Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 140 / 2017

PROTOKÓŁ NR 140/2017

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 9 maja 2017 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia do kategorii dróg powiatowych odcinka drogi krajowej nr 12 mającej swój przebieg na terenie Powiatu Jarocińskiego;

2) wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych drogi nr 4258P mającej swój przebieg na terenie Powiatu Jarocińskiego;

3) ogłoszenia konkursu na stanowiska: dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dra. Romana Abrahama we Wrześni i dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni;

4) ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży;

5) udzielenia pełnomocnictwa pani Joannie Walkowiak reprezentującej firmę Joanna Masiota-Tomaszewska GreenKey, ul. Nowy Świat l0a/15, 60-583 Poznań;

6) udzielenia pełnomocnictwa panu Wojciechowi Pająkowi reprezentującemu firmę Joanna Masiota-Tomaszewska GreenKey, ul. Nowy Świat 10a/15,60-583 Poznań;

7) unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży instalacji elektrycznej i branży telekomunikacyjnej nad realizacją zadania: „Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11, w związku z realizacją zadania „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””;

8) unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży instalacji elektrycznej i branży telekomunikacyjnej nad realizacją zadania: „Budowa budynku na cele dydaktyczno - sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego, w związku z realizacją zadania „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””;

9) wyboru banku do bankowej obsługi Powiatu Wrzesińskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi.

2. Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży instalacji elektrycznej i branży telekomunikacyjnej nad realizacją zadań pn.

1) przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ulicy Słowackiego 11;

2) budowa budynku na cele dydaktyczno - sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego.

3. Przedstawienie:

1) informacji o zmianie wysokości podatku rolnego na 2017 rok;

2) pisma Zarządu Powiatu Średzkiego w sprawie zmiany granic administracyjnych powiatu wrzesińskiego i średzkiego (dot. działki nr 204/1 położonej w Pałczynie);

3) kosztów funkcjonowania Poznańskiej Kolei Metropolitalnej;

4) propozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie określenia obszarów funkcjonalnych i ich granic na terenie województwa wielkopolskiego;

5) sprawozdania z realizacji „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”;

6) uwag do projektu studium wykonalności projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”.

4. Rozpatrzenie wniosków w sprawach:

1) rozwiązania umowy w sprawie realizacji zadania publicznego pn. „Realizacja rehabilitacji w Miłosławiu”;

2) dofinansowania obchodów Powiatowego Dnia Strażaka;

3) dofinansowania wyjazdu młodzieży z Orzechowa na zajęcia edukacyjne z zakresu ochrony środowiska.

5. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

6. Wolne głosy i wnioski.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

 

Pkt 1.1 i 1.2

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że Zarząd Powiatu Jarocińskiego, zgodnie z art. 6a ust. 2 ustawy o drogach publicznych, wystąpił o opinię w sprawach:

1) zaliczenia do kategorii dróg powiatowych odcinka drogi krajowej nr 12;

2) pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi nr 4258P, co umożliwi uporządkowanie układu komunikacyjnego i wprowadzenie ruchu tranzytowego na obrzeżach Jarocina.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 601/2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia do kategorii dróg powiatowych odcinka drogi krajowej nr 12 mającej swój przebieg na terenie Powiatu Jarocińskiego;

2) 602/2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych drogi nr 4258P mającej swój przebieg na terenie Powiatu Jarocińskiego zostały podjęte jednomyślnie.

Pkt 1.3

Bożena Nowacka poinformowała, że dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz dyrektorowi Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej upłyną, z dniem 31.08.2017 r. okresy pełnienia powierzonych im stanowisk. Zaznaczyła, że w celu wyłonienia kandydatów zostaje ogłoszony konkurs zawierający informację o wymaganiach, które zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27.10.2009 r. powinna spełnić osoba zajmująca stanowisko dyrektora szkoły. Nadmieniła, że konkurs zostanie przeprowadzony przez komisję powołaną przez Zarząd Powiatu.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 603/2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska: dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dra. Romana Abrahama we Wrześni i dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 1.4

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że została sporządzona nowa wycena 82 działek, położonych w Bierzglinku i przeznaczonych na sprzedaż pod zabudowę mieszkaniową, mieszkaniowo-usługową i usługową. Zaznaczyła, że działki o powierzchni do 800 m2 zostały wycenione w kwocie 80zł netto/m2, a działki o większej powierzchni w kwocie 69zł netto/m2. Zauważyła, że ceny te dla 38 działek są niższe od cen obowiązujących w poprzednich przetargach.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie uzgodnił, by:

1) zgodnie z nową wyceną pozostawić ceny tych działek, które zostały wycenione wyżej;

2) oszacowane niższe wartości podnieść do wysokości obowiązujących w zakończonych przetargach.

W głosowaniu nad projektem uchwały wraz z ww. zmianą wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 604/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 1.5 i 1.6

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformowała, że w celu opracowania projektu „Programu ochrony środowiska dla powiatu wrzesińskiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2024” konieczne jest udzielenie pełnomocnictw przedstawicielom firmy GreenKey, którą wybrano na wykonawcę dokumentu.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 605/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pani Joannie Walkowiak reprezentującej firmę Joanna Masiota-Tomaszewska GreenKey, ul. Nowy Świat l0a/15, 60-583 Poznań;

2) 606/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa panu Wojciechowi Pająkowi reprezentującemu firmę Joanna Masiota-Tomaszewska GreenKey, ul. Nowy Świat 10a/15,60-583 Poznań zostały podjęte jednomyślnie.

 

Pkt 1.7 i 1.8 oraz pkt 2.1 i 2.2

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że nie wpłynęły oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży instalacji elektrycznej i telekomunikacyjnej nad realizacją przebudowy budynku bursy przy ulicy Słowackiego 11 i budowy budynku na cele dydaktyczno-sportowe przy ulicy Wojska Polskiego 1 we Wrześni. Zaznaczyła, że z tego powodu należy unieważnić część III i IV przedmiotowego postępowania. Dodała, że w związku z powyższym, proponuje się ponownie ogłosić postępowanie przetargowe na te dwie części. Podkreśliła, że specyfikacje, w tym zakresie, nie uległy zmianie.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

Sprawy są prowadzone w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich odpowiednio pod znakami NI.272.11.2017 i NI.272.12.2017.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 607/2017 w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży instalacji elektrycznej i branży telekomunikacyjnej nad realizacją zadania: „Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11, w związku z realizacją zadania „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””

2) 608/2017 w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży instalacji elektrycznej i branży telekomunikacyjnej nad realizacją zadania: „Budowa budynku na cele dydaktyczno - sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego, w związku z realizacją zadania „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” zostały podjęte jednomyślnie.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Specyfikacje dot. przedmiotowych postępowań przetargowych zostały zatwierdzone jednomyślnie.

 

Pkt 1.9

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że najwyżej ocenioną ofertę na obsługę bankową, w związku ze złożonym zapytaniem ofertowym, przedstawił Bank Polska Kasa Opieki SA. Zaznaczyła, że oferent złożył najkorzystniejszą propozycję w ramach kryterium ceny, oprocentowania rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych, wysokości oprocentowania depozytów over night oraz oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym. Dodała, że umowa będzie obowiązywała przez 3 lata, do dnia 31.05.2020 r.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 609/2017 w sprawie wyboru banku do bankowej obsługi Powiatu Wrzesińskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 3.1

Jolanta Pielak poinformowała, że burmistrz Miasta i Gminy Września wezwał powiat wrzesiński do złożenia korekty deklaracji podatku rolnego na 2017 r. w związku z objęciem podatkiem z dniem 01.01.2017 r. działek nr: 3703/5 i 3703/13 we Wrześni oraz działek nr: 139/27, 139/57, 139/78, 375/17, 375/19 i 375/20 w Bierzglinku. Zaznaczyła, że kwota naliczonego podatku wzrosła o 96,00 zł, do kwoty 1.524,00 zł.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem NG.6821.2.2.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego przyjął do wiadomości przedstawioną informację.

 

Pkt 3.2

Jolanta Pielak przypomniała, że Zarząd Powiatu Wrzesińskiego w przedmiotowej sprawie zajął stanowisko w styczniu br. uznając, iż działka nr 204/1 w Pałczynie, przebiegająca przez drogę powiatową zarządzaną przez powiat średzki, zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy o drogach publicznych, po jej komunalizacji, może być przekazana temu powiatowi w zarządzanie. Zaznaczyła, że Zarząd Powiatu Średzkiego wystąpił do wojewody wielkopolskiego o komunalizację działki (postępowanie jest w toku). Dodała, że jednocześnie strona skierowała pismo do Prezesa Rady Ministrów o zmianę granic administracyjnych gminy Dominowo i Miłosław. Pismo to zostało przesłane Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego do wiadomości.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem NG.0110.1.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego przyjął do wiadomości przedstawioną informację.

 

Pkt 3.3

Elwira Haręźlak, naczelnik Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu poinformowała, że ideą Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, dla powiatu wrzesińskiego jest uruchomienie dodatkowych połączeń gwarantujących częstotliwość kursowania pociągów co pół godziny w szczycie porannym i popołudniowym na trasie Poznań – Września. Zaznaczyła, że obecnie funkcjonują 22 połączenia kolejowe, które są finansowane w całości ze środków województwa wielkopolskiego, a planowane jest pozostawienie 17 połączeń. Zauważyła, że jeśli powiat wrzesiński przyłączy się do projektu, to wówczas będzie funkcjonowało 21 połączeń na tej trasie. Podkreśliła, że projekt „Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej” przewiduje współfinansowanie przewozów przez jego partnerów, z zachowaniem podziału 40% udziału województwa, 40% udziału gminy i 20% udziału powiatów. Poinformowała, że w celu zapewnienia 21 połączeń na trasie Poznań – Września partycypacja powiatu wrzesińskiego w ogólnych kosztach realizacji projektu szacuje się w kwocie 241.886,00 zł/rocznie. Nadmieniła, że projekt będzie wdrażany w 2019 r., po modernizacji trasy kolejowej Poznań – Warszawa na odcinku Swarzędz – Sochaczew.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Komunikacji, Dróg i Transportu pod znakiem WK.3033.1.23.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na współfinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.

 

Pkt 3.4

Urszula Łabęda poinformowała, że Samorząd Województwa Wielkopolskiego przedstawił nowy podział obszarów funkcjonalnych i ich granic na terenie województwa, który zostanie ujęty w opracowywanym planie zagospodarowania przestrzennego. Zaznaczyła, że podstawowe obszary funkcjonalne obejmują:

1) miejski obszar funkcjonalny ośrodka wojewódzkiego tj. Poznański Obszar Metropolitalny (obejmuje gminy: Nekla i Września);

2) miejski obszar funkcjonalny ośrodka regionalnego tj. Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej;

3) miejski obszar funkcjonalny ośrodków subregionalnych tj. Gniezno, Konin, Leszno i Piła;

4) wiejski obszar funkcjonalny (obejmuje gminy: Kołaczkowo, Miłosław i Pyzdry).

Zaznaczyła, że podział ten został opracowany na podstawie kryteriów statystycznych i funkcjonalnych tj.:

1) społeczno-gospodarczych (potencjał demograficzny, rynek pracy, poziom życia mieszkańców, aktywność gospodarcza gmin z uwzględnieniem kapitału zagranicznego, poziom obsługi biznesu i przekształcenia rolniczej przestrzeni produkcyjnej);

2) dostępności komunikacyjnej (dojazd: czas – od 30 do 60 minut, rodzaj środka transportu i odległość do centrum metropolii – od 10 do 50 km);

3) środowiska przyrodniczego (tereny korzystne dla rozwoju obszaru metropolitalnego przy zachowaniu jego ciągłości i jakości).

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa pod znakiem WB.673.2.16.2017.

Rafał Zięty, członek Zarządu zauważył, że wszystkie gminy powiatu wrzesińskiego powinny być ujęte w ramach jednego obszaru funkcjonalnego.

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu zaznaczył, że kryterium odległości od centrum metropolii nie powinno być znaczące przy zaliczaniu określonych gmin do ww. obszarów funkcjonalnych. Podkreślił, że będzie to miało znaczenie przy ubieganiu się o środki zewnętrzne na realizację różnych przedsięwzięć na terenie powiatu wrzesińskiego.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie uzgodnił, że wszystkie gminy powiatu wrzesińskiego powinny być ujęte w jednym obszarze funkcjonalnym na terenie województwa wielkopolskiego.

 

Pkt 3.5

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia przedstawiła sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2016 r. informując że:

1) zostały przeprowadzone 4 konkursy, w tym konkursy na zlecanie realizacji zadań publicznych, konkursy na powierzenie realizacji zadań publicznych polegających na: organizacji i realizacji zawodów sportowych oraz prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej;

2) organizacje składały oferty na realizację zadań publicznych w obszarach:

 1. kultury, sztuki i ochrony tradycji,
 2. edukacji, kultury fizycznej, sportu i turystyki,
 3. działalności w zakresie pomocy społecznej (na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej),
 4. ochrony i promocji zdrowia,
 5. ratownictwa i ochrony ludności;

3) nastąpił wzrost ofert składanych na realizację przedsięwzięć dotyczących osób starszych;

4) przyznano środki w łącznej kwocie 144.480,00 zł.

Sprawozdanie znajduje się w zbiorze protokołów Rady Powiatu Wrzesińskiego pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0002.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego przyjął przedstawione sprawozdanie.

 

Pkt 3.6

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przekazał studium wykonalności projektu dotyczącego informatyzacji Szpitala Powiatowego we Wrześni. Przypomniała, że powiat wrzesiński jest partnerem finansującym, a Spółka z o.o. beneficjentem projektu mającego na celu wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej. Zaznaczyła, że Wielkopolski Związek Szpitali Powiatowych wniósł uwagi do przekazanego partnerom studium, a ponadto wątpliwość budzi:

1) niezgodność kwoty wskazanej jako wkład własny powiatu wrzesińskiego w wysokości 348.844,20 zł, a kwoty zabezpieczonej uchwałą Rady Powiatu Wrzesińskiego w wysokości 330.883,00 zł;

2) wysokość kwoty, którą partner musi rocznie ponosić i czasu, w którym te środki mają być przekazywane na realizację projektu (od 2019 r., do 2030 lub 2033 r. – niespójność w studium);

3) brak zasad trwałości projektu;

4) brak wskazania dostępności dokumentacji medycznej (historycznie czy jedynie od momentu wdrożenia projektu).

Zaznaczyła, że w odniesieniu do ww. zastrzeżeń, zostało skierowane do Zarządu Szpitala Powiatowego Spółka z o.o. pismo w sprawie wyjaśnienia:

1) czy wskazany w studium udział własny powiatu wrzesińskiego jest adekwatny do stanu infrastruktury i potrzeb Szpitala niezbędnych do przystąpienia do projektu (zgodnie z przeprowadzonym audytem);

2) czy Zarząd Spółki przewiduje zabezpieczenie środków w kwocie 51.990,90 zł, które od 2019 r. muszą być przekazywane rocznie na realizację wprowadzonego projektu.

Zarząd „Szpitala Powiatowego” Spółka z o.o. udzielił pisemnej odpowiedzi na ww. pytania informując, że:

1) koszty są adekwatne do propozycji zawartej w studium wykonalności;

2) przy obecnym finansowaniu Zarząd Spółki nie przewiduje zabezpieczenia środków w budżecie.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia pod znakiem NPZ.8023.3.2016..

Zbyszko Przybylski, prezes Zarządu Spółki poinformował, że elektroniczna dokumentacja medyczna, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 13.04.2015 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia powinna być wdrożona z dniem 01.01.2018 r. Zaznaczył, że:

1) z uwagi na fakt, iż szpitale powiatowe nie posiadają środków finansowych i odpowiedniej infrastruktury w celu wdrożenia projektu, Wielkopolski Związek Szpitali Powiatowych wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie ich informatyzacji;

2) ideą projektu jest stworzenie wspólnej platformy zapewniającej elektroniczny dostęp do dokumentacji medycznej pacjentów w regionie;

3) każdy szpital dysponuje innym sprzętem i oprogramowaniem, wykazy tych sprzętów zostały opracowane i na ich podstawie wnioskowano do Urzędu Marszałkowskiego o wskazanie standardów, które szpitale powinny spełnić, by projekt mógł być wdrożony;

4) pierwotne kwoty wkładu własnego wynikały z szacunkowego wyliczenia kosztów, które będą musieli ponieść poszczególni partnerzy projektu, studium wskazuje kwotę wyliczoną na podstawie stanu technicznego infrastruktury szpitala we Wrześni;

5) wnioskowano, by w ramach trwałości projektu (do 5 lat po wdrożeniu) koszty funkcjonowania elektronicznego systemu były finansowane ze środków unijnych;

6) partnerzy mają finansować również część wspólną tzw. platformę;

7) nie wpłynęły jeszcze odpowiedzi na uwagi do studium wykonalności.

Dionizy Jaśniewicz zapytał:

1) czy obowiązujący system prowadzenia dokumentacji medycznej w szpitalu zostanie zastąpiony elektroniczną dokumentacją;

2) jakie będą koszty udostępniania i przechowywania dokumentacji, po wprowadzeniu nowego projektu.

Informatycy Szpitala Powiatowego odpowiedzieli, że:

1) w tej chwili dokumentacja jest prowadzona w wersji papierowej, po wdrożeniu projektu, do decyzji Zarządu Szpitala będzie należało, czy będzie ona prowadzona wyłącznie elektronicznie;

2) koszty utrzymania nowego systemu będą wyższe;

3) dokumentacja papierowa będzie obowiązywała na potrzeby jednostek, które nie będą funkcjonowały w ramach tego systemu i nie będą mogły skorzystać z dokumentacji elektronicznej.

Dionizy Jaśniewicz zaznaczył, że mimo trwającego już od dłuższego czasu, procesu przygotowywania projektu, w dalszym ciągu nie są znane jego dokładne koszty, zasady funkcjonowania i finansowania. Podkreślił, że Spółka musi ponosić koszty realizacji tego projektu, powiat będzie udzielał wsparcia jedynie w przypadku jej złej sytuacji finansowej.

Rafał Zięty zauważył, że błędem było wpisanie powiatu jako partnera finansującego projekt.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie uzgodnił, że dyskusje na temat kosztów funkcjonowania projektu są bezzasadne, gdy brak jest odpowiedzi Urzędu Marszałkowskiego do zastrzeżeń zgłaszanych do studium wykonalności projektu.

 

Pkt 4.1

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że Miłosławskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym i Niepełnosprawnym w Miłosławiu wystąpiło o rozwiązanie umowy na realizację rehabilitacji w związku z rezygnacją rehabilitanta ze świadczenia usług, na które otrzymało dotację w kwocie 4.000,00 zł.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia pod znakiem NPZ.526.16.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na rozwiązanie umowy na realizację zadania pn. „Realizacja rehabilitacji w Miłosławiu”.

Pkt 4.2

Paweł Puzdrakiewicz, kierujący Referatem Bezpieczeństwa poinformował, że komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni wystąpił o dofinansowanie corocznych obchodów Dnia Strażaka w kwocie 3.500,00 zł.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Bezpieczeństwa pod znakiem NB.5521.5.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na udzielenie dofinansowania we wnioskowanej wysokości.

 

Pkt 4.3

Urszula Łabęda poinformowała, że Polski Związek Wędkarski Koło w Orzechowie wystąpiło o dofinansowanie wyjazdu dzieci i młodzieży, które zaangażowały się akcję sprzątania brzegów rzeki Warta, na zajęcia edukacyjne z zakresu ochrony środowiska.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Środowiska i Rolnictwa pod znakiem WBŚ.605.2.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na dofinansowanie wyjazdu w kwocie 1.000,00 zł.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. /-/ Dionizy Jaśniewicz 
 2. /-/ Waldemar Grzegorek 
 3. /-/ Paweł Guzik 
 4. /-/ Jerzy Mazurkiewicz 
 5. /-/ Rafał Zięty 

 

Protokołowała:

 

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, Inspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr 140 / 2017)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2017-05-29 14:12

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.