Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 139 / 2017

PROTOKÓŁ NR 139/2017

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 28 kwietnia 2017 roku

Waldemar Grzegorek, wicestarosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok;

2) planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

3) planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2017 rok;

4) powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września;

5) nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września.

2. Zatwierdzenie:

1) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem są bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie Powiatu Wrzesińskiego;

2) modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego.

3. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

4. Wolne głosy i wnioski.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 1.1, 1.2 i 1.3

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że decyzją Ministra Finansów został zwiększony plan dotacji celowych na 2017 rok o kwotę 1.020.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku strażnicy dla JRG KP PSP we Wrześni”, które jest realizowane w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017 – 2020”. Dodała, że zmiany te skutkują zmianami w planie finansowym dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 596/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok;

2) 597/2017 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

3) 598/2017 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2017 rok zostały podjęte jednomyślnie.

Uchwały znajdują się w zbiorze uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0022.2.2017.

 

Pkt 1.4 i 1.5

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że komisję przetargową powołuje się w celu przygotowania postępowania przetargowego, w wyniku którego zostanie wyłoniony wykonawca rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września. Nadmieniła, że ustawa Prawo zamówień publicznych obliguje również do nadania jej regulaminu pracy.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 599/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo– Graboszewo w m. Września;

2) 600/2017 w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września zostały podjęte jednomyślnie.

 

Pkt 2.1

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że przedmiotem zamówienia są remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco, z obcinaniem krawędzi i bez ich obcinania. Dodała, że Referat Dróg Powiatowych szacuje wykonanie remontu nawierzchni dróg z obcinaniem krawędzi przy grubości uszkodzenia 4 cm w ilości około 2 600 m2 i bez obcinania krawędzi w ilości około 25,0 ton. Zaznaczyła, że:

1) termin wykonania robót ustala się od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2017 r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację niniejszego zadania;

2) wykonawcy muszą się wykazać należytym wykonaniem w okresie nie wcześniejszym niż w ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jednej roboty budowlanej o wartości co najmniej 160.000,00 zł brutto polegającej na realizacji robót dotyczących remontów cząstkowych nawierzchni dróg;

3) termin związania ofertą wynosi 30 dni;

4) kryterium wyboru ofert stanowi: 60% – cena i 40% – gwarancja na wykonane roboty.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.8.2017.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem  są bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie Powiatu Wrzesińskiego została zatwierdzona jednomyślnie.

 

Pkt 2.2

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że modyfikacja przedmiotowej specyfikacji dotyczy warunków, które wykonawcy muszą spełnić w celu potwierdzenia udziału w postępowaniu poprzez dodanie wymogu załączenia do oferty:

1) oświadczenia o braku wydania wobec wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, a w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji, dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności;

2) oświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.3.2017.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem modyfikacji wzięło udział czterech członków Zarządu.

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego została zatwierdzona jednomyślnie.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Waldemar Grzegorek zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

  1. /-/ Waldemar Grzegorek 
  2. /-/ Paweł Guzik 
  3. /-/ Jerzy Mazurkiewicz 
  4. /-/ Rafał Zięty 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, Inspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

 

drukuj (Protokół nr 139 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Waldemar Grzegorek
  • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    data publikacji: 2017-05-29 12:53

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.