Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 130 / 2017

PROTOKÓŁ NR 130/2017

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 14 marca 2017 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Uzgodnienie projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

1) wsi Nekielka w rejonie ulic Leśnej, Grzybowej i Kurkowej;

2) wsi Borzykowo w rejonie ulicy Stolarskiej;

3) wsi Kołaczkowo w rejonie Placu Reymonta i drogi wojewódzkiej nr 442.

2. Dyskusja nad adaptacją kościoła poewangelickiego w Miłosławiu w związku z jego przejęciem przez powiat wrzesiński.

3. Rozpatrzenie wniosku w sprawie dofinansowania Eliminacji Powiatowego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

4. Przedstawienie przez Referat Dróg Powiatowych propozycji realizacji robót utrzymaniowych na drogach powiatowych w 2017 roku.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmiany uchwały nr 548/2017 z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych limitów kwotowych na korzystanie z usług telefonii komórkowej, dostępu do Internetu w telefonach komórkowych i Internetu mobilnego oraz ustalenia zasad rozliczania opłat za korzystanie z usług telefonii komórkowej wraz z Internetem przez jednostki organizacyjne powiatu wrzesińskiego;

2) cofnięcia wypowiedzenia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność powiatu wrzesińskiego, położonych w miejscowości Bierzglinek, gmina Września;

6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargowej.

7. Zajęcie stanowiska wobec zażalenia Burmistrza Miasta i Gminy Września na postanowienie odmawiające uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Kawęczyn, Marzenin i Gulczewo.

8. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

9. Wolne głosy i wnioski.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego przyjął jednomyślnie proponowany porządek obrad.

 

Pkt 1.1

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformował, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nekielka w rejonie ulic Leśnej, Grzybowej i Kurkowej przewiduje zmianę przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, mieszkaniową jednorodzinną bliźniaczą i pod tereny zabudowy zagrodowej. Dodał, że zmiana dotyczy również dróg wewnętrznych w rejonie ulic Leśnej, Grzybowej i Kurkowej. Wniosek burmistrza Miasta i Gminy Nekla znajduje się w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa pod znakiem sprawy WB.673.2.7.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie zaakceptował zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nekielka w rejonie ulic Leśnej, Grzybowej i Kurkowej.

 

Pkt 1.2

Jerzy Kaczorowski poinformował, że przedmiotem zmiany planu miejscowego jest ustalenie przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania terenów położonych w rejonie ulicy Stolarskiej w Borzykowie. Dodał, że w zmianie planu wyznaczono teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej, teren rolniczy, teren drogi publicznej klasy lokalnej i teren drogi wewnętrznej. Wniosek wójta Gminy Kołaczkowo znajduje się w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa pod znakiem sprawy WB.673.2.5.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie zaakceptował zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Borzykowo w rejonie ulicy Stolarskiej.

 

Pkt 1.3

Jerzy Kaczorowski poinformował, że w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kołaczkowo w rejonie Placu Reymonta i drogi wojewódzkiej nr 442 wyznaczono tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy usługowej, teren zieleni urządzonej i usług, tereny drogi publicznej klasy głównej oraz tereny ciągów pieszo-jezdnych. Dodał, że na terenie parku proponuje się:

1) wprowadzić zakaz lokalizacji nowych budynków;

2) dopuszczenie lokalizacji boisk sportowych, placów zabaw;

3) dopuszczenie budowy miejsc postojowych;

4) dopuszczenie remontów istniejących budynków (bez możliwości ich rozbudowy).

Wniosek wójta Gminy Kołaczkowo znajduje się w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa pod znakiem sprawy WB.673.2.6.2017.

Dionizy Jaśniewicz poinformował, że projektowany jest plan przebudowy poddasza (podwyższenie obiektu) budynku, w którym znajduje się Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie. Zapytał, czy to zadanie będzie mogło być realizowane zgodnie z projektowaną zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Jerzy Kaczorowski stwierdził, że zadanie to wykracza poza pojęcie remontu określone w zmianie planu, dlatego należy wnieść do niej taką uwagę.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie zaakceptował zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kołaczkowo w rejonie Placu Reymonta i drogi wojewódzkiej nr 442 z zastrzeżeniem, aby projektowana przebudowa Ośrodka była zgodna z zaakceptowanym planem .

 

Pkt 2

Ilona Dębicka, naczelnik Wydziału Promocji i Kultury poinformowała, że w związku z przejęciem kościoła poewangelickiego przez powiat wrzesiński należy dokonać adaptacji zabytku. Dodała, że celem zadania jest udoskonalenie tego obiektu, ponieważ jest to miejsce organizowania wielu wydarzeń kulturalnych. Ponadto zaproponowała przeprowadzenie kampanii społecznej, której efektem będzie utożsamianie zabytku z powiatem wrzesińskim. Dopowiedziała, że należy nadać kościołowi nazwę i stworzyć system identyfikacji wizualnej. Poinformowała, że oprócz tego należy również przeprowadzić inwestycje konieczne do adaptacji kościoła na centrum kulturalne, polegające na:

1) przekształceniu zakrystii w garderobę,

2) zakupie krzeseł,

3) oznakowaniu (szyld za zewnątrz obiektu),

4) profesjonalnym nagłośnieniu,

5) profesjonalnym oświetleniu scenicznym,

6) instalacji systemu wystawienniczego,

7) instalacji elektrycznej zintegrowanej z systemem wystawienniczym,

8) podświetleniu gabloty na zewnątrz,

9) podświetleniu zabytku z zewnątrz,

10) budowie podestów na chórze,

11) montażu szafy.

Anna Mizerka, inspektor Wydziału Promocji i Kultury zaprezentowała propozycje nazw kościoła poewangelickiego w Miłosławiu. Dodała, że nazwa powinna być związana z powiatem wrzesińskim, a podane propozycje to:

1) Powiatowy Ośrodek Kultury,

2) Powiatowy Dom Kultury,

3) Powiatowa Scena Kultury,

4) Powiatowa Strefa Kultury,

5) Powiatowy Ośrodek Promocji Kultury.

Dopowiedziała, że wybór nazwy można zlecić firmie zewnętrznej.

Rafał Zięty, członek Zarządu zaproponował, aby z powyższych propozycji wybrać 3 nazwy i ogłosić konkurs w „Przeglądzie Powiatowym” dla mieszkańców powiatu, aby sami zadecydowali o wyborze nazwy kościoła.

Dionizy Jaśniewicz poinformował, że według niego najlepszą propozycją byłaby Powiatowa Scena Kultury, jednak można również nawiązać w nazwie do historii miejsca. Dodał, że w ogłoszeniu konkursu oprócz 3 propozycji, można również zaproponować podanie własnej propozycji nazwy obiektu. Dopowiedział, że z pośród osób, które wezmą udział w konkursie zostanie wyłoniony jego zwycięzca.

Mirosław Remienica, inspektor Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformował, ze projekt konserwatorski został zatwierdzony przez Wojewódzki Urząd Konserwatora Zabytków. Dodał, że powiat posiada projekt aranżacji wyposażenia w meble wraz z kosztorysem na kwotę 12.686,00 zł. Dopowiedział, że została opracowana wstępna koncepcja wyglądu i wyposażenia garderoby. Poinformował, że należy przeprowadzić generalny remont zachrystii m.in. odnowić ściany, podłogę, a koszt tego wyniesie 11.833,00 zł.

Dionizy Jaśniewicz zapytał, czy powiat wrzesiński składał wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie kościoła poewangelickiego w Miłosławiu.

Anna Wolska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich odpowiedziała, że nie były składane wnioski na dofinansowanie kościoła poewangelickiego w Miłosławiu. Dodała, że przewiduje się wzięcie udziału w konkursie na rewitalizację miast.

Anna Mizerka poinformowała, że zakup krzeseł stalowych wyniesie około 22.000,00 zł, a krzeseł aluminiowych 49.446,00 zł. Dodała, że koszt wykonania podświetlanej, zewnętrznej gabloty wynosi 4.797,00 zł, profesjonalnego oświetlenia 150.000,00 zł, a nagłośnienia 277.000,00 zł.

Rafał Zięty zaproponował, aby wyznaczyć osobę odpowiedzialną za obiekt.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie podjął decyzję, że zostanie ogłoszony konkurs w „Przeglądzie Powiatowym” na wyłonienie nazwy kościoła poewangelickiego w Miłosławiu.

 

Pkt 3

Paweł Puzdrakiewicz, kierujący Referatem Bezpieczeństwa poinformował, że Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni wystąpiła o dofinansowanie w wysokości 1.500,00 zł imprezy pn. Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Turniej organizowany jest dla młodzieży powiatu wrzesińskiego. Dopowiedział, że przekazana kwota zostanie wykorzystana na zakup poczęstunku dla uczestników eliminacji. Wniosek Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni znajduje się w Referacie Bezpieczeństwa pod znakiem sprawy NB.5521.2..2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na udzielenie dofinansowania w kwocie 1.500,00 zł.

 

Pkt 4

Izabela Karpińska, kierownik Referatu Dróg Powiatowych przedstawiła zadania, które będą realizowane na drogach powiatowych w 2017 roku. Propozycja realizacji robót utrzymaniowych na drogach powiatowych w 2017 roku stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Dionizy Jaśniewicz zapytał, w którym miejscu będą przeprowadzane nasadzenia zamienne drzew.

Izabela Karpińska odpowiedziała, że nasadzanie będzie przeprowadzane wzdłuż drogi Kozubiec – Czeszewo.

Rafał Zięty zapytał, z jakich środków finansowych zostaną realizowane przedstawione zadania.

Izabela Karpińska odpowiedziała, że z budżetu Referatu Dróg Powiatowych wydano aktualnie 418.200,00 zł, a do wykorzystania pozostało 380.000,00 zł. Poinformowała, że istnieją zaległości w bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych.

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu zapytała, czy wykaszanie poboczy dotyczy wszystkich dróg powiatowych.

Izabela Karpińska odpowiedziała, że wykaszanie dotyczy wszystkich poboczy na drogach powiatowych na szerokości 1,80 m.

Dionizy Jaśniewicz poinformował, że powiat wrzesiński nie jest wstanie zrealizować wykaszania poboczy samodzielnie i należy to zadanie zlecić firmie zewnętrznej. Zapytał, jak często należy wykaszać pobocza.

Izabela Karpińska odpowiedziała, że wykaszanie poboczy należy przeprowadzać co dwa lata.

Jerzy Mazurkiewicz, członek Zarządu zapytał, kiedy rozpoczną się prace dotyczące równania dróg gruntowych. Dodał, że droga Gorzyce – Biechowo jest w bardzo złym stanie.

Izabela Karpińska odpowiedziała, że prace równiarką zostały już rozpoczęte.

Beata Walkowiak poinformowała, że należy podjąć decyzję w sprawie ul. Kościuszki. Dodała, że dofinansowanie nie zostało udzielone na przebudowę drogi oraz, że w budżecie powiatu zabezpieczonych jest 1.600.000,00 zł.

Izabela Karpińska dodała, że koszt realizacji inwestycji wynosi 3.300.000,00 zł, a koszty wykupu gruntu szacują się w kwocie 480.000,00 zł. Dopowiedziała, że prowadzone są działania,

Dionizy Jaśniewicz dodał, że zadanie zostanie zrealizowane w jednym roku, a płatność nastąpi w dwóch latach.

Izabela Karpińska poinformowała, że należy również podjąć decyzję w sprawie poszerzenia drogi w miejscowości Otoczna do przejazdu kolejowego. Koszt tego zadania szacuje się w kwocie 40.000,00 zł przy całkowitym wykonaniu remontu lub w kwocie 10.000,00 zł, jeśli zostanie tylko wykonane poszerzenie drogi destruktem asfaltowym.

Dionizy Jaśniewicz zapytał, czy przy przebudowie ul. Witkowskiej przewiduje się również wykupy terenu.

Izabela Karpińska odpowiedziała, że nie ma podjętej decyzji w sprawie skrzyżowania na ul. Witkowskiej i ul. Wojska Polskiego. Dodała, że jeśli będzie miało powstać tam rondo to wykup gruntu będzie konieczny.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego przyjął jednomyślnie propozycję realizacji robót utrzymaniowych na drogach powiatowych w 2017 roku.

 

Pkt 5.1

Elżbieta Helman, kierownik Referatu Gospodarczego poinformowała, że w związku ze zmianą numeru telefonu na jednym ze stanowisk w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni należy dokonać zmiany w uchwale. Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.00024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 571/2017 w sprawie zmiany uchwały nr 548/2017 z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych limitów kwotowych na korzystanie z usług telefonii komórkowej, dostępu do Internetu w telefonach komórkowych i Internetu mobilnego oraz ustalenia zasad rozliczania opłat za korzystanie z usług telefonii komórkowej wraz z Internetem przez jednostki organizacyjne powiatu wrzesińskiego została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 5.2

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że projekt uchwały dotyczy cofnięcia wypowiedzenia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych niezabudowanych, które stanowią własność powiatu wrzesińskiego położonych w Bierzglinku. Dodała, że wypowiedzeniem umowy dzierżawy objęte zostały 3 działki o łącznej powierzchni 20,6514 ha. Dopowiedziała, że umowa na dzierżawę tych nieruchomości została wypowiedziana w 2016 roku z zachowaniem rocznego okresu wypowiedzenia dzierżawcy. Poinformowała, że te działki są objęte procedurą prowadzącą do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę jednorodzinną. Dodała, że w związku z tym, że procedura się przeciąga i w tym roku może nie dojść do uchwalenia miejscowego planu, powiat może cofnąć wypowiedzenie umowy dzierżawy do czasu podjęcia nowego planu miejscowego. Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.00024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 572/2017 w sprawie cofnięcia wypowiedzenia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność powiatu wrzesińskiego, położonych w miejscowości Bierzglinek, gmina Września została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 6

Jolanta Pielak poinformowała, ż Rada Powiatu uchwałą nr 131/XXI/2012 z dnia 31.08.2012 r. wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Bierzglinku, która jest własnością powiatu wrzesińskiego. Dodała, że zgodnie z przepisami prawnymi, Rada Powiatu może zwolnic z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomość przeznaczoną na realizację urządzeń infrastruktury technicznej. Dopowiedziała, że nieruchomość przeznaczona jest na potrzeby budowy transformatorowej. Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2017.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargowej został przyjęty jednomyślnie.

 

Pkt 7

Jerzy Kaczorowski przedstawił zażalenie Burmistrza Miasta i Gminy Września na postanowienie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego odmawiające uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Kawęczyn, Marzenin i Gulczewo. Poinformował, że zażalenie dotyczy zakazu zabudowy oraz chowu i hodowli zwierząt. Zażalenie Burmistrza Miasta i Gminy Września znajduje się w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa pod znakiem sprawy /wb.673.2.1.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego podjął jednomyślnie decyzję o podtrzymaniu postanowienia odmawiającego uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Kawęczyn, Marzenin i Gulczewo.

 

Pkt 8

Ewa Kaczmarek, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni poinformowała, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił projekt w ramach obszaru D „Programu wyrównania różnic miedzy regionami III”, „Likwidacja barier transportowych” który ma na celu zakupienie nowego autobusu. Dodała, że całkowity koszt jego zakupu wyniesie 307.961,25 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu PFRON 184.776,75 zł. Dopowiedziała, że szkoła posiada autobus, którego wartość wynosi około 100.000,00 zł – 150.000,00 zł.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego przyjął jednomyślnie przedstawioną informację.

 

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

  1. /-/ Dionizy Jaśniewicz
  2. /-/ Waldemar Grzegorek
  3. /-/ Paweł Guzik
  4. /-/ Jerzy Mazurkiewicz
  5. /-/ Rafał Zięty

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

 

 

 

drukuj (Protokół nr 130 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marta Mittmann
    data publikacji: 2017-04-04 14:51

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.