Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 126 / 2017

PROTOKÓŁ NR 126/2017

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 14 lutego 2017 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu, co wobec ustawowego składu stanowiło quorum do podejmowania uchwał i decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (III)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój;

2) pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (III),, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ na lata 2014 – 2020.

2. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawach:

1) wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (III)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
– projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój;

2) wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (III)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ;

3) projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych;

4) wyrażenia zgody na złożenie przez Powiat Wrzesiński wniosku o dofinansowanie projektu pt.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” - Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2017 roku;

2) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok;

3) planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

4. Rozpatrzenie wniosków w sprawach:

1) dofinansowania wyjazdu sekcji emerytów Związku Nauczycielstwa Polskiego we Wrześni do Ciechocinka;

2) włączenia zajęć organizowanych w świetlicy w Gorzycach do Powiatowej Akademii Ruchu.

5. Zaopiniowanie:

1) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we Wrześni – działka 908/3;

2) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Starczanowie – tereny położone na północ od drogi krajowej nr 92;

3) wniosku o realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w rejonie ul. Piastów we Wrześni.

6. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

7. Wolne głosy i wnioski.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 1.1 i 1.2 oraz pkt 2.1 i 2.2

Eugeniusz Wiśniewski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy poinformował, że po raz kolejny Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni planuje realizację projektów dot.:

1) aktywizacji młodych osób bezrobotnych, do 29 roku życia, które nie kształcą się i nie uczestniczą w szkoleniu. Dodał, że projekt przewiduje staże, szkolenia, bony szkoleniowe i na zasiedlenie oraz udzielenie jednorazowo środków na podjęcie działalność gospodarczej dla 294 osób. Projekt będzie realizowany od 01.01. do 31.12.2017 r., a jego ogólna wartość wynosi 2.318.902,38 zł;

2) aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, powyżej 29 roku życia, które należą do jednej z grup: długotrwale bezrobotni, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, niepełnosprawni, osoby w wieku 50 lat i więcej. Dodał, że projekt przewiduje staże, szkolenia i udzielenie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 214 bezrobotnych. Projekt będzie realizowany od 01.01.2017 r. do 30.06.2018 r., a jego ogólna wartość wynosi 1.782.226,57 zł, w tym 1.394.810,94 zł na 2017 r. i 387.415,63 zł na 2018 r. (kwota ta nie przekracza 30% środków limitu Funduszu Pracy na dany rok).

Zaznaczył, że na etapie składania wniosków o dofinansowanie ww. projektów Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wymaga stosownych uchwał Zarządu, a w celu podpisania umów na ich realizację będzie konieczne przedłożenie odpowiednich uchwał Rady.

Projekty uchwał z pkt. 1.1 i 1.2 znajdują w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

Projekty uchwał Rady z pkt. 2.1 i 2.2 znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2017.

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu zauważyła, że kolejność podejmowania uchwał jest niewłaściwa, gdyż w pierwszej kolejności Rada powinna wyrazić zgodę na realizację przedmiotowych projektów. Dodała, że jeśli taką kolejność podejmowania uchwał nakładają wymogi instytucji finansującej, wcześniej powinny być podjęte uchwały Rady o wyrażeniu zgody na złożenie wniosków o dofinansowanie tych projektów. Podkreśliła, że podjęcie uchwał przez Zarząd jednocześnie zobowiąże skarbnika powiatu do kontrasygnowania umów, mimo że środki na realizację projektów nie są wykazywane w budżecie powiatu wrzesińskiego.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 554/2017 w sprawie pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (III)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój;

2) 555/2017 w sprawie pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (III),, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ na lata 2014 – 2020 zostały podjęte jednomyślnie.

W głosowaniu nad przyjęciem projektów uchwał Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawach:

1) wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (III)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój;

2) wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (III)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ zostały przyjęte jednomyślnie.

 

Pkt 2.3

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe, szkoły działające na podstawie ustawy o systemie oświaty przekształcą się w nowe typy szkół tj.:

1) 6-letnia szkoła podstawowa w 8-letnią szkołę podstawową;

2) zasadnicza szkoła zawodowa w branżową szkołę I stopnia.

Dodała, że przekształceniu podlegają również szkoły przysposabiające do pracy. Przypomniała, że na wniosek dyrektora, za zgodą Zarządu, Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni zostanie przekształcone w Szkołę Podstawową z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy. Nadmieniła, że Gimnazjum Specjalne nr 3 w Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni zostanie przekształcone w Podstawową Szkołę Specjalną nr 4 we Wrześni. Podkreśliła, że przedmiotowa uchwała musi być zaopiniowana przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i związki zawodowe, a po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora, Rada w terminie do 31 marca 2017 r. powinna podjąć uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych na okres od dnia 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r. Dodała, że Rada, w następnej kolejności, będzie podejmowała uchwały wygaszające szkoły starego typu i jednocześnie ustanawiała nowe typy szkół.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2017.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych został przyjęty jednomyślnie.

 

Pkt 2.4

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że projekt dot. rozwoju szkolnictwa na terenie powiatu wrzesińskiego przewiduje budowę lub modernizację czterech budynków tj.: modernizację istniejących pracowni Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej, modernizację budynku przy ul. Słowackiego 11, modernizację budynku przy ul. Gnieźnieńskiej 29 i budowę nowego zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ul. Wojska Polskiego 1
we Wrześni. Zaznaczyła, że całkowita wartość projektu wynosi 29.557.404,72 zł, w tym:

1) kwota dofinansowania: 27.638.012,79 zł,

2) wkład własny: 1.454.632,27 zł,

3) koszty poza projektem: 464.759,66 zł.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2017.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Powiat Wrzesiński wniosku o dofinansowanie projektu pt.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” - Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego został przyjęty jednomyślnie.

 

Pkt 3.1

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia poinformowała, że komisja konkursowa powołana do zaopiniowania złożonych ofert, dokonała ich oceny formalno-merytorycznej
i zaproponowała przyznanie środków, w łącznej wysokości:

1) 30.650,00 zł w zakresie kultury, sztuki i ochrony tradycji (plan wynosił 50.000,00 zł);

2) 15.565,00 zł w zakresie edukacji, kultury fizycznej, sportu i turystyki (plan wynosił 32.500,00 zł);

3) 35.000,00 zł w zakresie pomocy społecznej, w tym działalności na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, osób starszych i niepełnosprawnych (plan wynosił 35.000,00 zł);

4) 10.000,00 zł w zakresie ochrony i promocji zdrowia (plan wynosił 10.000,00 zł);

5) 9.750,00 zł w zakresie ratownictwa i ochrony ludności (plan wynosił 10.000,00 zł).

Zaznaczyła, że w budżecie powiatu na 2017 r., na wsparcie realizacji zadań publicznych zaplanowano kwotę 142.500,00 zł. Poinformowała, że trzy oferty z 51 ofert, które wpłynęły, nie spełniły wymogów formalnych, gdyż brakowało strony w ofercie, wymaganego załącznika lub były nieczytelne. Zauważyła, że komisja konkursowa zaopiniowała negatywnie wniosek Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na wydanie monografii dot. 10-lecia uniwersytetu. Przypomniała, że Zarząd na pismo skierowane w tej sprawie pod koniec 2016 r., odpowiedział wnioskującemu, iż powinien on wystąpić w otwartym konkursie ofert. W związku z powyższym zaproponowała, by przeznaczyć dofinansowanie na wydruk monografii w kwocie 3.300,00 zł (tj. połowę kosztów wydruku monografii), z zastrzeżeniem o braku możliwości jej sprzedaży.

Ponadto poinformowała, że zadania, które nie uzyskały dofinansowania, zostały odrzucone ze względu na niespełnienie kryteriów oceny ofert tj.: niezgodność tematyki i zakresu zadania z celami statutowymi wnioskodawcy, niewielkie korzyści społeczne wynikające z realizacji zadania lub niewielką liczbę uczestników.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na przyznanie dotacji w kwocie 3.300,00 zł na wydruk monografii z okazji 10-lecia Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 556/2017 w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2017 roku została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 3.2 i 3.3

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu poinformowała, że zmiany w budżecie powiatu na 2017 rok wynikają z konieczności zwrotu dotacji w kwocie 738,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 27,00 zł, którą wykorzystano niezgodnie z przeznaczeniem. Wyjaśniła, że w listopadzie 2015 r. został zwiększony plan dotacji od wojewody wielkopolskiego na sfinansowanie zmiany gleboznawczej klasyfikacji części nieruchomości gruntowej położonej w Kołaczkowie, oznaczonej jako działka nr 174/2. Kwota ta nie została wykorzystana, gdyż ze względu na warunki atmosferyczne nie było to możliwe do wykonania w tak krótkim czasie, który pozostał do końca 2015 r. W zapotrzebowaniu środków finansowych na 2016 r. na realizację zadań dotyczących geodezji i kartografii, wskazano również kwotę na realizację przedmiotowej usługi i dotacja na jej wykonanie została przyznana w październiku 2015 r. W 2016 r. zlecono wykonanie tej usługi i dokonano za nią zapłaty w kwocie 738,00 zł. Weryfikacja sprawozdania merytorycznego za 2016 r. wykazała, iż dotacja ta została wydatkowana niezgodnie z przeznaczeniem i musi być zwrócona wojewodzie wielkopolskiemu. Dodała, że zmiany te powodują konieczność dostosowania planu finansowego dochodów i wydatków na 2017 rok.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 557/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok;

2) 558/2017 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej zostały podjęte jednomyślnie.

 

Pkt 4.1

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że sekcja emerytów Związku Nauczycielstwa Polskiego we Wrześni wystąpiła o dofinansowanie ich wyjazdu do sanatorium w Ciechocinku. Dodała, że koszt przejazdu szacuje się w kwocie 2.400,00 zł. Nadmieniła, że jest to związek zawodowy i nie może on występować w otwartym konkursie ofert.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia pod znakiem NPZ.8030.3.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na udzielenie dofinansowania w kwocie 1.500,00 zł.

 

Pkt 4.2

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego „Diabły” z Gorzyc wystąpił o ujęcie zajęć organizowanych dla kobiet w świetlicy wiejskiej w Powiatowej Akademii Ruchu. Zaproponowała udzielenie dofinansowania w kwocie
400,00 zł.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia pod znakiem NPZ.8030.1.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na ujęcie ww. zajęć w Powiatowej Akademii Ruchu i dofinansowanie ich kwotą 400,00 zł.

 

Pkt 5.1 i 5.2

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa  poinformował, że:

1) burmistrz Wrześni wystąpił o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we Wrześni – działka nr 908/3 – ul. Paderewskiego. Zaznaczył, że teren o powierzchni 3,25 ha jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową, wielorodzinną;

2) burmistrz Nekli wystąpił o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Starczanowie – tereny położone na północ od drogi krajowej nr 92. Dodał, że teren o powierzchni 35 ha jest przeznaczony pod zabudowę przemysłową, składy i magazyny.

Sprawy są prowadzone w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa odpowiednio pod znakami WB.673.2.4.2017 i WB.673.2.3.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego uzgodnił:

1) projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we Wrześni – działka nr 908/3 – ul. Paderewskiego;

2) projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Starczanowie  – tereny położone na północ od drogi krajowej nr 92.

 

Pkt 5.3

Jerzy Kaczorowski poinformował, że burmistrz gminy Września planuje budowę drogi gminnej przebiegającej przez teren obecnego parkingu placówki medycznej „Amika”, umożliwiającej dojazd do znajdujących się w pobliżu obiektów garażowych i budowanego budynku wielorodzinnego. Dodał, że w związku z tą budową będzie konieczny wykup części nieruchomości gruntowej należącej do właścicieli garaży.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa odpowiednio pod znakiem WB.673.1.1.2017.

Członkowie Zarządu zaopiniowali pozytywnie wniosek na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w rejonie ul. Piastów we Wrześni.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. /-/ Dionizy Jaśniewicz                
 2. /-/ Paweł Guzik                           
 3. /-/ Jerzy Mazurkiewicz               
 4. /-/ Rafał Zięty                             

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, Podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr 126 / 2017)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2017-03-21 09:55
 • zmodyfikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-17 14:42

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.