Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 134 / 2017

PROTOKÓŁ NR 134/2017

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 4 kwietnia 2017 roku

 

Waldemar Grzegorek, wicestarosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu, co wobec ustawowego składu stanowiło quorum do podejmowania uchwał i decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) wyrażenia zgody na sprzedaż środka trwałego – samochodu osobowego;

2) przyjęcia „Regulaminu finansowania oraz realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego w 2017 roku”;

3) powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie budowa i nadzór inwestorski oraz wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”;

4) nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie budowa i nadzór inwestorski oraz wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”;

5) planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

2. Przedstawienie propozycji koncertu Stanisławy Celińskiej w kościele poewangelickim w Miłosławiu.

3. Przedstawienie zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia:

1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gutowie Małym – dz. nr ewidencyjny 57/4, 57/6, 57/7 i 57/8;

2) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie nieruchomości oznaczonej geodezyjnie 69/9, położonej w Obłaczkowie.

4. Rozpatrzenie wniosków w sprawach:

1) dofinansowania zakupu sztandaru z okazji 90-lecia istnienia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Marzeninie;

2) zwiększenia planu wydatków Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni na doposażenie stanowisk egzaminacyjnych potwierdzających kwalifikacje zawodowe;

3) dofinansowania Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego dla Szkół Podstawowych.

5. Przedstawienie rozwiązań projektowych przebudowy ulicy Szosa Witkowska
we Wrześni.

6. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

7. Wolne głosy i wnioski.

 

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego przyjął jednomyślnie przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 1.1

Anna Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni poinformowała, że samochód do przewozu osób, będący na wyposażeniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie został wyeksploatowany i ze względu na awaryjność, zasadne jest dokonanie jego sprzedaży. Zaznaczyła, że przewozy uczestników na zajęcia od grudnia 2016 r. odbywają się za pośrednictwem zewnętrznej firmy przewozowej, co generuje niższe koszty. Podkreśliła, że rzeczoznawca wycenił wartość pojazdu na kwotę 18.100,00 zł brutto. W projekcie uchwały cenę wywoławczą ustalono w wysokości
18.000,00 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 579/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środka trwałego – samochodu osobowego została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 1.2

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformowała, że w porównaniu do ubiegłorocznego programu, projekt regulaminu finansowania utylizacji wyrobów zawierających azbest na 2017 r. nie uległ zmianom i przewiduje:

1) możliwość ubiegania się o dofinansowanie przez osoby i jednostki, które posiadają nieruchomości na terenie gminy uczestniczącej w programie;

2) pomoc de minimis dla osób prowadzących działalność gospodarczą (jeśli pomoc udzielona w trzech ostatnich latach podatkowych nie przekroczyła 200.000 Euro, dla przedsiębiorców z branży transportowej do 100.000 Euro);

3) pomoc de minimis dla osób prowadzących gospodarstwo rolne (jeśli pomoc udzielona w trzech ostatnich latach podatkowych nie przekroczyła 15.000 Euro).

Zaznaczyła, że na realizację programu zostaną przeznaczone środki w łącznej kwocie 206.000,00 zł, które pochodzą z budżetów wszystkich gmin powiatu wrzesińskiego (po 10.000,00 zł z gminy) i dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Dodała, że finansowanie działań objętych programem przewiduje 100 % pokrycie całkowitych kosztów ponoszonych przez wnioskodawców, nie obejmuje ono zakupu i montażu nowego dachu. Nadmieniła, że w celu prawidłowej realizacji zadań, przedstawiciel gminy lub powiatu może przeprowadzić kontrolę, a odbiór prac będzie się odbywać każdorazowo w obecności upoważnionego pracownika gminy, właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 580/2017 w sprawie przyjęcia „Regulaminu finansowania oraz realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego w 2017 roku” została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 1.3 i 1.4

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że w celu przeprowadzenia procedury umożliwiającej wyłonienie wykonawcy budowy i nadzoru inwestorskiego, a także wyposażenia Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii powołuje się komisję przetargową i nadaje jej regulamin pracy. Zaznaczyła, że w składzie komisji znajdują się pracownicy Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich. Nadmieniła, że zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w celu kontroli prawidłowości i efektywności realizacji zamówienia po zawarciu umowy, trzeba będzie powołać zespół projektowy, którego członkami powinny być dwie osoby z komisji przetargowej.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 581/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie budowa i nadzór inwestorski oraz wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”;

2) 582/2017 w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie budowa i nadzór inwestorski oraz wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” zostały podjęte jednomyślnie.

 

Pkt 1.5

Anna Trubacz, główna księgowa poinformowała, że Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości wystąpił o zmianę w planie finansowym wydatków polegającą na zwiększeniu o kwotę 1.000,00 zł działu 700 rozdział 7005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4610 koszty postępowania sądowego. Zaznaczyła, że kwota ta jest niezbędna w celu dokonania opłaty za skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznania z dnia 31.01.2017 r . w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zapłaty zaliczek komorniczych na wydatki w sprawach egzekucyjnych. Dodała, że z wyjaśnień naczelnika Wydziału Geodezji wynika, że dotyczy to budowy bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play, przewidzianej do realizacji na działce geodezyjnej nr 76/24 położonej w Bierzglinku.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 583/2017 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 2

Olga Kośmińska-Giera, zastępca naczelnika Wydziału Promocji i Kultury przedstawiła ofertę koncertu Stanisławy Celińskiej w kościele poewangelickim w Miłosławiu. Dodała, że koszt przedsięwzięcia, we współpracy ze Stowarzyszeniem „Kulturalny Miłosław” szacuje się w kwocie 18.500,00 zł brutto, z czego powiat wrzesiński poniesie koszt w kwocie 14.250,00 zł, a Stowarzyszenie w kwocie 9.000,00 zł. Nadmieniła, że szacowany przychód ze sprzedaży 180 biletów wyniesie 9.000,00 zł (50,00 zł za bilet). Zaznaczyła, że Wydział Promocji i Kultury dysponuje środkami na sfinansowanie organizacji koncertu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na organizację koncertu Stanisławy Celińskiej w kościele poewangelickim w Miłosławiu. Członkowie Zarządu wnioskowali o przedstawienie propozycji organizacji innych koncertów w tym obiekcie.

 

Pkt 3.1 i 3.2

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformował, że Burmistrz Miasta i Gminy Września zawiadomił o podjęciu przez Radę Miejską uchwał o przystąpieniu do:

1) sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gutowie Małym. Zaznaczył, że podjęcie prac planistycznych nad przedmiotowym planem jest wynikiem wniosku złożonego przez przedsiębiorcę, który ze względu na klasyfikację gruntów na przedmiotowej działce, nie może rozbudować swojej firmy. Podkreślił, że projektowany plan umożliwi, za zgodą Ministra Rolnictwa, zmianę klasy roli, co umożliwi wydanie decyzji o warunkach zabudowy i rozwój firmy;

2) sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr 69/9 w Obłaczkowie. Podkreślił, że w tej chwili tereny przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, a w wyniku projektowanej zmiany na przedmiotowym terenie będą mogły powstawać budynki wielorodzinne.

Sprawy prowadzone są w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa odpowiednio pod znakami WB.673.2.9.2017 i WB.673.2.10.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego nie zgłosił wniosków do przedmiotowych spraw.

 

Pkt 4.1

Paweł Puzdrakiewicz, kierujący Referatem Bezpieczeństwa poinformował, że prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Marzeninie wystąpił o dofinansowanie zakupu nowego sztandaru. Dodał, że w maju odbędą się obchody 90-lecia istnienia tej jednostki.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Bezpieczeństwa pod znakiem NB.5521.3.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na współorganizację obchodów 90-lecia jednostki i udzielenie dofinansowania w kwocie 2.000,00 zł na wykonanie herbu na sztandarze z budżetu promocji.

 

Pkt 4.2

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni wystąpił o zwiększenie planu wydatków na doposażenie stanowisk egzaminacyjnych potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Odnosząc się do załączonego wykazu zauważyła, że:

1) zakup stolików i krzeseł jest nieuzasadniony, gdyż szkoły ponadgimnazjalne przeprowadzając egzamin maturalny, mają obowiązek posiadania jednoosobowych stanowisk egzaminacyjnych;

2) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna zwraca część kosztów zakupu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;

3) w wymaganiach nie jest wskazany rodzaj kuchni do przeprowadzenia egzaminów, a szkoła dysponuje wyposażeniem stołówki.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.4323.2.5.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego wnioskował o weryfikację wniosku w zakresie:

1) informacji o materiałach refundowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną jako materiały do przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;

2) możliwości przeprowadzenia egzaminów poza siedzibą szkoły (u podmiotów zewnętrznych).

Uzgodnili, że wskazane we wniosku krzesła i stoliki mogą być wykorzystane z posiadanego przez szkołę wyposażenia stanowisk maturalnych.

 

Pkt 4.3

Bożena Nowacka poinformowała, że dyrektor Szkoły Podstawowej w Miłosławiu wystąpił o dofinansowanie Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego dla Szkół Podstawowych. Zaznaczyła, że powiat nie może dofinansować tego przedsięwzięcia, gdyż nie jest jego współorganizatorem. Podkreśliła, że za zgodą Zarządu, można przekazać gadżety promocyjne z Wydziału Promocji i Kultury.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.4355.4.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na przekazanie gadżetów promocyjnych.

 

Pkt 5 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Izabela Karpińska, kierownik Referatu Dróg Powiatowych poinformowała, że projektant przedstawił koncepcję rozwiązań projektowych przebudowy ulicy Szosa Witkowska we Wrześni. Zaznaczyła, że:

1) projektowana jest budowa ciągu pieszo-rowerowego, jednostronnego;

2) na skrzyżowaniu z ulicą Waryńskiego i Wojska Polskiego projektant proponuje budowę skrzyżowań o ruchu okrężnym, co będzie się wiązało z koniecznością wykupu gruntów lub wykonania poszerzeń istniejących skrzyżowań.

Zauważyła, że budowa ronda w okolicy ulicy Waryńskiego spowodowałaby utrudnienia dla mieszkańców, ze względu na funkcjonującą już zabudowę i usługi.

Waldemar Grzegorek zauważył, że na skrzyżowaniu z ulicą Waryńskiego jest zasadne wykonanie ronda, gdyż w tej okolicy buduje się wiele domów jednorodzinnych, a ruch drogowy, szczególnie w okresie letnim, jest znaczący.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego wnioskował o przedstawienie szacunkowych kosztów rozwiązań projektowych przebudowy ulicy Szosa Witkowska we Wrześni, z uwzględnieniem budowy skrzyżowań prostych i skrzyżowań o ruchu okrężnym.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Waldemar Grzegorek zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

  1. /-/ Waldemar Grzegorek             
  2. /-/ Paweł Guzik                           
  3. /-/ Jerzy Mazurkiewicz               
  4. /-/ Rafał Zięty                             

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, Inspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 134 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Waldemar Grzegorek
  • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    data publikacji: 2017-04-19 14:08

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.