Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr XXXV / 2017

PROTOKÓŁ NR XXXV / 2017

Z SESJI RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

 

Pkt 1 Otwarcie sesji Rady Powiatu.

Grzegorz Kaźmierczak, przewodniczący Rady o godz. 16:00 otworzył XXXV sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni. Powitał radną Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Bożenę Nowacką, radnych, starostę, pracowników Starostwa, przedstawicieli służb, inspekcji, straży, jednostek organizacyjnych powiatu i lokalnych mediów oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 19 radnych. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Pkt 2 Przyjęcie protokołów z XXXIII i XXXIV sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady poinformował, że protokoły z poprzednich sesji Rady zostały sporządzone w statutowym terminie, a z ich treścią radni mogli zapoznać się w biurze Rady. Z uwagi na brak poprawek i uzupełnień, przewodniczący Rady stwierdził przyjęcie protokołów z XXXIII i XXXIV sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego.

 

Pkt 3 Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady poinformował, że porządek obrad został przedłożony z materiałami na sesję Rady. Zapytał, czy radni chcą wnieść zmiany do treści proponowanego porządku posiedzenia. Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodniczący Rady wnioskował na podstawie § 24 Statutu Powiatu Wrzesińskiego przyjętego uchwałą nr 72/XII/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 3 grudnia 2015 r. o wprowadzenie zmiany polegającej na dodaniu projektu uchwały w sprawie przekazania skargi do załatwienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

Przewodniczący Rady poinformował, że pkt. 5 porządku obrad będzie wyglądał następująco:

Pkt 5. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie przekazania skargi do załatwienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni;

 

2) w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Edukacji”;

 

3) w sprawie wyrażenia woli przystąpienia w 2018 roku do realizacji zadania „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”;

 

4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław;

 

5) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027;

 

6) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok.

 

Następnie poddał pod głosowanie zmianę treści porządku obrad.

 

Członkowie Rady jednomyślnie przyjęli zmianę treści porządku obrad.

 

Pkt 4.1 Przedstawienie informacji przewodniczącego Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Przewodniczący Rady zapoznał radnych z terminami odbytych posiedzeń Zarządu i Komisji oraz pismami, które wpłynęły do Biura Rady w okresie międzysesyjnym od 06.07.2017 r. do 30.08.2017 r. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Poinformował, że dnia 23.06.2017 r. (data pisma: 20.06.2017 r.) wpłynęła skarga na uchwałę nr 199/XXXII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 02.06.2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu Wrzesińskiego w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Kawęczyn, Marzenin i Gulczewo. Dodał, że po dokonaniu analizy pisma z dnia 20.06.2017 r., a także skargi z dnia 09.05.2017 r. złożonej przez mieszkańców powyższych miejscowości, w tym również przez .....* stwierdzono, iż w piśmie nie wykazano żadnych nowych okoliczności w sprawie, zatem na podstawie art. 239 Kodeksu postępowania administracyjnego, organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podtrzymanie stanowiska w sprawie. Wyłączył z głosowania członków Zarządu Powiatu Wrzesińskiego. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady stanowiło quorum do podejmowania decyzji.

Członkowie Rady jednomyślnie podtrzymali stanowisko w w/w sprawie.

Przewodniczący Rady poinformował, że dnia 06.07.2017 r. Rada Powiatu Wrzesińskiego podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Wrzesińskiego w zakresie zaniżenia dotacji dla szkoły niepublicznej – Liceum Ogólnokształcące w Nekli, prowadzonego przez Fundację „Pro Vobis” i braku szczegółowej kalkulacji jej ustalenia, uznając skargę za bezzasadną. Dodał, że dnia 18.07.2017 r. wpłynęło do starostwa ponowne pismo fundacji, iż w podjętej uchwale potwierdzono jedynie wysokość dotacji, a nie uwzględniono szczegółowej kalkulacji wysokości dotacji i proszą o ponowne rozpatrzenie skargi. Dopowiedział, że po dokonaniu analizy stwierdzono, iż w piśmie nie wykazano żadnych nowych okoliczności w sprawie, zatem na podstawie art. 239 Kodeksu postępowania administracyjnego organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podtrzymanie stanowiska w sprawie. Wyłączył z głosowania starostę wrzesińskiego. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych, co wobec ustawowego składu Rady stanowiło quorum do podejmowania decyzji.

Członkowie Rady jednomyślnie podtrzymali stanowisko w w/w sprawie.

Przewodniczący Rady poinformował, że w sprawie skargi złożonej w dniu 16.06.2017 r. na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, dnia 14.07.2017 r. Komisja Rewizyjna ustaliła, po konsultacji z dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni i radcą prawnym, iż zażalenie powinno być rozpatrzone w trybie ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przez właściwy organ – starostę. Dodał, że w związku z tym, że skarżąca nie uzyskała odpowiedzi na złożone zażalenie, należy zwrócić pismo do dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni w celu ponownego rozpatrzenia. Dnia 19.07.2017 r. przekazano skarżącej pismo informujące, iż zażalenie zostało przekazane do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni celem dalszego rozpatrzenia. Dopowiedział, że dnia 22.08.2017 r. do starostwa wpłynęło pismo informujące, że ponowna ocena rodziny zastępczej odbędzie się dnia 13.09.2017 r.

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 14.07.2017 r., po zapoznaniu się ze skargą złożoną dnia 29.06.217 r. dotyczącą wydarzenia, które miało miejsce w Szpitalu Powiatowym we Wrześni, stwierdziła, iż należy przekazać skargę Szpitalowi Powiatowemu we Wrześni. Dodał, że dnia 19.07.2017 r. przekazano skargę Prezesowi Szpitala Powiatowego we Wrześni i poinformowano o tym skarżących.

Przewodniczący Rady poinformował, że skarga złożona w dniu 04.07.2017 r. na Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Wrześni zostanie omówiona w pkt 5.1.

Przewodniczący Rady poinformował, że dzisiaj tj. 30.07.2017 r. wpłynęło pismo od radnego Stefana Tomczaka, iż w związku z objęciem z dniem 04.09.2017 r. stanowiska naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego we Wrześni zrzeka się mandatu radnego. Pismo znajduje się w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod numerem sprawy SOR.0030.1.2017.

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem.

 

Pkt 4.2 Przedstawienie sprawozdania przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał podjętych na XXXIII i XXXIV sesji Rady.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał podjętych na XXXIII i XXXIV sesji Rady. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem.

 

Pkt 5.1 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do załatwienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

 

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Marię Taciak, przewodniczącą Komisji Rewizyjnej.

Maria Taciak poinformowała, że Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu skargi z dnia 04.07.2017 r. na przewodniczącego Składu Orzekającego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Wrześni stwierdziła, iż należy przekazać ją Wojewódzkiemu Zespołowi ds. Orzekania o Niepełnosprawności za pośrednictwem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Dodała, że poinformowano skarżącego o możliwości złożenia skargi za zachowanie lekarza do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej przy Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej. Dopowiedziała, że dnia 14.08.2017 r. wpłynęło do starostwa kolejne pismo skarżącego (data pisma: 08.08.2017 r.) w sprawie niezadowolenia, iż jego skarga została przekazana do Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. W tym piśmie oznajmił również, że jego skarga nie dotyczyła odwołania od orzeczenia, tylko sposobu traktowania i zachowania przewodniczącego Składu Orzekającego.  Poinformowała, ze zgodnie z art. 232 § 2 skargę na pracownika można przekazać do załatwienia również jego przełożonemu służbowemu. Dodała, że zatem, podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 214/XXXV/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie przekazania skargi do załatwienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 5.2 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Edukacji”.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Bożenę Nowacką, sekretarz powiatu.

Bożena Nowacka poinformowała, że dnia 27.04.2017 r. Rada Powiatu Wrzesińskiego podjęła uchwałę nr 191/XXXI/2017 w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży”. Dodała, że Wojewoda Wielkopolski w trybie nadzorczym unieważnił powyższą uchwałę i wskazał, że regulacje dotyczące stypendiów, grantów, współpracy i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz tryb i zasady ich przyznawania powinny być uregulowane odrębnymi uchwałami. Dopowiedziała, że projekt uchwały jest kolejną regulacją obszarów wsparcia (granty edukacyjne, innowacyjne formy nauczania, działania edukacyjne i wychowawcze w formach pozaszkolnych), które znajdowały się w/w uchwale unieważnionej przez wojewodę.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnej Marii Taciak.

Maria Taciak poprosiła, aby rozstrzygnięcia nadzorcze również były przekazywane do radnych. Poinformowała, że z rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego wynika, że tylko Rada Powiatu jest uprawniona do przyjęcia „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży”. Dodała, że po przyjęciu programu, następnie podejmowana jest uchwała Rady określająca szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży. Dopowiedziała, że w § 7 projektu uchwały istnieje zapis, iż „formy, tryb i zasady przyznawania wsparcia w ramach „Powiatowego Programu Rozwoju Edukacji” ustala Zarząd Powiatu Wrzesińskiego w drodze uchwały”. Zapytała, czy jest to zgodne z prawem, gdyż w rozstrzygnięciu nadzorczym mówi się o organie stanowiącym, a Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym.

Bożena Nowacka odpowiedziała, że dnia 06.07.2017 r. zostały podjęte uchwały w sprawie:

1) przyjęcia „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży” (203/XXXIII/2017);

2) określenia warunków, form, zakresu oraz trybu postępowania w sprawach udzielania pomocy przewidzianej w „Powiatowym Programie Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży” uczniom szkół dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym (204/XXXIII/2017).

Wykonanie powyższych uchwał zostało powierzone Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego.

Kamilla Chmielarz – Suszka, radczyni prawna dodała, że projekt uchwały jest zgodny z prawem.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady.
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 215/XXXV/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Edukacji” została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 5.3 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia w 2018 roku do realizacji zadania „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Bartłomieja Kaczmarzewskiego, p.o. kierownika Referatu Dróg Powiatowych.

Bartłomiej Kaczmarzewski poinformował, że dnia 01.09.2017 r. rozpoczyna się ogłoszony przez Wojewodę Wielkopolskiego nabór wniosków o dofinansowanie zadań proponowanych do realizacji w 2018 r. w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Dodał, że w związku z tym Powiat Wrzesiński zamierza przystąpić do realizacji zadania pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września” (ul. Kościuszki). Dopowiedział, że kosztorys inwestorski rozbudowy przedmiotowego odcinka (odcinek drogi od skrzyżowania z ul. Opieszyn, 3-go Maja i Legii Wrzesińskiej do drogi krajowej nr 92) opiewa na kwotę 3.274.268,51 zł. Poinformował, że w ramach przedmiotowego programu można uzyskać dofinansowanie w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnemu Bogdanowi Krukowi.

Bogdan Kruk poinformował, że ul. Kościuszki miała zostać wykonana w 2017 r., jednak wykonawcy oferowali wyższe ceny za realizację zadania. Zapytał, czy wysokość kosztorysu uległa zmianie.

Bartłomiej Kaczmarzewski odpowiedział, że kosztorys nie został zmieniony na realizację zadania pn.: „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września”. Poinformował, że oferty wykonawców składane były w połowie 2017 r. Dodał, że ceny ofert w połowie roku przeważnie są wyższe niż na początku lub na końcu roku. Dopowiedział, że procedura przetargowa zostanie rozpoczęta na koniec 2017 r. lub na początku 2018 r., wtedy ceny ofert będą niższe, co może spowodować, że wykonanie inwestycji będzie opiewać na kwotę wskazaną w kosztorysie inwestorskim.

Bogdan Kruk poinformował, że będzie trudno znaleźć wykonawcę, który w swojej ofercie przedstawi kwotę niższą niż podana w kosztorysie inwestorskim. Zapytał, czy w przypadku, kiedy ponownie wszystkie złożone oferty będą przekraczać kwotę wskazaną w kosztorysie, to czy rozbudowa drogi zostanie przeniesiona na kolejny rok.

Przewodniczący Rady oddał głos Dionizemu Jaśniewiczowi, staroście wrzesińskiemu.

Dionizy Jaśniewicz poinformował, że opóźnienie postępowania przetargowego wystąpiło w skutek skarg związanych z przebudową drogi powiatowej Września – Gozdowo – Graboszewo, które rozpatrywane były przez Radę Powiatu Wrzesińskiego. Dodał, że w przypadku, kiedy rozstrzygnięcie nie nastąpi, dopiero będą podejmowane ostateczne decyzje, a wyliczenia kosztorysowe nie uległy zmianie. Dopowiedział, że można skorzystać z dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg. Poinformował, że zmieniły się reguły dotyczące przydzielania punktacji w programie. Dodał, że w związku z tym jest racjonalne przeniesienie realizacji inwestycji na 2018 r. Dopowiedział, że Powiat Wrzesiński jest w trakcie realizacji i przeprowadzania postępowań na duże inwestycje, dlatego też każde korzystne rozstrzygnięcie jest ważne.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 216/XXXV/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia woli przystąpienia w 2018 roku do realizacji zadania „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 5.4 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Ilonę Dębicką, naczelnika Wydziału Promocji i Kultury.

Ilona Dębicka poinformowała, że wsparcie finansowe dla Gminy Miłosław zostanie przeznaczone na realizację zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, tj. organizacji Festiwalu Literackiego Nagroda Kościelskich. Dodała, że Powiat Wrzesiński jest jednym ze współorganizatorów tego wydarzenia, należą do nich również Gmina Miłosław i Województwo Wielkopolskie. Dopowiedziała, że odbędzie się w dniach 12 – 14.10.2017 r. w Miłosławiu, Wrześni i Poznaniu. Poinformowała, że w ramach wydarzenia przewidziane są m.in. warsztaty edukacyjne w szkołach, dyskusje fachowców, spotkania literackie z udziałem czołowych polskich twórców, a także koncerty muzyczne. Dodała, że dnia 14.10.2017 r. zostanie wręczona nagroda w pałacu w Miłosławiu, w siedzibie dawnego majątku Kościelskich. Dopowiedziała, że odbędzie się również Wielkie Nocne Czytanie na Powiatowej Scenie Kultury „Zamkowa” z udziałem laureatów z lat ubiegłych oraz tegorocznego zdobywcy nagrody. Poinformowała, że Kościelscy to jedna z najważniejszych nagród literackich w Polsce, przyznawana od 1962 r. Dodała, że uroczystość ma duże znaczenie kulturowe, a patronat nad nią objęły media regionalne i te o zasięgu krajowym.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Uchwała nr 217/XXXV/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 5.5 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027.

Pkt 5.6 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok.

Przewodniczący Rady poprosił Beatę Matuszewską, skarbnika powiatu o przedstawienie uzasadnienia do projektów uchwał.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński zgłosił autopoprawki do przedmiotowych projektów uchwał, omówiła je skarbnik powiatu.

Beata Matuszewska poinformowała, że autopoprawki do w/w projektów uchwał dotyczą:

1) otrzymanego odszkodowania w kwocie 20.000,00 zł za szkody powstałe w drzewostanie w powiecie wrzesińskim w sierpniu 2017 r. Środki te zostaną przeznaczone na usuwanie skutków nawałnicy;

2) zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu planu dotacji na 2017 r. o kwotę 53.684,00 zł na wypłatę rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni;

3) zwiększonych wpływów z tytułu świadczonych usług w kwocie 40.000,00 zł; Środki te zostaną przekazane Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni na zakup artykułów żywnościowych;

4) zmniejszenia rezerwy celowej o kwotę 25.770,00 zł dla:

a) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni na zakup materiałów remontowych (2.500,00 zł),

b) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z wynagrodzeniami i nagrodami jubileuszowymi (9.270,00 zł),

c) Starostwa Powiatowego we Wrześni na usuwanie skutków nawałnicy połączonej z wyładowaniami atmosferycznymi (14.000,00 zł);

5) przeniesienia środków między rozdziałami w kwocie 33.115,00 zł, które zostaną przeznaczone na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Wrzesińskiego (zwiększona liczba wniosków na skutek nawałnicy).

Beata Matuszewska poinformowała, że dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 139.538,00 zł z tytułu :

1) przyznanych środków z Funduszu Pracy na finansowanie w 2017 r. kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni, przede wszystkim doradców klienta i kierowników w kwocie 136.900,00 zł;

2) otrzymanego odszkodowania za pęknięte szyby w oknach oraz zwiększonych wpływów za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych w kwocie 838,00 zł przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni;

3) otrzymanej darowizny na festyn dla mieszkańców w kwocie 1.800,00 zł przez Dom Pomocy Społecznej we Wrześni.

Dodała, że natomiast wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 385.410,00 zł, w tym na wszystkie cele w/w w dochodach budżetowych w kwocie 139.538,00 zł oraz dla:

1) Starostwa Powiatowego we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 3.000,00 zł na najem miejsc postojowych,

b) 100.000,00 zł na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2017/2018,

c) 1.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo – Łagiewki”,

d) 1.040,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Prace konserwatorsko – restauratorskie w kościele poewangelickim w Miłosławiu”,

e) 38.421,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną”,

f) 71.000,00 zł na wykonanie nowych szyldów na budynku Powiatowej Sceny Kultury „Zamkowa” w Miłosławiu (8.000,00 zł), na zakup i wykonanie wydawnictw promocyjnych, wykonanie i druk kalendarza na 2018 r. (33.500,00 zł), na organizację wizyty delegacji partnerskiego Rejonu Smolewicze, honorarium za wykonanie monodramu oraz wykonanie scenografii na Powiatowej Scenie Kultury „Zamkowa”, organizację koncertu młodzieżowego i uroczystości odsłonięcia tablicy na budynku urzędu upamiętniającej Polaków, którzy stracili życie w tym miejscu w okresie okupacji (29.500,00 zł);

2) Starostwa Powiatowego we Wrześni zmniejsza się plan o kwotę 8.589,00 zł w związku z rezygnacją z dalszej realizacji zadania majątkowego „Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Leśnej 10 we Wrześni”;

3) Gminy Miłosław udziela się dotacji w kwocie 40.000,00 zł na zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego (Nagroda Kościelskich 2017).

Beata Matuszewska dopowiedziała, że zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 56.600,00 zł dla:

1) Domu Pomocy Społecznej we Wrześni na modernizację łazienek (20.000,00 zł) i na wypłatę nagród jubileuszowych (10.270,00 zł);

2) Starostwa Powiatowego we Wrześni na usługi pocztowe (26.330,00 zł).

Natomiast rezerwę celową zmniejsza się o kwotę 96.048,00 zł dla:

1) Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni na wniesienie wkładu do zakupu autobusu (12.027,00 zł);

2) Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni na naprawę instalacji odgromowej (4.281,00 zł) i na nauczanie indywidualne (6.963,00 zł);

3) Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni na zakup odzieży BHP dla nauczycieli wychowania fizycznego i pracowników obsługi, na wykonanie pomiarów skuteczności działania ochrony przed skutkami dotyku pośredniego i dotyku bezpośredniego instalacji elektrycznej i dokonania badania rezystencji elektrycznej (10.238,00 zł), na modernizację pomieszczeń szkolnych (3.000,00 zł) i na pokrycie kosztów dojazdu na nauczanie indywidualne (1.798,00 zł);

4) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (741,00 zł);

5) Starostwa Powiatowego we Wrześni na realizację grantów edukacyjnych, projektów Kino Konesera, Muzyka Konesera, organizację Dnia Edukacji Narodowej i IV Powiatowego Pikniku Naukowego (37.000,00 zł) i na stypendia o charakterze motywacyjnym (20.000,00 zł).

Beata Matuszewska poinformowała, że w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1) w przedsięwzięciu pn.: „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną” zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 38.421,00 zł, czyli do kwoty 5.569.435,00 zł;

2) w przedsięwzięciu pn.: „przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo – Łagiewki” zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 1.000,00 zł, czyli do kwoty 2.839.294,00 zł;

3) w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 44.674,00 zł, czyli do kwoty 29.785.237,00 zł;

4) w przedsięwzięciu pn.: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni” skraca się okres realizacji przedsięwzięcia o jeden rok, czyli do 2018 r. i zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 14.613,00 zł;

5) w przedsięwzięciu pn.: „Budowa Sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Leśnej 10 we Wrześni” skraca się okres realizacji przedsięwzięcia o jeden rok, czyli do 2017 r. i zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 472.749,00 zł;

6) dodaje się nowe przedsięwzięcia pn.:

a) „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2017/2018”. Okres realizacji na lata 2017 – 2018 i łączne planowane nakłady finansowe w kwocie 900.000,00 zł (w 2017 r. 100.000,00 zł i w 2018 r. 800.000,00 zł);

b) „Utrzymanie sygnalizacji świetlnej w ciągach dróg powiatowych w latach 2017/2018”. Okres realizacji na lata 2017 – 2018 i łączne planowane nakłady finansowe w kwocie 15.000,00 zł (w 2017 r. nie planuje się wydatków, a w 2018 r. 15.000,00 zł);

c) „Obsługa przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórnej w latach 2017/2018”. Okres realizacji na lata 2017 – 2018 i łączne planowane nakłady finansowe w kwocie 100.000,00 zł (w 2017 r. nie planuje się wydatków, a w 2018 r. 100.000,00 zł);

d) „Powiatowe Granty Edukacyjne w ramach Powiatowego Programu Rozwoju Edukacji w roku szkolnym 2017/2018”. Okres realizacji na lata 2017 – 2018 i łączne planowane nakłady finansowe w kwocie 85.000,00 zł (w 2017 r. 40.000,00 zł i w 2018 r. 45.000,00 zł);

e) „Stypendia o charakterze edukacyjnym przyznawane uczniom uzdolnionym w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży”. Okres realizacji na lata 2017 – 2018 i łączne planowane nakłady finansowe w kwocie 80.000,00 zł (w 2017 r. 32.000,00 zł i w 2018 r. 48.000,00 zł);

f) „Najem dwóch zadaszonych miejsc postojowych i placu”. Okres realizacji na lata 2017 – 2018 i łączne planowane nakłady finansowe w kwocie 21.000,00 zł (w 2017 r. 3.000,00 zł i w 2018 r. 18.000,00 zł);

g) „Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni”. Okres realizacji na lata 2017 – 2019 i łączne planowane nakłady finansowe w kwocie 316.000,00 zł (w 2017 r. 26.330,00 zł i w 2018 r. 157.990,00 zł i w 2019 r. 131.680,00 zł).

Przewodniczący Rady przeprowadził odrębne głosowania nad przyjęciem autopoprawek do projektów uchwał Rady zmieniających Wieloletnią Prognozę Finansową i uchwałę budżetową. W głosowaniach wzięło udział 19 radnych.

Autopoprawki do ww. projektów uchwał Rady zostały przyjęte jednomyślnie.

Przewodniczący Rady przeprowadził odrębne głosowania przedstawionych projektów uchwał Rady wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniach wzięło udział 19 radnych.

Uchwały nr :

1) 218/XXXV/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027;

 

2) 219/XXXV/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok zostały podjęte jednomyślnie.

 

Pkt 6 Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos Marii Taciak.

Maria Taciak poinformowała, że 27.04.2017 r. na sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego zadała pytanie dotyczące obwodnicy na terenie Powiatu Wrzesińskiego. Dodała, że jej pytanie dotyczyło wysokości środków finansowych, jakie będzie trzeba przeznaczyć, aby wspólnie z pozostałymi samorządami móc zrealizować zadanie. Zapytała, czy od tamtego posiedzenia Rady napłynęły nowe informacje w sprawie obwodnicy.

Przewodniczący Rady oddał głos Dionizemu Jaśniewiczowi.

Dionizy Jaśniewicz odpowiedział, że w czerwcu 2017 r. odbyło się spotkanie z Wojciechem Jankowiakiem, Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego, który odpowiada za drogi wojewódzkie. Poinformował, że podczas spotkania ustalono, że pierwszym krokiem w sprawie budowy obwodnicy będzie przygotowanie materiałów do wprowadzenia do wojewódzkiego planu dróg niniejszej obwodnicy. Dodał, że zostało to poparte przez Wicemarszałka i Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Dopowiedział, że wyznaczony zespół miał przygotować materiał, który będzie podstawą do tego, aby w najbliższym czasie inwestycja ta została włączona do planu. Poinformował, że jest to pierwszy krok, który pozwoli na podejmowanie kolejnych decyzji.

Maria Taciak zapytała, o skutki sierpniowej nawałnicy, która dotknęła Powiat Wrzesiński. Poinformowała, że kieruje swoje pytanie, ponieważ rząd na wielu konferencjach podkreślał, że samorządy zbagatelizowały sprawę nawałnicy. Zapytała, jak szybko w Powiecie Wrzesińskim zostały podjęte działania zmierzające do udzielania pomocy osobom poszkodowanym, usuwania skutków nawałnicy. Zapytała także, jak realizowane jest szacowanie strat, jeśli chodzi o wnioski zgłaszane przez poszkodowanych. Zapytała, czy samorząd powiatowy m.in. inspektorat nadzoru budowlanego otrzymuje wsparcie w działaniu z sąsiadujących powiatów. Poprosiła o relacje w zakresie tematu nawałnicy i jej skutków na terenie powiatu wrzesińskiego.

Przewodniczący Rady oddał głos Dionizemu Jaśniewiczowi.

Dionizy Jaśniewicz poinformował, że pierwszym etapem związanym z nawałnicą z dnia 11.08.2017 r. było informowanie mieszkańców Powiatu Wrzesińskiego o nadchodzącym zdarzeniu przez system powiadamiania i ostrzegania. Dodał, że w momencie wystąpienia nawałnicy służby niezwłocznie przystąpiły do pracy. Dopowiedział, że w Starostwie Powiatowym we Wrześni funkcjonuje Referat Bezpieczeństwa, którego kierownikiem jest Paweł Puzdrakiewicz. Referat zajmuje się obsługą Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Poinformował, że dnia 11.08.2017 r. wieczorem otrzymał informacje, iż odpowiednie służby, głównie straż pożarna rozpoczęły akcje: koordynowania działań i dostarczania materiałów poszkodowanym m.in. plandek. Dodał, że działania zostały podjęte natychmiastowo. Dopowiedział, że Powiatowa Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicze Straże Pożarne zaangażowały się w działania.

Poinformował, że dnia 12.08.2017 r. odbyło się posiedzenie Sztabu Kryzysowego, na którym obecni byli m.in.: przedstawiciele wszystkich gmin Powiatu Wrzesińskiego, komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni, przedstawiciel zakładu energetycznego i sanepidu, inspektor nadzoru budowlanego, czyli wszystkie służby, które uruchamiane są w przypadku takich zdarzeń. Dodał, że zgormadzeni wysłuchali raportów przedstawionych przez straż pożarną i przedstawiciela energetyki. Dopowiedział, że wzmocniono środkami technicznymi służby, które działały w terenie oraz wynajęto podnośniki od firm prywatnych w celu przeprowadzenia akcji ratunkowych i usuwania szkód. Poinformował, że pracownicy z nadzoru budowlanego udali się do miejscowości na terenie Powiatu Wrzesińskiego, aby sprawdzić, które z uszkodzonych budynków zagrażają życiu i wymagają ewakuacji (4 mieszkania w Marzeninie i 1 mieszkanie w Gulczewie), oceniając te budynki jako nienadające się do użytku). Dodał, że osoby poszkodowane, które straciły dach nad głową lub zniszczenia budynków mieszkalnych zagrażały życiu zostały umieszczone w internacie przy ul. Kaliskiej we Wrześni. Dopowiedział, że były utrudnienia z dostawą prądu przez pozrywane linie energetyczne, do których dostęp uniemożliwiały połamane drzewa. Poinformował, że stwierdzenie, że służby samorządowe i lokalne nie sprostały działaniom związanym z nawałnicą jest nie prawdziwe.

Dionizy Jaśniewicz dodał, że dnia 14.08.2017 r. ponownie odbyło się spotkanie Sztabu Kryzysowego, podczas którego relacjonowano, jakie zadania zostały wykonane, w których miejscowościach prowadzone były akcje ratunkowe i ile było zgłoszeń z poszczególnych miejscowości w powiecie wrzesińskim (na dzień 14.08.2017 r. było ponad 400 zgłoszeń). Dopowiedział, że działania ratunkowe, a następnie działania zmierzające do usuwania skutków nawałnicy były prowadzone przez cały czas. Poinformował, że wspierano służby ochotnicze, straż pożarną, otrzymano pomoc z sąsiednich powiatów, a także z innych województw. Dodał, że powiat zapewniał środki żywnościowe dla służb prowadzących działania. Poinformował, że kontaktowała się z nim Marlena Maląg, Wicewojewoda Wielkopolski w sprawie szkód i działań, jakie są prowadzone w ramach ich usunięcia.

Poinformował, że dnia 16.08.2017 r. Wojewoda Wielkopolski zwołał posiedzenie kryzysowe w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego z udziałem m.in.: Ministra Mariusza Błaszczaka i przedstawicieli powiatów i gmin, które odniosły skutki nawałnicy. Dodał, że na tym spotkaniu Minister poinformował, że przygotował projekt rozporządzenia upraszczający procedurę dotyczącą szacowania szkód i wypłat odszkodowań, którego kwota zależy od stopnia spowodowanych zniszczeń. Dopowiedział, że projekt rozporządzenia zobowiązał gminy do utworzenia zespołów szacujących straty, w którym wymagane było, aby jedna z osób posiadała uprawnienia budowlane. Miało być to podstawą do wypłaty odszkodowań poprzez gminy.

Dionizy Jaśniewicz poinformował, że w momencie, kiedy zespoły były na poziomie około 90% oszacowania zgłoszonych zniszczeń nastąpiła zmiana decyzji dotyczącej podstaw wypłacania odszkodowań. Dodał, że dnia 17.08.2017 r. w budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni odbyło się spotkanie z Anitą Oleksiak, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz z wszystkimi inspektorami nadzoru budowlanego z Województwa Wielkopolskiego. Dopowiedział, że Anita Olesiak poinformowała, iż gminy i powiaty, które poniosły szkody otrzymają wsparcie w szacowaniu szkód. Poinformował, że zmiana miała polegać na tym, że podstawą do wypłaty odszkodowania nie będą szacunki wykonane przez zespoły gminne, tylko, że wszystkie złożone wnioski powinny być sporządzone według określonego protokołu. Dodał, że należało sporządzić nowe ekspertyzy, które będą podstawą do oceny sytuacji i wypłaty odszkodowania. Dopowiedział, że zadeklarowano pomoc z innych inspektoratów nadzoru budowlanego (około 30 inspektorów z całej Polski), którzy przystąpili do szacowania szkód. Do dnia 29.08.2017 r. było złożonych 800 zgłoszeń).

Dodał, że dzisiaj tj. 30.08.2017 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poinformował, że następuje powrót do szacowania szkód przez zespoły gminne, czyli protokoły sporządzone wcześniej przez zespoły mają być podstawą do wypłacenia odszkodowań. Dopowiedział, że nadzór budowlany szacował stan zastany i protokół był sporządzany na dzień szacowania szkody. Poinformował, że powstała pewna wątpliwość, czy osoby, które samodzielnie usuwały zniszczenia będą posiadać również prawo do odszkodowania. Dodał, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych zwołał konferencję we wszystkich nadleśnictwach, gdzie przedstawiono procedury dotyczące pomocy likwidacji strat w lasach prywatnych. Określono według, jakich kryteriów i procedur będzie odbywać się pomoc w likwidacji szkód w lasach prywatnych. Dopowiedział, że z udziałem przedstawicieli lasów państwowych odbywa się szacowanie szkód i przyznawanie środków na ich likwidację.

Podsumowując, Dionizy Jaśniewicz poinformował, że wszystkie służby które działały w terenie były zaangażowane w swoją pracę. Dodał, że zarówno czas reakcji, sposób przygotowania koordynacji działań był natychmiastowy. Dopowiedział, że teraz będzie najtrudniejszy okres, ponieważ będzie to czas odbudowy budynków gospodarczych, mieszkalnych, a także drzewostanu. Podziękował wszystkim służbom, instytucjom które były zaangażowane w działania, a także Pawłowi Puzdrakiewiczowi i Arturowi Czajkowskiemu z Referatu Bezpieczeństwa.

Maria Taciak zapytała, na jakim etapie są działania związane z wykonaniem dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej 2162P Witkowo gr. powiatu - Września w m. Września.

Bartłomiej Kaczmarzewski odpowiedział, że wykonanie dokumentacji projektowej powyższej drogi jest w trakcie realizacji. Dodał, że termin złożenia całej dokumentacji ubiega z dniem 30 listopada 2017 r. Dopowiedział, że nie przewiduje się żadnych opóźnień w tym zakresie.

 

Pkt. 7 Wolne głosy, wnioski i informacje.

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos staroście wrzesińskiemu.

Starosta Wrzesiński poinformował, że została podjęta decyzja w sprawie sieci szpitali. Dodał, że w związku, z tym, że Rada Ministrów nie określiła jeszcze wielkości środków finansowych związanych z siecią szpitali, posiedzenie, na którym zostaną przedstawione informacje w sprawie funkcjonowania i działania Szpitala Powiatowego we Wrześni odbędzie się w momencie, kiedy będzie znany zakres finansowania. Dodał, że brak finansowania udarówki zaczyna powodować sytuacje narażające życie mieszkańców powiatu. Dopowiedział, że będzie trzeba podjąć decyzję o finansowanie udarówki, która nie jest objęta programem sieci szpitali.

 

Pkt 8 Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady o godz. 17:30 zamknął  XXXV sesję Rady.

 

Na tym protokół został zakończony. Protokół został podpisany po przyjęciu jego treści przez Radę.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Grzegorz Kaźmierczak

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

*Częściowego wyłączenia z publikacji, treści zawartych w protokole dokonano na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1764).

drukuj (Protokół nr XXXV / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kaźmierczak
  • opublikował: Marta Mittmann
    data publikacji: 2017-09-26 12:30
  • zmodyfikował: Marta Mittmann
    ostatnia modyfikacja: 2017-11-16 10:15

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.