Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 129 / 2017

PROTOKÓŁ NR 129/2017

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 7 marca 2017 roku

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej.

2. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży;

2) wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu pomieszczenia garażowego położonego przy ul. Miłosławskiej we Wrześni, za porozumieniem stron.

3. Przedstawienie:

1) informacji o zmianie wysokości podatku rolnego na 2017 rok;

2) informacji o miesięcznej kwocie dotacji dla Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „ARKA” we Wrześni.

4. Rozpatrzenie wniosków w sprawach:

1) dofinansowania zakupu butów dla członków Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Wrzesińskiego;

2) dofinansowania zakupu węzy pszczelej przez koła pszczelarzy w Kołaczkowie, Pyzdrach i Nekli.

5. Zaopiniowanie:

1) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Żerniki, Chociczka;

2) projektu inwestycji polegającej na modernizacji prawostronnego obwałowania rzeki Prosny (Modlica – Lisewo) na terenie powiatu wrzesińskiego.

6. Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

7. Dyskusja nad adaptacją kościoła poewangelickiego w Miłosławiu w związku z jego przejęciem przez powiat wrzesiński.

8. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

9. Wolne głosy i wnioski.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego przyjął jednomyślnie proponowany porządek obrad.

 

Pkt 1

Anna Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie poinformowała, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznał powiatowi wrzesińskiemu kwotę 2.760.460,00 zł na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Zaznaczyła, że kwota ta jest niższa o 9.000,00 zł od puli przyznanej powiatowi w ubiegłym roku. Dodała, że na rehabilitację zawodową proponuje się przeznaczyć kwotę 163.000,00 zł, a na rehabilitację społeczną kwotę 2.597.460,00 zł, w tym obligatoryjnie kwotę 1.759,560,00 zł na działalność warsztatów terapii zajęciowej. Nadmieniła, że podział środków został zaopiniowany pozytywnie przez Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych. Przypomniała, że od 2016 r. zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej są realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2017.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej został przyjęty jednomyślnie.

 

Pkt 2.1

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży przy ulicy 3 Maja 8 we Wrześni stanowi lokal o powierzchni 42,30 m2 i pomieszczenia przynależne o powierzchni 7,90 m2. Dodała, że sprzedaż obejmuje również udział w wysokości 502/8163 części wspólnych budynku oraz gruntu oznaczonego jako działka nr 1542/2 o powierzchni 0,0624 ha. Podkreśliła, że cena nieruchomości, zgodnie ze sporządzonym operatem szacunkowym wynosi 121.000,00 zł i jest zwolniona z opłaty VAT.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.00024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 569/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 2.2

Jolanta Pielak poinformowała, że najemca pomieszczenia garażowego przy ulicy Miłosławskiej we Wrześni wystąpił o rozwiązanie umowy najmu, za porozumieniem stron z dniem 15.03.2017 r. Zaznaczyła, że umowa została zawarta we wrześniu 2014 r. Podkreśliła, że Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę złożoną przez pana Mycielskiego i dlatego też garaż będzie mógł być objęty sprzedażą.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem NG.6845.2.5.2017.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.00024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 570/2017 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu pomieszczenia garażowego położonego przy ul. Miłosławskiej we Wrześni, za porozumieniem stron została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 3.1

Jolanta Pielak poinformowała, że zmiana wysokości podatku rolnego na 2017 rok jest spowodowana sprzedażą działki nr 375/112 o powierzchni 0,0692 ha w Bierzglinku, za którą ustał obowiązek podatkowy z dniem 01.03.2017 r. Zaznaczyła, że w wyniku tej zmiany podatek rolny uległ zmniejszeniu o kwotę 6,00 zł, to jest do kwoty 1.428,00 zł.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem NG.6821.2.2.2017.

 

Pkt 3.2

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że w związku z nowymi zasadami dotowania szkół niepublicznych, które weszły w życie z dniem 01.01.2017 r., w marcu br. musi być zaktualizowana kwota dotacji dla Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „Arka” we Wrześni. Dodała, że subwencja oświatowa na 2017 r. przewiduje miesięczną kwotę 4.228,46 zł na jednego wychowanka i taką kwotę należy przyznać placówce. Nadmieniła, że kolejna aktualizacja podstawowej kwoty dotacji nastąpi w październiku.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.4331.6.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego przyjął jednomyślnie przedstawioną informację.

 

Pkt 4.1

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformowała, że Społeczna Straż Rybacka wystąpiła o dofinansowanie zakupu butów dla strażników. Dodała, że część strażników została już wyposażona w nowe buty w ramach wsparcia finansowego udzielonego przez powiat w ubiegłym roku. Koszt zakupu butów szacuje się w kwocie 1.740,00 zł.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Środowiska i Rolnictwa pod znakiem WBŚ.6176.2.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na udzielenie dofinansowania w kwocie 1.740,00 zł.

 

Pkt 4.2

Urszula Łabęda poinformowała, że koła pszczelarzy z Kołaczkowa, Pyzdr i Nekli wystąpiły o dofinansowanie zakupu węzy pszczelej w celu poprawy zdrowotności rodzin pszczelich.

Sprawy są prowadzone w Referacie Środowiska i Rolnictwa, odpowiednio pod znakami WBŚ.6120.2.2017, WBŚ.6120.1.2017 i WBŚ.6120.5.2016.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na udzielenie dofinansowania w kwocie 4.800,00 zł (po 1.600,00 zł dla jednego koła).

 

Pkt 5.1

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformował, że Rada Miejska we Wrześni opracowała projekt planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Żerniki i Chociczka, który został dostosowany do decyzji Ministra Rolnictwa uniemożliwiającej wyłączenie niektórych gruntów z użytkowania rolnego. Zaznaczył, że w związku z tym teren objęty planem, projektowanym już w grudniu 2015 r., został umniejszony. Dodał, że na przedmiotowym terenie przewiduje się zabudowę przemysłową, budowę składów i magazynów. Nadmienił, że w planie nie uwzględniono kwestii dojazdu do tych terenów.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa pod znakiem WB.673.2.8.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego zaopiniował pozytywnie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Żerniki, Chociczka.

 

Pkt 5.2

Jerzy Kaczorowski poinformował, że Marszałek Województwa Wielkopolskiego planuje modernizację wałów przeciwpowodziowych rzeki Prosny, na odcinku od Lisewa do jej ujścia w Modlicy. Zaznaczyła, że inwestycja będzie realizowana na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych i w tym celu wymagana jest opinia Zarządu Powiatu.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Środowiska i Rolnictwa pod znakiem WBŚ.673.1.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego zaopiniował pozytywnie projekt inwestycji polegającej na modernizacji prawostronnego obwałowania rzeki Prosny (Modlica – Lisewo) na terenie powiatu wrzesińskiego.

 

Pkt 6

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że specyfikacja dot. modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego:

1) obejmuje przebudowę budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ulicy Słowackiego oraz budowę budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego;

2) przewiduje termin realizacji zadania dla obydwu części w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy (prognozowany termin zawarcia umowy to maj/czerwiec).

Odnosząc się do warunków udziału w postępowaniu i kryteriów wyboru ofert zaznaczyła, że:

1) zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni wymaganych dokumentów, aktualnych na dzień składania (oświadczeń) ofert;

2) zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryterium ceny – 60% i kryterium terminu gwarancji na wykonane prace i zainstalowane urządzenia – 40 %;

3) zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie;

4) wykonawcy muszą wykazać się należytym wykonaniem w okresie nie wcześniejszym niż w ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jednej roboty budowlanej o wartości co najmniej 2.000.000,00 zł brutto w przypadku przebudowy bursy i 3.500.000,00 zł w przypadku budowy zaplecza dydaktyczno-sportowego.

Nadmieniła, że w specyfikacji, po konsultacji z brokerem ubezpieczeniowym, proponuje się zawrzeć obowiązek ubezpieczenia przez wykonawcę wszystkich ryzyk budowlanych i montażu, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz następstw nieszczęśliwych wypadków. Poinformowała, że w przypadku bursy wartość tego ubezpieczenia wynosi 4.000.000,00 zł, a w przypadku zaplecza dydaktyczno-sportowego 6.500.000,00 zł.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.3.2017.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” została zatwierdzona jednomyślnie.

 

Pkt 7

Dyskusja została przełożona na kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego planowane na 14.03.2017 r.

 

Pkt 8 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Jolanta Pielak odwołała się do sprawy zapewnienia lokalu zamiennego dla najemców lokalu przy ul. Gnieźnieńskiej 29 we Wrześni, którzy otrzymali wypowiedzenie umowy najmu w związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowych obiektu. Przypomniała, że Sąd Rejonowy we Wrześni zobowiązał strony do zawarcia ugody i dlatego zostały zorganizowane cztery spotkania, w grudniu i w styczniu. Zaznaczyła, że najemcy nie wyrazili chęci zamieszkania w lokalu proponowanym im przez gminę Września, gdyż nie został on przystosowany do potrzeb osoby niepełnosprawnej, poruszającej się na wózku inwalidzkim (najemcy planują zamieszkać w lokalu z chorym ojcem). Poinformowała, że powiat złożył w tej sprawie wnioski dotyczące:

1) udokumentowania posiadania prawa własności budynku mieszkalnego przez jednego z najemców;

2) uchylenia postanowienia o zabezpieczeniu powództwa najemców poprzez ustalenie na czas trwania postępowania sądowego prawa ich zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym;

3) powołania biegłego do oceny czasu realizacji remontu obiektu.

Zaznaczyła, że Sąd odrzucił wniosek dotyczący uchylenia zabezpieczenia w księdze wieczystej, przyjmując jednocześnie wniosek dotyczący powołania biegłego w tej sprawie (wniesiono opłatę w wysokości 1.500,00 zł). Dodała, że następna rozprawa zostanie wyznaczona z urzędu. Poinformowała, że zasadne jest wystąpienie o dobrowolne opuszczenie lokalu mieszkalnego zajmowanego przez dotychczasowych najemców.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego nie zgłosił uwag do przedstawionego tematu.

 

Bożena Nowacka poinformowała, że prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego we Wrześni zawiadomił Prokuraturę Rejonową o popełnieniu przestępstwa przez dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych. Przypomniała, że Związek wystąpił z żądaniami pracowniczymi w zakresie niedokonywania wypowiedzeń i niekorzystnych zmian warunków pracy oraz podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, wychowawców, pracowników pedagogicznych i pracowników zatrudnionych w szkołach, których dyrektorzy nie mogli spełnić. Dodała, że prezes Związku uznał, iż dyrektorzy szkół weszli w spór zbiorowy ze Związkiem mimo iż informowali, że takiego sporu nie prowadzą.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.4323.2.2017.

Rafał Zięty, członek Zarządu zauważył, że w tej sytuacji, zgodnie z prawem przysługującym związkom zawodowym, pracodawca jest zobowiązany wystąpić do inspektora pracy z informacją o niespełnieniu żądań. Dodał, że uznanie dyrektorów za winnych, uniemożliwi im występowanie w konkursach na stanowiska.

Bożena Nowacka zaznaczyła, że obowiązek taki istnieje, gdy pracodawca wejdzie w spór ze Związkiem, a dyrektorzy zadeklarowali, że nie prowadzą sporu zbiorowego. Powołała się na wyrok Sądu Najwyższego stwierdzający, iż jeśli podstawą strajku są żądania, których realizacja jest niemożliwa, to wówczas uznaje się go za nielegalnie zorganizowany.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego nie zajął merytorycznego stanowiska w tej sprawie.

 

Pkt 9 Wolne głosy i wnioski.

Rafał Zięty poinformował, że w dalszym ciągu wycinka krzewów i ścinka gałęzi przy drogach powiatowych nie jest realizowana we właściwym zakresie. Zauważył, że zadanie to należy zlecić firmie zewnętrznej.

Waldemar Grzegorek, wicestarosta wrzesiński zaznaczył, że Referat Dróg Powiatowych nie dysponuje wystarczającymi środkami budżetowymi.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Wrzesińskiego zobowiązał Referat Dróg Powiatowych do przygotowania informacji o szacunkowych kosztach i zakresie koniecznej do przeprowadzenia wycinki drzew, ścinki krzewów i gałęzi na terenie powiatu wrzesińskiego.

 

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

  1. /-/ Dionizy Jaśniewicz                
  2. /- / Waldemar Grzegorek             
  3. /-/ Paweł Guzik                           
  4. /-/ Jerzy Mazurkiewicz               
  5. /-/ Rafał Zięty                             

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, Podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr 129 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    data publikacji: 2017-03-21 12:54

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.