Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr XXXVII / 2017

PROTOKÓŁ NR XXXVII / 2017
Z SESJI RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO
z dnia 8 listopada 2017 r.

Pkt 1 Otwarcie sesji Rady Powiatu.

Grzegorz Kaźmierczak, przewodniczący Rady o godz. 14:05 otworzył XXXVII sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni. Powitał radną Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Bożenę Nowacką, radnych, starostę, pracowników Starostwa, przedstawicieli służb, inspekcji, straży, jednostek organizacyjnych powiatu i lokalnych mediów oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 17 radnych, co wobec ustawowego składu Rady stanowiło quorum do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Pkt 2 Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z poprzedniej sesji Rady został sporządzony w statutowym terminie, a z jego treścią radni mogli zapoznać się w biurze Rady. Z uwagi na brak poprawek i uzupełnień, przewodniczący Rady stwierdził przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego. 

O godzinie 14:10 do sali obrad weszli radny Bogdan Kruk i radny Jerzy Mazurkiewicz. W posiedzeniu uczestniczyło 18 radnych.

Przewodniczący Rady podziękował Stefanowi Tomczakowi za siedmioletnią pełną zaangażowania pracę w Radzie Powiatu Wrzesińskiego. Podziękował za wysiłek poniesiony dla dobra społeczności, za wsparcie w podejmowaniu decyzji i za pełnienie funkcji przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Wyraził wdzięczność za efektywną i sumienną współpracę, która przebiegała w sympatycznej atmosferze. Życzył Stefanowi Tomczakowi pogody ducha, sił i aktywności do pełnienia obowiązków na nowym stanowisku pracy. 

Stefan Tomczak podziękował za pracę w Radzie Powiatu Wrzesińskiego. Poinformował, że te 7 lat było dla niego wyjątkowe i pozwoliły zdobyć mu nowe doświadczenia w pracy samorządowca. Podziękował przewodniczącemu Rady, członkom Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, a także przewodniczącej Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz przewodniczącej Komisji Rewizyjnej za współpracę.

Przewodniczący Rady poinformował, że dnia 8 września 2017 r. Komisarz Wyborczy w Koninie wydał postanowienie w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Wrzesińskiego. Natomiast dnia 27 września 2017 r. Komisarz Wyborczy w Koninie wydał postanowienie w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu Wrzesińskiego. W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Rady Powiatu Wrzesińskiego Stefana Tomczaka, w jego miejsce wstępuje Halina Kotyk, kandydatka z tej samej listy, która w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów i nie utraciła prawa wybieralności. Postanowienia Komisarza Wyborczego znajdują się w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod numerem sprawy SOR.0030.1.2017.


Pkt 3 Ślubowanie radnej.

Przewodniczący Rady poprosił Halinę Kotyk o powstanie i odczytał treść ślubowania radnego:
"Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej” (art. 20 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r.).

Halina Kotyk odpowiedziała ślubuję. 

Po złożeniu ślubowania, przewodniczący Rady poprosił radną Halinę Kotyk o zajęcie miejsca przy stole obrad. W związku z powyższym w posiedzeniu uczestniczyło 19 radnych. 

 

Pkt 4 Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady poinformował, że porządek obrad został przedłożony z materiałami na sesję Rady. Zapytał, czy radni chcą wnieść zmiany do treści proponowanego porządku posiedzenia. Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński wnioskował na podstawie § 24 Statutu Powiatu Wrzesińskiego przyjętego uchwałą nr 72/XII/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 3 grudnia 2015 r. o wprowadzenie zmiany polegającej na dodaniu projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania. 

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały będzie wprowadzony w pkt 6.16 porządku obrad. Następnie poddał pod głosowanie zmianę treści porządku obrad.

Członkowie Rady jednomyślnie przyjęli zmianę treści porządku obrad.

 

Pkt 5.1 Przedstawienie informacji przewodniczącego Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Przewodniczący Rady zapoznał radnych z terminami odbytych posiedzeń Zarządu i Komisji oraz pismami, które wpłynęły do Biura Rady w okresie międzysesyjnym od 25.09.2017 r. do 08.11.2017 r. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Przewodniczący Rady poinformował, że skarżący, który złożył skargę na działanie Przewodniczącego Składu Orzekającego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Wrześni otrzymał odpowiedź od dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni. W piśmie przedstawiono procedurę, w jaki sposób należy ubiegać się o wydanie karty parkingowej oraz w załączeniu przekazano formularze do wypełnienia, w celu ułatwienia załatwienia sprawy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że radni zostali zapoznani z pismem Fundacji „Pro Vobis” które wpłynęło do biura Rady dnia 05.10.2017 r. (data pisma: 02.10.2017 r.). Dotyczyło prośby o ponowne udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte we wcześniejszych pismach oraz w skardze związanej ze szczegółową kalkulacją wysokości dotacji. 

Dodał, że została przygotowana odpowiedź na powyższe pismo, która została przekazana radnym. Przeczytał treść proponowanej odpowiedzi. Zapytał, czy radni chcą wnieść zmiany do treści proponowanej odpowiedzi. 
Projekt odpowiedzi stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu odpowiedzi na pismo. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Radni jednogłośnie przyjęli treść proponowanej odpowiedzi na pismo.
Odpowiedź znajduje się w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod numerem sprawy SOR.0004.25.2017.

 

Pkt 5.2 Przedstawienie sprawozdania przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał podjętych na XXXVI sesji Rady.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał podjętych na XXXVI sesji Rady. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem.

 

Pkt 5.3 Przedstawienie informacji o analizie danych zawartych w oświadczeniach majątkowych radnych Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Przewodniczący Rady przedstawił informację o analizie danych zawartych w oświadczeniach majątkowych radnych Rady Powiatu Wrzesińskiego. Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Przewodniczący Rady poinformował, że otrzymał informację z Urzędu Skarbowego we Wrześni wynikającą z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych. Dodał, że w niektórych oświadczeniach majątkowych wykazano nieprawidłowości, uwagi naczelnika mają charakter informacyjny w celu prawidłowego sporządzania oświadczeń majątkowych  kolejnych latach. 
Informacja znajduje się w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod numerem sprawy SOR.0033.1.2017.

 

Pkt 5.4 Przedstawienie informacji o analizie danych zawartych w oświadczeniach majątkowych członków Zarządu Powiatu, Skarbnika i Sekretarza Powiatu, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych i pracowników wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty.

Dionizy Jaśniewicz przedstawił informację o analizie danych zawartych w oświadczeniach majątkowych członków Zarządu Powiatu, Skarbnika i Sekretarza Powiatu, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych i pracowników wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty. Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

 

Pkt 5.5 Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Wrzesińskiego za rok szkolny 2016/2017.

Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali dokument, który stanowi informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Wrzesińskiego w roku szkolnym 2016 / 2017. Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu.


Radni nie podjęli dyskusji w tym punkcie.  

 

Pkt 6.1 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Annę Marię Kulczyńską, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

Anna Maria Kulczyńska poinformowała, że po dokonaniu częściowego rozliczenia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonuje się zmniejszenia środków finansowych z :
1) rehabilitacji zawodowej z zadań: 
a) dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z wyposażeniem stanowisk pracy dl osób niepełnosprawnych (zmniejsza się o kwotę 40.000,00 zł),
b) udzielanie osobom niepełnosprawnym dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (zmniejsza się o kwotę 60.000,00 zł);
2) rehabilitacji społecznej z zadań:
a) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (zmniejsza się o kwotę 254,00 zł),
b) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (zmniejsza się o kwotę 1.861,02 zł);


Powyższe środki przeznacza się na zadania z rehabilitacji społecznej:
1) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych (zwiększono o kwotę 13.000,00 zł);
2) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawię odrębnych przepisów (zwiększono o kwotę 89.115,02 zł).

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.
Uchwała nr 225/XXXVII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 6.2 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Powiatu we Wrześni V kadencji.

Przewodniczący Rady poinformował, że w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Stefana Tomczaka, w jego miejsce wstępuje radna Halina Kotyk na podstawie postanowienia Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 27 września 2017 r. Dodał, że Halina Kotyk wyraziła chęć pracy w Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.
Uchwała nr 226/XXXVII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Powiatu we Wrześni V kadencji została podjęta jednomyślnie.


Pkt 6.3 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Powiatu we Wrześni V kadencji.

Przewodniczący Rady poinformował, że w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Stefana Tomczaka, który był przewodniczącym Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki należy wybrać nowego przewodniczącego w/w Komisji. Otworzył listę kandydatów i oddał głos Waldemarowi Grzegorkowi, wicestaroście wrzesińskiemu.

Waldemar Grzegorek zaproponował radnego Rafała Ziętego na kandydata do pełnienia funkcji przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Poinformował, że jest on członkiem w/w komisji oraz kierownikiem jednostki oświatowej. 

Przewodniczący Rady zapytał Rafała Ziętego, czy wyraża zgodę na kandydowanie. 

Rafał Zięty wyraził zgodę na kandydowanie na przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. 

Przewodniczący Rady zamknął listę kandydatów, ze względu na brak zgłoszenia innych propozycji.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad kandydaturą Rafała Ziętego na przewodniczącego Komisji W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Oddano 19 głosów „za”. 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.
Uchwała nr 227/XXXVII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Powiatu we Wrześni V kadencji została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 6.4 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Joannę Musiałkiewicz, kierownika Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek uchwalenia, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi, rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 w/w ustawy. Dodała, że program na przyszły rok Rada Powiatu przyjmuje do dnia 30.11 roku bieżącego. Dopowiedziała, że program określa główne zasady współpracy samorządu z w/w organizacjami oraz szczegółowe cele i formy, a także katalog priorytetowych zadań publicznych realizowanych przy współudziale z organizacjami pozarządowymi. Zlecanie realizacji zadań odbywa się w szczególności w trybie otwartych konkursów ofert. Poinformowała, że współudział powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi obejmuje współpracę o charakterze finansowym i pozafinansowym. 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.
Uchwała nr 228/XXXVII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok” została podjęta jednomyślnie.

Salę obrad opuścił starosta wrzesiński. W posiedzeniu uczestniczyło 18 radnych.

 

Pkt 6.5 Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług: e-dokumentacji i e-rejestracji, poprzez wyposażenie środowiska informatycznego Szpitala Powiatowego we Wrześni w sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz dostarczenie usług, zgodnie z Projektem pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Joannę Musiałkiewicz.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że projekt uchwały jest kontynuacją działań związanych z realizacją projektu tzw. informatyzacji szpitali. Dodała, że Powiat Wrzesiński jak i Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o. zadeklarowali swój udział w w/w projekcie. Dopowiedziała, że Powiat Wrzesiński, Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o. i Województwo Wielkopolskie zawarli trójstronną Umowę Partnerską. Oznajmiła, że Województwo Wielkopolskie podpisało umowy partnerstwa ze wszystkimi powiatami Województwa Wielkopolskiego i podległymi im szpitalami. Poinformowała, że wniosek został pozytywnie zaopiniowany. Dodała, że Samorząd Województwa Wielkopolskiego jest Partnerem Wiodącym (Liderem) powyższego projektu. Dopowiedziała, że aby móc realizować projekt niezbędne jest podjęcie niniejszego projektu uchwały przez Radę Powiatu Wrzesińskiego. Poinformowała, że kolejnym etapem zadania będzie podpisanie porozumienia w sprawie przekazywania środków finansowych w formie dotacji w kwocie zabezpieczonej w budżecie powiatu.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.
Uchwała nr 229/XXXVII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług: e-dokumentacji i e-rejestracji, poprzez wyposażenie środowiska informatycznego Szpitala Powiatowego we Wrześni w sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz dostarczenie usług, zgodnie z Projektem pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” została podjęta jednomyślnie.

 

Do sali obrad wrócił starosta wrzesiński. W posiedzeniu uczestniczyło 19 radnych.

 

Pkt 6.6 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2018 roku.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Urszulę Łabędę, naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa.

Urszula Łabęda poinformowała, że według ustawy z dnia 18.08.2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych Rada Powiatu jest zobowiązana co roku do ustalania wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych. Dodała, że wysokość opłat została ustalona w wysokości maksymalnych stawek opłat wskazanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 20.07.2017 r. 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.
Uchwała nr 230/XXXVII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2018 roku została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 6.7 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w roku 2018 za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Elwirę Haręźlak, naczelnika Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu.

Elwira Haręźlak poinformowała, że na podstawie ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym Rada Powiatu co roku ustala wysokość opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz wysokość kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu. Dodała, że maksymalna wysokość stawek kwotowych opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym została ustalona w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25.07.2017 r. 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.
Uchwała nr 231/XXXVII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w roku 2018 za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu została podjęta jednomyślnie.

 

O godzinie 15:50 salę obrad opuścił radny Rafał Zięty. W posiedzeniu uczestniczyło 18 radnych.

 

Pkt 6.8 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Grzymysławicach stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Jolantę Pielak, naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości.

Jolanta Pielak poinformowała, że przedmiotem projektu uchwały jest wyrażenie zgody na ustanowienie na czas nieokreślony służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego, położonej w obrębie Grzymysławice w gminie Września. Dodała, że z wnioskiem o ustanowienie takiej służebności zwróciła się firma ENEA Operator sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w celu posadowienia na przedmiotowej działce urządzeń elektroenergetycznych w postaci złącza kablowego oraz linii elektroenergetycznych do zasilania działki. Dopowiedziała, że działka jest własnością Powiatu Wrzesińskiego, na której budowane jest Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii. 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.
Uchwała nr 232/XXXVII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Grzymysławicach stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 6.9 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie szkoły muzycznej I stopnia we Wrześni.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Stefana Tomczaka, naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej.

Stefan Tomczak poinformował, że na podstawie art. 8 ust. 17 ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe „jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić szkoły i placówki, których prowadzenie nie należy do ich zadań własnych, po zawarciu porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie danego typu szkoły lub placówki jest zadaniem własnym, a w przypadku szkół artystycznych - z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego”. Dopowiedział, że będzie to szkoła muzyczna I stopnia, o 6-letnim (dla dzieci w wieku 5 – 10 lat), lub 4-letnim ( dla dzieci w wieku 8 – 16 lat) cyklu kształcenia realizujące wyłącznie kształcenie artystyczne. Zajęcia będą odbywać się w godzinach popołudniowych. Poinformował, że przeprowadzone rozmowy z rodzicami uczniów uczęszczających do szkól powiatu wrzesińskiego oraz szeroko rozumiane konsultacje potwierdzające oczekiwania powstania szkoły muzycznej. Dodał, że szkoła znajdowałaby się w budynku Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Leśnej 10 we Wrześni. Dopowiedział, że aby szkoła powstała musi zostać zawarte porozumienie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.
Uchwała nr 233/XXXVII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie szkoły muzycznej I stopnia we Wrześni została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 6.10 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Przedszkola Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Stefana Tomczaka.

Stefan Tomczak poinformował, że zgodnie z przywołanym w poprzedniej uchwale art. 8 ust. 17 ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe powiat może założyć i prowadzić szkoły i placówki, których prowadzenie nie należy do ich zadań własnych. Dodał, że w celu utworzenia przedszkola specjalnego Powiat Wrzesiński musi zawrzeć porozumienie z Gminą Września, ponieważ jest to zadanie własne gminy. Dopowiedział, że przedszkole będzie się znajdować w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Leśnej 10 we Wrześni. Poinformował, że kwalifikacje kadry pedagogicznej Zespołu Szkół Specjalnych umożliwiają prowadzenie przedszkola specjalnego. 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.
Uchwała nr 234/XXXVII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Przedszkola Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 6.11 Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 im. Janusza Korczaka we Wrześni w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 4 im. Janusza Korczaka we Wrześni.

Pkt 6.12 Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy we Wrześni w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy we Wrześni.

Pkt 6.13 Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 we Wrześni w Branżową Szkołę I stopnia nr 1 we Wrześni.

Pkt 6.14 Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rzemieślniczej nr 2 we Wrześni w Branżową Szkołę I stopnia nr 2 we Wrześni.

Pkt 6.15 Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 3 we Wrześni w Branżową Szkołę Specjalną I stopnia nr 3 we Wrześni.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnień do powyższych projektów uchwał Stefana Tomczaka.

Stefan Tomczak poinformował, że zgodnie z przepisami wprowadzającymi ustawę Prawo oświatowe z dniem 01.09.2017 r. Rada Powiatu w terminie do 30.11.2017 r. zobowiązana jest podjąć uchwały stwierdzające przekształcenie dotychczasowych:
1) sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 im. Janusza Korczaka we Wrześni w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 4 im. Janusza Korczaka we Wrześni;
2) Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy we Wrześni w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy we Wrześni;
3) Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 we Wrześni w Branżową Szkołę I stopnia nr 1 we Wrześni;
4) Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rzemieślniczej nr 2 we Wrześni w Branżową Szkołę I stopnia nr 2 we Wrześni;
5) Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 3 we Wrześni w Branżową Szkołę Specjalną I stopnia nr 3 we Wrześni.

Przewodniczący Rady przeprowadził odrębne głosowania przedstawionych powyżej projektów uchwał Rady. W głosowaniach wzięło udział 18 radnych.
Uchwały nr :
1) 235/XXXVII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 im. Janusza Korczaka we Wrześni w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 4 im. Janusza Korczaka we Wrześni;
2) 236/XXXVII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy we Wrześni w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy we Wrześni;
3) 237/XXXVII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 we Wrześni w Branżową Szkołę I stopnia nr 1 we Wrześni;
4) 238/XXXVII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rzemieślniczej nr 2 we Wrześni w Branżową Szkołę I stopnia nr 2 we Wrześni;
5) 239/XXXVII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 3 we Wrześni w Branżową Szkołę Specjalną I stopnia nr 3 we Wrześni 
zostały podjęte jednomyślnie. 

 

Pkt 6.16 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowani.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Bartłomieja Kaczmarzewskiego, p.o. kierownika Referatu Dróg Powiatowych.

Bartłomiej Kaczmarzewski poinformował, że ustala się wykaz wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 2162P Witkowo gr. powiatu – Września w m. Września” – wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 76.260,00 zł. Dodał, że istnieje konieczność zmiany terminu wykonania w/w zadania, w związku z brakiem możliwości uzyskania aktualnych map do celów projektowych. Dopowiedział, że przyczyną nie uzyskania map jest realizacja zadań:
1) budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni;
2) budowa drogi gminnej w rejonie ul. Szosa Witkowska – ul. Donaja. 
Poinformował, że wykonywanie powyższych inwestycji w znacznym stopniu ingeruje w pas drogowy przedmiotowej drogi powiatowej. Dodał, że wykonanie projektu budowlanego na mapach nieaktualnych może skutkować brakiem uzyskania odpowiedniego pozwolenia na realizację inwestycji lub jego unieważnieniem w przypadku ewentualnych protestów lub odwołań. Dopowiedział, że mogą wystąpić komplikacje i utrudnienia na etapie przeprowadzania procedury przetargowej oraz dodatkowe, nieprzewidziane koszty dotyczące realizacji robót budowlanych. 


Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnej Marii Taciak.

 

Maria Taciak poinformowała, że projekt powyższej uchwały eliminuje rozważenie wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 2162P Witkowo gr. powiatu – Września w m. Września” – wykonanie dokumentacji projektowej do budżetu powiatu na 2018 r. Dodała, że nie kwestionuje okoliczności, które są przywołane w uzasadnieniu do projektu uchwały. Dopowiedziała, że od 2014 r. do 2017 r. występowała z wnioskiem wprowadzenia w/w zadania do budżetu powiatu. Poinformowała, że projekt uchwały uniemożliwia wprowadzenie przynajmniej części zadania. Dodała, że składane przez nią wnioski były zrozumiałe i precyzyjne, proponowała w nich, aby w/w inwestycję realizować etapowo. Z tych też powodów domyśla się, że w budżecie powiatu na 2018 r. nie zostanie wprowadzone powyższe zadanie. Poinformowała, że odwołuje się do radnych, którzy w przyszłej kadencji również zasiądą w składzie Rady Powiatu Wrzesińskiego, aby dołożyli należytej staranności i kierowali się względami bezpieczeństwa i potrzeby zrealizowania powyższego zadania. 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie przedstawionego projektu uchwały Rady. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.
Uchwała nr 240/XXXVII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowani została podjęta 17 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się”.

 

Pkt 6.17 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027.

Pkt 6.18 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok.

Przewodniczący Rady poprosił Annę Trubacz, główną księgową powiatu o przedstawienie uzasadnień do projektów uchwał. 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński zgłosił autopoprawki do przedmiotowych projektów uchwał, omówiła je główna księgowa powiatu.

Anna Trubacz poinformowała, że autopoprawki do w/w projektów uchwał dotyczą zarówno dochodów budżetowych, jak i wydatków budżetowych zwiększonych o tę samą kwotę w wysokości 162.127,64 zł z tytułu:
1) decyzji Ministra Rozwoju i Finansów, iż został zwiększony plan dotacji celowych o kwotę 6.137,64 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka;
2) przyznanych środków przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 106.200,00 zł, zwiększając tym samym plan na finansowanie w 2017 r. kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni;
3) przyznanych środków przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 64.638,00 zł, zwiększając tym samym wsparcie realizacji przedsięwzięcia „Realizacja Programu usuwania azbestu z terenu powiatu wrzesińskiego w 2017 r.”;
4) otrzymanego przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni odszkodowania od ubezpieczyciela za szkodę na mieniu w kwocie 1.347,00 zł;
5) zmniejszenia planu dochodów o kwotę 16.195,00 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””.

Anna Trubacz poinformowała, że dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę 2.440.220,00 zł z tytułu :
1) zmniejszenia planu o kwotę 2.163.552,00 zł z dofinansowania do projektu pn.: „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 we Wrześni na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną”. Zmniejszenie wpływów spowodowane jest przesunięciem terminu realizacji inwestycji na 2018 r.;
2) zmniejszenia planu o kwotę 330.086,00 zł z dofinansowania do realizacji projektu pn.: „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim”;
3) zmniejszenia planu o kwotę 125.000,00 zł z planowanej sprzedaży autobusu będącego w posiadaniu Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni zakupionego w ramach projektu pn.: „Sprawny dojazd”;
4) otrzymanego odszkodowania za szkodę powstałą w czasie nawałnicy oraz zalania w kwocie 10.862,00 zł, kary umownej w kwocie 200,00 zł oraz za wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 409,00 zł uzyskanych przez Dom Pomocy Społecznej we Wrześni;
5) odszkodowania za szkodę powstałą w czasie nawałnicy oraz wpłaty za materiały do egzaminów z Okręgowej Komisji Edukacyjnej w kwocie 2.910,00 zł osiągniętych przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2;
6) odszkodowania za szkodę powstałą w czasie nawałnicy w kwocie 23.613,00 zł osiągniętego przez Liceum Ogólnokształcące we Wrześni;
7) sprzedaży samochodu osobowego w kwocie 18.624,00 zł przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni – Środowiskowy Domu Samopomocy w Gozdowie;
8) wpływów z najmu pomieszczeń w kwocie 100.000,00 zł osiągniętych przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni;
9) otrzymanego odszkodowania za szkodę powstałą w czasie nawałnicy, wpływów z opłat i różnych dochodów w kwocie 5.777,00 zł osiągniętych przez Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni;
10) otrzymanego odszkodowania za szkodę powstała w czasie nawałnicy w kwocie 15.563,00 zł oraz za szkodę za pękniętą szybę w samochodzie w kwocie 460,00 zł osiągniętych przez Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Anna Trubacz dodała, że wydatki budżetowe zmniejsza się o kwotę 6.765.708,00 zł z tego dla:
1) Starostwa Powiatowego we Wrześni zmniejsza się plan o kwotę:
a) 5.442.287,00 zł z zadania majątkowego pn.: „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 we Wrześni na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną”,
b) 348.778,00 zł z zadania majątkowego pn.: „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim”;
2) Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni:
a) zmniejsza się plan o kwotę 135.212,00 zł z zadania majątkowego pn.: „Zakup autobusu dla Zespołu Szkół Specjalnych”,
b) zwiększa się plan o kwotę 32.411,00 zł na nagrody jubileuszowe, indywidualne nauczanie, odprawy, ekwiwalent, wynagrodzenia;
3) Domu Pomocy Społecznej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 16.547,00 zł na wykonanie prac remontowych w świetlicy, wymianę drzwi tarasowych, zakup wyposażenia, artykułów spożywczych na wigilię dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej oraz za wypłatę nagrody jubileuszowej;
4) Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach zwiększa się plan o kwotę 3.539,00 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań;
5) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 212.847,00 zł na nagrody jubileuszowe, indywidualne nauczanie, odprawy, ekwiwalent, wynagrodzenia oraz zakup energii, usługi remontowe spowodowane nawałnicą, materiały do egzaminów zawodowych;
6) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 188.859,00 zł na nagrody jubileuszowe, indywidualne nauczanie, odprawy, ekwiwalent, wynagrodzenia;
7) Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 33.075,00 zł na wynagrodzenia, pokrycie kosztów remontu dachu, sal lekcyjnych; 
8) Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 131.933,00 zł na nagrody jubileuszowe, indywidualne nauczanie, odprawy, ekwiwalent, wynagrodzenia, materiały biurowe, energię, materiały remontowe;
9) Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 18.624,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Zakup altany ogrodowej dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy „Na skarpie” w Gozdowie oraz zwiększenie planu o kwotę 28.699,00 zł;
10) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej zwiększa się plan o kwotę 150.582,00 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań oraz o kwotę 65.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Zakup wózka widłowego”;
11) Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 1.408,00 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań;
12) Starostwa Powiatowego we Wrześni:
a) zwiększa się plan o kwotę:

 • 460,00 zł na wymianę szyby w samochodzie,
 • 15.563,00 zł na likwidację szkód powstałych po nawałnicy
 • 14.500 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań,
 • 10.550,00 zł na zawarcie umowy na przyłączenie do sieci gazowej obiektu zlokalizowanego w miejscowości Grzymysławice w związku z zadaniem majątkowym pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”,
 • 8.110,00 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań,
 • 1.000,00 zł na opracowanie sprawozdania z opieki nad zabytkami;

b)    zmniejsza się plan o kwotę:

 • 3.690,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”,
 • 27.050,00 zł po dokonaniu analizy budżetowej,
 • 1.706.183,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września”;

13)    zwiększa się rezerwę ogólna o kwotę 28.785,00 zł. 

Anna Trubacz poinformowała, że w budżecie na 2017 r. planowano kredyt w wysokości 4.801.054,00 zł m.in. na zadania: „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września” (1.656.183,00 zł) i „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną” (2.669.305,00 zł). Dodała, że w związku, że zadania zostaną przeniesione na 2018 r. dokonuje się umniejszenia planowanego kredytu o kwotę 4.325.488,00 zł. Dopowiedziała, że kredyt po zmianie będzie wynosił 475.566,00 zł. Poinformowała, że przenosi się środki w wysokości 983.900,00 zł związane z realizacja projektu pn.: „Jesteśmy aktywni” z wydatków na programy finansowane na dotacje na wydatki finansowane. Dodała, że zmianie uległ również deficyt powiatu, zmniejszając się do kwoty w wysokości 804.955,00 zł. 

Anna Trubacz poinformowała, że do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany:
1) w przedsięwzięciu pn. „Europejski Dom Przyszłości Stworzony przez Uczniów” dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między latami (w 2017 r. zwiększa się planowane wydatki o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 56.265,00 zł, w 2018 r. zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 30.837,00 zł);
2) w przedsięwzięciu pn. „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną” wydłuża się okres realizacji zadania o jeden rok, do 2018 r. i przenosi się planowane wydatki z 2017 r. na 2018 r. (w 2017 r. zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 5.442.287,00 zł do kwoty 25.621,00 zł i przenosi się je na 2018 r.);
3) w przedsięwzięciu pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim” zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 39.558,00 zł do kwoty 2.076.060,00 zł (w 2017 r. zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 348.778,00 zł do kwoty 784.786,00 zł, w 2018 r. zwiększa się planowane wydatki o kwotę 388.336,00 zł do kwoty 1.232.234,00 zł);
4) w przedsięwzięciu pn. „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 10.550,00 zł do kwoty 49.203.875,00 zł (w 2017 r. zwiększa się planowane wydatki o kwotę 6.860,00 zł do kwoty 268.637,00 zł, w 2018 r. zwiększa się planowane wydatki o kwotę 3.690,00 zł do kwoty 48.166.326,00 zł);
5) w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 1.697.237,00 zł do kwoty 31.482.474,00 zł (w 2018 r. zwiększa się planowane nakłady o kwotę 1.697.237,00 zł do kwoty 12.710.561,00 zł);
6) w przedsięwzięciu pn. „Najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem – zapewnienie wykonania bieżących zadań” przenosi się planowane wydatki między latami (zwiększa się planowane nakłady finansowe w 2017 r. o kwotę 16.000,00 zł do kwoty 144.761,00 zł, zmniejsza się planowane nakłady finansowe w 2018 r. o kwotę 16.000,00 zł do kwoty 74.175,00 zł);
7) w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września-Gozdowo-Graboszewo w m. Września” przenosi się planowane wydatki między latami (w 2017 r. zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 1.706.183,00 zł do kwoty 474.000,00 zł, zwiększa się planowane wydatki w 2018 r. o kwotę 1.706.183,00 zł do kwoty 3.324.269,00 zł);
8) dodaje się nowe przedsięwzięcia pn.:
a) „Usługi na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych”. Okres realizacji 2017 -2018. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 126.500,00 zł (w 2017 r. 0,00 zł, w 2018 r. 126.500,00 zł);
b) „Usługi na holowanie i parkowanie pojazdów”. Okres realizacji 2017 - 2018. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 37.000,00 zł (w 2017 r. 0,00 zł, w 2018 r. 37.000,00 zł);
c) „Zakup autobusu dla Zespołu Szkół Specjalnych”. Okres realizacji 2017 - 2018. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 135.212,00 zł (w 2017 r. 0,00 zł, w 2018 r. 135.212,00 zł).

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnej Marii Taciak. 


Maria Taciak poprosiła o wyjaśnienie zawartych w autopoprawce do projektu uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 r.:
a) § 4 „Deficyt budżetu w wysokości 804.955,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu”;
b) § 7 „Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.975.566,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 2.500.000,00 zł. 

Przewodniczący Rady oddał głos Annie Trubacz.


Anna Trubacz poinformowała, że występujący w ciągu roku przejściowy deficyt budżetu powiatu, to jest kredyt obrotowy w rachunku bieżącym. Dodała, że jest to kredyt, który może zostać zaciągnięty przez samorząd w ciągu roku, i musi zostać spłacony do 31.12 tego samego roku. Dopowiedziała, że różnica między kwotami w § 7, która wynosi 475.566,00 zł jest kwotą planowanego kredytu. 


Przewodniczący Rady przeprowadził odrębne głosowania nad przyjęciem autopoprawek do projektów uchwał Rady zmieniających Wieloletnią Prognozę Finansową i uchwałę budżetową. W głosowaniach wzięło udział 18 radnych.
Autopoprawki do ww. projektów uchwał Rady zostały przyjęte jednomyślnie.

Przewodniczący Rady przeprowadził odrębne głosowania przedstawionych projektów uchwał Rady wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniach wzięło udział 18 radnych.
Uchwały nr :
1) 241/XXXVII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027;
2) 242/XXXVII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok 
zostały podjęte jednomyślnie. 

 

Pkt 7 Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos Marii Taciak.

Maria Taciak poinformowała, że na poprzednich posiedzeniach Rady Powiatu było zapowiadane spotkanie z prezesem Szpitala Powiatowego we Wrześni, który miał przedstawić aktualną sytuację szpitala. Zapytała, kiedy odbędzie się sesja Rady Powiatu Wrzesińskiego poświęcona Szpitalowi Powiatowemu we Wrześni. 

Przewodniczący Rady oddał głos staroście wrzesińskiemu. 

Starosta Wrzesiński poinformował, że sesja poświęcona sytuacji Szpitala Powiatowego we Wrześni odbędzie się dnia 30.11.2017 r.  

Radny Przemysław Hirschfeld złożył w formie pisemnej na ręce przewodniczącego Rady interpelację dotyczącą defraudacji środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w latach 2009 – 2013 w placówce Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni. 
Interpelacja znajduje się w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod numerem sprawy: SOR.0003.3.2017.

Radna Małgorzata Cichacka złożyła w formie pisemnej na ręce przewodniczącego Rady interpelację dotyczącą zadania pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.
Interpelacja znajduje się w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu odpowiednio pod znakiem sprawy: SOR.0003.2.2017.

 

Pkt. 8 Wolne głosy, wnioski i informacje.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i oddał głos radnemu Bogdanowi Krukowi.

Bogdan Kruk poinformował, że w związku z likwidacją oddziału neurologicznego w Szpitalu Powiatowym we Wrześni, wraz z radnym Jerzym Mazurkiewiczem w sierpniu 2017 r. zwrócili się z prośbą do radnego Przemysława Hirschfelda o interwencję w tej sprawie. Dodał, że z własnego doświadczenia wie, że był to bardzo dobry oddział, a mimo to został zlikwidowany. Zapytał Przemysława Hirschfelda, czy zostały poczynione jakieś działania w kierunku przywrócenia oddziału udarowego.

Radny Przemysław Hirschfeld poinformował, że to zapytanie powinno zostać skierowane do Zarządu Szpitala Powiatowego we Wrześni. Dodał, że osobiście zainteresował się sprawą dotyczą likwidacji oddziału udarowego. Dopowiedział, że poinformowano go, iż występują przepisy, które regulują tę sprawę i nie należy wykraczać poza nie. Poinformował, że również ma pytanie do Zarządu Szpitala, w jaki sposób i na jakiej podstawie szpital utracił dofinansowanie oddziału udarowego. Dodał, że aby oddział był finansowy przez Narodowy Fundusz Zdrowia, musi być utrzymany przez 2 lata. 

Starosta wrzesiński poinformował, że oddział udarowy nie znalazł się w nowej sieci szpitali i nie jest finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Dodał, że Szpital Powiatowy we Wrześni przez rok utrzymywał oddział udarowy z własnych środków, co spowodowało że kwota w wysokości około 1.000.000,00 zł obciąża wynik finansowy szpitala. Dopowiedział, że odbyło się wiele interwencji i rozmów m.in. z panią dyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia, dlaczego oddział udarowy nie znalazł się w sieci szpitali, mimo, że podstawowym zadaniem rozbudowy Szpitala Powiatowego we Wrześni było osiągnięcie standardów spełnienia usług medycznych m.in. udarowych. Poinformował, że na terenie dawnego budynku szpitala funkcjonował oddział udarowy, jednak świadczenia w tym zakresie musiały zostać ograniczone ze względu na to, że szpital w starej strukturze nie zapewniał warunków do prowadzenia takiej specjalizacji. Dodał, że poinformowano Narodowy Fundusz Zdrowia o uruchomieniu nowego budynku szpitala, i w związku z powstaniem prawidłowych warunków, oddział udarowy został przywrócony. Dopowiedział, że jednak środki wydatkowane na funkcjonowanie tego oddziału nie zostały zrefundowane. Poinformował, że Narodowy Fundusz Zdrowia stwierdził, że szpital nie może ubiegać się o refundację. Dodał, że wszystko zależy od rozmowy z dyrektorem Narodowego Funduszu Zdrowia, czy szpital we Wrześni będzie mógł ubiegać się w formie konkursowej o finansowanie zadań z zakresu leczenia udarów. Dopowiedział, że w przypadku, kiedy będzie to niemożliwe, będzie wnioskował o finansowanie oddziału udarowego z budżetu powiatu. Poinformował, że zdarza się coraz więcej sytuacji, w których pacjenci z terenu powiatu wrzesińskiego są zmuszeni poszukiwać pomocy w innych szpitalach. Dodał, że na sesji dnia 30.11.2017 r. zostanie przedstawiona sytuacja  i funkcjonowanie Szpitala Powiatowego we Wrześni. 

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących Komisji o przygotowanie planów pracy komisji na 2018 r., które zostaną przyjęte na grudniowej sesji Rady. 

 

Pkt 8 Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady o godz. 15:40 zamknął  XXXVII sesję Rady. 

Na tym protokół został zakończony. Protokół został podpisany po przyjęciu jego treści przez Radę.


Przewodniczący Rady

/-/ Grzegorz Kaźmierczak 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu
 

drukuj (Protokół nr XXXVII / 2017)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kaźmierczak
 • opublikował: Marta Mittmann
  data publikacji: 2017-12-06 08:38
 • zmodyfikował: Marta Mittmann
  ostatnia modyfikacja: 2017-12-06 08:37

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.