytkuje nieruchomość na podstawie umowy użyczenia, która została zawarta 17 marca 2009 roku na okres 25 lat. Powiadomiła, iż obiekt jest wykorzystywany na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury oraz promocji Gminy Miłosław i Powiatu Wrzesińskiego. Zaznaczyła, że od 10 lat Powiat Wrzesiński ponosi nakłady na przeprowadzenie bieżących napraw i konserwację nieruchomości. Dopowiedziała, iż obiekt został wpisany do rejestru zabytków. Podkreśliła, że przeniesienie prawa własności wymaga pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, które zostało już wydane.

Radni nie podjęli dyskusji w przedmiotowej sprawie.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 102/XVI/2016 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania została podjęta 18 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”.

 

Pkt 5.7 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie własności nieruchomości niezabudowanych położonych w Bierzglinku

Przewodniczący Rady poprosił Jolantę Piela, naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Rady.

Jolanta Pielak poinformowała, że Burmistrz Miasta i Gminy Września wystąpił z wnioskiem o dokonanie darowizny na rzecz Gminy Września czterech działek położonych w Bierzglinku, oznaczonych numerami geodezyjnymi: 375/9, 375/16, 375/18, 139/53 o łącznej powierzchni: 0,9966 ha. Zaznaczyła, że przedmiotowe nieruchomości są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i stanowią tereny komunikacyjne oraz w części zieleń publiczną. Dodała, że Gmina Września zamierza nabyć te działki w celu uzupełnienia komunikacji dróg w rejonie ulicy Klonowej i Lipowej  w Bierzglinku.

Radni nie podjęli dyskusji w przedmiotowej sprawie.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 103/XVI/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie własności nieruchomości niezabudowanych położonych w Bierzglinku została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 5.8 Podjęcie uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027

Pkt 5.9 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok.

Przewodniczący Rady poprosił Annę Trubacz, główną księgową o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Rady.

Anna Trubacz poinformowała, że w związku z podjętą na dzisiejszej sesji uchwałą w sprawie wyrażenia zgody o przystąpienie do projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynku przy ulicy Leśnej” konieczne jest wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową. Wyjaśniła, że w latach 2017 i 2018 zabezpiecza się wymaganą kwotę wkładu własnego na realizację powyższego przedsięwzięcia. Dodała, iż wydatki te planuje się sfinansować kredytami długoterminowymi, zaciąganymi w latach 2017 – 2018 w kwotach odpowiadających planowanym kosztom. Powiadomiła, że planowane wydatki na rok 2016 są już w budżecie zabezpieczone. Dopowiedziała, że w 2015 roku na ten cel wydatkowano 4.617,46 zł.

Anna Trubacz omawiając projekt uchwały zmieniający budżet Powiatu Wrzesińskiego poinformowała, że dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 45.026,00 zł z tytułu:

1) otrzymanej dotacji celowej uzyskanej z Gmin Nekla, Września, Pyzdry i Miłosław z przeznaczeniem na usuwanie azbestu z terenu powiatu wrzesińskiego w kwocie 40.000,00 zł;

2) otrzymanej darowizny na zakup sprzętu biurowego  w kwocie 700,00 zł oraz zasiłku pogrzebowego od ZUS na koszty pogrzebu zmarłego mieszkańca w kwocie 3.548,00 zł przez Dom Pomocy Społecznej.

Wyjaśniła także, iż zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 24.545,00 zł i przeznacza się dla:

1) Domu Pomocy Społecznej w kwocie 1.674,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej;

2) Zespołu Szkół Politechnicznych w kwocie 2.952,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za korzystanie z sieci INTERNET;

3) Starostwa Powiatowego w kwocie 5.087,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę opłaty z tytułu użytkowania wieczystego z 2016 roku działek położonych przy ulicy Leśnej;

4) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 14.832,00 zł z przeznaczeniem na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Oddał głos radnemu Krzysztofowi Strużyńskiemu.

Krzysztof Strużyński zapytał, czy jeśli Powiat nie otrzyma dofinansowania na realizacje projektu termomodernizacji budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10, projekt będzie wycofany.

Anna Trubacz odpowiedziała, że takie decyzje mogą być podejmowane przez Zarząd Powiatu Wrzesińskiego oraz Radę Powiatu Wrzesińskiego.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i przeprowadził głosowanie nad przyjęciem autopoprawki do projektu uchwały Rady zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Autopoprawka do ww. projektu uchwały Rady została przyjęta jednomyślnie.

Przewodniczący Rady przeprowadził następnie głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady wraz z przyjętą autopoprawką. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 104/XVI/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027 została podjęta jednomyślnie.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 105/XVI/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok została podjęta jednomyślnie.

 

W pkt. Interpelacje i zapytania radnych  oraz w pkt. Wolne głosy, wnioski i informacje  członkowie Rady nie podjęli dyskusji.

 

Pkt 8  Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady o godz. 17:10 zamknął  XVI sesję Rady.

 

Na tym protokół został zakończony.

Protokół został podpisany po przyjęciu jego treści przez Radę.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Grzegorz Kaźmierczak

 

 

Protokołowała:

Adrianna Pawlaczyk

Referat Kontroli,

Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr XVI / 2016)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kaźmierczak
  • opublikował: Marta Mittmann
    data publikacji: 2016-05-05 08:21

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.