Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr XXI / 2016

PROTOKÓŁ NR XXI / 2016

Z SESJI RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 7 lipca 2016 r.

 

Pkt 1 Otwarcie sesji Rady Powiatu.

Grzegorz Kaźmierczak, przewodniczący Rady o godz. 16.00 otworzył XXI sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni. Powitał radną Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Bożenę Nowacką, radnych, wicestarostę, pracowników Starostwa, przedstawicieli służb, inspekcji, straży, jednostek organizacyjnych powiatu i lokalnych mediów oraz zaproszonych gości.

Na podstawie listy obecności stwierdził, że w posiedzeniu bierze udział 17 członków Rady. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Pkt 2 Przyjęcie protokołów z XIX i XX sesji Rady Powiatu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokoły z poprzednich sesji Rady zostały sporządzone  w statutowym terminie, a z jego treścią radni mogli się zapoznać w biurze Rady. Z uwagi na brak poprawek i uzupełnień, przewodniczący Rady stwierdził przyjęcie protokołów z XIX i XX sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego.

 

Pkt 3 Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady poinformował, że porządek obrad został przedłożony z materiałami na sesję Rady. Zapytał, czy radni chcą wnieść zmiany do treści proponowanego porządku posiedzenia.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Waldemar Grzegorek, wicestarosta wrzesiński wnioskował o wprowadzenie zmiany polegającej na dodaniu punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Września.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt przedmiotowej uchwały będzie wprowadzony w pkt. 5.3 porządku obrad. Następnie poddał pod głosowanie wniosek Zarządu o zmianę treści porządku obrad.

Członkowie Rady jednomyślnie przyjęli zmianę treści porządku obrad.

 

Pkt 4.1 Przedstawienie informacji przewodniczącego Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Przewodniczący Rady zapoznał radnych z terminami odbytych posiedzeń Zarządu i Komisji oraz pismami, które wpłynęły do Biura Rady w okresie międzysesyjnym od 02.06. do 07.07.2016 r.

Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Radni nie podjęli dyskusji w tym punkcie.

 

Pkt 4.2 Przedstawienie sprawozdania przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał podjętych na XIX sesji Rady.

Waldemar Grzegorek, wicestarosta wrzesiński przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał podjętych na XIX sesji Rady.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem.

 

Pkt 4.3 Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni za 2015 rok.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie sprawozdania Eugeniusza Wiśniewskiego, dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni.

Eugeniusz Wiśniewski przedstawił informacje dotyczące poziomu i struktury bezrobocia w 2015 r. Poinformował o działaniach Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni na rzecz aktywizacji zawodowej bezrobotnych w 2015 r. W tym punkcie zostały omówione:

a) instrumenty pasywne i aktywne;

b) programy i projekty rynku pracy;

c) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;

d) Krajowy Fundusz Szkoleniowy;

e) podsumowanie działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych w 2015 r.

Eugeniusz Wiśniewski przedstawił również strukturę wydatków Funduszu Pracy przeznaczonych na aktywizację bezrobotnych w 2015 r.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Oddał głos radnej Marii Taciak.

Maria Taciak zapytała, jak się kształtował stan zatrudnienia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni w 2015 r., i czy stan zatrudnienia pracowników wzrósł w porównaniu do 2014 r. Dodała, że przedstawione przez dyrektora wyniki efektywności są zasługą pracowników Urzędu Pracy.

Eugeniusz Wiśniewski odpowiedział, że w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni stan zatrudnienia nie zmienił się i jest na tym samym poziomie. Dodał, że na koniec 2015 r. zatrudnionych było 33 pracowników: 27 pracowników na stanowiskach urzędniczych, 6 pracowników na stanowiskach pomocniczych i obsługi, oraz że 26 pracowników posiada wykształcenie wyższe, a 11 pracowników posiada 20-letni staż pracy. Poinformował, że działania związane z aktywizacją osób bezrobotnych realizuje Centrum Aktywizacji Zawodowej. Zadanie to wykonuje 15 osobowy zespół, z czego 13 osób pełni funkcję doradcy klienta. Funkcja doradcy klienta powierzana jest specjalistom jakimi są pośrednicy pracy, doradcy zawodowi i specjalista do spraw rozwoju zawodowego. Dopowiedział, że na koniec 2015 r. na jednego doradcę zawodowego przypadało 208 bezrobotnych, gdzie średnia krajowa wynosi 186 osób bezrobotnych. Dodał, że w strukturze organizacyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni funkcjonują również takie działy jak: dział ewidencji świadczeń informacji (5 pracowników), dział finansowy (4 pracowników) i dział administracyjno – organizacyjny (7 pracowników).

Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Bogdanowi Krukowi.

Bogdan Kruk poinformował, że po przyjęciu osoby bezrobotnej na staż jest obowiązek zatrudnienia tej osoby. Dodał, że efektywność zatrudnienia w 2015 r. wynosiła 84%, czyli nieefektywne 16% wypracowują jednostki samorządu terytorialnego. Zapytał, czy tak wygląda przedstawiona sytuacja i czy firmy prywatne po odbyciu stażu nie zatrudniają osoby bezrobotnej.

Eugeniusz Wiśniewski poinformował, że na 84% efektywności zatrudnienia składają się prace interwencyjne, roboty publiczne, staże, szkolenia, dotacje dla rozpoczynających działalność gospodarczą i refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Dodał, że osoby, które ukończyły powyżej wymienione formy pracy stanowią 83,8 %. Dopowiedział, że samorządy nie mogą się zobowiązać do zatrudnienia osób będących na stażu, jednak w znacznym stopniu osoby odbywające staż otrzymują umowę zatrudnienia. Poinformował, że prywatni pracodawcy wskazują kandydata na odbywanie stażu, natomiast do jednostek samorządu terytorialnego przyjmowane na staże są takie osoby, którym trudniej znaleźć pracę i uzyskać pierwsze doświadczenie zawodowe. Średnia efektywność zatrudnieniowa w kraju jest na poziomie 75,26 %.

Przewodniczący Rady oddał głos radnej Henryce Waligórze.

Henryka Waligóra zapytała, ile osób rozpoczynających działalność gospodarczą i korzystających z dotacji kontynuuje prowadzenie działalność po 2-letnim okresie obowiązkowym. Zapytała także, jak kształtuje się procentowo bezrobocie w innych powiatach.

Eugeniusz Wiśniewski odpowiedział, że nałożono na urzędy pracy obowiązek monitorowania rozpoczętej działalności gospodarczej nie dłużej niż przez 12 miesięcy. Dodał, że 18,2 % nie prowadzi dłużej działalności niż okres wymagany. Dopowiedział, że kontrolowanie prowadzenia działalności wiąże się z dodatkowymi obowiązkami nałożonymi na pracowników urzędu pracy, a jest ich zbyt mało, a dodatkowo Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni nie posiada własnego środka transportu, którym można udać się na przeprowadzenie kontroli.

Maria Taciak zapytała, czy w ustawie jest określone, ilu bezrobotnych przypada na jednego doradcę.

Eugeniusz Wiśniewski odpowiedział, że liczba pracowników zależy od minimalnych standardów, które Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni spełnia. Dodał, że nie ma podanej określonej liczby bezrobotnych, która przypada na jednego doradcę, ale że wystąpił do Zarządu o dodatkowy etat na koordynatora projektów.

O godzinie 16:40 do sali obrad wszedł Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński. W posiedzeniu uczestniczyło 18 radnych.

Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Januszowi Balcerzakowi.

Janusz Balcerzak zapytał, czy zostały uruchomione środki na zwalczanie bezrobocia, o których była mowa na sesji w 2015 r.

Eugeniusz Wiśniewski odpowiedział, że środki na zwalczanie bezrobocia zostały uruchomione podjętą uchwałą przez Radę Powiatu Wrzesińskiego.

 

Pkt 5.1 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Powiat Wrzesiński wniosku o dofinansowanie projektu pt.: „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e usług w powiecie wrzesińskim” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020” – Oś priorytetowa 2. „Społeczeństwo Informacyjne”, Działanie 2.1. „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały geodetę powiatowego Małgorzatę Nowaczyk.

Małgorzata Nowaczyk poinformowała, że 27.05.2016 r. Urząd Marszałkowski ogłosił projekt na cyfryzację geodezyjnych rejestrów publicznych. Dodała, że ze względu na ogłoszenie projektu została przeprowadzona ankieta wśród mieszkańców powiatu wrzesińskiego, aby wykazać potrzebę cyfryzacji. Dopowiedziała, że wskazania dotyczyły utworzenia mapy ewidencyjnej na Gminę Pyzdry oraz numerycznej mapy zasadniczej na Gminę Września. Wartość realizacji projektu wynosi 2.036.501,34 zł:

a) kwota dofinansowania: 1.731.026,14 zł;

b) wkład własny: 305.475,20 zł.

Poinformowała, że termin realizacji projektu przewidziany jest do 30.06.2018 r. Dodała, że w Gminie Pyzdry nie było numerycznej mapy ewidencyjnej, i że w systemie informacji przestrzennej, który znajduje się na stronie internetowej powiatu wrzesińskiego mapa ta nie była aktualna z powodu braku możliwości wprowadzania zmian na bieżąco.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady.
W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.

Uchwała nr 122/XXI/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Powiat Wrzesiński wniosku o dofinansowanie projektu pt.: „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020” – Oś priorytetowa 2. „Społeczeństwo Informacyjne”, Działanie 2.1. „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 5.2 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni o dofinansowanie projektu w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.1. Aktywna integracja Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (nabór NR RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/16).

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnieniado projektu uchwały Annę Kulczyńską, p.o. dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

Anna Kulczyńska poinformowała, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zamierza złożyć wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu na realizację projektu wskazanego w tytule projektu uchwały. Projekt będzie realizowany przez 24 miesiące w terminie od 01.06.2017 r. do 31.05.2019 r., a złożenie wniosku planowane jest na koniec sierpnia 2016 r. Dopowiedziała, że szacuje się, że w projektem zostaną objęte 203 osoby m.in. uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej we Wrześni, Czeszewa i Rudy Komorskiej, Środowiskowych Domów Samopomocy z Gozdowa i Pietrzykowa, Domu Pomocy Społecznej z Wrześni, wychowankowie Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie. Poinformowała, że projekt nie tylko będzie integrował, ale także będzie umożliwia zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.

Uchwała nr 123/XXI/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni o dofinansowanie projektu w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.1. Aktywna integracja Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (nabór NR RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/16) została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 5.3 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Września.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Joannę Musiałkiewicz, kierownika Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że Gmina Września w dniu 30.06.2016 r. wystąpiła z wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej przez Powiat Wrzesiński w związku ze zniszczeniem lokalu mieszkalnego na skutek pożaru, który miał miejsce 17.06.2016 r. w miejscowości Września. Dodała, że spaleniu uległa kuchnia, całe mieszkanie zostało zadymione, co wymaga przeprowadzenia prac remontowych. Dopowiedziała, że sytuacja finansowa poszkodowanej uniemożliwia wykonanie i przeprowadzenie niezbędnego remontu we własnym zakresie, a proponowana kwota dotacji wynosi 1.500,00 zł

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.

Uchwała nr 124/XXI/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Września została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 5.4 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Urszulę Łabędę, naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa.

Urszula Łabęda poinformowała, że Gmina Miłosław w czerwcu 2016 r. wystąpiła z wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej przez Powiat Wrzesiński. Dodała, że będzie to forma dotacji celowej w wysokości 4.800,00 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenów zielonych wokół zbiornika wodnego w Gorzycach.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusje i oddał głos radnemu Mirosławowi Balickiemu.

Mirosław Balicki zapytał, czy inne gminy również mogą starać się o dotacje na taki cel i na jakich zasadach.

Urszula Łabęda odpowiedziała, że na zadania związane z ochroną środowiska zostają przeznaczane środki rezerwowe, z których realizowane są przedsięwzięcia przez powiat. Dodała, że powiat również przyjmuje wnioski składane przez jednostki zewnętrzne. Dopowiedziała, że oceniana jest zasadność i możliwość sfinansowania wykonania przedsięwzięcia, i że każda gmina może złożyć wniosek.

Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Bogdanowi Krukowi.

Bogdan Kruk zapytał, czy już kiedyś została udzielana dotacja na realizację podobnych zadań.

Urszula Łabęda odpowiedziała, że powiat po raz pierwszy otrzymał wniosek o udzielenie pomocy na zagospodarowanie terenów zielonych wokół zbiornika wodnego i będzie to pierwsza dotacja przekazana na taki cel.

Przewodniczący Rady oddał głos staroście wrzesińskiemu Dionizemu Jaśniewiczowi.

Dionizy Jaśniewicz poinformował, że nie ma przelicznika zagospodarowania środków na poszczególne zadania. Dodał, że jest to związane z podejmowanymi działaniami, inwestycjami i przedsięwzięciami, które związane są z aktywnością poszczególnych grup. Dopowiedział, że od kilku lat powiat przeznacza środki finansowe na spółki wodne, a wielkość środków nie jest proporcjonalna do wielkości gminy, tylko związana jest z aktywnościami poszczególnych spółek wodnych, które składają wniosek, przedstawiają plany modernizacyjne, a następnie realizują zadanie. Działania związane ze zbiornikiem wodnym w Gorzycach to inicjatywa lokalna, gdzie podjęto prace nad regulacją i zagospodarowaniem zbiornika. Dodał, że ze środków własnych i pozyskanych z różnych źródeł został zmodernizowany zbiornik wodny.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.

Uchwała nr 125/XXI/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław. Oddano 14 głosów „za” i 4 głosy wstrzymujące.

 

Pkt 5.5 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027.

Pkt 5.6 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok.

Przewodniczący Rady poprosił Beatę Walkowiak,skarbnika powiatu o przedstawienie uzasadnienia do projektów uchwał.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński zgłosił autopoprawki do przedmiotowych projektów uchwał, omówiła je skarbnik powiatu.

Beata Walkowiak poinformowała, że autopoprawka dotyczy:

1) zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem dla Gminy Września na pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku pożaru w miejscowości Września;

2) informacji Wojewody Wielkopolskiego, że decyzją Ministra Finansów zwiększony został plan dotacji celowych na 2016 rok o kwotę 41.374,00 zł z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin (pokrycie kosztów przejazdu, bieżące zagospodarowanie, pokrycie kosztów związanych z podjęciem nauki przez małoletniego).

Beata Walkowiak dodała, że zwiększa się dochody budżetowe z tytułu:

1) sprzedaży składników majątkowych (kombajn, agregat uprawowo siewny, pług obrotowy, zbieracz pokosów, przyczepa wywrotka) w kwocie 59.000,00 zł przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących;

2) otrzymanej darowizny na zakup produktów żywnościowych na przygotowanie obiadów dla wychowanków oraz na pokrycie wypoczynku letniego w kwocie 2.955,00 zł przez Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie;

a także wydatki budżetowe:

1) o kwotę 2.955,00 zł dla Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny z przeznaczeniem na zakup produktów żywnościowych na przygotowanie obiadów oraz na wypoczynek letni dla wychowanków;

2) o kwotę 20.000,00 zł dla Zespołu Szkół Politechnicznych z przeznaczeniem na zadanie majątkowe „Modernizacja klas lekcyjnych i korytarzy w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni”;

3) o kwotę 11.377,00 zł dla Zespołu Szkół Politechnicznych z przeznaczeniem na zadanie majątkowe „Wykonanie przyłącza do węzła cieplnego jednofunkcyjnego w starym budynku szkolnym”;

4) o kwotę 39.900,00 zł dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z przeznaczeniem na zadanie majątkowe „Modernizacja klas lekcyjnych i korytarzy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni”;

5) o kwotę 59.000,00 zł dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących na zakupy majątkowe „Zakup przyczepy rolniczej” i na inwestycję „Modernizacja budynku dydaktycznego w Bierzglinku”.

Beata Walkowiak poinformowała, że w wydatkach budżetowych Starostwa Powiatowego:

1) zmniejsza się o kwotę 960,00 zł z zadania majątkowego pn.: „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim”;

2) zwiększa się o kwotę 64.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie majątkowe pn.: „Rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni”;

3) zmniejsza się o kwotę 40.887,00 zł z zadania majątkowego pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”;

4) zwiększa się o kwotę 168.839,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” z przeznaczeniem na wykonanie projektu aranżacji pomieszczeń, sporządzenie wykazu mebli, wyposażenia biurowego socjalnego, sprzęt AGD, sporządzenie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia do SIWZ, sporządzenie propozycji kolorystycznej aranżowanych pomieszczeń, tablic informacyjnych, wykonanie weryfikacji opisanego przez zamawiającego sprzętu;

5) zmniejsza się o kwotę 12.392,00 zł z zadania majątkowego pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu p.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”;

6) zmniejsza się o kwotę 8.633,00 zł z zadania majątkowego pn.: „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną”.

Beata Walkowiak poinformowała, że dokonuje się w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 r. zmiany nazw zadań majątkowych:

1) nazwa zadania przed zmianą:

„Opracowanie dokumentacji Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””;

nazwa zadania po zmianie:

„Budowa i wyposażenie Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””;

2) nazwa zadania przed zmianą:

„Opracowanie dokumentacji modernizacji Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””;

nazwa zadania po zmianie:

„Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””.

Beata Walkowiak dodała, że zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 49.958,00 zł z przeznaczeniem dla:

1) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na realizację zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - zwiększa się plan o kwotę 15.000,00 zł;

2) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na wypłatę odprawy - zwiększa się plan o kwotę 6.408,00 zł;

3) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na częściowe pokrycie kosztu remontu (montaż rolet zewnętrznych oraz odświeżenie ścian) – zwiększa się plan o 3.000,00 zł;

4) Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny na pokrycie kosztów transportu i na wypoczynek letni dla wychowanków – zwiększa się plan o kwotę 3.000,00 zł;

5) Starostwa Powiatowego na zakup artykułów sanitarnych i akumulatora do radiotelefonu – zwiększa się plan o kwotę 1.050,00 zł;

6) Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Narodzenie Najświętszej Maryi Panny w Pyzdrach na zadanie pn.: „Wymiana pokrycia dachowego na nawach bocznych kościoła pw. Narodzenie Najświętszej Maryi Panny w Pyzdrach – datacja w kwocie 20.000,00 zł;

7) Gminy Września na pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku pożaru – dotacja w kwocie 1.500,00 zł.

Beata Walkowiak: w budżecie Starostwa Powiatowego dokonuje się następujących zmian:

1) zmniejsza się kwota zadania majątkowego dotyczącego budowy chodnika przy ul. Czerniejewskiej we Wrześni o 1.605,00 zł z, a zwiększa się o 1.605,00 zł kwota na zadanie dotyczące wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Bardo;

2) przenosi się środki zaplanowane na wydatki statutowe i udziela się pomocy finansowej Gminie Miłosław w formie dotacji celowej w wysokości 4.800,00 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenów zielonych wokół zbiornika wodnego w Gorzycach;

3) przenosi się środki zaplanowane na wydatki statutowe w wysokości 10.000,00 zł na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów ekologicznych;

4) przenosi się środki zaplanowane na wydatki statutowe na zadanie majątkowe „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” z przeznaczeniem na zagospodarowane terenów zielonych w kwocie 16.440,00 zł.

Beata Walkowiak: do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się również:

1) przedsięwzięcie pn.: „Realizacja Grantów Edukacyjnych (zajęcia rekreacyjno-sportowe) w ramach „Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim”;

2) przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni”.

Przewodniczący Rady przeprowadził odrębne głosowania nad przyjęciem autopoprawek do projektów uchwał Rady zmieniających Wieloletnią Prognozę Finansową i uchwałę budżetową. W głosowaniach wzięło udział 18 radnych.

Autopoprawki do ww. projektów uchwał Rady zostały przyjęte jednomyślnie.

Przewodniczący Rady przeprowadził odrębne głosowania przedstawionych projektów uchwał Rady wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniach wzięło udział 18 radnych.

Uchwały nr :

1) 126/XXI/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027;

2) 127/XXI/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok zostały podjęte jednomyślnie.

 

Pkt 6 Interpelacje i zapytania radnych.

W tym punkcie członkowie Rady nie podjęli dyskusji.

 

Pkt 7 Wolne głosy, wnioski i informacje.

Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Mirosławowi Balickiemu.

Mirosław Balicki przytoczył fragment artykułu z „Przeglądu Powiatowego” nr 225 z 24.06.2016 r.: „Powiat Wrzesiński pokrywa 100% kosztów związanych z likwidacją wyrobów azbestowych” oraz, że „Środki finansowe na realizację programu pochodzą z budżetu powiatu, dotacji gmin biorących udział w programie oraz dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”. Poprosił o wyjaśnienie powyższych fragmentów artykułu.

Przewodniczący Rady oddał głos Urszuli Łabędzie, naczelnikowi Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa.

Urszula Łabęda odpowiedziała, że w sytuacji, kiedy podana jest informacja, że powiat pokrywa 100% kosztów, to znaczy, że dofinansowanie obejmuje całość zadania związanego z utylizacją azbestu poszczególnych nieruchomości. Poinformowała, że środki pochodzą z 3 źródeł, które wymienione są w artykule: budżet powiatu, dotacje gmin biorących udział w programie oraz dotacje Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.

Dionizy Jaśniewicz poinformował, że powiat jest 100% płatnikiem. Dodał, że umowę podpisuje powiat, czyli 100% środków na realizację zadania pochodzi z budżetu powiatu. Dopowiedział, że źródła, z których te środki trafiają do budżetu powiatu pochodzą z gmin i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Przewodniczący Rady oddał głos wiceprzewodniczącemu Rady Krzysztofowi Strużyńskiemu.

Krzysztof Strużyński zapytał, na czym będzie polegać instalacja systemu sygnalizacji pożaru w budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni i dlaczego koszt inwestycji wynosi aż 160.000,00 zł.

Przewodniczący Rady poprosił o wyjaśnienie Pawła Puzdrakiewicza, kierownika Referatu Bezpieczeństwa.

Paweł Puzdrakiewicz poinformował, że inwestycja została rozpoczęta w 2010 r., kiedy zostało wprowadzone wyłącznie okablowanie. Dodał, że na system składa się wiele elementów np. centrala, różnego rodzaju czujki i sygnalizatory. Dodał, że będzie około 140-150 czujek.

 

Pkt 8 Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady o godz. 17:15 zamknął  XXI sesję Rady.

 

Na tym protokół został zakończony. Protokół został podpisany po przyjęciu jego treści przez Radę.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Grzegorz Kaźmierczak

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak

Referat Kontroli,

Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr XXI / 2016)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kaźmierczak
  • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    data publikacji: 2016-09-09 12:08
  • zmodyfikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    ostatnia modyfikacja: 2016-09-09 12:08

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.