Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

258 / XXXIX / 2017 z dnia 28.12.2017 r.

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

257 / XXXIX / 2017 z dnia 28.12.2017 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018-2027

256 / XXXIX / 2017 z dnia 28.12.2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok

255 / XXXIX / 2017 z dnia 28.12.2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017-2027

254 / XXXIX / 2017 z dnia 28.12.2017 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 63/XI/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 27 października 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Września w 2016 i 2017 roku

253 / XXXIX / 2017 z dnia 28.12.2017 r.

w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 - 2020 z perspektywą na lata 2021 - 2024” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

252 / XXXIX / 2017 z dnia 28.12.2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu „Szatnia na medal” współfinansowanego przez Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z budżetu województwa wielkopolskiego

251 / XXXIX / 2017 z dnia 28.12.2017 r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2018 roku

250 / XXXIX / 2017 z dnia 28.12.2017 r.

w sprawie podniesienia minimalnego wynagrodzenia rodzinie zastępczej zawodowej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego

249 / XXXVIII / 2017 z dnia 30.11.2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok

248 / XXXVIII / 2017 z dnia 30.11.2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 - 2027

247 / XXXVIII / 2017 z dnia 30.11.2017 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni

246 / XXXVIII / 2017 z dnia 30.11.2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020” - Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

245 / XXXVIII / 2017 z dnia 30.11.2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej

244 / XXXVIII / 2017 z dnia 30.11.2017 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania

243 / XXXVIII / 2017 z dnia 30.11.2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pyzdry

242 / XXXVII / 2017 z dnia 08.11.2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok

241 / XXXVII / 2017 z dnia 08.11.2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 - 2027

240 / XXXVII / 2017 z dnia 08.11.2017 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania

239 / XXXVII / 2017 z dnia 08.11.2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 3 we Wrześni w Branżową Szkołę Specjalną I stopnia nr 3 we Wrześni

238 / XXXVII / 2017 z dnia 08.11.2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rzemieślniczej nr 2 we Wrześni w Branżową Szkołę I stopnia nr 2 we Wrześni

237 / XXXVII / 2017 z dnia 08.11.2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 we Wrześni w Branżową Szkołę I stopnia nr 1 we Wrześni

236 / XXXVII / 2017 z dnia 08.11.2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy we Wrześni w Szkolę Specjalną Przysposabiającą do Pracy we Wrześni

235 / XXXVII / 2017 z dnia 08.11.2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 im. Janusza Korczaka we Wrześni w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 4 im. Janusza Korczaka we Wrześni

234 / XXXVII / 2017 z dnia 08.11.2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Przedszkola Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni

233 / XXXVII / 2017 z dnia 08.11.2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie szkoły muzycznej I stopnia we Wrześni

232 / XXXVII / 2017 z dnia 08.11.2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Grzymysławicach stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego

231 / XXXVII / 2017 z dnia 08.11.2017 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w roku 2018 za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu

230 / XXXVII / 2017 z dnia 08.11.2017 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2018 roku

229 / XXXVII / 2017 z dnia 08.11.2017 r.

w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług: e-dokumentacji i e-rejestracji, poprzez wyposażenie środowiska informatycznego Szpitala Powiatowego we Wrześni w sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz dostarczenie usług, zgodnie z Projektem pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”

228 / XXXVII / 2017 z dnia 08.11.2017 r.

w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.”

227 / XXXVII / 2017 z dnia 08.11.2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Powiatu we Wrześni V kadencji

226 / XXXVII / 2017 z dnia 08.11.2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Powiatu we Wrześni V kadencji

225 / XXXVII / 2017 z dnia 08.11.2017 r.

zmieniająca uchwalę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej

224 / XXXVI / 2017 z dnia 25.09.2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok

223 / XXXVI / 2017 z dnia 25.09.2017 r.

zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 - 2027

222 / XXXVI / 2017 z dnia 25.09.2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

221 / XXXVI / 2017 z dnia 25.09.2017 r.

w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej drogę nr 3012P ulicę Rynek mającą swój przebieg na terenie miasta Pyzdry

220 / XXXVI / 2017 z dnia 25.09.2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej

219 / XXXV / 2017 z dnia 30.08.2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok

218 / XXXV / 2017 z dnia 30.08.2017 r.

zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 - 2027

217 / XXXV / 2017 z dnia 30.08.2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław

216 / XXXV / 2017 z dnia 30.08.2017 r.

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia w 2018 roku do realizacji zadania „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019”

215 / XXXV / 2017 z dnia 30.08.2017 r.

w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Edukacji”

214 / XXXV / 2017 z dnia 30.08.2017 r.

w sprawie przekazania skargi do załatwienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni

213 / XXXIV / 2017 z dnia 10.08.2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok

212 / XXXIV / 2017 z dnia 10.08.2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 - 2027

211 / XXXIV / 2017 z dnia 10.08.2017 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr 153/XXV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na lata 2017 - 2018 w związku z realizacją projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”

210 / XXXIV / 2017 z dnia 10.08.2017 r.

zmieniająca uchwałę nr 152/XXV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego w charakterze Partnera do uczestnictwa w projekcie realizowanym w latach 2017-2018 przez Województwo Wielkopolskie pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w ramach Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020

209 / XXXIII / 2017 z dnia 06.07.2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok

208 / XXXIII / 2017 z dnia 06.07.2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 - 2027

207 / XXXIII / 2017 z dnia 06.07.2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu. Operacyjnego na lata 2014-2020” - Działanie 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

206 / XXXIII / 2017 z dnia 06.07.2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” - Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

205 / XXXIII / 2017 z dnia 06.07.2017 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Wrzesińskiego w zakresie zaniżenia dotacji dla szkoły niepublicznej - Liceum Ogólnokształcącego w Nekli, prowadzonego przez Fundację „PRO VOBIS” i braku szczegółowej kalkulacji jej ustalenia

204 / XXXIII / 2017 z dnia 06.07.2017 r.

w sprawie określenia warunków, form, zakresu oraz trybu postępowania w sprawach udzielania pomocy przewidzianej w „Powiatowym Programie Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży” uczniom szkół dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym

203 / XXXIII / 2017 z dnia 06.07.2017 r.

w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży”

202 / XXXIII / 2017 z dnia 06.07.2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do projektu w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.1 Aktywna integracja Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, nr projektu. RPWP.07.01.02-30-0101/16

201 / XXXII / 2017 z dnia 02.06.2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok

200 / XXXII / 2017 z dnia 02.06.2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 - 2027

199 / XXXII / 2017 z dnia 02.06.2017 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu Wrzesińskiego w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Kawęczyn, Marzenin i Gulczewo

198 / XXXII / 2017 z dnia 02.06.2017 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez starostę wrzesińskiego

197 / XXXII / 2017 z dnia 02.06.2017 r.

w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z wykonania budżetu za 2016 rok

196 / XXXII / 2017 z dnia 02.06.2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2016 rok

195 / XXXI / 2017 z dnia 27.04.2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok

194 / XXXI / 2017 z dnia 27.04.2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 - 2027

193 / XXXI / 2017 z dnia 27.04.2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do projektu „Nowoczesne technologie dla zdrowszego środowiska - Sytuacja obecna i potencjalne możliwości dla bardziej czystego środowiska widziane oczyma nastolatków” w ramach Programu Erasmus+

192 / XXXI / 2017 z dnia 27.04.2017 r.

zmieniająca uchwałę nr 184/XXX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych

191 / XXXI / 2017 z dnia 27.04.2017 r.

w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży”

190 / XXXI / 2017 z dnia 27.04.2017 r.

w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim”

189 / XXXI / 2017 z dnia 27.04.2017 r.

w sprawie: delegowania radnych Rady Powiatu Wrzesińskiego do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

188 / XXXI / 2017 z dnia 27.04.2017 r.

w sprawie świadczenia przysługującego za czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej

187 / XXX / 2017 z dnia 28.03.2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok

186 / XXX / 2017 z dnia 28.03.2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 - 2027

185 / XXX / 2017 z dnia 28.03.2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Powiat Wrzesiński wniosku o dofinansowanie projektu pt.: „Budowa i Wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” - Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

184 / XXX / 2017 z dnia 28.03.2017 r.

w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych

183 / XXX / 2017 z dnia 28.03.2017 r.

w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargowej

182 / XXX / 2017 z dnia 28.03.2017 r.

w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej

181 / XXIX / 2017 z dnia 23.02.2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok

180 / XXIX / 2017 z dnia 23.02.2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 - 2027

179 / XXIX / 2017 z dnia 23.02.2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Powiat Wrzesiński wniosku o dofinansowanie projektu pt.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” - Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej 1 szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

178 / XXIX / 2017 z dnia 23.02.2017 r.

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkól ponadpodstawowych i specjalnych

177 / XXIX / 2017 z dnia 23.02.2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (III)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ

176 / XXIX / 2017 z dnia 23.02.2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (III)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

175 / XXVIII / 2017 z dnia 24.01.2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok

174 / XXVIII / 2017 z dnia 24.01.2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 - 2027

173 / XXVIII / 2017 z dnia 24.01.2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Wrzesiński projektu pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” - Oś priorytetowa 2. „Społeczeństwo Informacyjne”, Działanie 2.1. „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

172 / XXVIII / 2017 z dnia 24.01.2017 r.

w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2017 - 2019”

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.