Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 136 / 2017

PROTOKÓŁ NR 136/2017

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 18 kwietnia 2017 roku

 

Waldemar Grzegorek, wicestarosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu, co wobec ustawowego składu Zarządu stanowiło quorum do podejmowania uchwał i decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Prowadzący obrady przedstawił porządek obrad:

1. Przedstawienie Oceny zasobów pomocy społecznej za 2016 rok dla Powiatu Wrzesińskiego.

2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 579/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środka trwałego – samochodu osobowego.

3. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawach:

1) świadczenia przysługującego za czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej;

2) przyjęcia „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży”;

3) wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do projektu „Nowoczesne technologie dla zdrowszego środowiska – Sytuacja obecna i potencjalne możliwości dla bardziej czystego środowiska widziane oczyma nastolatków” w ramach Programu Erasmus+;

4) delegowania radnych Rady Powiatu Wrzesińskiego do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

4. Rozpatrzenie wniosków w sprawach:

1) dofinansowania warsztatów z zakresu ratownictwa medycznego „Medyk 2017”;

2) sfinansowania zabiegów oczyszczania zbiornika wodnego Lipówka;

3) dofinansowania zakupu umundurowania i sprzętu dla Społecznej Straży Rybackiej w Pyzdrach;

4) zwiększenia środków własnych na wykonanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 roku wraz z oceną odziaływania na środowisko.

5. Przedstawienie:

1) informacji o zmianie wysokości podatku od nieruchomości na 2017 rok;

2) zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Sokolniki – część zachodnia.

6. Przedstawienie wniosków/pism w sprawie zmian do budżetu i przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok.

7. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

8. Wolne głosy i wnioski.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 1

Odwołując się do Oceny zasobów pomocy społecznej za 2016 r. Iwona Pietraszak, koordynator Biura Pieczy Zastępczej poinformowała, że:

1) dokument ten, zgodnie z art. 16 a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, powinien być przedstawiony Radzie Powiatu Wrzesińskiego do 30 kwietnia;

2) jest ona sporządzana za pomocą centralnej aplikacji statystycznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i przekazywana wojewodzie wielkopolskiemu;

3) obejmuje dane statystyczne i tabelaryczne dotyczące roku oceny, z uwzględnieniem dwóch wcześniejszych lat i potrzebami na kolejne lata;

4) opisuje infrastrukturę jednostek pomocy społecznej działających na terenie powiatu wrzesińskiego, nakłady finansowe z zakresu polityki społecznej.

Zaznaczyła, że w ocenie zostały uwzględnione rekomendacje wskazujące na:

1) utrzymanie istniejącej infrastruktury jednostek pomocy społecznej;

2) utrzymanie poziomu podejmowanych działań z zakresu pomocy społecznej w standardach wymaganych przepisami prawa;

3) rozszerzenie form wspierania rodzinnej pieczy zastępczej poprzez finansowanie świadczeń fakultatywnych na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych (by ograniczyć pobyty dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych);

4) rozwój zawodowych form rodzinnej pieczy zastępczej.

Odpowiadając na pytanie Iwona Pietraszak zaznaczyła, że:

1) jest problem z powstawaniem nowych rodzin zastępczych, brakuje kandydatów mimo przeprowadzania akcji promującej rodzicielstwo zastępcze;

2) zazwyczaj powstają niezawodowe rodziny zastępcze, na podstawie decyzji sądowej (opiekę na dziećmi sprawują członkowie ich dalszej rodziny).

Ocena znajduje się w zbiorze protokołów Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0002.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego nie zgłosił uwag do przedstawionej Oceny zasobów pomocy społecznej za 2016 r.

 

Pkt 2

Iwona Pietraszak poinformowała, że zmiana treści podjętej uchwały jest związana z nieobecnością dwóch członków komisji przetargowej powołanej w celu sprzedaży samochodu osobowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie. Dodała, że został wyznaczony nowy przewodniczący komisji i jeden z członków. Przetarg został zaplanowany na 19.04.2017 r.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 590/2017 zmieniająca uchwałę nr 579/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środka trwałego – samochodu osobowego została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 3.1

Iwona Pietraszak poinformowała, że projekt uchwały Rady przewiduje świadczenia pieniężne dla rodzin pomocowych, czyli rodzin, które są przeszkolone do sprawowania opieki nad dziećmi w przypadku, gdy rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka będzie przebywał na urlopie, brał udział w szkoleniu, przebywał w szpitalu itp. Zaznaczyła, że zgodnie z art. 85 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wysokość świadczenia dla rodzin pełniących funkcję rodziny pomocowej lub osób przeszkolonych w tym zakresie wynosi nie mniej niż 20% wynagrodzenia pobieranego przez rodzinę zastępczą zawodową lub prowadzącego rodzinny dom dziecka. Nadmieniła, że wysokość najniższego wynagrodzenia wynosi 2.000,00 zł i przy zachowaniu wskazanej w ustawie stawki, świadczenie dla rodzin pomocowych wynosiłoby około 400,00 zł/miesiąc (kwota ta jest wyliczana proporcjonalnie do liczby przepracowanych dni). Zaznaczyła, że w projekcie uchwały, ze względu na specyfikę sprawowania opieki nad dziećmi, zaproponowano podwyższenie świadczenia do kwoty stanowiącej 90% wynagrodzenia otrzymywanego przez rodziny zastępcze zawodowe. Nadmieniła, że najczęściej funkcję rodziny pomocowej pełni zaprzyjaźniona zawodowa rodzina zastępcza lub rodzice opiekunów dzieci w rodzinie zastępczej. Poinformowała, że w ubiegłym roku, były już wypłacane wyższe stawki dla rodzin pomocowych, na podstawie odrębnych umów, gdyż ww. ustawa przewiduje świadczenie w kwocie nie mniejszej niż 20% wynagrodzenia rodziny zastępczej. Zaznaczyła, że planując wydatki na 2017 r. uwzględniono wyższe stawki i po konsultacji prawnej uznano, iż kwestie te należy uregulować w drodze stosownej uchwały Rady.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2017.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie świadczenia przysługującego za czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej został przyjęty jednomyślnie.

 

Pkt 3.2

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że „Powiatowy Program Wspierania Edukacji i Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży” został dostosowany do aktualnie obowiązujących przepisów prawa:

1) w związku z przepisami wprowadzającymi ustawę Prawo oświatowe zmieniły się nazwy typów szkół tj. szkoły ponadgimnazjalne zastąpiono szkołami ponadpodstawowymi, a gimnazja stały się szkołami podstawowymi;

2) zostały zniesione wymogi formalne dotyczące prowadzenia innowacji pedagogicznych w szkołach;

3) na podstawie zmiany ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zmienił się czas trwania i formy rozliczeń grantów edukacyjnych, które  będą realizowane w danym roku szkolnym w wymiarze do 24 godzin dydaktycznych, maksymalnie przez 4 miesiące;

4) zmieniła się nazwa stypendium socjalno-edukacyjnego na stypendium edukacyjne, by uniknąć błędnego utożsamiania go ze stypendium szkolnym przyznawanym przez gminy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2017.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży” został przyjęty jednomyślnie.

 

Pkt 3.3

Bożena Nowacka poinformowała, że Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni planuje złożyć wniosek o dofinansowanie projektu „Nowoczesne technologie dla zdrowszego środowiska – Sytuacja obecna i potencjalne możliwości dla bardziej czystego środowiska widziane oczyma nastolatków” realizowanego ze szkołami z Niemiec, Węgier, Grecji i Hiszpanii. Zaznaczyła, że projekt jest w całości finansowany ze środków Programu Erasmus+. Projekt będzie realizowany od 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r., a jego celem będzie zachęcanie do proekologicznych zachowań.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2017.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do projektu „Nowoczesne technologie dla zdrowszego środowiska – Sytuacja obecna i potencjalne możliwości dla bardziej czystego środowiska widziane oczyma nastolatków” w ramach Programu Erasmus+ został przyjęty jednomyślnie.

 

Pkt 3.4

Paweł Puzdrakiewicz, kierujący Referatem Bezpieczeństwa poinformował, że w dniu 30.04.2017 r. upłynie 3-letnia kadencja Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, w której skład wchodzą: starosta jako przewodniczący, dwóch radnych delegowanych przez Radę, trzy osoby powołane przez starostę, dwóch przedstawicieli delegowanych przez Komendanta Policji i prokurator.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2017.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu Wrzesińskiego do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku został przyjęty jednomyślnie.

 

Pkt 4.1

Paweł Puzdrakiewicz poinformował, że komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni wystąpił o dofinansowanie warsztatów z zakresu ratownictwa medycznego, które będą organizowane już po raz trzeci.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Bezpieczeństwa pod znakiem NB.5521.4.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie udzielił dofinansowania w kwocie 1.500,00 zł na organizację warsztatów z zakresu ratownictwa medycznego.

 

Pkt 4.2

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformowała, że Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu wystąpił o sfinansowanie sześciu zabiegów oczyszczania zbiornika wodnego Lipówka. Zaznaczyła, że organizacja ta jest stowarzyszeniem, w ramach którego funkcjonują koła wędkarskie. Z uwagi na ten fakt, zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie jest możliwe udzielenie Związkowi dofinansowania lub rzeczowego wsparcia. Zaznaczyła, że zadanie to mogłoby być dofinansowane w ramach konkursu ofert, ale wiązałoby się to z koniecznością zmiany programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r., który nie przewiduje możliwości udzielania dotacji na tego typu przedsięwzięcia. Poinformowała, że na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, istnieje możliwość dofinansowania takich zadań w formie małego grantu, ale warunkiem jego uzyskania jest rozliczenie w ciągu trzech miesięcy od zakończenia realizacji zadania. Zauważyła, że wnioskodawca przewiduje wykonanie cyklicznych zabiegów, których efekt końcowy będzie widoczny dopiero w IV kwartale roku.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Środowiska i Rolnictwa pod znakiem WBŚ.6324.1.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie uznał, że z formalnego punktu widzenia, zadanie to nie może być dofinansowane ze środków budżetu powiatu wrzesińskiego.

 

Pkt 4.3

Urszula Łabęda poinformowała, że Polski Związek Wędkarski Okręg Koniński Zarząd w Pyzdrach wystąpił o dofinansowanie doposażenia Społecznej Straży Rybackiej w Pyzdrach. Zaznaczyła, że na terenie gminy Pyzdry nie funkcjonuje taka straż, a wnioskodawcą jest Związek będący stowarzyszeniem, któremu powiat nie może udzielić dofinansowania. Zauważyła, że na terenie powiatu wrzesińskiego funkcjonuje społeczna straż rybacka, powołana uchwałą Rady Powiatu w 2009 r.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Środowiska i Rolnictwa pod znakiem WBŚ.6176.3.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie uznał, że z formalnego punktu widzenia, zadanie to nie może być dofinansowane ze środków budżetu powiatu wrzesińskiego. Zauważyli, że na terenie gminy Pyzdry powinni działać strażnicy ze straży powołanej przez Radę Powiatu.

 

Pkt 4.4

Urszula Łabęda poinformowała, że Program Ochrony Środowiska obowiązywał do końca ubiegłego roku, gdyż na taki czas został on uchwalony, a zgodnie ze zmianą ustawy Prawo ochrony środowiska, wszystkie programy wygasły z dniem 31.12.2016 r. Zaznaczyła, że wykonanie takiego programu przez firmę zewnętrzną szacuje się w kwocie około 10.000,00 zł. Podkreśliła, że zadanie to nie może być finansowane ze środków przeznaczonych na ochronę środowiska.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Środowiska i Rolnictwa pod znakiem WBŚ.3021.2.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł na wykonanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 roku wraz z oceną oddziaływania na środowisko.

 

Pkt 5.1

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że podatek od nieruchomości na 2017 r. wzrósł do kwoty 16.417,00 zł w związku z:

1) objęciem podatkiem pomieszczeń garażowych o łącznej powierzchni 205 m2 przy ulicy Kaliskiej we Wrześni;

2) rozbiórką budynku garażowego na działce nr 3703/14 przy ulicy Kaliskiej we Wrześni;

3) rozwiązaniem umowy najmu pomieszczenia garażowego, położonego na działce nr 3705/1 przy ulicy Miłosławskiej we Wrześni.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem NG.6821.2.2.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego przyjął do wiadomości przedstawioną informację.

 

Pkt 5.2

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformował, że wójt gminy Kołaczkowo zawiadomił o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Sokolnikach. Zaznaczył, że wnioski w tej sprawie zgłosili mieszkańcy wsi, którzy sprzeciwiają się lokalizacji dużych zakładów produkcji rolnej w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej. Nadmienił, że inwestor planujący na terenie objętym planem budowę fermy kur wystąpił o uzyskanie decyzji środowiskowej dla realizacji inwestycji. Podkreślił, że sprawa ta będzie ponownie rozpatrywana, gdyż Rada Gminy Kołaczkowo uchwali miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa pod znakiem WB.673.2.12.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego nie zgłosił wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Sokolniki – część zachodnia.

 

Pkt 6.1 i 6.2

Anna Trubacz, główna księgowa poinformowała, że:

1) Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie otrzymał darowiznę w kwocie 21.000,00 zł na pokrycie kosztów letniego wypoczynku wychowanków, transport i wykonanie szafy na sprzęt sportowy;

2) został zwiększony plan dotacji celowych na 2017 rok o kwotę 145.000,00 zł na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami;

3) powiat uzyskał wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 4.000,00 zł, które zostaną przekazane Zespołowi Szkół Specjalnych we Wrześni;

4) powiat uzyska pomoc finansową w formie dotacji w kwocie 40.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2942P – budowa chodnika w miejscowości Otoczna”.

Zaznaczyła, że zwiększy się plan wydatków:

1) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni o kwoty:

 1. 10.500,00 zł na zakup suszarki bębnowej do internatu,
 2. 13.000,00 zł na zakup wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych i organizację XLI Okręgowej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych;

2) Starostwa Powiatowego o kwoty:

 1. 3.685,00 zł na najem urządzeń wielofunkcyjnych i usługi pocztowe;
 2. 8.450,00 zł na zadanie majątkowe pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2901 Zapowiednia – Wrąbczynek – Zagórów – aktualizacja dokumentacji projektowej”;
 3. 10.000,00 zł na wykonanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 roku.

Poinformowała, że zmieniła się nazwa zadania realizowanego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. NNMP w Pyzdrach, na które powiat udzielił dotacji. Wnioskujący będzie dokonywał renowacji drzwi zewnętrznych budynku kościoła parafialnego (pierwotnie zakładano wymianę drzwi).

Dodała, że zmiany dotyczące zadania pn. „Najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem – zapewnienie wykonywania bieżących zadań” musi być uwzględnione w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Projekty uchwał Rady znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2017.

W głosowaniu nad przyjęciem projektów uchwał Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok zostały przyjęte jednomyślnie.

 

Pkt 7 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że w związku z pytaniami dotyczącymi przetargu na zakup sprzętu komputerowego związanymi z wprowadzeniem nowej wersji oprogramowania Microsoft w opisie przedmiotu zamówienia, proponuje się dokonać ww. zmiany i przesunąć termin składnia ofert na część I, II i III przedmiotowego przetargu z 20.04. na 19.05.2017 r. Dodała, że zmiana opisu przedmiotu zamówienia wymaga zgody instytucji finansującej projekt.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI. 272.2.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z realizacją projektu pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usługi w powiecie wrzesińskim”.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Waldemar Grzegorek zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. /-/ Waldemar Grzegorek            
 2. /-/ Paweł Guzik                          
 3. /-/ Jerzy Mazurkiewicz               
 4. /-/ Rafał Zięty                             

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, Inspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 136 / 2017)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Waldemar Grzegorek
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2017-05-10 09:40

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.