Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 143 / 2017

 

PROTOKÓŁ NR 143/2017

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 23 maja 2017 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, których przedmiotem jest:

1) rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo– Graboszewo w m. Września;

2) likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego, w szczególności odpady o kodach 17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest oraz 17 06 05 – materiały budowlane zawierające azbest.

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawach:

1) przyznania wyróżnień Lider Powiatu Wrzesińskiego;  

2) ubiegania się o dofinansowanie projektu pn. „Znaleźć wspólny język dzięki wspólnej historii – warsztaty dla Aktywnych Seniorów z partnerskich powiatów wrzesińskiego i Wolfenbüttel”;

3) użyczenia Powiatowej Sceny Kultury w Miłosławiu na potrzeby organizacji koncertów uczniów Szkoły Muzycznej „Effect” i festiwalu literackiego „Fantastyczny Miłosław”;

4) przyznania środków budżetowych na realizację przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących dodatkowych godzin w ramach edukacji wojskowej i dojazdu uczniów na szkolenia praktyczne.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) ustalenia wzorów wniosków o stypendia i granty edukacyjne składanych w ramach „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży”;

2) ustalenia wzorów wniosków o stypendia, nagrody i granty edukacyjne (zajęcia rekreacyjno-sportowe) składanych w ramach „Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim”;

3) ogłoszenia otartego konkursu ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2017 rok.

4. Przedstawienie:

1) prośby Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku o zmianę tytułu publikacji, na której wydanie otrzymał dotację z budżetu powiatu;

2) informacji o zbliżającym się upływie kadencji organów Spółki z o.o. „Szpital Powiatowy we Wrześni”;

3) zawiadomienia o podjęciu uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej w Orzechowie, rejon ulic: Topolowa i Miłosławska.

5. Przedstawienie wniosków/pism w sprawie zmian do budżetu powiatu oraz przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego: 

1)  zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok.

6. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

7. Wolne głosy i wnioski.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

 

Pkt 1.1

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że:

1) zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace wymienione w szczegółowym przedmiocie zamówienia;

2) szacunkowa wartość zamówienia podstawowego bez podatku od towarów i usług wynosi 2.662.006,92 zł;

3) zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, w wysokości do 50 % zamówienia podstawowego;

4) termin wykonania robót ustala się od protokolarnego przekazania placu budowy do dnia 15.12.2017 r. Prognozowany termin zawarcia umowy to czerwiec/lipiec 2017 r.;

5) wykonawcy muszą przedłożyć dokumenty/oświadczenia wskazane obligatoryjnie w ww. ustawie, a ponadto wykazać, że nie otwarto wobec nich likwidacji i nie ogłoszono upadłości;

6) wykonawcy muszą wykazać się należytym wykonaniem w okresie nie wcześniejszym niż w ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dwóch robót budowlanych o wartości co najmniej 2.500.000,00 zł brutto każda polegających na realizacji robót budowlanych dotyczących wykonania warstw konstrukcyjnych nawierzchni bitumicznych jezdni oraz nawierzchni i elementów chodników z betonowej kostki brukowej;

7) wadium nie jest wymagane;

8) zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest wymagane w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie;

9) wybór oferty nastąpi w oparciu o kryterium: ceny – 60% i gwarancji jakości – 40%;

10) wykonawcy muszą dołączyć kosztorys ofertowy; 

11) 60% wartości zakresu robót budowlanych wykonawcy muszą wykonać w nieprzekraczalnym terminie do 13.10.2017 r. i wówczas zostanie wypłacone 50% wartości wynagrodzenia całkowitego (pozostałe 50% będzie wypłacone w 2018 r.). 

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.10.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie uzgodnił, że: 

1) nie należy ograniczać zakresu wykazu należytego wykonania robót budowlanych przez wykonawców do warstw konstrukcyjnych nawierzchni bitumicznych jezdni oraz nawierzchni i elementów chodników z betonowej kostki brukowej

2) należy zmniejszyć wartość tych robót do kwoty 1.500.000,00 zł.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji z ww. zmianami wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo– Graboszewo w m. Września została zatwierdzona jednomyślnie.

 

Pkt 1.2

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że:

1) przedmiot zamówienia realizowany będzie według wniosków wpływających od osób zainteresowanych (wpłynęło już 39 wniosków, a ostateczną ich liczbę wykonawca uzyska w dniu 31.08.2017 r.);

2) planuje się dokonać demontażu 120 Mg i odbioru 345 Mg wyrobów zawierających azbest;

3) zamówienie będzie realizowane w terminie od dnia zawarcia umowy do wyczerpania środków jednak nie dłużej niż do dnia 22.09.2017 r., bądź do dnia 29.09.2017 r. (prognozowany termin podpisania umowy to czerwiec 2017 r.);

4) wykonawcy muszą wykazać, że posiadają ostateczną aktualną decyzję administracyjną zezwalającą na prowadzenie transportu odpadów, umowę ze składowiskiem unieszkodliwiającym odpady zawierające azbest, gwarantującą odbiór tych odpadów w czasie realizacji zamówienia;

5) wybór oferty nastąpi w oparciu o kryterium ceny – 60%, terminu realizacji przedmiotu umowy – 20% i terminu płatności faktury – 20%.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.7.2017.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego, w szczególności odpady o kodach 17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest oraz 17 06 05 – materiały budowlane zawierające azbest została zatwierdzona jednomyślnie.

 

Pkt 2.1

Olga Kośmińska-Giera, zastępca naczelnika Wydziału Promocji i Kultury poinformowała, że prezes Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wystąpił o przyznanie wyróżnień Lider Powiatu Wrzesińskiego dla 5 osób: Marii Łapawiec, wiceprezesa, Czesławy Maruszczak, wiceprezesa, Marii Nowaczyk, skarbnika, Stefanii Czarneckiej, sekretarza i Barbary Lenkowskiej, członka Zarządu. Ponadto wystąpił o wyróżnienie statuetkami 7 członków stowarzyszenia. Koszt szacuje się w kwocie 650,00 zł za 5 statuetek Lidera i od 250,00 zł do 500,00 zł za pozostałe statuetki.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Promocji i Kultury pod znakiem NP.051.1.2017.

Jerzy Mazurkiewicz, członek Zarządu zauważył, że Zarząd Powiatu Wrzesińskiego nie powinien przyznawać wyróżnień za statutową działalność w stowarzyszeniu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego 4 głosami „za” i 1 głosem „przeciw” przyznał wyróżnienia Lider Powiatu Wrzesińskiego oraz wyraził zgodę na sfinansowanie zakupu statuetek dla wymienionych członków Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Głos „przeciw” oddał Jerzy Mazurkiewicz.

 

Pkt 2.2

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że powiat wrzesiński planuje ubiegać się do Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej o dofinansowanie projektu pn. „Znaleźć wspólny język dzięki wspólnej historii – warsztaty dla Aktywnych Seniorów z partnerskich powiatów wrzesińskiego i Wolfenbüttel”. Zaznaczyła, że projekt szacuje się w kwocie 12.900,00 zł, z czego wkład własny powiatu i środków możliwych do uzyskania wynoszą po 6.450,00 zł. W ramach projektu odbędą się warsztaty historyczno-językowe (Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich) i rękodzielnicze (Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku), osoby objęte projektem będą mogły się zapoznać z losami Olendrów (Lokalna Organizacja Turystyczna „Puszcza Pyzdrska”), pracą w lokalnym radiu (Radio Września) i historią regionu (Gród w Grzybowie).

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Promocji i Kultury pod znakiem NP.0343.4.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na dofinansowanie organizacji projektu dla seniorów z partnerskich powiatów wrzesińskiego i Wolfenbüttel.

 

Pkt 2.3

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że Miłosławskie Centrum Kultury wystąpiło o użyczenie Powiatowej Sceny Kultury na potrzeby organizacji festiwalu literackiego dla uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych. Dodała, że podobny wniosek złożyła Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia „Effect” w celu organizacji nieodpłatnych koncertów uczniów i nauczycieli z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka.

Sprawy są prowadzone w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości odpowiednio pod znakami NG.6845.2.10.2017 i NG.6845.2.11.2017.

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu i Beata Matuszewska, skarbnik powiatu zauważyły, że organizacje działające komercyjnie powinny ponosić opłaty eksploatacyjne za użyczenie Powiatowej Sceny Kultury.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na użyczenie Powiatowej Sceny Kultury w Miłosławiu: 

1) na potrzeby organizacji ww. przedsięwzięć; 

2) każdorazowo na potrzeby stowarzyszeń i organizacji działających non profit i promujących kulturę (bez konieczności przedstawiania tych kwestii na Zarządzie).

Uzgodnili, że należy opracować zasady udostępniania obiektu na potrzeby organizacji działających komercyjnie.

 

Pkt 2.4

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących wystąpił o przyznanie środków finansowych na realizację 3 dodatkowych godzin tygodniowo w ramach edukacji wojskowej. Zaznaczyła, że jest to związane z pilotażowym programem Ministerstwa Obrony Narodowej, mającym na celu przygotowanie młodzieży do służby wojskowej. Dodał, że dyrektor wnioskuje również o sfinansowanie dojazdu uczniów na szkolenie praktyczne. Podkreśliła, że „Powiatowy Program Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży” przewiduje możliwość dofinansowania eksperymentów pedagogicznych w formie grantów edukacyjnych. Nadmieniła, że koszty dojazdów na szkolenia praktyczne w ramach edukacji wojskowej powinny być sfinansowane ze środków własnych szkoły lub na podstawie odrębnego wniosku o zwiększenie środków budżetowych na ten cel.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.4323.2.11.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na przyznanie grantów edukacyjnych (3 godziny tygodniowo) na edukację wojskową w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, jeśli szkoła zostanie zakwalifikowana do projektu i będzie go realizować.

 

Pkt 3.1 i 3.2

Bożena Nowacka poinformowała, że w dniu 22.05.2017 r. wpłynęły pisma wojewody wielkopolskiego informujące o wszczęciu postępowań nadzorczych w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 27.04.2017 r. w sprawach:

1) przyjęcia „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży”;

2) przyjęcia „Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim”.

Zaznaczyła, że w związku z tym faktem, podjęcie uchwał określających wzory wniosków o stypendia i granty edukacyjne oraz stypendia, nagrody i granty edukacyjne na zajęcia sportowo-rekreacyjne nie jest uzasadnione.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął do wiadomości przedstawioną informację.

 

Pkt 3.3

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia poinformowała, że w związku z niewykorzystaniem środków, proponuje się ogłosić kolejny konkurs ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych w 2017 r. w obszarach:

1) kultury, sztuki i ochrony tradycji;

2) kultury fizycznej, sportu i turystyki;

3) ratownictwa i ochrony ludności oraz promowania idei obronności państwa, we wszystkich zakresach, które przewiduje program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.

Zaznaczyła, że łączna kwota do rozdysponowania wynosi 34.735,00 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

Rafał Zięty, członek Zarządu zasugerował, by ze względu na niewielką wysokość środków zmniejszyć ilość zadań w obszarze kultury, sztuki i ochrony tradycji.

Joanna Musiałkiewicz zaproponowała, by w obszarze tym pozostawić możliwość dofinansowania organizacji konkursów, przeglądów i festiwali, imprez i festynów plenerowych, plenerów malarskich i fotograficznych oraz imprez kulturalnych w kościele poewangelickim w Miłosławiu.

W głosowaniu nad projektem uchwały wraz z ww. zmianą wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 616/2017 w sprawie ogłoszenia otartego konkursu ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2017 rok została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 4.1

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku wystąpił o zmianę nazwy zadania publicznego, na które uzyskał dotację z budżetu powiatu. Zaznaczyła, że zadanie to dotyczyło wydania publikacji monografii 10-lecia Uniwersytetu, która zmieniła nazwę na „Jubileusz 10-lecia Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 2007 – 2017”. Dodała, że całkowity koszt zadania i jego źródła finansowania nie ulegają zmianie.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia pod znakiem NPZ.526.15.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na zmianę nazwy przedmiotowego zadania.

 

Pkt 4.2

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że z dniem 30.06.2017 r. upłynie kadencja Rady Nadzorczej i Zarządu Szpitala Powiatowego we Wrześni Spółka z o.o. Zaznaczyła, że skład Rady jest powoływany przez Zgromadzenie Wspólników Spółki spośród kandydatów wskazanych przez Zarząd Powiatu. Zaproponowała, by dokonać naboru kandydatów na członków Rady Nadzorczej w drodze uchwały Zarządu. Przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały. Nadmieniła, że kandydaci muszą mieć wyższe wykształcenie, 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i spełnić jeden z wymogów wskazanych w art. 10 a ust. 5 ustawy z dnia 20 grudnia 2016 r. o gospodarce komunalnej, m.in. posiadać stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych, posiadać tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego lub posiadać międzynarodowe certyfikaty.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 617/2017 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Rady Nadzorczej Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o. została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 4.3

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformował, że Rada Miejska w Miłosławiu podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej w Orzechowie, rejon ulic: Topolowa i Miłosławska. Zaznaczył, że na terenie objętym planem, na wniosek jednego z mieszkańców, planuje się zabudowę jednorodzinną, by ograniczyć możliwość budowy chlewni innemu mieszkańcowi.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa pod znakiem WB.673.2.17.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego nie zgłosił wniosków do przedstawionej informacji.

 

Pkt 5.1 i 5.2

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że:

1) decyzją Ministra Rozwoju i Finansów został zwiększony plan dotacji w rozdziale 75411 o kwotę 135.321,00 zł na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy i zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni;

2) na podstawie zarządzenia wojewody wielkopolskiego został zwiększony plan dotacji w rozdziale 85205 o kwotę 5.600,00 zł na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie;

3) Liceum Ogólnokształcące osiągnęło wpływy w kwocie 1.200,00 zł ze zwrotu kosztów zużycia wody;

4) Zespół Szkół Politechnicznych osiągnął wpływy w kwocie 1.400,00 zł ze zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej;

5) Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej osiągnęło wpływy w kwocie 31.020,00 zł ze zwrotu kosztów zużycia energii cieplnej i odszkodowania za wybicie szyby w drzwiach wejściowych;

6) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie osiągnęło wpływy w kwocie 7.376,00 zł za najem pomieszczeń i zwrot kosztów;

7) Środowiskowy Dom Samopomocy w Gozdowie otrzymał odszkodowanie w kwocie 4.738,00 zł za zalanie pomieszczeń;

8) Zespół Szkół Zawodowych nr 2 osiągnął wpływy w kwocie 1.400,00 zł z tytułu mediów.

Zaznaczyła, że plan Starostwa Powiatowego zwiększy się o kwoty:

1) 25.450,00 zł na uruchomienie Ośrodka Relax w Orzechowie w sezonie letnim;

2) 37.700,00 zł na cele promocyjne powiatu w środkach masowego przekazu i materiały promocyjne;

3) 5.000,00 zł na zadanie majątkowe pn. „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną”;

4) 29.700,00 zł na organizację wydarzeń mających na celu promocję kultury w Powiatowej Scenie Kultury „Zamkowa” w Miłosławiu;

5) 11.000,00 zł na realizację zajęć rekreacyjno-sportowych w okresie letnim;

6) 2.062,00 zł na przyznanie jednorazowego świadczenia na pokrycie kosztów związanych z umieszczeniem dwójki dzieci w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pleszewskiego;

7) 7.000,00 zł na partycypację w kosztach związanych z modernizacją i konserwacją monitoringu wizyjnego miasta Września;

8) 9.700,00 zł na materiały do wykonania drzwi przejściowych i zabudowy meblowej w budynku Starostwa.

Ponadto poinformowała, że zwiększą się plany jednostek organizacyjnych, tj.:

1) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 9.000,00 zł na remont pokrycia dachowego i remont sali rehabilitacyjnej;

2) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących o kwotę 20.110,00 zł na wypłatę odpraw emerytalnych i nagrody jubileuszowej i o kwotę 10.539,00 zł na indywidualne nauczanie;

3) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 o kwotę 6.889,00 zł na indywidualne nauczanie i o kwotę 34.600,00 zł na opłaty za media;

4) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o kwotę 13.119,00 zł na wynagrodzenia osób zatrudnionych na zastępstwo i zakup pomocy dydaktycznych.

Odnosząc się do projektu uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową skarbnik powiatu zaznaczyła, że:

1) w przedsięwzięciu pn. „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną” zwiększą się łączne nakłady o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 5.531.014,00 zł, co jest związane z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie niezależnej opinii rzeczoznawcy ochrony przeciwpożarowej;

2) w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” zmniejszą się łączne nakłady o kwotę 21.480,00 zł do kwoty 2.511.162,00 zł, w 2018 r. nakłady zwiększą się o kwotę 3.506,00 zł do kwoty 637.404,00 zł, co wynika z faktu wydatkowania w 2016 r. środków mniejszych od zakładanego planu o kwotę 24.895,83 zł;

3) wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!” zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu;

4) wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni” z łącznymi nakładami w kwocie 29.226,00 zł.

Projekty uchwał Rady znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2017.

W głosowaniu nad przyjęciem projektów uchwał Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok zostały zatwierdzone jednomyślnie.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

  1. /-/ Dionizy Jaśniewicz 
  2. /-/ Waldemar Grzegorek 
  3. /-/ Paweł Guzik 
  4. /-/ Jerzy Mazurkiewicz
  5. /-/ Rafał Zięty 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, Inspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj (Protokół nr 143 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2017-06-19 12:23

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.