Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 124 / 2017

PROTOKÓŁ NR 124/2017

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 31 stycznia 2017 roku

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność trzech członków Zarządu, co wobec ustawowego składu stanowiło quorum do podejmowania uchwał i decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Przedstawienie:

1) informacji o ubezpieczeniu mienia Powiatu Wrzesińskiego oraz podległych jednostek na lata 2017 – 2019,

2) sprawozdania z realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego w 2016 r.,

3) sprawozdania z wykorzystania dotacji celowych udzielonych spółkom wodnym w 2016 r.,

4) możliwości pozyskania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach,

5) sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

2. Zaopiniowanie:

1) wniosku o zwolnienie Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z opłat za wynajem auli Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni,

2) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Kawęczyn, Marzenin i Gulczewo.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2017;

2) harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok;

3) wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia dróg znajdujących się na terenie gminy Pyzdry do kategorii dróg gminnych.

4. Rozpatrzenie pisma Zarządu Powiatu Średzkiego w sprawie podjęcia działań zmierzających do zmiany granicy administracyjnej powiatu wrzesińskiego w przebiegu drogi powiatowej 3666P Zberki – Miłosław.

5. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

6. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 1.1

Lidia Miłoszewska, broker ubezpieczeniowy poinformowała, że firma EIB działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego uchwałą Zarządu nr 496/2016 z dnia 29.11.2016 r., dokonała wyboru ubezpieczyciela mienia Powiatu Wrzesińskiego. Zaznaczyła, że:

1) postępowanie przetargowe zostało wszczęte 05.12.2016 r.;

2) umowa została zawarta na 3-letni okres, w dniu 29.12.2016 r.;

3) dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert na poszczególne części zamówienia tj.:

 1. część I: ubezpieczenie mienia – oferta PZU SA w kwocie 238.036,35 zł, a na realizację tej części przeznaczono kwotę 285.000,00 zł,
 2. część II: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – ubezpieczenie nadwyżkowe – oferta Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w kwocie 27.000,00 zł, a na realizację tej części przeznaczono kwotę 45.000,00 zł,
 3. część III: ubezpieczenia komunikacyjne – oferta Comepensa w kwocie 113.879,76 zł, a na realizację tej części przeznaczono kwotę 105.000,00 zł,
 4. część IV: ubezpieczenie promu – zawarto umowę na rok z dotychczasowym ubezpieczycielem TUiR Warta S.A. na kwotę 3.300,00 zł, a na realizację tej części zabezpieczono kwotę 9.000,00 zł,
 5. część V: ubezpieczenie NNW i kosztów leczenia zagranicznych podróży służbowych – oferta PZU SA w kwocie 3.764,76 zł, a na realizację tej części zamówienia przeznaczono kwotę 6.000,00 zł.

Zaznaczyła, że składka na 2017 rok, z uwzględnieniem ubezpieczenia promu wynosi 130.860,29 zł, a w ostatnim roku obowiązywania poprzedniej umowy wynosiła 148.614,05 zł.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Gospodarczym pod znakiem SOG.253.1.17.2016.

 

Pkt 1.2

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformowała, że ogółem usunięto 375,868 Mg wyrobów zawierających azbest, w tym:

1) demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z odbiorem
wyniósł 90,105 Mg;

2) transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest szacował się w wysokości 285,763 Mg.

Dodała, że łączny koszt wykonanych robót wyniósł 141.975,18 zł. Zaznaczyła, że powiat wrzesiński uzyskał dotację w wysokości 165.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz dotacje z gmin w łącznej kwocie 50.000,00 zł, a ponadto na realizację tego przedsięwzięcia przeznaczył środki własne w kwocie 50.000,00 zł. Zauważyła, że środki otrzymane z Funduszu zostały wykorzystane w całości na realizację wniosków, które zostały zweryfikowane i przeznaczone do wykonania. Nadmieniła, że dotacje udzielone przez gminy zostały im zwrócone.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag do przedstawionego sprawozdania.

 

Pkt 1.3

Urszula Łabęda poinformowała, że środki zaplanowane w kwocie 45.000,00 zł na realizację robót związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń wodnych oraz budową i remontem zastawek na systemach melioracji wodnych szczegółowych zostały rozdysponowane w całości. Zaznaczyła, że wszystkie roboty zaplanowane przez spółki zostały wykonane w terminie. Odbiory robót zostały dokonane przez upoważnionych pracowników Starostwa przy udziale przedstawicieli spółek.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag do przedstawionego sprawozdania.

 

Pkt 1.4

Grzegorz Stangreciak, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformował, że Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach. Zaznaczył, że termin składania wniosków upłynie 01.03.2017 r., a dotacja może być udzielona do 70% ogółu nakładów poniesionych na prace lub roboty przy zabytku. Podkreślił, że powiat wrzesiński mógłby wystąpić o dotację na remont dekoracyjnego ogrodzenia z ozdobnych metalowych prętów pomiędzy murowanymi słupkami kościoła poewangelickiego w Miłosławiu. Poinformował, że:

1) kosztorys inwestorski szacuje się w kwocie 109.999,15 zł;

2) wkład własny wynosi 32.999,75 zł, przy założeniu uzyskania maksymalnej kwoty dofinansowania;

3) w celu złożenia wniosku należy wykonać projekt budowlany i uzyskać pozwolenie budowlane.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

Rafał Zięty, członek Zarządu zauważył, że należy zawrzeć umowę z osobą, która będzie utrzymywała czystość wokół obiektu, wykonywała nieskomplikowane prace pielęgnacyjne i naprawcze.

Członkowie Zarządu jednomyślnie uzgodnili, że powiat nie powinien występować w tej chwili o dotację na prace remontowe przy kościele poewangelickim w Miłosławiu. Wyrazili zgodę na zatrudnienie osoby odpowiedzialnej za utrzymanie porządku wokół obiektu.

 

Pkt 1.5

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, sporządzone na podstawie wcześniejszej analizy, musi być przekazane regionalnej izbie obrachunkowej i Radzie Powiatu. Zaznaczyła, że średnie wynagrodzenia nauczycieli kontraktowych, mianowanych i dyplomowanych są wyższe od średnich wynagrodzeń wskazanych w ustawie. Dodała, że kwotę 13.157,94 zł wypłacono jako dodatek uzupełniający nauczycielom stażystom.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.4323.1.2017.

Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag do przedstawionego sprawozdania.

 

Pkt 2.1

Bożena Nowacka poinformowała, że zgodnie z uchwałą regulującą kwestię stawek za najem lub dzierżawę pomieszczeń i powierzchni w szkołach i placówkach oświatowych, dyrektor szkoły, za zgodą Zarządu może zwolnić wnioskujący podmiot z opłaty za wynajem pomieszczenia. Zaznaczyła, że z wnioskiem o zwolnienie z opłaty za wynajem auli Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni wystąpił prezes Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.4323.1.1.2017.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na bezpłatny wynajem auli Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni przez Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku.

 

Pkt 2.2

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformował, że projekt planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Kawęczyn, Marzenin i Gulczewo przewiduje:

1) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;

2) zakaz lokalizowania nowych przedsięwzięć związanych z działalnością rolniczą w zakresie: chowu i hodowli zwierząt, przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego i utylizacji odpadów pochodzenia zwierzęcego;

3) zabudowę jedno- i wielorodzinną.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa pod znakiem WB.673.2.1.2017.

Członkowie Zarządu uzgodnili jednomyślnie, że w celu zaopiniowania projektu planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Kawęczyn, Marzenin i Gulczewo należy zapoznać się z wnioskami, które wpłynęły w przedmiotowej sprawie.

 

Pkt 3.1

Bożena Nowacka poinformowała, że związki zawodowe zrzeszające nauczycieli zaopiniowały pozytywnie projekt planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział trzech członków Zarządu.

Uchwała nr 551/2017 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2017 została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 3.2

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu poinformowała, że zgodnie z art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustala się roczny harmonogram dochodów i wydatków.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział trzech członków Zarządu.

Uchwała nr 552/2017 w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 3.3

Izabela Karpińska, kierownik Referatu Dróg Powiatowych poinformowała, że burmistrz Pyzdr, zgodnie z art. 7 i 7a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych wystąpił o wydanie opinii w sprawie zaliczenia dróg przebiegających przez działki nr 1368/2, 1369/3, 1368/8 i 1369/9 w Pyzdrach do kategorii dróg gminnych. Dodała, że drogi te stanowią uzupełnienie sieci dróg służących miejscowym potrzebom.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział trzech członków Zarządu.

Uchwała nr 553/2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia dróg znajdujących się na terenie gminy Pyzdry do kategorii dróg gminnych została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 4

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że Zarząd Powiatu Średzkiego wystąpił o podjęcie działań zmierzających do zmiany granic administracyjnych w gminie Miłosław. Zaznaczyła, że działka nr 204/1, położona w Pałczynie leży na terenie powiatu wrzesińskiego i jednocześnie znajduje się w przebiegu drogi powiatowej nr 3666P Zberki – Miłosław, którą zarządza powiat średzki. Podkreśliła, że powiat średzki planuje uregulować własność tych gruntów i zmianę granic w celu ubiegania się o środki zewnętrze na modernizację drogi powiatowej. Zauważyła, że w związku z faktem, iż przedmiotowa działka jest własnością Skarbu Państwa, powiat wrzesiński może wystąpić do wojewody wielkopolskiego o jej komunalizację, gdyż została ona zajęta kiedyś pod drogę wojewódzką i z mocy prawa stała się drogą powiatową. Dodała, że w przypadku przeniesienia prawa własności na rzecz powiatu wrzesińskiego, Zarząd Powiatu zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy o drogach publicznych, w trybie porozumienia, będzie mógł przekazać zarządzanie przedmiotową działką przebiegającą przez drogę powiatową.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem NG.0110.1.2017.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na komunalizację działki nr 204/1 położonej w Pałczynie.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. /-/ Dionizy Jaśniewicz                
 2. /-/ Jerzy Mazurkiewicz               
 3. /-/ Rafał Zięty                             

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, Podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr 124 / 2017)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2017-02-15 07:37
 • zmodyfikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-10 13:02

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.