Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 141 / 2017

PROTOKÓŁ NR 141/2017

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 16 maja 2017 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosku w sprawie prośby o objęcie patronatem i współorganizacji Światowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej.

2. Przedstawienie informacji:

 

1) Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku dotyczącej wsparcia zadania publicznego „VI niedziela rekreacyjno – sportowa dla seniorów 50+ Powiatu Wrzesińskiego”;

2) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użycie kościoła poewangelickiego położonego w Miłosławiu przy ul. 3 Maja 3.

3. Rozpatrzenie wniosków Komendanta Powiatowej Policji we Wrześni w sprawie ufundowania nagród dla dwóch najlepszych policjantów w zawodach:

 

1) Turniej Par Patrolowych „Patrol Roku 2017”,

2) „Dzielnicowy Roku 2017”.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) wyrażenia zgody na użyczenie Komendzie Powiatowej Policji we Wrześni oprogramowania specjalistycznego oraz sprzętu fotograficznego;

2) rozwiązania umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 9 znajdującego się w budynku położonym we Wrześni przy ul. 3 Maja 3;

3) udzielenia właścicielowi firmy ARKON-BUD Zakład Ogólnobudowlany Adrian Jaśkiewicz z siedzibą w Gnieźnie pełnomocnictwa do reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami, w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z realizacją umowy nr 273.1.2017 z dnia 7 marca 2017 roku dla zadania „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną”;

 

4) wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest „zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z realizacją projektu pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usługi w powiecie wrzesińskim”, część IV.

5. Podjęcie uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 2) ustawy o finansach publicznych.

6. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

7. Wolne głosy i wnioski.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

 

Pkt 1

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia poinformowała, że 19.05.2017 r. odbędzie się spotkanie z okazji Światowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej. Dodała, że koszt uroczystości wyniesie około 2.400,00 zł. Dopowiedziała, że organizatorzy spotkania zwrócili się do Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z prośbą o objęcie wydarzenia patronatem i jego współorganizacji. Sprawa jest prowadzona w Referacie Bezpieczeństwa pod znakiem NPZ.8030.12.2017.

Starosta wrzesiński zaproponował kwotę dofinansowania w kwocie 1.500,00 zł.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie udzielił dofinansowania w kwocie 1.500,00 zł na organizację spotkania związanego ze Światowym Dniem Pielęgniarki i Dnia Położnej.

 

Pkt 2.1

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że Uniwersytet Trzeciego Wieku organizuje „VI niedzielę rekreacyjno-sportową dla seniorów 50+ Powiatu Wrzesińskiego”. Uniwersytet otrzymał na tę uroczystość dotację w kwocie 2.400,00 zł z przeznaczeniem na usługę cateringową. Dodała, że nastąpiła możliwość zakupu tej usługi w kwocie 1.400,00 zł. Dopowiedziała, że uniwersytet zwrócił się o wyrażenie zgody na zmiany w kosztorysie i przeznaczenie powstałych oszczędności na zorganizowanie oprawy muzycznej imprezy, konferansjera oraz zakup nagród. Poinformowała, że całkowity koszt i źródła finansowania nie ulegają zmianie. Sprawa jest prowadzona w Referacie Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia pod znakiem NPZ.526.40.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na zmiany w kosztorysie polegające na dodaniu pozycji: oprawa muzyczna, konferansjer i zakup nagród.

 

Pkt 2.2

Sebastian Kozłowski, inspektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformował, że Miłosławskie Centrum Kultury wystąpiło z prośbą o wyrażenie zgody na użyczenie kościoła poewangelickiego w Miłosławiu w celu organizacji XXXI Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego im. Juliusza Słowackiego w terminie 23.05.2017 r. – 31.05.2017 r. Dodał, że 22.09.2016 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Gminą Miłosław w sprawie ustalenia zasad nieodpłatnego korzystania z kościoła poewangelickiego. Sprawa jest prowadzona w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem NG.6845.2.9.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na użyczenie kościoła poewangelickiego w Miłosławiu w celu organizacji XXXI Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego im. Juliusza Słowackiego w terminie 23.05.2017 r. – 31.05.2017 r.

 

Pkt 3.1 i 3.2

Paweł Puzdrakiewicz, kierujący Referatem Bezpieczeństwa poinformował, że Komenda Powiatowa Policji we Wrześni organizuje zawody:

1) Turniej Par Patrolowych „Patrol Roku 2017”,

2) „Dzielnicowy Roku 2017”.

 

Dodał, że zwrócono się z prośbą o ufundowanie nagród dla 2 najlepszych policjantów w zawodach „Patrol Roku 2017” i dla 2 najlepszych dzielnicowych w zawodach „Dzielnicowy Roku 2017”. Proponowana kwota to 300,00 zł na jednego policjanta, czyli po 600,00 zł na jedne zawody. Sprawy są prowadzone w Referacie Bezpieczeństwa pod znakiem NB.5520.14.2017 i NB.5520.13.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na ufundowanie nagród dla 2 najlepszych policjantów w zawodach „Patrol Roku 2017” i 2 najlepszych dzielnicowych w zawodach „Dzielnicowy Roku 2017” w kwocie 300,00 zł na jednego policjanta.

 

Starosta wrzesiński poprosił, aby służby patrolowe skupiły się na kontrolowaniu niebezpiecznych miejsc w mieście, a nie na zatrzymywaniu osób, które nie korzystają z przejść dla pieszych. Dodał, że mieszkańcy zgłaszali informacje w tej sprawie, a takie sytuacje zdarzają się coraz częściej.

Paweł Puzdrakiewicz poinformował, że przekaże prośbę Komendantowi Powiatowemu Policji we Wrześni. Dodał, że sprawę będzie można przedstawić na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa, które odbędzie się w czerwcu 2017 r.

 

Pkt 4.1

Paweł Puzdrakiewicz poinformował, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na użyczenie Komendzie Powiatowej Policji we Wrześni oprogramowania specjalistycznego i sprzętu fotograficznego w celu realizacji zadania dotyczącego znakowania rowerów w powiecie wrzesińskim. Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 610/2017 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie Komendzie Powiatowej Policji we Wrześni oprogramowania specjalistycznego oraz sprzętu fotograficznego została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 4.2

Sebastian Kozłowski poinformował, że najemca lokalu mieszkalnego nr 9 przy ul. 3 Maja 3 zalega z zapłatą należności za okres od grudnia 2016 r. Dodał, że 16.02.2017 r. zostało przekazane najemcy uprzedzenie o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu i wyznaczeniu dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności. Dopowiedział, że uprzedzenie nie zostało przyjęte dwukrotnie przez najemcę i zostało zwrócone. Poinformował, że miał 30 dni na zapłatę zaległych i bieżących należności. Dodał, że środki finansowe do dziś nie zostały uregulowane i w związku z tym na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Zarząd Powiatu może rozwiązać umowę z najemcą lokalu mieszkalnego. Dopowiedział, że na dziś zaległości wynoszą 2.680,68 zł (837,90 zł z tytułu czynszu i najmu, 1.803,15 zł za ogrzewanie i 39,63 zł z tytułu odsetek). Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu zapytała, czy ktoś przebywa w lokalu mieszkalnym 9 przy ul. 3 Maja 3 we Wrześni.

Sebastian Kozłowski odpowiedział, że ze względu na to, że doręczane pismo pocztą nie zostało odebrane przez adresata można stwierdzić, że nikt nie przebywa na terenie lokalu mieszkalnego.

Rafał Zięty, członek zarządu zapytał, czy pismo zostało doręczone przez pocztę, czy osobiście przez pracownika starostwa.

Sebastian Kozłowski odpowiedział, że pismo zostało dostarczone przez pocztę listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Aleksandra Głowacka, doradca starosty zapytała, czy pismo było wysłane na adres mieszkania nr 9 przy ul. 3 Maja 3 we Wrześni.

Sebastian Kozłowski odpowiedział, że zgodnie z przepisami prawa, należy dostarczyć korespondencję na wskazany adres w dokumentacji.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 611/2017 w sprawie rozwiązania umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 9 znajdującego się w budynku położonym we Wrześni przy ul. 3 Maja 3 została podjęta jednomyślnie.

 

Starosta wrzesiński opuścił salę obrad.

 

Pkt 4.3

Anna Wolska – Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że w związku z tym, że wykonawca musi wystąpić do geodety o zatwierdzenie projektu wykonania odwiertów, zwrócił się z wnioskiem o udzielenie upoważnienia. Dodała, że projekt uchwały dotyczy udzielenia pełnomocnictwa właścicielowi firmy ARKON-BUD z Gniezna do składania oświadczeń woli, reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami, w postępowaniach administracyjnych w związku z realizacją zadania „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną. Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 612/2017 w sprawie udzielenia właścicielowi firmy ARKON-BUD Zakład Ogólnobudowlany Adrian Jaśkiewicz z siedzibą w Gnieźnie pełnomocnictwa do reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami, w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z realizacją umowy nr 273.1.2017 z dnia 7 marca 2017 roku dla zadania „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną” została podjęta jednomyślnie.

 

Starosta wrzesiński powrócił do sali obrad.

 

Pkt 4.4

Anna Wolska – Wróblewska poinformowała, że w przetargu nieograniczonym na wykonawcę, którego przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z realizacją projektu pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usługi w powiecie wrzesińskim” wybrano najkorzystniejszą ofertę: Firma VOL z Poznania. Dodała, że wykonawca ten spełnia warunki udziału w postępowaniu. Dopowiedziała, że w ofercie w kryterium ceny wykonawca zaproponował kwotę 36.678,60 zł i zobowiązał się, iż firma dostarczy sprzęt do 01.08.2017 r. Poinformowała, że w przetargu były jeszcze 2 inne oferty, które zostały odrzucone ze względu na niezgodność podanych kryteriów oceny. Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 613/2017 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest „zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z realizacją projektu pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usługi w powiecie wrzesińskim” część IV została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 5

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że za 2016 r.:

1) plan dochodów wynosił 67.011.059,95 zł i został zrealizowany w kwocie 67.388.593,99 zł co stanowi 100,56 % wykonania planu;

2) plan wydatków wynosił 66.627.236,95 zł i został zrealizowany w kwocie 63.136.568,23 zł, co stanowi 94,76 % wykonania planu, ponieważ nie zrealizowano zadań związanych z ul. Czerniejewską i ul. Kościuszki;

3) plan przychodów wynosił 2.050.000,00 zł i został wykonany w kwocie 2.122.218,01 zł;

4) plan rozchodów wynosił 2.433.823,00 zł i został wykonany w tej samej kwocie;

5) plan nadwyżki wynosił 383.823,00 zł i został wykonany w kwocie 4.252.025,76 zł.

Dodała, że ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2016 r. wykorzystano:

1) środki pochodzące z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu w kwocie 174.755,90 zł na projekty:

a) „Zatrudnienie młodych – Europo, przygotuj się na nowe wyzwania! Tworzenie zrównoważonej sieci zatrudnienia” w ramach programu EASMUS+,

b) „Magister Scholasticus” w ramach programu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”;

2) środki uzyskane w ramach działania „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkalnym” w kwocie 96.908,61 zł na zadanie „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną”.

Dopowiedziała, że nie wystąpiły zobowiązania wymagalne za 2016 r. w Powiecie Wrzesińskim.

Beata Matuszewska poinformowała, że w 2016 r.:

1) kwota otrzymanych dotacji przez powiat wrzesiński od innych jednostek samorządu terytorialnego ogółem wyniosła 659.652,28 zł, w tym:

a) dotacje celowe z innych powiatów z przeznaczeniem na:

- utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych,

- na sfinansowanie uczestnictwa mieszkańców innych powiatów w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie powiatu wrzesińskiego;

b) dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- z Gminy Września na zadanie pn. „Budowa chodnika w miejscowości Sobiesiernie oraz Września”,

- z Wielkopolskiego Urzędu Województwa na zadanie pn.: „Zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”;

2) kwota udzielonych dotacji przez powiat wrzesiński innym jednostkom samorządu terytorialnego ogółem wyniosła 499.400,49 zł, w tym:

a) dla Gminy Września na „Budowę sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała – Grzymysławice” i „Modernizację systemu monitoringu wizyjnego miasta Września”,

b) dla Gminy Miłosław i Gminy Września na pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku pożarów mieszkań,

c) dla Gminy Września na pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku nawalnego deszczu i gradu w miejscowościach Otoczna i Gonice,

 

d) dla powiatów na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,

 

e) dla powiatów na sfinansowanie uczestnictwa mieszkańców powiatu wrzesińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów,

 

f) dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności,

 

g) dla Gminy Miłosław na „Ochronę kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem” i na zagospodarowanie terenów zielonych wokół zbiornika wodnego w Gorzycach,

 

h) dla Gminy Września na „Prowadzenie biblioteki”.

Poinformowała, że w trakcie 2016 r. nie udzielono żadnych poręczeń i na koniec 2016 r. łączna wartość udzielonych poręczeń przez Powiat Wrzesiński stanowi kwotę 18.950.000,00 zł. Dodała, że w 2016 r. w Powiecie Wrzesińskim nie umorzono należności pieniężnych, nie odroczono terminu zapłaty należności pieniężnych i nie rozłożono na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny. Dopowiedziała, że Starostwo Powiatowe we Wrześni i Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni udzielili pomocy publicznej 277 podmiotom w 2016 r.

Waldemar Grzegorek, wicestarosta wrzesiński zapytał, na jakie cele udzielano pomocy publicznej w 2016 r.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że pomocy publicznej udzielono w formie dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej, refundację kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne, zwrotu poniesionych kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców oraz pomocy w rolnictwie. Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 614/2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 2) ustawy o finansach publicznych została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 6

Beata Matuszewska poinformowała, że odbyły się negocjacje z Bankiem PKO S.A. dotyczące zawarcia umowy w sprawie bankowej obsługi Powiatu Wrzesińskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi. Dodała, że w ciągu najbliższych dni zostanie podpisana umowa.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Waldemar Grzegorek zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

  1. /-/ Dionizy Jaśniewicz
  2. /-/ Waldemar Grzegorek
  3. /-/ Paweł Guzik
  4. /-/ Jerzy Mazurkiewicz
  5. /-/ Rafał Zięty

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr 141 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marta Mittmann
    data publikacji: 2017-05-30 08:58

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.