Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 123 / 2017

PROTOKÓŁ NR 123/2017

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 24 stycznia 2017 roku

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność pięciu członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek posiedzenia:

1. Przedstawienie:

1) pisma w sprawie planowanych podwyżek dla pracowników administracji w jednostkach organizacyjnych;

2) sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Września prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu wrzesińskiego w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.;

3) informacji o porównaniu podatku od nieruchomości na 2016 i 2017 rok.

2. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prac dekarskich na dachu budynku magazynowego, położonego we Wrześni przy ul. Kościuszki oraz na odliczenie poniesionych nakładów od czynszu najmu;

2) w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych limitów kwotowych na korzystanie z usług telefonii komórkowej, dostępu do Internetu w telefonach komórkowych i Internetu mobilnego oraz ustalenia zasad rozliczania opłat za korzystanie z usług telefonii komórkowej wraz z Internetem przez jednostki organizacyjne powiatu wrzesińskiego.

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawach:

1) przekształcenia Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy we Wrześni;

2) zatrudnienia dodatkowo nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej;

3) żądania Związku Nauczycielstwa Polskiego wobec dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych.

Dalsza część porządku obrad została zrealizowana po zakończeniu XXVIII sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego:

4. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych;

2) w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

5. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

6. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyjęli proponowany porządek obrad.

 

Pkt 1.1

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zapytał, czy w związku ze wzrostem wynagrodzeń pracowników Starostwa, planowane są również podwyżki dla pracowników administracyjnych jednostek organizacyjnych powiatu wrzesińskiego.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.4323.4.2017.

Rafał Zięty, członek Zarządu zauważył, że wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę nie powinna być osiągana przez pracowników po uwzględnieniu dodatków przysługujących im za przepracowane lata.

Członkowie Zarządu jednomyślnie uzgodnili, że w celu dokonania ewentualnych uregulowań wynagrodzeń pracowników administracyjno-obsługowych zostaną przeanalizowane regulaminy wynagradzania i wysokości aktualnych wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych.

 

Pkt 1.2

Anna Mizerka, inspektor Wydziału Promocji i Kultury poinformowała, że sprawozdanie z realizacji zadania polegającego na prowadzeniu powiatowej biblioteki publicznej wpłynęło w terminie, wskazanym w porozumieniu zawartym z gminą Września. Zaznaczyła, że środki w wysokości 45.000,00 zł zostały wydatkowane w całości na: gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych, pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego z zakresu realizacji zadań przez gminne biblioteki publiczne.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Promocji i Kultury pod znakiem NP.031.1.2017.

Członkowie Zarządu przyjęli sprawozdanie z realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej wnioskując jednocześnie o wyjaśnienie zakresu wydatkowania dodatków merytorycznych.

 

Pkt 1.3

Sebastian Kozłowski, inspektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformował, że podatek od nieruchomości na 2017 r. wyniesie 15.977,00 zł i będzie niższy o 1.494,00 zł od podatku uiszczonego w poprzednim roku. Nadmienił, że zmiany te są spowodowane sprzedażą lokalu nr 5 przy ul. 3 Maja 8 we Wrześni i nieodpłatnym przekazaniem działki nr 139/53 na rzecz gminy Września. Dodał, że podatek należny w kwocie 322,74 zł za działkę nr 3893/24 przy ul. Leśnej we Wrześni jest wyższy o 80,68 zł
w porównaniu do ubiegłego roku, gdyż wówczas był on naliczony od momentu jej nabycia przez powiat wrzesiński.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem NG.6821.2.2.2017.

 

Pkt 2.1

Sebastian Kozłowski poinformował, że Spółka Akcyjna Meramont wystąpiła o zgodę na wykonanie prac dekarskich na dachu budynku magazynowego przy ul. Kościuszki we Wrześni i odliczenie poniesionych nakładów od czynszu najmu. Podkreślił, że wnioskujący będący najemcą przedmiotowej nieruchomości oszacował roboty polegające na: położeniu nowej papy, wykonaniu niezbędnej obróbki blacharskiej oraz wymianie uszkodzonych rynien, w kwocie 9.700,00 zł netto. Dodał, że kwotę tą poddano weryfikacji i zgodnie z kosztorysem inwestorskim sporządzonym przez osobę posiadającą uprawnienia budowalne, koszt robót szacuje się w kwocie 11.360,93 zł (9.236,53 zł netto). Nadmienił, że należność z tytułu wynajmu budynku magazynowego wynosi 3.086,42 zł netto, dlatego odliczenie poniesionych nakładów nastąpi w ciągu trzech miesięcy.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem NG.6845.2.45.2016.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 547/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prac dekarskich na dachu budynku magazynowego, położonego we Wrześni przy ul. Kościuszki oraz na odliczenie poniesionych nakładów od czynszu najmu została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 2.2

Elżbieta Helman, kierownik Referatu Gospodarczego poinformowała, że na podstawie analizy limitów na korzystanie z usług telefonii komórkowej, dokonano przeniesienia numerów telefonów z jednostek, w których nie były one użytkowane do placówek, które wykazały większe zapotrzebowanie w tym zakresie. Dodała, że łączny miesięczny limit kwotowy wynosi 1.158,00 zł i jest na wystarczającym poziomie.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Gospodarczym pod znakiem SOG.2634.2.2017.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 548/2017 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych limitów kwotowych na korzystanie z usług telefonii komórkowej, dostępu do Internetu w telefonach komórkowych i Internetu mobilnego oraz ustalenia zasad rozliczania opłat za korzystanie z usług telefonii komórkowej wraz z Internetem przez jednostki organizacyjne powiatu wrzesińskiego została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 3.1

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni wystąpił o zgodę na przekształcenie Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy we Wrześni w szkołę podstawową, która prowadziłaby oddziały przysposabiające do pracy w VII i VIII klasie. Przypomniała, że w 2011 r., na podstawie porozumienia zawartego z gminą Września, powiat przejął to zadanie i uchwałą Rady z dniem 01.09.2012 r. powołał publiczne gimnazjum młodzieżowe z oddziałami przysposabiającymi do pracy. Zaznaczyła, że zgodnie z art. 138 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe, przekształcenie gimnazjum w szkołę podstawową, której prowadzenie nie jest zadaniem własnym powiatu może nastąpić w wyniku zmiany porozumienia zawartego z gminą Września i w konsekwencji podjętej uchwały Rady.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.4320.1.2017.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na przekształcenie Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy we Wrześni w szkołę podstawową z oddziałami przysposabiającymi do pracy w VII i VIII klasie.

 

Pkt 3.2

Bożena Nowacka poinformowała, że dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących wystąpił o zatrudnienie dodatkowo nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu wsparcia kształcenia jednego z uczniów z zespołem Aspergera. Zaznaczyła, że rozporządzenie, na które powołuje się dyrektor szkoły, mówi o wsparciu pracy nauczyciela w klasie, nie dotyczy to nauczania indywidualnego. Dodała, że ze względu na fakt, iż szkoła potrzebuje wsparcia, zaproponowała zwiększenie o ½ wymiaru etatu pedagoga. Przypomniała, że dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych zrezygnowali z dyżurów psychologów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a w tej sytuacji poza zatrudnieniem pedagoga, wskazane byłoby również przywrócenie dyżuru psychologa.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.4323.2.2.2017.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na zatrudnienie na ½ etatu pedagoga w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Zaproponowali również podjęcie szkole współpracy z psychologiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

 

Pkt 3.3

Bożena Nowacka poinformowała, że Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział we Wrześni wystąpił do dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni z żądaniami pracowniczymi w zakresie niedokonywania wypowiedzeń i niekorzystnych zmian warunków pracy oraz podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, wychowawców, pracowników pedagogicznych i pracowników zatrudnionych w szkołach. Zaznaczyła, że dyrektorzy zwrócili się do Zarządu o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.4323.2.2017.

Członkowie Zarządu jednomyślnie uzgodnili, że Związek Nauczycielstwa Polskiego wskazał dyrektorów szkół jako stronę swych żądań, dlatego nie zajęli merytorycznego stanowiska w tej sprawie.

 

Pkt 4.1

Anna Trubacz, główna księgowa poinformowała, że wykonanie budżetu za IV kwartał 2016 r. wynosi:

1) 66.998.674,74 zł, co stanowi 99,98 % wykonania planu dochodów,

2) 63.136.568,23 zł, co stanowi 94,76 % wykonania planu wydatków.

Dodała, że w związku z tym, iż dochody zostały wykonane w kwocie wyższej niż zaplanowane wydatki, powstała nadwyżka w kwocie 3.862.106,51 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 549/2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 4.2

Anna Trubacz poinformowała, że w związku z podpisaniem umów partnerskich na realizację projektu pn. Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka, środki zaplanowane w kwocie 419.013,00 zł przenosi się na wydatki partnerów tj. ośrodków pomocy społecznej w gminach powiatu wrzesińskiego i Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” w Nekli.

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0022.2.2017.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 550/2017 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok została podjęta jednomyślnie.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

  1. /-/ Dionizy Jaśniewicz                
  2. /-/ Waldemar Grzegorek             
  3. /-/ Paweł Guzik                           
  4. /-/ Jerzy Mazurkiewicz               
  5. /-/ Rafał Zięty                             

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, Podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 123 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    data publikacji: 2017-02-15 07:37

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.