Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 135 / 2017

 

PROTOKÓŁ NR 135/2017

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 11 kwietnia 2017 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosku w sprawie zwiększenia planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej we Wrześni.

2. Zatwierdzenie:

1) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z realizacją projektu pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usługi w powiecie wrzesińskim”;

2) modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego;

3) modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, których przedmiotem jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn.:

 1. Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ulicy Słowackiego 11;
 2. Budowa budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego.

3. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie Powiatu Wrzesińskiego;

2) w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie Powiatu Wrzesińskiego;

3) w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego, w szczególności odpady o kodach 17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest oraz 17 06 05 – materiały budowlane zawierające azbest;

4) w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego, w szczególności odpady o kodach 17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest oraz 17 06 05 – materiały budowlane zawierające azbest;

5) zmieniającej uchwałę nr 556/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2017 roku.

4. Przedstawienie:

1) informacji o wysokości dotacji dla szkół niepublicznych na 2017 rok;

2) odpowiedzi Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni w sprawie doposażenia stanowisk egzaminacyjnych potwierdzających kwalifikacje zawodowe;

3) sprawy nieodpłatnego nabycia od Agencji Nieruchomości Rolnych działki nr 94/7, położonej w miejscowości Otoczna;

4) szacunkowych kosztów rozwiązań projektowych dotyczących przebudowy ulicy Szosa Witkowska we Wrześni.

5. Rozpatrzenie wniosków w sprawach:

1) zwiększenia budżetu na zadania inwestycyjne pn.:

 1. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2901 Zapowiednia – Wrąbczynek – Zagórów – aktualizacja dokumentacji projektowej”,
 2. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2907P – budowa chodnika w miejscowości Orzechowo”;

2) dofinansowania Wiosennego Konkursu Recytatorskiego Poezji Dziecięcej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok.

7. Przyjęcie projektu uchwały Rady zmieniającej uchwałę nr 184/XXX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.

8. Zajęcie stanowiska w sprawie skargi Stowarzyszenia Projekt Września dotyczącej odmowy uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Kawęczyn, Marzenin i Gulczewo.

9. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

10. Wolne głosy i wnioski.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 1

Olga Krukowska, dyrektor Domu Pomocy Społecznej we Wrześni poinformowała, że wojewoda wielkopolski planuje dofinansować realizację priorytetowych potrzeb domów pomocy społecznej przy jednoczesnym zaangażowaniu środków własnych danej jednostki. Podkreśliła, że wysokość środków, o które można się ubiegać z budżetu województwa jest uzależniona od liczby mieszkańców Domu przebywających na tzw. „starych zasadach” (w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców). Zaproponowała, by w ramach dofinansowania doposażyć jednostkę w kozetki zabiegowe, stół rehabilitacyjny i poręcze rehabilitacyjne.

Sprawa jest prowadzona w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na zwiększenie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w związku z ubieganiem się o dofinansowanie doposażenia jednostki.

 

Pkt 2.1

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że zakup sprzętu komputerowego jest związany z realizacją projektu mającego na celu usprawnienie pracy Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości. Zaznaczyła, że w ramach przedmiotowego zamówienia planuje się:

1) zakup sprzętu komputerowego, infrastruktury serwerowej, oprogramowania i licencji z podziałem na pięć części:

 1. serwer wraz z systemem operacyjnym,
 2. macierz (z 13 dyskami do macierzy),
 3. serwerowy system relacyjnych baz danych, licencje do bazy danych i serwerowy system operacyjny,
 4. zestawy komputerowe,
 5. skaner i zasilacz UPS;

2) w przypadku podpkt. a, b i c termin dostawy jest nie krótszy niż 7 dni kalendarzowych oraz nie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, a w przypadku dostawy pozostałych części zamówienia dostawę przewiduje się nie wcześniej niż 1 sierpnia 2017 r. i nie później niż 20 sierpnia 2017 r.

Odwołując się do warunków udziału w postępowaniu Anna Wolska-Wróblewska podkreśliła, że:

1) są wymagane dane obligatoryjne oraz potwierdzenie, że w stosunku do wykonawcy nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości;

2) wykonawca musi potwierdzić zdolności techniczne lub zawodowe poprzez wykazanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum jedno zamówienie na dostawy sprzętu komputerowego o określonej wartości dla każdej części zamówienia.

Zaznaczyła, że kryterium wyboru oferty stanowi cena – 60%, okres dodatkowej gwarancji – 30 % i termin dostawy – 10 %. Nadmieniła, że kryterium okres gwarancji nie jest brane pod uwagę przy dostawie serwerowych systemów relacyjnych baz danych, licencji do bazy danych i serwerowych systemów operacyjnych.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI. 272.2.2017.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z realizacją projektu pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usługi w powiecie wrzesińskim” została zatwierdzona jednomyślnie.

 

Pkt 2.2

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że wpłynęły pytania do przetargu na modernizację i rozbudowę Centrum Oświatowego (część I: przebudowa budynku bursy przy ulicy Słowackiego, część II: budowa budynku na cele dydaktyczno-sportowe przy ulicy Wojska Polskiego) dotyczące:

1) zmiany podłogi sportowej w budynku na cele dydaktyczno-sportowe;

2) udostępnienia decyzji administracyjnej w zakresie wycinki drzew dla części I i II, dokumentacji geotechnicznej dla części II, rysunku projektu wykonawczego posadzek parteru części II,

3) potwierdzenia, czy SIWZ uwzględnia całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania zamówienia;

4) wysokości ubezpieczenia;

5) terminu składania ofert, który został wyznaczony na 14.04.br.

Zaznaczyła, że:

1) parametry podłogi sportowej, opisane w specyfikacji należy pozostawić bez zmiany;

2) ww. decyzje zostały udostępnione;

3) wykonawcy, zgodnie z projektem, w przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych, muszą przy wycenie uwzględnić wszystkie elementy danego systemu, niezbędne do realizacji całości prac, wykonawcy przed przystąpieniem do robót są zobowiązani do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi, budowlanymi, rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi, ze względu na rodzaj robót wykonawcy powinni zdawać sobie sprawę z prac, jakie należy wykonywać z ich zakresu dzięki umiejętnościom zawodowym. Z uwagi na powyższe, zamówienie powinno być wykonane zgodnie z założeniami specyfikacji;

4) zasadne jest, by wyrazić zgodę na zmianę zapisów dotyczących ubezpieczenia poprzez zastąpienie ich sformułowaniem, iż suma ubezpieczenia będzie odpowiadała wartości kontraktu (wartości umowy netto);

5) ze względu na przewidziany do realizacji szeroki zakres robót, termin składania ofert proponuje się wydłużyć dla obydwu części do dnia 27.04.2017 r.

Podkreśliła, że zmiany w zakresie ubezpieczenia wszelkich ryzyk budowlano-montażowych do wartości netto umowy z uwzględnieniem wartości dostaw inwestorskich oraz innych prac i dostaw składających się na ubezpieczaną inwestycję skutkuje koniecznością modyfikacji specyfikacji, zgodnej z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem modyfikacji specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego została zatwierdzona jednomyślnie.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.3.2017.

 

Pkt 2.3

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że w specyfikacjach dotyczących pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadań: przebudowa budynku bursy przy ulicy Słowackiego i budowa budynku na cele dydaktyczno-sportowe przy ulicy Wojska Polskiego proponuje się doprecyzować zapisy dotyczące czynności inspektora nadzoru. Zaznaczyła, że wybrany inspektor nadzoru, działając w ramach powołanego zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia, będzie wykonywał wszystkie czynności wymienione w opisie przedmiotu zamówienia.

Sprawy są prowadzone w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich odpowiednio pod znakami NI.272.4.2017 i NI.272.5.2017.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem modyfikacji specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Modyfikacje Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, których przedmiotem jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn.:

1) Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ulicy Słowackiego 11;

2) Budowa budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego zostały zatwierdzone jednomyślnie.

 

Pkt 3.1 – 3.4

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że w celu wszczęcia procedur przetargowych na wyłonienie wykonawcy bieżących remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych i wykonawcy utylizacji wyrobów zawierających azbest powołuje się komisje przetargowe i nadaje im regulaminy pracy. Dodała, że członkami komisji są przedstawiciele Wydziału Inwestycji i wydziałów merytorycznych w zakresie tematyki przetargów.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 584/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie Powiatu Wrzesińskiego;

2) 585/2017 w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie Powiatu Wrzesińskiego;

3) 586/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego, w szczególności odpady o kodach 17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest oraz 17 06 05 – materiały budowlane zawierające azbest;

4) 587/2017 w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego, w szczególności odpady o kodach 17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest oraz 17 06 05 – materiały budowlane zawierające azbest zostały podjęte jednomyślnie.

 

Pkt 3.5

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia poinformowała, że trzy podmioty, którym Zarząd udzielił dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert, zrezygnowały z realizacji zadań pn. „Bieg po fortunę”, „Cudze chwalicie swego nie znacie”: mieszkańcy powiatu wrzesińskiego Miłosław, Nekla, Pyzdry, Września w Rajdzie Rodzinnymi i „Senior na fali”, co skutkuje uwolnieniem środków w łącznej kwocie 4.000,00 zł. Dodała, że Miłosławskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym i Niepełnosprawnym, już po podpisaniu umowy na realizację zadania pn. „Realizacja rehabilitacji w Miłosławiu” w ramach udzielonej dotacji, złożyło rezygnację, co nie skutkuje koniecznością zmiany uchwały o przyznaniu środków. Nadmieniła, że spowoduje to jednak zwrot dotacji w kwocie 4.000,00 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 588/2017 zmieniająca uchwałę nr 556/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2017 roku została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 4.1

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że zmieniły się zasady określania kwoty dotacji dla szkół niepublicznych i teraz jest ona wyliczana na podstawie podstawowej kwoty dotacji. Zaznaczyła, że jest to kwota wydatków bieżących zaplanowanych na prowadzenie szkół danego typu i rodzaju przez jednostkę samorządu terytorialnego, pomniejszona m.in. o:

1) opłaty za wyżywienie,

2) kwoty przewidziane w części oświatowej subwencji ogólnej na uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

3) wydatki bieżące na finansowanie działalności internatów i podzielona przez statystyczną liczbę uczniów w tych szkołach.

Poinformowała, że na terenie powiatu gnieźnieńskiego, będącego najbliższym powiatem o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca i prowadzącym szkołę danego typu i rodzaju, wynosi ona 67,40 zł. Podkreśliła, że szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości nie niższej niż 50% podstawowej kwoty dotacji, co dla szkół niepublicznych na terenie powiatu wrzesińskiego będzie wynosić 33,70 zł. Nadmieniła, że kwota ta będzie aktualizowana w październiku br.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.4331.3.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego przyjął wysokość dotacji dla szkół niepublicznych.

 

Pkt 4.2

Bożena Nowacka poinformowała, że dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni udzielił odpowiedzi w zakresie doposażenia stanowisk do przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wskazując, iż:

1) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna pokrywa tylko część kosztów zakupu materiałów;

2) kuchenki elektryczne, będące na wyposażeniu stołówki, są wyeksploatowane, a podczas egzaminów jest ważne, by sprzęt był w pełni sprawny;

3) szkoła dysponuje zużytymi stolikami i krzesłami.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.4323.2.5.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na przekazanie kwoty 10.000,00 zł na doposażenie stanowisk do przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

 

Pkt 4.3

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że Burmistrz Miasta i Gminy Września wystąpił o rozważenie możliwości nieodpłatnego nabycia od Agencji Nieruchomości Rolnych działki nr 94/7, położonej w Otocznej. Zaznaczyła, że działka ta, będąca użytkowana jako droga, leży przy drodze powiatowej. Wyjaśniła, że sołtys wsi Otoczna wystąpił do Agencji w sprawie naprawy nawierzchni tej działki (drogi). W odpowiedzi Agencja wyraziła wolę bezpłatnego zbycia tej nieruchomości, wskazując jednocześnie na możliwość udzielenia bezzwrotnej pomocy finansowej gminie lub spółdzielni mieszkaniowej, które nieodpłatnie przejęłyby nieruchomość. Podkreśliła, że sołtys przekazał odpowiedź burmistrzowi Wrześni, który uznając, iż przedmiotowa działka leży w ciągu drogi powiatowej, przekazał sprawę według właściwości. Jolanta Pielak zauważyła, że przejęcie działki w Otocznej nie jest celowe, gdyż zgodnie z opinią Referatu Dróg Powiatowych, nie znajduje się ona w przebiegu drogi powiatowej. Nadmieniła, że przedmiotowa nieruchomość leży w sąsiedztwie działki stanowiącej własność Gminy Września i to ona mogłaby wystąpić do Agencji o jej przejęcie i uzyskać bezzwrotną pomoc na doprowadzenie drogi do właściwego stanu technicznego.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem NG.6821.3.2.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie uznał za bezzasadne przejęcie działki nr 94/7 w Otocznej od Agencji Nieruchomości Rolnych.

 

Pkt 4.4

Izabela Karpińska, kierownik Referatu Dróg Powiatowych poinformowała, że koszt budowy skrzyżowania o ruchu okrężnym ulic: Szosa Witkowska i Waryńskiego we Wrześni szacuje się w kwocie 716.102,04 zł, a wykonanie prostego skrzyżowania wyniesie 404.357,57 zł.

Waldemar Grzegorek, wicestarosta wrzesiński, ze względu na duże natężenie ruchu w tej części miasta, podtrzymał swoje stanowisko w sprawie budowy ronda o ruchu okrężnym.

Izabela Karpińska przypomniała, że na skrzyżowaniu ulic: Szosa Witkowska i Wojska Polskiego, ze względu na projektowane, niewielkie parametry, nie jest zasadne wykonanie skrzyżowania o ruchu okrężnym.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego wyraził zgodę na wykonanie skrzyżowania prostego ulic: Szosa Witkowska i Waryńskiego we Wrześni.

 

Pkt 5.1

Izabela Karpińska poinformowała, że w celu realizacji zadań polegających na aktualizacji dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2901 Zapowiednia – Wrąbczynek – Zagórów i budowy chodnika w miejscowości Orzechowo konieczne jest dokonanie zwiększenia przewidywanych planów wydatków.

Anna Trubacz, główna księgowa zaproponowała przesunięcie środków między zadaniami majątkowymi, gdyż takim upoważnieniem dysponuje Zarząd Powiatu.

Izabela Karpińska zaproponowała przesunięcie kwoty 6.000,00 zł z zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 2933 P w miejscowości Stępocin” na zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2907 P – budowa chodnika w miejscowości Orzechowo”. Dodała, że aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy drogi Zapowiednia – Wrąbczynek – Zagórów może nastąpić w terminie późniejszym, po akceptacji zwiększenia środków przez Radę Powiatu Wrzesińskiego.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na dokonanie ww. przesunięcia środków między zadaniami majątkowymi.

 

Pkt 5.2

Ilona Dębicka, naczelnik Wydziału Promocji i Kultury poinformowała, że Zespół Szkół w Marzeninie organizuje Wiosenny Konkurs Recytatorski Poezji Dziecięcej i wnioskuje o dofinansowanie tego przedsięwzięcia.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Promocji i Kultury pod znakiem NP.055.33.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na przekazanie gadżetów promocyjnych.

 

Pkt 6

Anna Trubacz poinformowała, że zmiany powodujące przesunięcia między zadaniami majątkowymi w Stępocinie i w Orzechowie skutkują koniecznością zmiany załącznika nr 5 do uchwały budżetowej, zawierającego wykaz zadań majątkowych na 2017 rok.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 589/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

 

Pkt 7

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że w podjętej uchwale Rady w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, należy wprowadzić zapis dotyczący obowiązku jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Dodała, że zmiana ta zostanie przyjęta na najbliższej sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę nr 184/XXX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych został przyjęty jednomyślnie.

 

Pkt 8

W sprawie skargi Stowarzyszenia Projekt Września dotyczącej odmowy uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Kawęczyn, Marzenin i Gulczewo Zarząd Powiatu Wrzesińskiego stwierdził, że:

1) złożona skarga jest skargą na postanowienie Zarządu z dnia 07.02.2017 r. wyrażającą niezadowolenie z podjętej w nim decyzji;

2) postanowienie Zarządu zostało zaskarżone, pismem z 14.07.2017 r. przez Burmistrza Miasta i Gminy Września do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu i do dnia dzisiejszego w tej sprawie nie zapadło rozstrzygnięcie;

3) Zarząd działał w tej sprawie zgodnie z procedurą przewidzianą przez Kodeks postępowania administracyjnego dla takich postępowań;

4) zbadanie zgodności z prawem wydanego postanowienia Zarządu należy do SKO, Rada Powiatu Wrzesińskiego nie może rozstrzygać w tej sprawie;

5) Stowarzyszeniu nie przysługuje prawo składania skargi na postanowienie, które jest zaskarżone w trybie Kpa do organu wyższej instancji.

Ww. stanowisko zostanie przedstawione Radzie Powiatu Wrzesińskiego na sesji planowanej na 27 kwietnia, a następnie przekazane stronie skarżącej.

 

Pkt 9 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że wpłynęło pismo wspólnot mieszkaniowych nieruchomości położonej przy ulicy Czerniejewskiej w sprawie sprzeciwu przeciwko budowaniu stacji bazowej telefonii komórkowej przy tej ulicy. Zaznaczyła, że protestujący apelują do Rady Powiatu Wrzesińskiego o podjęcie uchwały ograniczającej realizację tego przedsięwzięcia. Zaznaczyła, że decyzja o warunkach zabudowy dla tej inwestycji została wydana kilka lat temu, w odniesieniu do funkcjonującej zabudowy, stąd wydanie tej decyzji nie było uwarunkowane uzyskaniem decyzji o spełnieniu warunków środowiskowych. Dodała, że w tej sytuacji zasadne jest wystąpienie do inwestora o przedłożenie decyzji środowiskowej dla realizacji przedmiotowej inwestycji.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego przyjął do wiadomości przedstawioną informację.

 

Bożena Nowacka odniosła się do sprawy sprzeciwu nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni wobec obniżenia wysokości przysługujących im dodatków za pracę. Przedstawiła informację o subwencji oświatowej w roku szkolnym 2007/2008 i bieżącym, a także liczby uczniów zauważając, iż zmniejszyły się one w podanych latach z 245 uczniów w 21 oddziałach na 137 uczniów w 17 oddziałach. Podkreśliła, że dodatki dla nauczycieli były wyższe, gdyż klasy były liczniejsze. Dodała, że racjonalizacja kosztów musi być podejmowana, a wynagrodzenia nauczycieli w tej szkole są na dobrym poziomie. Nadmieniła, że pismo ZSS w tej sprawie zostało skierowane do Zarządu Powiatu, jednak z powodu braku podpisów, szkoła została zobowiązana do ich uzupełnienia. Ponowny wniosek w przedmiotowej sprawie nie wpłynął do Zarządu Powiatu Wrzesińskiego.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego nie zgłosił uwag do przedstawionej informacji.

 

Ilona Dębicka przedstawiła prezentację dotyczącą harmonogramu imprez zaplanowanych w kościele poewaneglickim w Miłosławiu, w którym przewiduje się: koncert śpiewaka operowego Pawła Wojtasiewicza, koncert Stanisławy Celińskiej, projekcję filmu „Sztuka kochania” z udziałem Magdaleny Boczarskiej, wystawę obrazów Marcelego Derengowskiego, wręczenie Literackiej Nagrody Kościelskich i koncert zespołu Free Life, monodram Andrzeja Seweryna Szekspir Forever oraz koncert świąteczny scholii dziecięcej.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego przyjął do wiadomości przedstawiony harmonogram.

 

Dionizy Jaśniewicz poinformował, że wpłynęło pismo w sprawie spotkania starosty wrzesińskiego i Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z mieszkańcami wsi Marzenin, Kawęczyn i Gulczewo w sprawie inwestycji budowy fermy drobiu w Kawęczynie. Zaproponował, by spotkania te odbyły się oddzielenie z mieszkańcami każdej miejscowości, a organizatorem tych zebrań byli sołtysi wsi.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia pod znakiem NPZ.0023.3.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego przyjął proponowane rozwiązanie.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. /-/ Dionizy Jaśniewicz               
 2. /-/ Waldemar Grzegorek             
 3. /-/ Paweł Guzik                           
 4. /-/ Jerzy Mazurkiewicz               
 5. /-/ Rafał Zięty                             

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, Inspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 135 / 2017)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2017-05-10 09:29

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.