Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr XXXIV / 2017

PROTOKÓŁ NR XXXIV/2017

Z SESJI RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 10 sierpnia 2017 r.

 

Pkt 1 Otwarcie sesji Rady Powiatu.

Grzegorz Kaźmierczak, przewodniczący Rady o godz. 16:00 otworzył XXXIII sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni. Powitał radnych, starostę, pracowników Starostwa, przedstawicieli służb, inspekcji, straży, jednostek organizacyjnych powiatu i lokalnych mediów oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 19 radnych, co wobec ustawowego składu Rady stanowiło quorum do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Rady poinformował, że sesja została zwołana na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym, na wniosek Zarządu Powiatu.

 

Pkt 2 Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady poinformował, że porządek obrad został przedłożony z materiałami na sesję Rady. Dodał, że zgodnie z cytowaną ustawą, porządek obrad nadzwyczajnej sesji jest proponowany przez wnioskodawcę. Dopowiedział, że Rada może wprowadzić zmianę w porządku sesji bezwzględną większością głosów jej ustawowego składu, za zgodą wnioskodawcy. Zapytał, czy radni chcą wnieść zmiany do treści proponowanego porządku posiedzenia.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Radni nie zgłosili zmiany w porządku sesji.

 

Pkt 3.1 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 152/XXV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego w charakterze Partnera do uczestnictwa w projekcie realizowanym w latach 2017-2018 przez Województwo Wielkopolskie pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w ramach Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

 

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia Magdalenę Frydryszak, inspektora Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia.

Magdalena Frydryszak  poinformowała, że Rada Powiatu Wrzesińskiego uchwałą nr 152/XXV/2016 z dnia 07.11.2016 r. wyraziła zgodę na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego w charakterze Partnera do uczestnictwa w w/w projekcie. Dodała, że przedmiot projektu obejmuje wyposażenie podmiotów leczniczych podległych Województwu Wielkopolskiemu oraz podmiotów leczniczych powadzonych przez powiaty w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dopowiedziała, że okres realizacji projektu planowano na lata 2017 – 2018 i szacowano koszt jego realizacji na kwotę 75.000.000,00 zł, z czego 85% miało stanowić dofinansowanie i 15% wkład własny wnoszony przez Partnerów projektu, w tym przez Powiat Wrzesiński w kwocie 330.883,00 zł. Poinformowała, że związku z przeprowadzeniem prac przygotowawczych polegających na ustaleniu składu Szerokiego Partnerstwa, założeń projektu, ustalenia potrzeb Partnerów w zakresie infrastruktury informatycznej i oszacowania jej wartości, wzrosła całkowita wartość projektu do kwoty 93.882.351,00 zł. Dodała, że tym samym wkład wniesiony przez Powiat Wrzesiński również uległ zwiększeniu o kwotę 12.818,20 zł i wynosić będzie 343.701,20 zł. Dopowiedziała, że okres realizacji projektu został wydłużony na lata 2017 – 2019.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 210/XXXIV/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniająca uchwałę nr 152/XXV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego w charakterze Partnera do uczestnictwa w projekcie realizowanym w latach 2017-2018 przez Województwo Wielkopolskie pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w ramach Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 6.2 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 153/XXV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na lata 2017 – 2018 w związku z realizacją projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia Magdalenę Frydryszak.

Magdalena Frydryszak poinformowała, że Rada Powiatu Wrzesińskiego uchwałą nr 153/XV/2016 z dnia 07.11.2016 r. udzieliła pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w związku z realizacją w/w projektu. Dodała, że w wyniku uwag złożonych przez część Partnerów projektu, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ponownie przeanalizował przyjętą w projekcie formułę przekazania wkładu własnego. Dopowiedziała, że odstąpiono od formuły pomocy finansowej i w związku z tym środki będące wkładami własnymi partnerów zostaną przekazane w formie dotacji celowej.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 211/XXXIV/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie uchylenia uchwały nr 153/XXV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na lata 2017 – 2018 w związku z realizacją projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 6.3 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027.

Pkt 6.4 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok.

Przewodniczący Rady poprosił Annę Trubacz, główną księgową powiatu o przedstawienie uzasadnień do projektów uchwał.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej, omówiła ją główna księgowa.

Anna Trubacz poinformowała, że autopoprawka dotyczy zmian w załączniku obejmującym dotacje udzielane z budżetu Powiatu Wrzesińskiego, co nie zostało uwzględnione w projekcie uchwały zmieniającej budżet. Dodała, że w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2017 r. zmniejsza się dotację dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 241.287,98 zł, w związku z udzieleniem dotacji Województwu Wielkopolskiemu na realizację w/w projektu.

Anna Trubacz poinformowała, że w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w przedsięwzięciu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” – dotacja dla Województwa Wielkopolskiego wydłuża się okres realizacji zadania o jeden rok (2017 – 2019) i zwiększa się planowane łączne nakłady finansowe o kwotę 12.818,20 zł, czyli do kwoty 343.701,20 zł:

a) w 2017 r. zmniejsza się limit wydatków o kwotę 241.287,98 zł, czyli do kwoty 6.874,02 zł;

b) w 2018 r. zwiększa się limit wydatków o kwotę 99.440,64 zł, czyli do kwoty 182.161,64 zł;

c) w 2019 r. wprowadza się limit wydatków w kwocie 154.665,54 zł.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 212/XXXIV/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027 została podjęta jednomyślnie.

Przewodniczący Rady przeprowadził odrębne głosowanie nad przyjęciem autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok. W głosowaniach wzięło udział 19 radnych.

Autopoprawka do ww. projektu uchwały Rady została przyjęta jednomyślnie.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady wraz z przyjętą autopoprawką. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 213/XXXIV/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 4 Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady o godz. 13:15 zamknął  XXXIV sesję Rady.

 

Na tym protokół został zakończony. Protokół został podpisany po przyjęciu jego treści przez Radę.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Grzegorz Kaźmierczak

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak

Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr XXXIV / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kaźmierczak
  • opublikował: Marta Mittmann
    data publikacji: 2017-09-01 14:16

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.