Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 137 / 2017

PROTOKÓŁ NR 137/2017

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 25 kwietnia 2017 roku

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

 1. Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2016 rok.
 2. Przedstawienie procedury wyboru bankowej obsługi powiatu wrzesińskiego i jego jednostek podległych.
 3. Zatwierdzenie Modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.
 4. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.
 5. Wolne głosy i wnioski.

 

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

 

Pkt 1

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki, które są zgodne ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego za 2016 r. Zaznaczyła, że podlega ono przekazaniu do regionalnej izby obrachunkowej. Powołując się na art. 270 ust. 4 podkreśliła, że Rada Powiatu Wrzesińskiego będzie rozpatrywać i zatwierdzać to sprawozdanie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, na sesji absolutoryjnej.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego podpisał sprawozdanie finansowe Powiatu Wrzesińskiego za 2016 r.

 

Pkt 2

Beata Matuszewska poinformowała, że upływa dwuletni okres, na który dokonano wyboru bankowej obsługi Powiatu Wrzesińskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi. Zaznaczyła, że wartość kredytu na rachunku bankowym na trzyletni okres, nie przekroczy 30 000 Euro i dlatego nie istnieje konieczność przeprowadzenia procedury przetargowej. Zaproponowała, by przekazać zapytanie ofertowe do wybranych banków, na trzyletni okres.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął ww. rozwiązanie.

 

Pkt 3

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że dokonuje się modyfikacji specyfikacji w zakresie wzoru umowy poprzez dodanie zapisów dotyczących m.in.:

1) prawa zamawiającego do wyznaczenia inspektora nadzoru inwestorskiego;

2) zobowiązania wykonawcy do dostarczenia w terminie 7 dni od podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego, który będzie obejmował wartości oraz terminy wykonania robót, z podziałem na kwartały roku kalendarzowego oraz odzwierciedlał zakres robót odpowiadający pozycjom scalonym wskazanym w poglądowo przedstawionym przedmiarze robót;

3) kar umownych w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w przypadku:

 1. niedostarczenia harmonogramu rzeczowo-finansowego,
 2. braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom,
 3. nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany,
 4. nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
 5. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia,
 6. jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez zamawiającego.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.3.2017.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem modyfikacji specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” została zatwierdzona jednomyślnie.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. /-/ Dionizy Jaśniewicz 
 2.  /-/ Waldemar Grzegorek 
 3. /-/ Paweł Guzik 
 4. /-/ Jerzy Mazurkiewicz
 5. /-/ Rafał Zięty 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, Inspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

 

drukuj (Protokół nr 137 / 2017)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2017-05-29 12:27

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.