Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 128 / 2017

PROTOKÓŁ NR 128/2017

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 23 lutego 2017 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z realizacją projektu pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usługi w powiecie wrzesińskim”;

2) nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z realizacją projektu pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usługi w powiecie wrzesińskim”;

3) powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”;

4) nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

2. Przedstawienie informacji w sprawie sprawozdania rzeczowo – finansowego z rozliczenia dotacji na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej w 2016 roku.

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawach:

1) współorganizacji konferencji pn. „Konfrontacje Grzybowskie” w Rezerwacie Archeologicznym Gród w Grzybowie;

2) współorganizacji Mistrzostw Wielkopolski Strażaków PSP w Siatkówce Plażowej.

Dalsza część porządku obrad zostanie zrealizowana po zakończeniu XXIX sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego:

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (III)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój;

2) pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do realizacji  projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (III)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ na lata 2014 – 2020;

3) wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną”;

4) planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

5) planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2017 rok.

5. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

6. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyjęli proponowany porządek obrad.

 

Pkt 1.1

Grzegorz Stangreciak, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformował, że w związku z zakupem sprzętu komputerowego i oprogramowania do realizacji projektu powołuje się komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dodał, że w skład komisji wchodzą przedstawiciele wydziałów Starostwa Powiatowego we Wrześni.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 560/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z realizacją projektu pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usługi w powiecie wrzesińskim” została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 1.2

Grzegorz Stangreciak poinformował, że w związku z podjęciem powyższej uchwały nadaje się regulamin pracy komisji przetargowej określający organizację, skład i tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 561/2017 w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z realizacją projektu pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usługi w powiecie wrzesińskim” została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 1.3

Grzegorz Stangreciak poinformował, że powołuje się komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację i rozbudowę Centrum Oświatowego. Dodał, że w skład komisji wchodzi 5 członków.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 562/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 1.4

Grzegorz Stangreciak poinformował, że w związku z podjęciem powyższej uchwały nadaje się regulamin pracy komisji przetargowej określający organizację, skład i tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 563/2017 w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 2

Ilona Dębicka, naczelnik Wydziału Promocji i Kultury poinformowała, że sprawozdanie z realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej zostało przyjęte przez członków Zarządu na posiedzeniu w dniu 24.01.2017 r., którzy jednocześnie wnioskowali o wyjaśnienie zakresu dodatków funkcyjnych dla pracowników. W związku z tym wyjaśniła, że kwota w wysokości 12.000,00 zł przeznaczona jest dla:

1) księgowej, która zajmuje się m.in. przygotowywaniem sprawozdań, planów finansowych, faktur;

2) osoby odpowiedzialnej za zakup nowości wydawniczych dla 5 bibliotek na terenie powiatu wrzesińskiego, za wprowadzanie danych do inwentarza, udzielanie instruktarzu dotyczącego programu SOWA oraz za przygotowanie list szkoleń i wypożyczeń międzybibliotecznych;

3) dyrektora, który reprezentuje bibliotekę na wyjazdach służbowych do Wojewódzkiej Biblioteki oraz na udział w szkoleniach i za przygotowywanie planów finansowych i sprawozdań.

Członkowie Zarządu jednomyślnie nie zgłosili uwag do uzupełnienia informacji w sprawie sprawozdania rzeczowo - finansowego z rozliczenia dotacji na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej w 2016 roku.

 

Pkt 3.1

Ilona Dębicka poinformowała, że Rezerwat Archeologiczny Gród w Grzybowie wystąpił o wsparcie cyklu konferencji pod nazwą „Konfrontacje Grzybowskie”. Zaproponowała udzielenie dofinansowania w kwocie 1.500,00 zł. Dodała, że środki finansowe zostaną przeznaczone na zapewnienie noclegu uczestnikom konferencji. Dopowiedziała, że konferencje poświęcone będą początkom państwa piastowskiego i odbędą się w terminie 7 - 8 czerwca 2017 r.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Promocji i Kultury pod znakiem NP.004.3.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na udzielenie dofinansowania w kwocie 1.500,00 zł.

 

Pkt 3.2

Ilona Dębicka poinformowała, że Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni organizuje Mistrzostwa Wielkopolski Strażaków Państwowej Straży Pożarnej w siatkówce plażowej. Dodała, że wydarzenie organizowane jest po raz pierwszy we Wrześni i odbędzie się 7 czerwca 2017 r. Dopowiedziała, że komenda zwróciła się o wsparcie finansowe w formie opłacenia komisji sędziowskiej w wysokości 750,00 zł i udostępnienie 40 kompletów gadżetów promujących powiat wrzesiński. Poinformowała, że potrzebnych jest 4 sędziów i 1 sędzia główny, a stawka dzienna 1 sędziego wynosi 120 – 150 zł brutto.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Promocji i Kultury pod znakiem NP.0532.2.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na udzielenie dofinansowania w kwocie 750,00 zł.

 

Pkt 4.1 i 4.2

Eugeniusz Wiśniewski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni poinformował, że w związku z podjętymi uchwałami 176/XXIX/2017 i 177/XXIX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego w dniu 23.02.2017 r., konieczne jest udzielenie pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy do realizacji projektów pn.:

1. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (III)”;

2. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (III)”.

W głosowaniu nad podjęciem uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 564/2017 w sprawie pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (III)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój;

2) 565/2017 w sprawie pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do realizacji  projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (III)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ na lata 2014 – 2020 zostały podjęte jednomyślnie.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

 

Pkt 4.3

Grzegorz Stangreciak, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformował, że najkorzystniejszą ofertę w przetargu na wyłonienie wykonawcy termomodernizacji budynku biurowego przy ul. Leśnej 10 we Wrześni złożyła Firma ARKON – BUD, Zakład Ogólnobudowlany Adriana Jaśkiewicza z Gniezna. Dodał, że firma ta spełniła warunki udziału w postępowaniu. Dopowiedział, że oferta została złożona w kwocie 5.179.399,73 zł z 60 miesięczną gwarancją na wykonane prace i zainstalowane urządzenia. Poinformował, że powodem odrzucenia pozostałych 4 ofert jest niewyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 566/2017 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną” została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 4.4 i 4.5

Beata Walkowiak zaznaczyła, że zmiany przyjęte przez Radę w uchwale zmieniającej budżet oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej skutkują koniecznością dostosowania planu finansowego dochodów i wydatków oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 567/2017 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

2) 568/2017 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2017 rok zostały podjęte jednomyślnie.

Uchwały znajdują się w zbiorze uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0022.2.2017.

 

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. /-/ Dionizy Jaśniewicz
 2. /-/ Waldemar Grzegorek
 3. /-/ Paweł Guzik
 4. /-/ Jerzy Mazurkiewicz
 5. /-/ Rafał Zięty

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

 

 

 

 

 

 

drukuj (Protokół nr 128 / 2017)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Marta Mittmann
  data publikacji: 2017-03-21 12:53
 • zmodyfikował: Marta Mittmann
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-21 12:52

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.