Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 132 / 2017

PROTOKÓŁ NR 132/2017

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 21 marca 2017 roku

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawach:

1) wyrażenia zgody na złożenie przez Powiat Wrzesiński wniosku o dofinansowanie projektu pt.: „Budowa i Wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” - Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

2) przyjęcia „Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim”;

3) dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawach:

1) wytycznych dla dyrektorów szkół w ramach akcji strajkowej zaplanowanej przez Związek Nauczycielstwa Polskiego;

2) dofinansowania wyjazdu członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na obchody Światowego Dnia Inwalidy;

3) udostępnienia herbu Powiatu Wrzesińskiego na potrzeby opracowania Planu Miasta i Powiatu;

4) udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Krzyża we Wrześni na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku;

5) udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Andrzeja Apostoła w Nekli na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku.

3. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

4. Wolne głosy i wnioski.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego przyjął jednomyślnie proponowany porządek obrad.

 

Pkt 1.1

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii stanowi II etap realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”, o którego dofinansowanie powiat będzie się ubiegał w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zaznaczyła, że całkowita wartość projektu wynosi 48.517.873,80 zł, z czego kwota wkładu własnego wynosi 2.394.991,80 zł. Nadmieniła, że koszty niekwalifikowane w kwocie 13.690,00 zł obejmują promocję projektu oraz pomoc przy postępowaniu przetargowym w zakresie odbioru sprzętu. Podkreśliła, że Centrum będzie służyć szkoleniu zawodowemu uczniów i osób dorosłych. Nadmieniła, że projekt będzie realizowany do 15.12.2018 r.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2017.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Powiat Wrzesiński wniosku o dofinansowanie projektu pt.: „Budowa i Wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” - Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego został przyjęty jednomyślnie.

 

Pkt 1.2

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że obowiązujący „Program Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim” musi być dostosowany do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji tych zadań. Zaznaczyła, że zmiany te przewidują:

1) możliwość finansowania zajęć sportowych realizowanych podczas obozów sportowych/zgrupowań sportowych;

2) możliwość przyznawania środków finansowych na stypendia/nagrody z podziałem na dyscypliny olimpijskie (70%) i nieolimpijskie (30%);

3) usunięcie zapisu dotyczącego preferowanych dyscyplin sportowych przy przyznawaniu grantów;

4) wyznaczenie określonego terminu przyjmowania wniosków o stypendia/nagrody tj. do dnia 15 września, by móc dokonać ich ostatecznego przyznania do dnia 30 października;

5) możliwość powołania głosu doradczego dla komisji opiniującej wnioski spośród członków stowarzyszeń sportowych, działaczy i trenerów z lokalnych klubów sportowych.

Zaproponowała, by projekt uchwały przekazać do zaopiniowania Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, a po zgłoszeniu przez nią wniosków poddać go ponownej weryfikacji.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego przyjął jednomyślnie proponowane rozwiązanie i zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim”.

 

Pkt 1.3

Bożena Nowacka poinformowała, że Wielkopolski Kurator Oświaty zaopiniował uchwałę Rady w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, w której wskazał, iż jeśli powiat podtrzymuje chęć prowadzenia klas przysposabiających do pracy w szkole „młodzieżowej” to dotychczasowe gimnazjum może przekształcić w ośmioletnią szkołę podstawową lub włączyć je do ośmioletniej szkoły podstawowej. Zaznaczyła, że powiat nie uzyskał zgody gminy Września na prowadzenie szkoły podstawowej z klasami I – VIII, a jedynie klasę VII i VIII i dlatego też przekształcenie Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w szkołę podstawową nie jest możliwe. Podkreśliła, że w związku z powyższym, proponuje się włączenie tego gimnazjum w strukturę Technikum nr 3 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni i jego wygaszenie z dniem 31 sierpnia 2019 r. Dodała, że Gimnazjum Specjalne nr 3 w Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni będzie włączone w strukturę Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 we Wrześni, która będzie prowadzić jego oddziały do ich wygaszenia.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2017.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych został przyjęty jednomyślnie.

 

Pkt 2.1

Bożena Nowacka poinformowała, że dyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych i dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących wystąpili o wytyczne dotyczące akcji strajkowej zaplanowanej w szkołach przez Związek Nauczycielstwa Polskiego w dniu 31.03.2017 r. Zaznaczyła, że nauczyciele zdecydują sami, czy wezmą udział w strajku, a zadaniem dyrektora szkoły będzie zapewnienie uczniom opieki.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.4323.2.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego nie zajął merytorycznego stanowiska w tej sprawie.

 

Pkt 2.2

Olga Kośmińska-Giera, zastępca naczelnika Wydziału Promocji i Kultury poinformowała, że Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów wystąpił o dofinansowanie wyjazdu części członków i chóru „Gama” na obchody Światowego Dnia Inwalidy. Koszt przejazdu wynosi 450,00 zł.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Promocji i Kultury pod znakiem NP.403.2.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie udzielił dofinansowania w kwocie 450,00 zł.

 

Pkt 2.3

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że Wydawnictwo Intergalis z Bydgoszczy wystąpiło o udostępnienie herbu powiatu wrzesińskiego na cele komercyjne – wydanie Planu Miasta i Powiatu. Zaznaczyła, że wnioskujący planuje wystąpić do reklamodawców o umieszczenie ich ogłoszeń na projektowanej mapie. Ponadto dodała, że wydawnictwo wnioskuje również
o przekazanie zdjęć i ich opisów na potrzeby opracowania planu.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Promocji i Kultury pod znakiem NP.004.5.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie nie wyraził zgody na udostępnienie herbu Powiatu Wrzesińskiego. Uzgodnił, że na potrzeby opracowania Planu Miasta i Powiatu zostaną przekazane materiały promocyjne.

 

Pkt 2.4

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Krzyża we Wrześni wystąpiła o dotację w kwocie 38.000,00 zł na rewitalizację polichromii wnętrza kościoła, renowację trzech ołtarzy i dwóch obrazów oraz renowację osłony ołtarza głównego, zabytkowej chrzcielnicy i barokowego konfesjonału. Zaznaczyła, że projekt wpisany został w „Projekt renowacji 9-ciu drewnianych obiektów sakralnych Archidiecezji Gnieźnieńskiej”. Dodała, że ogólny koszt prac objętych wnioskiem szacuje się w kwocie 1.024.654,45 zł, z czego wkład własny Parafii stanowi kwota 153.700,00 zł.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Promocji i Kultury pod znakiem NP.4123.2.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyznał dotację w kwocie 20.000,00 zł.

 

Pkt 2.5

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Andrzeja Apostoła w Nekli, która otrzymała dotację w kwocie 10.000,00 zł, przedstawiła zmieniony zakres planowanych prac konserwatorsko-restauratorskich. Zaznaczyła, że prace obejmą konserwację jednej rozety witrażowej, a w pierwotnym planie zakładano remont dwóch rozet.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Promocji i Kultury pod znakiem NP.4123.5.2016.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego nie zgłosił uwag do przedstawionego tematu.

 

Pkt 3 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia poinformowała, że Zarząd Spółki „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o. wystąpił o udzielenie wsparcia finansowego w związku z terminem wpłaty odsetek i raty wykupu obligacji za okres I kwartału 2017 r. Zaznaczyła, że Zarząd Spółki złożył również informację umożliwiającą ocenę sytuacji finansowej Spółki, na podstawie której Zarząd Powiatu może zdecydować, czy wsparcie jest koniecznie i w jakiej wysokości powinno być wypłacone. Dodała, że na koniec 2017 r. Spółka szacuje dodatnie saldo, przy założeniu, że będzie otrzymywała kwartalne wsparcie finansowe powiatu w wysokości 336.250,00 zł.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia pod znakiem NPZ.0232.2.2017.

 

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że Spółka posiada środki na rachunku bankowym i w tej sytuacji nie jest uzasadnione przekazywanie jej wsparcia finansowego. Zaznaczyła, że umowa wsparcia przewiduje jego udzielenie jedynie w przypadku, gdyż Spółka nie dysponuje odpowiednimi środkami.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie nie udzielił wsparcia finansowego Spółce „Szpital Powiatowy we Wrześni”, gdyż jej sytuacja finansowa pozwala na samodzielną wpłatę odsetek i rat wykupu obligacji za I kwartał 2017 r.

Dionizy Jaśniewicz poinformował, że opracowywane są zasady nadzoru właścicielskiego Powiatu Wrzesińskiego nad Spółką „Szpital Powiatowy we Wrześni” w celu dostępu do informacji o jej funkcjonowaniu i sytuacji finansowej.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

  1. /-/ Dionizy Jaśniewicz                
  2. /-/ Waldemar Grzegorek            
  3. /-/ Paweł Guzik                           
  4. /- Jerzy Mazurkiewicz               
  5. /-/ Rafał Zięty                             

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, Podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

 

drukuj (Protokół nr 132 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    data publikacji: 2017-04-04 14:52

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.