Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr XXIV / 2016

PROTOKÓŁ NR XXIV / 2016

Z SESJI RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 26 września 2016 r.

 

Pkt 1 Otwarcie sesji Rady Powiatu.

Grzegorz Kaźmierczak, przewodniczący Rady o godz. 16.00 otworzył XXIV sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni. Powitał radnych, starostę, pracowników Starostwa, przedstawicieli służb, inspekcji, straży, jednostek organizacyjnych powiatu i lokalnych mediów oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 18 radnych, co wobec ustawowego składu Rady stanowiło quorum do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Pkt 2 Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Powiatu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z poprzedniej sesji Rady został sporządzony  w statutowym terminie, a z jego treścią radni mogli się zapoznać w biurze Rady. Z uwagi na brak poprawek i uzupełnień, przewodniczący Rady stwierdził przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego.

 

Pkt 3 Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady poinformował, że porządek obrad został przedłożony z materiałami na sesję Rady. Zapytał, czy radni chcą wnieść zmiany do treści proponowanego porządku posiedzenia. Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Członkowie Rady nie zgłosili zmian  w porządku sesji.

 

Pkt 4.1 Przedstawienie informacji przewodniczącego Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Przewodniczący Rady zapoznał radnych z terminami odbytych posiedzeń Zarządu i Komisji oraz pismami, które wpłynęły do Biura Rady w okresie międzysesyjnym
od 08.09. do 26.09.2016 r.

Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Przewodniczący Rady poinformował, że od 22.09. do 25.09.2016 r. przedstawiciele Powiatu Wrzesińskiego gościli w zaprzyjaźnionym powiecie na Białorusi. Dodał, że w skład delegacji wchodził: wicestarosta Waldemar Grzegorek, przewodniczący Rady Grzegorz Kaźmierczak oraz radny Janusz Balcerzak. Dopowiedział, że 23.09.2016 r. uczestniczyli w dożynkach, które odbyły się w miejscowości Budagovo, natomiast 24.09.2016 r. odbyły się Dni Smolewicz. Złożył wszystkim zebranym pozdrowienia od Smolewiczan oraz nadzieję na dalszą współpracę.

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem.

 

Pkt 4.2 Przedstawienie sprawozdania przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał podjętych na XXIII sesji Rady.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał podjętych na XXIII sesji Rady. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem.

 

Pkt 5.1 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Monikę Michalak, kierownika Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu.

Monika Michalak poinformowała, że poprzednia uchwała dotycząca diet radnych została podjęta przez Radę w 2003 r. oraz, że od tego czasu wielokrotnie zmieniały się zapisy ustawy o samorządzie powiatowym. Dodała, że konsekwencją tego jest potrzeba uporządkowania podstawy prawnej przedmiotowej uchwały, a zarazem Zarząd Powiatu proponuje wprowadzenie zmian porządkujących również w treści uchwały. Dopowiedziała, że wysokość diet określona w poprzedniej uchwale nie ulega zmianie, jest to nadal dieta ryczałtowa, a zmiana dotyczy wysokości obniżenia diety w przypadku nieobecności radego na sesji, posiedzeniach Zarządu i Komisji. Oznajmiła, że zmniejszenia nie stosuje się w przypadku udziału członków Komisji Rewizyjnej w pracach kontrolnych. Poinformowała, że doprecyzowano również zapisy dotyczące obliczenia wysokości diety w przypadku rozpoczęcia lub zakończenia pełnienia mandatu radnego lub sprawowania funkcji w Radzie w trakcie miesiąca kalendarzowego, dotychczas takie regulacji nie było. Dodała, że w zakresie rozliczania kosztów przejazdów służbowych radnych rozporządzenia nie zmieniły się i treść uchwały w tym zakresie nie ulega zmianie.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.

Uchwała nr 139/XXIV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 5.2 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia woli przystąpienia w 2017 roku do realizacji zadania „Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019”.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Izabelę Karpińską, kierownika Referatu Dróg Powiatowych.

 

O godzinie 16:15 do sali obrad wszedł radny Bogdan Kruk. W posiedzeniu uczestniczyło 19 radnych.

 

Izabela Karpińska poinformowała, że w „Programie rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019” zmienione zostały interpretacje wytycznych. Dodała, że zachodzi konieczność zmiany tytułu zadania na „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września”. Dopowiedziała, że zmianie uległa również kwalifikacja kosztów zadania, w związku z czym koszty niekwalifikowane będą stanowić wkład własny.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 140/XXIV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli przystąpienia w 2017 roku do realizacji zadania „Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019” została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 5.3 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej drogi gminnej o przebiegu Pietrzyków - Ksawerów - Borkowo położonej w gminie Pyzdry.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Izabelę Karpińską, kierownika Referatu Dróg Powiatowych.

Izabela Karpińska poinformowała, że zgodnie z art. 6a. ust. 1. ustawy o drogach publicznych do dróg powiatowych zalicza się drogi stanowiące połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą. Dodała, że droga gminna o przebiegu Pietrzyków - Ksawerów - Borkowo łączy Gminę Pyzdry poprzez drogę wojewódzką nr 446 z Gminą Kołaczkowo poprzez drogę powiatową nr 2922P. Dopowiedziała, że zaliczenie w/w drogi do kategorii dróg powiatowych może nastąpić w drodze uchwały Rady Powiatu w porozumieniu z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, po zasięgnięciu opinii burmistrza Pyzdr, bo na jego obszarze droga przebiega oraz zarządów sąsiednich powiatów (gnieźnieńskiego, słupeckiego, pleszewskiego, jarocińskiego, średzkiego i poznańskiego). Oznajmiła, że wszystkie w/w opinie i uzgodnienia zostały uzyskane, tylko Zarząd Powiatu Słupeckiego odstąpił od wydania opinii. Jednocześnie Rada Miejska w Pyzdrach podejmie stosowną uchwałę w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej o przebiegu Pietrzyków - Ksawerów - Borkowo.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 141/XXIV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej drogi gminnej o przebiegu Pietrzyków - Ksawerów - Borkowo położonej w gminie Pyzdry została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 5.4 Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrzesińskiego.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Izabelę Karpińską, kierownika Referatu Dróg Powiatowych.

Izabela Karpińska poinformowała, że na podstawie zapisów ustawy o drogach publicznych drogi nie spełniające wymogów określonych dla dróg powiatowych powinny zostać pozbawione kategorii dróg powiatowych. Dodała, że wskazane w uchwale drogi to ulice w miejscowości Pyzdry, które stanowią uzupełnienie sieci dróg służących wyłącznie lokalnym potrzebom. Dopowiedziała, że pozbawienie kategorii dróg powiatowych następuje w taki sam sposób jak zaliczenie dróg do kategorii dróg powiatowych. Oznajmiła, że wszystkie opinie zostały uzyskane i jednocześnie Rada Miejska w Pyzdrach podejmie stosowną uchwałę w tej sprawie.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. Wyłączył z głosowania starostę wrzesińskiego. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 142/XXIV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrzesińskiego została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 5.5 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027.

Pkt 5.6 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok.

Przewodniczący Rady poprosił Beatę Walkowiak, skarbnika powiatu o przedstawienie uzasadnienia do projektów uchwał.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński zgłosił autopoprawki do przedmiotowych projektów uchwał, omówiła je skarbnik powiatu.

Beata Walkowiak poinformowała, że autopoprawka dotyczy:

1) pisma Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2016 rok o kwotę 43.457,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni;

2) zmniejszenia rezerwy celowej z przeznaczeniem:

a) na nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla:

 • Liceum Ogólnokształcącego 3.587,00 zł;
 • Zespołu Szkół Politechnicznych 20.299,00 zł;
 • Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 7.106,00 zł;
 • Zespołu Szkół Specjalnych 3.588,00 zł;
 • Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 5.982,00 zł;
 • Poradni Psychologiczno Pedagogicznej 5.996.00 zł; 

b) na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 561,00 zł dla Zespołu Szkół Politechnicznych;

3) zmiany wpłaty na fundusz celowy Policji:

a) nazwa zadania przed zmianą „Wpłata na fundusz celowy – dofinansowanie „Modernizacja pomieszczeń biurowych i składnicy akt w komendzie Powiatowej Policji we Wrześni””;

b) nazwa zadania po zmianie „Wpłata na fundusz celowy – dofinansowanie „Zakupu radiowozu””.

Beata Walkowiak dodała, że zwiększa się dochody budżetowe z tytułu:

1) pisma Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowych na rok 2016 o kwotę 5.012,00 zł w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do lipca 2016 roku;

2) zwiększonych wpływów z tytułu sprzedaży składników majątkowych (dotyczy sprzedaży lokalu nr 5 przy ulicy 3 Maja 8 we Wrześni) o kwotę 307.880,00 zł.

Natomiast wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 7.760,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych oraz na uzupełnienie środków na dokonanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Beata Walkowiak poinformowała, że w wydatkach budżetowych Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę 216.843,00 zł:

1) 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg dla Referatu Dróg Powiatowych;

2) 25.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań dotyczących szkoleń, podróży krajowych;

3) 15.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań promocyjnych np. wydanie kalendarza powiatowego, spotkanie mikołajkowe w Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie oraz w Szpitalu Powiatowym we Wrześni, a także wystrój świąteczny;

4) 21.932,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w placówkach opiekuńczo — wychowawczych;

5) 6.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w rodzinach zastępczych – wychowawczych;

6) 33.911,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań przez niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "ARKA" we Wrześni;

7) 15.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań dotyczących kultury m.in. Nagroda Kościelskich i koncerty organizowane w Kościele Poewangelickim w Miłosławiu;

8) 73.277,00 zł na rezerwę ogólną;

9) 10.000,00 zł, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni na dofinansowanie zadania bieżącego „Naprawę samochodu specjalnego SHD — 24”.

Beata Walkowiak dodała, że zmniejsza się rezerwę celową z przeznaczeniem dla:

1) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej zwiększa się plan o kwotę 11.082.00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz o uzupełnienie środków na dokonanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

2) Poradni Psychologiczno Pedagogicznej zwiększa się plan o kwotę 16.821.00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych oraz na uzupełnienie środków na dokonanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Poinformowała, że w budżecie dokonuje się następujących zmian:

1) zmniejsza się środki w kwocie 6.400,00 zł przeznaczone na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia i przeznacza się je na wydatki statutowe;

2) zmniejsza się środki w kwocie 8.000,00 zł przeznaczone na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu organizacji kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej i przeznacza się na wydatki na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej;

3) zmniejsza się środki w kwocie 4.470,00 zł przeznaczone na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i przeznacza się je na wydatki statutowe;

4) zmniejsza się środki w kwocie 7.650,00 zł przeznaczone na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i przeznacza się je na wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu sportu.

Następnie oznajmiła, że zmienia się nazwa przedsięwzięcia z „Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej 2948P Września – Gozdowo - Graboszewo w m. Września" na: „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej 2948P Września – Gozdowo - Graboszewo w m. Września" i jednocześnie zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 19.523,00 zł.

Dopowiedziała, że do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się przedsięwzięcia:

1) „Ubezpieczenie Mienia Powiatu", okres realizacji to lata 2016 - 2019. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 450.000,00 zł, z tego w 2016 roku 0,00 zł, natomiast w 2017, 2018 i 2019 roku po 150.000,00 zł;

2) „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2016/2017", okres realizacji to lata 2016-2017. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 900.000,00 zł, z tego w 2016 roku 100.000,00 zł, a w 2017 roku 800.000,00 zł.

Przewodniczący Rady przeprowadził odrębne głosowania nad przyjęciem autopoprawek do projektów uchwał Rady zmieniających Wieloletnią Prognozę Finansową i uchwałę budżetową. W głosowaniach wzięło udział 19 radnych. Autopoprawki do ww. projektów uchwał Rady zostały przyjęte jednomyślnie.

Przewodniczący Rady przeprowadził odrębne głosowania przedstawionych projektów uchwał Rady wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniach wzięło udział 19 radnych.

Uchwały nr :

 1. 143/XXIV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027;
 2. 144/XXIV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok zostały podjęte jednomyślnie.

 

Pkt 6 Interpelacje i zapytania radnych.

Pkt 7 Wolne głosy, wnioski i informacje.

W tych punktach członkowie Rady nie podjęli dyskusji.

 

Pkt 8 Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady o godz. 16:30 zamknął  XXIV sesję Rady.

Na tym protokół został zakończony. Protokół został podpisany po przyjęciu jego treści przez Radę.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Grzegorz Kaźmierczak

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak

Referat Kontroli,

Obsługi Rady i Zarządu

 

 

drukuj (Protokół nr XXIV / 2016)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kaźmierczak
 • opublikował: Marta Mittmann
  data publikacji: 2016-11-10 13:58
 • zmodyfikował: Marta Mittmann
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-10 13:57

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.