Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 122 / 2017

PROTOKÓŁ NR 122/2017

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 17 stycznia 2017 roku

Waldemar Grzegorek, wicestarosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu,  co wobec ustawowego składu stanowiło quorum do podejmowania uchwał i decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Prowadzący obrady przedstawił porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2017 – 2019”.

2. Przedstawienie:

1) sprawy wzrostu wynagrodzenia dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach;

2) informacji o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2016 roku;

3) pisma w sprawie planowanych podwyżek dla pracowników administracji w jednostkach organizacyjnych;

4) informacji o porównaniu podatku rolnego na 2016 i 2017 rok.

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawach:

1) udostępnienia działek nr 375/19 i 375/17 na potrzeby budowy gazociągu w miejscowości Bierzglinek;

2) zgody na wynajem pomieszczeń nieruchomości przekazanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Politechnicznych we Wrześni.

4. Zaopiniowanie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2017 roku.

5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Wrzesiński projektu pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” – Oś priorytetowa 2. „Społeczeństwo Informacyjne”, Działanie 2.1. „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

6. Przedstawienie wniosków/pism w sprawie zmian w budżecie powiatu oraz przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027,

b) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok.

7. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

8. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyjęli proponowany porządek obrad.

 

Pkt 1

Anna Maria Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni poinformowała, że projekt uchwały dotyczy uchwalenia „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2017 – 2019. Dodała, że program opracowuje się co 3 lata i opisuje on:

1) charakterystykę rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie wrzesińskim;

2) rodziny zastępcze zawodowe w latach 2017 – 2019;

3) charakterystykę instytucjonalnej pieczy zastępczej w powiecie wrzesińskim;

4) osoby usamodzielniane;

5) cele i kierunki na lata 2017 – 2019.

Poinformowała, że w Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie może przebywać 30 wychowanków. Dodała, że od 2021 roku wprowadzone zostaną nowe standardy zgodnie, z którymi w placówce będzie mogło przebywać jedynie 14 podopiecznych. Dopowiedziała, że przekształcenie Ośrodka w dwie placówki, spowoduje zmniejszenie liczby miejsc do 28 osób.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2017.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2017 – 2019” został przyjęty jednomyślnie.

 

Pkt 2.1

Anna Maria Kulczyńska poinformowała, że w październiku 2016 r. wpłynęło do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni pismo dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach w sprawie podwyższenia wynagrodzenia. Dodała, że przekazała pismo wraz z kserokopią pisma Pani Bączkiewicz staroście wrzesińskiemu. Dopowiedziała, że od 2014 r. wynagrodzenie dyrektora placówki nie było zwiększone, a w 2016 roku wszystkie jednostki organizacyjne powiatu wrzesińskiego otrzymały podwyżki. Dyrektor zaproponowała podwyższenie wynagrodzenia o 400 zł brutto.

 

Pkt 2.2

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że na podstawie art. 30a Karty Nauczyciela przeprowadzono analizę wydatków poniesionych w 2016 roku na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości ich średnich wynagrodzeń. Dodała, że wystąpiła niedopłata wynagrodzeń w grupie nauczycieli stażystów w wysokości 13.157,94 zł.

Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Rafał Zięty zapytał, ile wynosi nadpłata w przeliczeniu na jednego nauczyciela stażystę.

Bożena Nowacka odpowiedziała, że na jednego nauczyciela stażystę przysługuje średnia wynagrodzenia w kwocie około 2.000,00 zł.

 

Pkt 2.3

Członkowie Zarządu jednomyślnie uzgodnili, że punkt dotyczący podwyżek dla pracowników administracji w jednostkach organizacyjnych zostanie omówiony na kolejnym posiedzeniu Zarządu.

 

Pkt 2.4

Sebastian Kozłowski, inspektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformował, że powiat jest zobowiązany, co roku sporządzić deklarację na podatek rolny. Dodał, że w 2016 roku zostały sporządzone dwie korekty deklaracji podatku rolnego, które związane były ze sprzedażą działek w Bierzglinku. Dopowiedział, że w grudniu 2016 roku została sprzedana jedna działka, a uregulowanie podatku należy dokonać w następnym miesiącu po dokonaniu transakcji, czyli w tym przypadku w styczniu. Poinformował, że nie sporządzano nowej korekty deklaracji, tylko wykazano to w należnej kwocie podatku rolnego na 2017 rok. Zaznaczył, że podatek rolny na 2017 rok wynosi 1.474,00 zł i jest mniejszy o 40 zł od poprzedniego roku.

 

Pkt 3.1

Sebastian Kozłowski poinformował, że wpłynął wniosek o uzgodnienie przebiegu gazociągu przez działki nr 375/19 i 375/17 w Bierzglinku, i wniosek o wyrażenie zgody na zaprojektowanie i wybudowanie gazociągu przebiegającego przez wymienione powyżej działki. Dodał, że działka 375/17 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę usługową oraz, że powierzchnia zabudowy może wynieść max. 30 m2. Dopowiedział, że szerokość działki wynosi 10 m, natomiast obowiązująca linia zabudowy od jednej z granic wynosi 3 m. Poinformował, że projektant zaprojektował sieć gazową w odległości 2 m od przeciwległej granicy, co wpływa na wielkość powierzchni zabudowy i może uniemożliwić powiatowi sprzedaż tej działki. Wnioskodawca może przeprowadzić swoje inwestycje w drodze, tam też ulokowane są inne media.

Członkowie Zarządu jednomyślnie nie wyrazili zgody na udostępnienie działek nr 375/19 i 375/17 na potrzeby budowy gazociągu w miejscowości Bierzglinek.

 

Pkt 3.2

Bożena Nowacka poinformowała, że w uchwale nr 534/2016 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia stawek za najem lub dzierżawę pomieszczeń i powierzchni w szkołach i placówkach oświatowych, których prowadzenie należy do zadań własnych Powiatu Wrzesińskiego nie zostały ujęte: parking, grunty pod kontener i garaże przy Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni. Dodała, że wniosek dyrektora szkoły dotyczy wyrażenia zgody na wynajem powyższych nieruchomości. Dopowiedziała, że dwa miejsca parkingowe zostaną wynajęte obiektowi gastronomicznemu przy ul. Wojska Polskiego za 130 zł miesięcznie, natomiast grunty pod kontener na czas nieokreślony firmie Netia S.A. Poinformowała, że w latach 90 dyrektor szkoły wraz z firmą Netia S.A. zawarli już umowę na wynajęcie tego kontenera na czas nieokreślony. Dodała, że stawka za wynajęcie garażu wynosi 2,50 zł za m2 na miesiąc. Dopowiedziała, że za garaże odpowiedzialni są najemcy, którzy dbają o nie i płacą za wynajem jednego garażu 70,00 zł miesięcznie.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na wynajem pomieszczeń nieruchomości przekazanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Politechnicznych we Wrześni.

 

Pkt 4

Bożena Nowacka poinformowała, że plan dofinansowania form kształcenia nauczycieli umożliwiających im zdobycie kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu (studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne) jest uchwalany corocznie. Dodała, że kwota maksymalnego dofinansowania w ubiegłym roku wynosiła 1.200,00 zł, natomiast w 2017 roku uległa podwyższeniu do 2.000,00 zł jednorazowo, ale nie więcej niż 70% wniesionej opłaty. Dopowiedziała, że plan form doskonalenia zawodowego nauczycieli zostanie przekazany do zaopiniowania przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli.

Członkowie Zarządu jednomyślnie nie zgłosili uwag do planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

Pkt 5

Małgorzata Nowaczyk, kierownik Referatu Geodezji i Kartografii poinformowała, że 07.07.2016 r. Rada Powiatu Wrzesińskiego podjęła uchwałę na cyfryzację geodezyjnych rejestrów publicznych. Dodała, że warunkiem podpisania umowy jest podjęcie uchwały Rady w sprawie wyrażenia zgody na realizację przedmiotowego projektu.

Jerzy Mazurkiewicz, członek Zarządu zapytał, na czym ma polegać program cyfryzacji geodezyjnych rejestrów publicznych.

Małgorzata Nowaczyk odpowiedziała, że wszystkie dokumenty w wersji papierowej po ich wprowadzeniu do systemu będą dostępne w wersji elektronicznej. Dodała, że celem projektu jest informatyzacja powiatowych zasobów geodezyjno – kartograficznych oraz możliwość ich udostępniania w postaci e-usług.

Jerzy Mazurkiewicz zapytał, czy projekt będzie realizowany wyłącznie na terenie powiatu wrzesińskiego, czy stanowi ofertę dla całego województwa.

Waldemar Grzegorek, członek Zarządu odpowiedział, że projekt obejmuje całe województwo wielkopolskie.

Małgorzata Nowaczyk poinformowała, że projektem zostanie objęta Gmina Września ze względu na to, że posiada na swoim terenie najwięcej inwestycji i Gmina Pyzdry, ponieważ nie ma tam mapy ewidencyjnej. Dodała, że istnieje również program pt. „Cyfrowa Polska”, którym zostanie objęta Gmina Miłosław.

Jerzy Mazurkiewicz zapytał, jaka jest wartość dofinansowania projektu.

Małgorzata Nowaczyk odpowiedziała, że całkowita wartość projektu wynosi 2.036.501,34 zł, w tym kwota dofinansowania 1.731.026,13 zł, a wkład własny 305.475,21 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2017.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Wrzesiński projektu pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” – Oś priorytetowa 2. „Społeczeństwo Informacyjne”, Działanie 2.1. „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego został przyjęty jednomyślnie.

 

Pkt 6

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu poinformowała, że zarówno dochody jak i wydatki na 2017 rok zwiększa się o kwotę 1.013.713,00 zł.

Dodała, że wpływy z tytułu dofinansowania projektu dotyczącego „Tworzenia, modernizacji i aktualizacji rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim” planowane są następująco:

1) w 2017 roku kwota 1.013.713,00 zł;

2) w 2018 roku kwota 717.313,00 zł.

Dodała, że wydatki budżetowe zwiększa się o 963.529,00 zł na realizację powyższego projektu oraz zwiększy się rezerwa ogólna o kwotę 50.184,00 zł. Dopowiedziała, że z rezerwy celowej przeznacza się 16.000,00 zł dla Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni na zakup pomocy dydaktycznych do nauczania fizyki, natomiast z rezerwy ogólnej przeznacza się 51.847,00 zł na umieszczenie w trybie interwencyjnym dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2017.

W głosowaniu nad przyjęciem projektów uchwał Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok zostały przyjęte jednomyślnie.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji.

 

Pkt 8 Wolne głosy i wnioski

Rafał Zięty, członek Zarządu zapytał, czy szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu wrzesińskiego weszły w spór zbiorowy ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego.

Bożena Nowacka odpowiedziała, że każda szkoła ponadgimnazjalna powiatu wrzesińskiego powinna poinformować Związek Nauczycielstwa Polskiego, iż nie może spełnić wskazanych oczekiwań.

Izabela Karpińska, Kierownik Referatu Dróg Powiatowych poinformowała, że powiat nie zakwalifikował się do dofinansowania na przebudowę ul. Kościuszki we Wrześni. Dodała, że dofinansowanie otrzymało 15 powiatów, a powiat wrzesiński znajdował się na 12 miejscu za powiatami, które otrzymały dofinansowanie. Dopowiedziała, że istnieje propozycja realizacji zadania z własnych środków finansowych. Poinformowała, że najlepiej zrealizować zadanie w całości, a płatność dokonać w 2017 i 2018 roku.

Aleksandra Głowacka, doradca zapytała, ile powiat posiada środków własnych na realizację tego zadania.

Waldemar Grzegorek odpowiedział, że powiat posiada na realizację przebudowy ul. Kościuszki ponad 1.600.000,00 zł.

Izabela Karpińska dodała, że całkowita wartość realizacji zadania wynosi około 3.300.000,00 zł.

Beata Walkowiak dopowiedziała, że do tej kwoty należy również doliczyć wykup gruntu w kwocie 470.000,00 zł. Dodała, że na to nie ma zabezpieczonych środków budżetowych.

Izabela Karpińska poinformowała, że wykup gruntu potrzebny jest pod budowę rond. dodała, że część środków finansowych będzie do odzyskania, ponieważ grunty należą do Gminy Września i Skarbu Państwa, które przekażą grunty.

 

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Waldemar Grzegorek zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. /-/ Dionizy Jaśniewicz
 2. /-/ Waldemar Grzegorek
 3. /-/ Paweł Guzik
 4. /-/ Jerzy Mazurkiewicz
 5. /-/ Rafał Zięty

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 122 / 2017)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Marta Mittmann
  data publikacji: 2017-02-15 11:04
 • zmodyfikował: Marta Mittmann
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-15 11:03

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.