Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 133 / 2017

 

PROTOKÓŁ NR 133/2017

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 28 marca 2017 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2016 rok;

2) informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Wrzesińskiego na dzień 31 grudnia 2016 roku.

2. Przyjęcie bilansu Powiatu Wrzesińskiego za 2016 rok.

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawach:

1) dofinansowania Międzygminnej Olimpiady Sportowej dla Przedszkolaków;

2) współorganizacji akcji rejestracji dawców szpiku i komórek macierzystych pn. „Jarosław i Inni potrzebują Twojej pomocy”;

3) zmiany nazwy zadania w ramach dotacji udzielonej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pyzdrach.

4. Zaopiniowanie projektu Programu ochrony środowiska dla Gminy Pyzdry na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2025 roku.

5. Wyznaczenie terminu składania wniosków o dotacje z budżetu powiatu wrzesińskiego dla spółek wodnych.

6. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność powiatu wrzesińskiego, położonych w miejscowości Bierzglinek, gmina Września.

7. Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, których przedmiotem są:

1) pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ulicy Słowackiego 11, w związku z realizacją zadania „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””;

2) pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. Budowa budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego, w związku z realizacją zadania „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””.

8. Zatwierdzenie modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””.

Dalsza część porządku obrad została zrealizowana po zakończeniu XXX sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego:

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

2) planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2017 rok;

3) przekazania upoważnienia dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni do zaciągania zobowiązań.

10. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

11. Wolne głosy i wnioski.

 

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego przyjął jednomyślnie proponowany porządek obrad.

 

Pkt 1.1

Odnosząc się do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r. Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że:

1) dochody zaplanowane w kwocie 67.011.059,95 zł zostały wykonane w kwocie 67.388.593,99 zł, co stanowi 100,56 % planu;

2) wydatki zaplanowane w kwocie 66.627.236,95 zł zostały wykonane w kwocie 63.136.568,23 zł, co stanowi 94,76 zł;

3) nadwyżka budżetu wyniosła 4.252.025,76 zł, w tym nadwyżka operacyjna 352.013,78 zł (dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących);

4) zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wyniosły 6.700.000,00 zł;

5) zostało sprzedanych 21 działek, położonych w Bierzglinku na łączną kwotę 3.162.791,00 zł i lokal w budynku przy ulicy 3 Maja 8 we Wrześni za kwotę 307.880,00 zł;

6) powiat otrzymał dotację z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 80.939,00 zł (wpłynęła do budżetu w kwocie 79.271,04 zł) na zadanie pn. Zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych;

7) powiat otrzymał dotację z gminy Września w kwocie 100.000,00 zł na budowę chodnika w miejscowości Sobiesiernie i na ulicy Czerniejewskiej we Wrześni;

8) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane w kwocie 39.985.587,92 zł zostały wykonane w kwocie 39.793.765,63 zł, co stanowi 99,52 % planu.

Uchwała nr 573/2017 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2016 rok została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

 

Pkt 1.2

Odnosząc się do informacji o mieniu komunalnym powiatu Beata Matuszewska zaznaczyła, że w 2016 r.:

1) powiat nabył nieruchomości przeznaczone pod drogi o łącznej powierzchni 23,3170 ha;

2) powiat stał się właścicielem nieruchomości oznaczonej jako działka nr 609 o powierzchni 0,0996 ha, położonej w Miłosławiu przy ulicy Zamkowej;

3) powiat sprzedał nieruchomości, położone w Bierzglinku o łącznej powierzchni 13,5612 ha;

4) powiat przekazał Gminie Września w formie darowizny cztery działki położone w Bierzglinku.

Uchwała nr 574/2017 w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Wrzesińskiego na dzień 31 grudnia 2016 roku została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

 

Pkt 2

Beata Matuszewska poinformowała, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości, bilans z wykonania budżetu powiatu podpisany przez zarząd i skarbnika, musi być przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w terminie do 31 marca. Zaznaczyła, że bilans jest zgodny z przyjętym sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego przyjął jednomyślnie bilans z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2016 rok.

 

Pkt 2.1 i 2.2

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia poinformowała, że:

1) dyrektor Przedszkola „Miś Uszatek” w Nekli wystąpił o dofinansowanie Olimpiady Sportowej dla Przedszkolaków, w której weźmie udział 300 dzieci z Nekli, Czerniejewa i Wrześni. Dodała, że celem projektu jest kształtowanie czynnych postaw wobec zdrowia i bezpieczeństwa, rozwijanie tężyzny fizycznej. Zaproponowała przekazanie kwoty 300,00 zł na zakup nagród, dyplomów, medali;

2) Fundacja DKMS wystąpiła o wsparcie akcji promującej ideę oddawania szpiku kostnego, której celem będzie pomoc choremu na białaczkę mieszkańcowi Przyborek. Zaproponowała  wsparcie promocji akcji poprzez dofinansowanie usługi konferansjera w kwocie 600,00 zł.

Sprawy są prowadzone w Referacie Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia odpowiednio pod znakami NPZ. 8031.2.2017 i NPZ.8030.9.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyrazili zgodę na:

1) udzielenie dofinansowania w kwocie 300,00 zł na organizację Olimpiady Sportowej dla Przedszkolaków;

2) dofinansowanie kwotą 600,00 zł usługi konferansjera podczas akcji promującej ideę oddawania szpiku kostnego.

 

Pkt 3.3

Ilona Dębicka, naczelnik Wydziału Promocji i Kultury poinformowała, że Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pyzdrach uzyskała dotację w kwocie 10.000,00 zł z budżetu powiatu na wymianę stolarki drzwiowej kościoła parafialnego. Zaznaczyła, że konserwator zabytków nie wyraził zgody na wymianę drzwi zewnętrznych kościoła, a jedynie na wykonanie ich renowacji. Dodała, że w związku z tym konieczne będzie wprowadzenie zmiany nazwy zadania w uchwale budżetowej.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Promocji i Kultury pod znakiem NP.4123.2.2016.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na zmianę nazwy zadania w ramach dotacji udzielonej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pyzdrach.

 

Pkt 4

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformowała, że projekt Programu ochrony środowiska dla Gminy Pyzdry na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2025 roku opisuje komponenty środowiska i działania, jakie powinny być podejmowane dla osiągnięcia oczekiwanego stanu na terenie gminy. Zaznaczyła, że w programie zostały wskazane zadania do wykonania przez gminę we współpracy z powiatem wrzesińskim tj.:

1) ograniczenie emisji pyłów wtórnych poprzez czyszczenie ulic metodą „na mokro”;

2) rozbudowa ciągów pieszo-rowerowych i systemu ścieżek rowerowych na terenach zurbanizowanych w celu ograniczenia ruchu samochodowego;

3) optymalizacja ruchu drogowego, uregulowanie sygnalizacji świetlnej i prędkości ruchu na drogach;

4) monitoring emisji pól elektromagnetycznych wraz z kontrolą instalacji;

5) rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie miasta Pyzdry, w tym montaż separatorów (dotyczy dróg powiatowych);

6) zabezpieczenie obszarów eksploatacji kopalin przed innym typem inwestowania;

7) ochrona gruntów prac bonitacyjnych przed odrolnieniem (np. zakaz zmiany przeznaczenia użytków rolnych na cele inne niż rolnicze);

8) kontynuacja działań związanych z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest;

9) dostosowanie procedur kryzysowych do bieżących zagrożeń oraz obowiązujących przepisów prawa;

10) doposażenie wyspecjalizowanych jednostek ratowniczych w sprzęt do wykrywania dokładnej lokalizacji miejsca awarii oraz likwidacji zagrożeń ekologicznych i chemicznych (zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pietrzykowie w celu ochrony terenów leśnych i zakup łodzi dla Straży Pożarnej w Pyzdrach).

Podkreśliła, że powiat wrzesiński nie jest wskazywany jako strona współfinansująca realizację ww. zadań.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Środowiska i Rolnictwa pod znakiem WBŚ.601.1.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego zaopiniował pozytywnie projekt Programu ochrony środowiska dla Gminy Pyzdry na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2025 roku.

 

Pkt 5

Urszula Łabęda poinformowała, że zgodnie z § 3 uchwały nr 48/IX/2011 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 16 czerwca 2011 r. spółki wodne mogą ubiegać się o dotacje na realizację robót z zakresu bieżącego utrzymania urządzeń wodnych, budowę i remont zastawek na systemach melioracji wodnych szczegółowych. Zaproponowała, by wnioski przyjmować do dnia 18.04.2017 r., ze względu na fakt, iż dzień wskazywany w uchwale jako nieprzekraczalny termin składania wniosków (15 kwietnia), przypada w tym roku w dzień wolny od pracy.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Środowiska i Rolnictwa pod symbolem klasyfikacyjnym WBŚ.6343.2017.

Jerzy Mazurkiewicz, członek Zarządu zaproponował zmianę podmiotu pobierającego dotację na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych. Zauważył, że stan techniczny przepustów i połączeń dróg powiatowych z ciekami wodnymi wymaga podjęcia pilnych działań naprawczych. Zaproponował, by środki zabezpieczane, co roku na dotacje dla spółek wodnych, zostały przekazane do dyspozycji Zarządu Dróg Powiatowych w celu poprawy drożności urządzeń melioracyjnych przy drogach powiatowych.

Urszula Łabęda zauważyła, że środki przeznaczane na dotacje dla spółek wodnych w kwocie 45.000,00 zł nie pochodzą z opłat i kar za gospodarcze korzystnie ze środowiska, gdyż zgodnie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej zadania realizowane z zakresu ustawy Prawo wodne nie mogą być finansowane z tych środków. Podkreśliła, że wszystkie zadania z zakresu utrzymania urządzeń wodnych muszą być finansowane ze środków własnych.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego uzgodnił, że:

1) termin składania wniosków o dotacje dla spółek wodnych upłynie 18.04.2017 r.;

2) należy podjąć działania zmierzające do dofinansowania w 2018 r. remontów przepustów i cieków wodnych przebiegających przy drogach powiatowych.

 

Pkt 6

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości przypomniała, że Zarząd Powiatu Wrzesińskiego, na posiedzeniu w dniu 14.03.2017 r. wyraził zgodę na cofnięcie wypowiedzenia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych niezabudowanych o łącznej powierzchni 20,6514 ha, położonych w Bierzglinku. Zaznaczyła, że skuteczność tej decyzji nastąpi, gdy dzierżawca wyrazi również zgodę na cofnięcie wypowiedzenia dzierżawy. Podkreśliła, że dzierżawca w dniu 22.03.2017 r. pozytywnie odniósł się do propozycji cofnięcia tego wypowiedzenia, dlatego też możliwe jest podjęcie uchwały uchylającej decyzję o rozwiązaniu umowy przedmiotowej dzierżawy. Przypomniała, że teren ten jest objęty procedurą mającą na celu uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przewidującego zabudowę jednorodzinną. Z uwagi na przedłużające się prace nad tą koncepcją, obowiązujący plan nie ulegnie zmianie w tym roku i dzierżawca w dalszym ciągu będzie mógł wykorzystywać rolniczo te tereny.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem NG.6845.2.13.2016.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 575/2017 uchylająca uchwałę w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność powiatu wrzesińskiego, położonych w miejscowości Bierzglinek, gmina Września została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 7.1 i 7.2

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że specyfikacje na pełnienie funkcji inspektorów nadzoru przebudowy budynku bursy i budowy obiektu na cele dydaktyczno-sportowe różnią się jedynie wysokościami kwot wadium, które wykonawcy muszą wnieść i wartościami usług wykonanych, które muszą udokumentować w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniach.

Odnosząc się do obydwu treści specyfikacji zaznaczyła, że postępowania będą podzielone na cztery części:

1) część 1. usługi inspektora nadzoru w branży ogólnobudowlanej;

2) część 2. usługi inspektora nadzoru w branży sanitarnej;

3) część 3. usługi inspektora nadzoru  w branży instalacji elektrycznych;

4) część 4. usługi inspektora nadzoru w branży telekomunikacyjnej.

Podkreśliła, że do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego będzie należało m.in.:

1) analiza dokumentacji projektowej oraz budowy;

2) weryfikowanie pisemnie wszelkich kosztorysów ofertowych;

3) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, dokonywanie wpisów stwierdzających wszystkie zdarzenia mające znaczenie dla właściwego przebiegu procesu budowlanego;

4) tworzenie bieżącej cyfrowej dokumentacji realizowanego zadania inwestycyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem robót zanikających.

Dodała, że koordynatorem prac inspektorów będzie inspektor branży ogólnobudowlanej.

Poinformowała, że:

1) przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na roboty budowlane, w wysokości do 50 % zamówienia podstawowego;

2) orientacyjny termin realizacji zadania dla robót budowlanych dla obydwu zamówień to 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy;

3) w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca będzie musiał przedstawić m.in.:

  1. Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ),
  2. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
  3. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,
  4. dokumenty w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu (zgodnie z ustawą).

Nadmieniła, że wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem posłańca, dokumentów potwierdzających że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Dodała, że wykonawcy będą zobowiązani wnieść wadium w odpowiednich kwotach, dla każdej części przedmiotowych zamówień oraz dokonać zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.

Poinformowała, że kryterium przy wyborze oferty będą stanowiły: cena oferty – 60% i częstotliwość sprawowania nadzoru na budowie – 40 % (minimalna wymagana częstotliwość sprawowania nadzoru przez inspektora  każdej specjalności na terenie objętym nadzorem to 2 razy w tygodniu).

Sprawy są prowadzone w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich odpowiednio pod znakami NI.272.4.2017 i NI.272.5.2017.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia, których przedmiotem są:

1) pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ulicy Słowackiego 11, w związku z realizacją zadania „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””;

2) pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. Budowa budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego, w związku z realizacją zadania „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” zostały zatwierdzone jednomyślnie.

 

Pkt 8

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że modyfikacja treści specyfikacji dotyczy uszczegółowień w zakresie oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, opisu sposobu przygotowania ofert i opisu sposobu obliczania ceny.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.3.2017.

W głosowaniu nad modyfikacją specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” została zatwierdzona jednomyślnie.

 

Pkt 9.1 i 9.2

Beata Matuszewska poinformowała, że zmiany przejęte przez Radę w uchwale budżetowej i Wieloletniej Prognozie Finansowej skutkują koniecznością dostosowania planu dochodów i wydatków oraz planu zadań realizowanych z zakresu administracji rządowej.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 576/2017 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

2) 577/2017 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2017 rok zostały podjęte jednomyślnie.

Uchwały znajdują się w zbiorze uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

 

Pkt 9.3

Beata Matuszewska zaznaczyła, że w związku z wprowadzeniem w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zadania pn. „Zakup leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni” konieczne jest upoważnienie dyrektora placówki do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji tego zadania.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 578/2017 w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni do zaciągania zobowiązań została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

 

Pkt 10 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu wnioskowała o zmianę treści załączników nr 1 i 2 do projektu uchwały Rady w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych. Poinformowała, że z planu sieci szkół ponadgimnazjalnych należy wykreślić Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy i przenieść je do załącznika dotyczącego planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego przyjął ww. zmianę do projektu uchwały Rady w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.

Ww. zmiana została wprowadzona autopoprawką do porządku obrad sesji Rady zwołanej na 28.03.2017 r.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

  1. /-/ Dionizy Jaśniewicz                
  2. /-/ Waldemar Grzegorek             
  3. /-/ Paweł Guzik                           
  4. /-/ Jerzy Mazurkiewicz               
  5. /-/ Rafał Zięty                             

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, Podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 133 / 2017)

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.