Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 127 / 2017

 

PROTOKÓŁ NR 127/2017

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 15 lutego 2017 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg znajdujących się na terenie gminy Września do kategorii dróg gminnych.

2. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok.

3. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

4. Wolne głosy i wnioski.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

 

Pkt 1

Izabela Karpińska, kierownik Referatu Dróg Powiatowych poinformowała, że burmistrz Wrześni wystąpił o zaliczenie dróg znajdujących się w rejonie ul. Pilskiej oraz działek nr: 3836, 2603/19, 2603/17, 2603/15, 2390/2, 2358/1, 2696/2, a także działki nr 38 w Gonicach i działek nr: 131/1, 5/1, 21 w Gutowie Małym do kategorii dróg gminnych. Dodała, że opinia ta jest wymagana do podjęcia stosownej uchwały przez Radę Miejską we Wrześni.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 559/2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg znajdujących się na terenie gminy Września do kategorii dróg gminnych została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 2.1 i 2.2

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu poinformowała, że:

1) na podstawie decyzji Ministra Finansów została zmniejszona część oświatowa subwencji ogólnej na 2017 rok o kwotę 199.149,00 zł oraz udział podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 6.611,00 zł;

2) został zwiększony plan dotacji celowych o kwotę 404,00 zł w dziale 750, rozdział 75011 § 2110 na dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami;

3) został zwiększony plan dotacji celowych w dziale 852, rozdział 850203 § 2110 o kwotę 112.560,00 zł dla Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka” w Pyzdrach i o kwotę 118.992,00 zł dla Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie;

4) został zwiększony plan dotacji celowej w dziale 851, rozdział 85156 § 2110 o kwotę 375,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla uczennicy klasy maturalnej Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni (zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych);

5) został zwiększony plan dotacji celowej w dziale 752, rozdział 75212 § 2110 o kwotę 3.200,00 zł na przeprowadzenie szkolenia obronnego przez jednostki samorządu terytorialnego;

6) zwiększyły się dochody Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni o kwotę 4.369,00 zł z tytułu zwrotu z lat ubiegłych;

7) zwiększyły się dochody Domu Pomocy Społecznej we Wrześni o kwotę 4.000,00 zł z tytułu zasiłku pogrzebowego zmarłej mieszkanki.

Dodała, że ww. wpływy i zmiany w dotacjach zostaną przeznaczone na wskazane cele. Ponadto zaznaczyła, że:

1) zwiększy się plan w dziale 801, rozdział 80140 o kwotę 3.284,00 zł na zadanie majątkowe pn. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”;

2) zwiększy się plan w dziale 801, rozdział 80195 o kwotę 80.965,00 zł na zadanie majątkowe pn. „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną i pomocą społeczną”;

3) zwiększy się plan w dziale 700, rozdział 70005 o kwotę 16.000,00 zł na zakup materiałów do remontu klatki schodowej w budynku przy ulicy 3 Maja 3 we Wrześni;

4) zwiększy się plan w dziale 855, rozdział 85508 o kwotę 19.630,00 zł w związku z umieszczeniem dwójki dzieci w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pleszewskiego;

5) zwiększy się plan w dziale 801, rozdział 80130 o kwotę 7.610,00 zł na zabezpieczenie środków na indywidualne nauczanie w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni;

6) zwiększy się plan w dziale 801, rozdział 80102 o kwotę 5.398,00 zł na zabezpieczenie środków na indywidualne nauczanie w Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni.

Beata Walkowiak poinformowała, że dokonuje się również sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej polegającej na wpisaniu niewłaściwego rozdziału w części dot. dotacji celowych udzielanych z budżetu powiatu jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (był wpisany dział 75595, został poprawiony na dział 75515).

Odnosząc się do Wieloletniej Prognozy Finansowej skarbnik powiatu poinformowała, że:

1) w przedsięwzięciu dot. termomodernizacji i zmiany sposobu użytkowania budynku przy ulicy Leśnej we Wrześni zwiększą się planowane nakłady o kwotę 80.965,00 zł, to jest do kwoty 5.526.014,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków niezbędnych do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych;

2) w przedsięwzięciu dot. modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego zwiększą się nakłady finansowe o kwotę 1.826.670,00 zł, to jest do kwoty 2.532.642,00 zł, co jest związane z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego na realizację tej inwestycji;

3) w przedsięwzięciu dot. sprzątania pomieszczeń Starostwa zwiększą się planowane nakłady finansowe o kwotę 7.945,00 zł, to jest do kwoty 254.375,00 zł, co jest związane z koniecznością zabezpieczenia środków na planowane zawarcie kolejnej umowy w ramach realizacji tego zadania.

Projekty uchwał Rady znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2017.

W głosowaniu nad przyjęciem projektów uchwał Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok zostały przyjęte jednomyślnie.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

  1. /-/ Dionizy Jaśniewicz                
  2. /-/ Waldemar Grzegorek             
  3. /-/ Paweł Guzik                          
  4. /-/ Jerzy Mazurkiewicz               
  5. /-/ Rafał Zięty                             

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, Podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr 127 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    data publikacji: 2017-03-21 09:55

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.