Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 138 / 2017

PROTOKÓŁ NR 138/2017

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków w sprawach:

1) zwolnienia lub obniżenia wysokości opłat za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy mieszkańcom gminy Września w wyniku zmian administracyjnych;

2) dofinansowania modernizacji systemu radiokomunikacji Komendy Powiatowej Policji we Wrześni.

2. Przedstawienie:

1) wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów jednostek oświatowych;

2) projektów umów dotyczących dostawy ciepła i udostępnienia nieruchomości na ten cel przy ulicy Słowackiego 11 i Wojska Polskiego 1 we Wrześni.

3. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia i zorganizowania I przetargu ustanego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 1, położonej w budynku znajdującym się we Wrześni przy ulicy 3 Maja 8, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 1542/2 o powierzchni 0,0624 ha.

4. Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest budowa i nadzór inwestorski oraz wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Dalsza część porządku obrad została zrealizowana po zakończeniu XXXI sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego:

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) upoważnienia Pana Włodzimierza Wawrzyniaka dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do podpisania wniosku o finansowanie projektu „Nowoczesne technologie dla zdrowszego środowiska – Sytuacja obecna i potencjalne możliwości dla bardziej czystego środowiska widziane oczyma nastolatków” w ramach Programu Erasmus+;

2) podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych;

3) planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

4) planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2017 rok.

6. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

7. Wolne głosy i wnioski.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

 

Pkt 1.1

Elwira Haręźlak, naczelnik Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu poinformowała, że burmistrz Miasta i Gminy Września wystąpił o zwolnienie lub obniżenie wysokości opłat za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy mieszkańcom gminy Września będącego wynikiem zmian administracyjnych. Zaznaczyła, że w pierwszej kolejności, w związku z nadawaniem nazw ulic w Psarach Polskich, mieszkańcy tej miejscowości mogliby się ubiegać o zwolnienie lub obniżenie opłat. Podkreśliła, że przepisy ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym przewidują możliwość, w drodze uchwały Rady, zmniejszenia opłaty za wydanie dokumentu (prawo jazdy, dowód rejestracyjny) lub zwolnienie od jej uiszczenia osoby zobowiązane do ubiegania się o wydanie tych dokumentów, jeśli zmiana stanu faktycznego w zakresie adresu kierowcy/właściciela pojazdu została spowodowana zmianami administracyjnymi. Nadmieniła, że dla 940 mieszkańców Psar Polskich zwolnienie z opłaty za nowe dokumenty stanowiłoby obciążenie dla budżetu powiatu w kwocie 83.000,00 zł (w przypadku uiszczania przez mieszkańców pełnej odpłatności, koszt ten wynosi 145.000,00 zł).

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Komunikacji, Dróg i Transportu pod znakiem WK.3033.1.12.2017.

Rafał Zięty, członek Zarządu zaznaczył, że mieszkańcy powinni być zwalniani z części opłat (dochodów powiatu z tego tytułu) za wydanie nowych dokumentów w przypadku, gdy jest to powodowane nadaniem nazwy ulicy. Dodał, że za zmiany administracyjne powodowane decyzjami władz państwowych lub innych (np. zmiana już istniejącej nazwy ulicy) mieszkańcy nie powinni być obciążani kosztami wymiany dokumentów.

Jerzy Mazurkiewicz, członek Zarządu zauważył, że gmina Września mogłaby zadeklarować swój udział finansowy w zwolnieniu lub obniżeniu wysokości opłat za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy dla mieszkańców.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego 4 głosami „za” i 1 głosem „przeciwko” nie wyraził zgody na zwolnienie lub obniżenie wysokości opłat za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy mieszkańcom gminy Września w wyniku zmian administracyjnych. Głos „przeciwko” oddał Rafał Zięty. Uzgodnili, że wniosek zostanie ponownie rozpatrzony, jeśli gmina Września zadeklaruje partycypację w kosztach.

 

Pkt 1.2

Paweł Puzdrakiewicz, kierujący Referatem Bezpieczeństwa poinformował, że Komendant Powiatowy Policji we Wrześni wystąpił o dofinansowanie w kwocie 20.000,00 zł modernizacji systemu radiokomunikacyjnego w jednostce. Dodał, że Wydział Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zadeklarował przekazanie kwoty 200.000,00 zł na ten cel, a wnioskowana kwota jest konieczna do zakupu przemiennika radiowego.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Bezpieczeństwa pod znakiem NB.5520.11.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie uzgodnił, że kwestię tę rozpatrzy przy omawianiu zmian do uchwały budżetowej, przed kolejną sesją Rady.

 

Pkt 2.1

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w 2016 r. wyniósł 265.915,89 zł, z tego kwotę 199.436,92 zł stanowiącą 75 % obliczonej kwoty należy wypłacić do 31.05.br. Dodała, że pozostała część, zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, będzie wypłacona do 30.09.br.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.2412.1.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego nie zgłosił uwag do przedstawionej informacji.

 

Pkt 2.2

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że projekty umów na dostawę energii cieplnej do budynku przy ulicy Słowackiego i ulicy Wojska Polskiego we Wrześni przewidują:

1) nieodpłatne udostępnienie nieruchomości w celu przeprowadzenia prac budowlanych, niezbędnych do wykonania sieci cieplnej;

2) możliwość prowadzenia przez dostawcę ciepła obsługi, konserwacji, remontów i wymiany sieci;

3) zobowiązanie odbiorcy ciepła do ograniczenia zabudowy, trwałych nasadzeń i from zagospodarowania gruntu w odległości 1,5 m od instalacji cieplnej.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego zaopiniował pozytywnie projekty umów dotyczących dostawy ciepła i udostępnienia nieruchomości na ten cel przy ulicy Słowackiego 11 i Wojska Polskiego 1 we Wrześni.

 

Pkt 3

Jolanta Pielak poinformowała, że przeznaczony do sprzedaży lokal nr 1 przy ulicy 3 Maja 8 we Wrześni zajmuje powierzchnię 42,30 m2, obejmuje pomieszczenia przynależne o powierzchni 7,90 m2 i udział w wysokości 502/8163 części wspólnych budynku oraz gruntu, na którym położona jest działka nr 1542/2. Dodała, że cena wywoławcza nieruchomości, zgodnie z wykazem wynosi 121.000,00 zł, a wadium ustalono w wysokości 10% tej ceny.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 591/2017 w sprawie ogłoszenia i zorganizowania I przetargu ustanego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 1, położonej w budynku znajdującym się we Wrześni przy ulicy 3 Maja 8, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 1542/2 o powierzchni 0,0624 ha została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 4

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że w ramach budowy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii przewiduje się m.in.:

1) budowę budynku szkoleniowego (z zakresu teorii i praktyki), podzielonego na dwie części połączone łącznikami;

2) budowę wiaty na odpady wraz z oddzielnie usytuowanym magazynem;

3) budowę dróg pieszych i jezdnych, placów, miejsc parkingowych;

4) budowę instalacji gazowej, instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej, przyłącza kanalizacji sanitarnej, instalacji wodociągowej i przeciwpożarowej, przyłącza wodociągowego oraz instalacji elektroenergetycznej;

5) budowę infrastruktury towarzyszącej zarówno wolno stojącej trafostacji jak i agregatu prądotwórczego;

6) budowę instalacji zewnętrznej oświetlenia terenu;

7) budowę instalacji teletechnicznej monitoringu zewnętrznego, wraz z instalacjami kontroli dostępu.

Zaznaczyła, że:

1) wartość szacunkowa zamówienia podstawowego (całkowita wielkość) bez podatku od towarów i usług wynosi: 19.738.607,32 zł;

2) termin realizacji zadania: wyznaczono na 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, przy czym prognozowany termin zawarcia umowy to czerwiec/lipiec 2017 r.;

3) o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

 1. nie podlegają wykluczeniu,
 2. przedstawią dokumenty wymagane zgodnie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;
 3. wykonali w okresie nie wcześniejszym niż w ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dwie roboty budowlane o wartości co najmniej 15.000.000,00 zł brutto każda polegające na budowie obiektów kubaturowych;

4) wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 550.000,00 zł brutto;

5) zamawiający żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie;

6) termin związania ofertą wynosi 60 dni;

7) najkorzystniejsza oferta będzie wybrana w oparciu o kryterium: cena oferty – 60% i termin gwarancji na wykonane prace i zainstalowane urządzenia – 40%;

8) rozliczenie odbywać się będzie fakturami etapowymi: I faktura po zakończeniu robót pomocniczych tzw. stan surowy otwarty, II faktura – do wysokości 85 % całości prac budowlanych, po zakończeniu wszystkich robót budowlanych potwierdzonych wpisem do dziennika inspektora nadzoru robot budowlanych oraz potwierdzonych protokołem częściowego odbioru robót i III faktura – 15% całkowitego wynagrodzenia – po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie i ostatecznym odbiorze robót.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.6.2017.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest budowa i nadzór inwestorski oraz wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” została zatwierdzona jednomyślnie.

 

Pkt 5.1

Bożena Nowacka poinformowała, że Rada Powiatu Wrzesińskiego wyraziła zgodę na przystąpienie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do projektu „Nowoczesne technologie dla zdrowszego środowiska – Sytuacja obecna i potencjalne możliwości dla bardziej czystego środowiska widziane oczyma nastolatków”. Zaznaczyła, że dyrektor szkoły potrzebuje upoważnienia do podpisania wniosku o finansowanie projektu ze środków Programu Erasmus+.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 592/2017 w sprawie upoważnienia Pana Włodzimierza Wawrzyniaka dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do podpisania wniosku o finansowanie projektu „Nowoczesne technologie dla zdrowszego środowiska – Sytuacja obecna i potencjalne możliwości dla bardziej czystego środowiska widziane oczyma nastolatków” w ramach Programu Erasmus+ została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 5.2

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że za I kwartał 2017 roku:

1) plan dochodów wynosił 73.007.778,00 zł i został zrealizowany w kwocie 19.851.928,41 zł, co stanowi 27,19 % wykonania planu;

2) plan wydatków wynosił 77.397.836,00 zł i został zrealizowany w kwocie 16.401.161,32 zł, co stanowi 21,19 % wykonania planu.

Dodała, że informacja ta podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni i na stronie internetowej.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 593/2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 5.3 i 5.4

Beata Matuszewska poinformowała, że zmiany przyjęte przez Radę w uchwale budżetowej skutkują koniecznością dostosowania planu finansowego dochodów i wydatków oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 594/2017 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

2) 595/2017 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2017 rok zostały podjęte jednomyślnie.

Uchwały znajdują się w zbiorze uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0022.2.2017.

 

Pkt 6 Sprawy bieżące, informacje komunikaty.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego zapoznał się z informacjami dotyczącymi rozwoju Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie we współpracy z Frankfurt International School tj.:

1) niemiecki partner deklaruje chęć zapłaty za projekt przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku oficyny na potrzeby 14-osobowej placówki dla dzieci;

2) koszt projektu szacuje się w kwocie 33.100,00 zł netto;

3) partner oczekuje pisemnego zapewnienia, że budynek oficyny po jego remoncie i adaptacji zostanie przeznaczony na placówkę dla dzieci;

4) projekt remontu i adaptacji budynku oficyny przewiduje wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, cieplnej i zagospodarowanie jego wnętrza;

5) opracowanie projektu umożliwi aplikowanie o środki zewnętrzne na remont budynku oficyny na potrzeby drugiej placówki opiekuńczo-wychowawczej;

6) projekt przewiduje wykonanie kotłowni obsługującej obydwa obiekty, usytuowanej w budynku oficyny (piec usytuowany w budynku OWDiR jest wyeksploatowany, a komin jest nieprawidłowo zbudowany i nie zapewnia właściwej wentylacji);

7) partner deklaruje partycypację w kosztach adaptacji budynku oficyny.

 

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu zauważyła, że najlepszą formą przekazania środków przez niemieckiego partnera byłoby dokonanie darowizny na wskazany cel. Zauważyła, że trudności mogą się pojawić w momencie, gdy wykonanie projektu wyniesie wyższą kwotę niż zadeklarowana przez partnera.

Rafał Zięty, członek Zarządu zauważył, że w przypadku zmiany ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, nakładającej obowiązek zmniejszenia liczby dzieci w Ośrodku, powiat nie będzie mógł przeznaczyć budynku oficyny na inny cel niż wskazany w deklaracji złożonej niemieckiemu partnerowi. Zaznaczył, że deklaracja ta powinna być sformułowana w taki sposób, aby umożliwić powiatowi swobodną eksploatację budynku oficyny. Zaproponował, by Zarząd wyraził zgodę na wykonanie przez firmę zewnętrzną projektu remontu budynku oficyny na zlecenie niemieckiego partnera, który następnie przekaże go powiatowi. Zauważył, że należy rozważyć potrzebę tworzenia dwóch 14-osobowych ośrodków dla dzieci. Dodał, że utworzenie tych dwóch placówek będzie wymagało dużych nakładów finansowych. Podkreślił, że nie jest zwolennikiem umieszczania dzieci na terenie innych ośrodków, poza powiatem wrzesińskim, ale zapewne część wychowanków pochodzi spoza powiatu i na terenie własnych powiatów powinna mieć zapewnioną opiekę. Nadmienił, że jedna placówka dla dzieci dostosowana do wymaganych standardów może być również usytuowana w zaadaptowanym na ten cel budynku oficyny.

Dionizy Jaśniewicz zaznaczył, że budynek Ośrodka będzie musiał być podzielony i w jednej jego części będzie usytuowana placówka dla dzieci. Dodał, że sytuacja finansowa powiatu nie pozwoli na zakup lub budowę nowego obiektu na ten cel.

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że gmina Kołaczkowo, na wniosek Zarządu, opracowuje zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu, gdyż planowane jest przekazanie gminie drogi wewnętrznej, położonej przy budynku oficyny. Zauważyła, że w przypadku woli przekazania oficyny w trwały zarząd Ośrodkowi Wspomagania Dziecka i Rodziny, zasadne będzie dokonanie podziału nieruchomości, na której znajduje się oficyna i Ośrodek.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie:

1) wyraził zgodę na udostępnienie budynku oficyny w celu wykonania przez firmę zewnętrzną projektu jego adaptacji na placówkę dla dzieci na zlecenie Frankfurt International School, które następnie przekaże powiatowi gotowy projekt;

2) uzgodnił, że planowane jest przeznaczenie budynku oficyny w Kołaczkowie na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. /-/ Dionizy Jaśniewicz 
 2. /-/ Waldemar Grzegorek 
 3. /-/ Paweł Guzik 
 4. /-/ Jerzy Mazurkiewicz 
 5. /-/ Rafał Zięty 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, Inspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr 138 / 2017)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2017-05-29 12:42

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.