Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 144 / 2017

PROTOKÓŁ NR 144/2017

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 2 czerwca 2017 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu, co stanowiło quorum do podejmowania uchwał i rozstrzygnięć w sprawach objętych porządkiem obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków w sprawach:

1) dofinansowania XI Rodzinnego Rajdu Rowerowego;

2) ufundowania nagród dla finalistów 4. Edycji projektu „Moja Metamorfoza”;

3) dofinasowania zawodów wędkarskich o Puchar Starosty Wrzesińskiego;

4) dofinansowania obchodów Dnia Ziemi i Światowego Dnia Ochrony Środowiska.

2. Przedstawienie:

1) wniosku w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie wykonania brakującego odcinka instalacji elektrycznej w ramach budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej;

2) decyzji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie odmowy wydania pozwolenia na rozbiórkę budynku bloku żołnierskiego w zespole koszar przy ulicy Kościuszki we Wrześni (działka nr 3896/24).

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) udzielenia dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym;

2) ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży;

3) powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni;

4) powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni;

5) powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z cyfryzacją zasobu geodezyjnego i kartograficznego w związku z realizacją projektu pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usługi w powiecie wrzesińskim”;

6) nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z cyfryzacją zasobu geodezyjnego i kartograficznego w związku z realizacją projektu pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usługi w powiecie wrzesińskim”;

7) wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia są bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie powiatu wrzesińskiego;

8) wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z realizacją projektu pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usługi w powiecie wrzesińskim”. Część V;

9) unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej nad realizacją zadania: Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11, w związku z realizacją zadania „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””;

10) unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej nad realizacją zadania: Budowa budynku na cele dydaktyczno-sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego, w związku z realizacją zadania „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””.

4. Zatwierdzenie:

1) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej nad realizacją zadania dot. przebudowy budynku bursy przy ulicy Słowackiego 11 oraz budowy budynku na cele dydaktyczno – sportowe przy ulicy Wojska Polskiego 1 we Wrześni;

2) modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września– Gozdowo – Graboszewo w m. Września;

3) odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania przetargowego, którego przedmiotem zamówienia jest budowa Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii.

5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu Wrzesińskiego w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Kawęczyn, Marzenin i Gulczewo.

Dalsza część porządku obrad została zrealizowana po zakończeniu XXXII sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego:

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) przekazania upoważnienia dla dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych do zaciągania zobowiązań;

2) planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

3) planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2017 rok.

7. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

8. Wolne głosy i wnioski.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

Pkt 1.1 Natalia Jędraszak, inspektor Wydziału Promocji i Kultury poinformowała, że Miłosławskie Towarzystwo Cyklistów zwróciło się z prośbą o dofinansowanie kwotą 2.000,00 zł XI Rodzinnego Rajdu Rowerowego. Nadmieniła, że organizatorzy ucieszą się także z każdego innego rodzaju wsparcia, jak chociażby z przekazania gadżetów promocyjnych, które wykorzystają jako nagrody w konkursach z zakresu ekologii i bezpiecznego poruszania się rowerem na drogach publicznych.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Promocji i Kultury pod znakiem NP.055.62.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na przekazanie materiałów promocyjnych.

Pkt 1.2 Natalia Jędraszak poinformowała, że organizatorzy 4. edycji projektu Moja Metamorfoza Września zwrócili się z prośbą o ufundowanie dwóch nagród głównych dla tegorocznych zwycięzców w wysokości 400-600,00 zł (po 200-300,00 zł dla każdego). Dodała, że cała akcja została objęta patronatem honorowym starosty, a uroczysta gala finałowa z podsumowaniem i wręczeniem nagród ma się odbyć 8 czerwca 2017 roku Wspomniała również, że w zeszłym roku przekazano dla zwycięzców dwa zestawy materiałów promocyjnych.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Promocji i Kultury pod znakiem NP.055.61.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na przekazanie dwóch zestawów materiałów promocyjnych.

Pkt 1.3 Natalia Jędraszak poinformowała, że Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Pyzdrach organizuje zawody wędkarskie drużyn-zarządów kół powiatu wrzesińskiego, który zwrócił się z prośbą o pokrycie kosztów zakupu trzech pucharów dla zwycięskich drużyn. Dodała, że w poprzednich latach na ten cel udzielano im wsparcia w wysokości 150,00 zł.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Promocji i Kultury pod znakiem NP.0532.8.2017

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na pokrycie kosztów zakupu trzech pucharów w wysokości 150,00 zł.

Pkt 1.4 Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformowała, że podobnie jak w latach ubiegłych dyrektor Zespołu Szkół nr 1 we Wrześni zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe organizacji obchodów Dnia Ziemi i Światowego Dnia Ochrony Środowiska w wysokości 800,00 zł. Dopowiedziała, że dofinansowanie miałoby formę rzeczową – zakup nagród książkowych m.in. na Powiatową Olimpiadę Wiedzy Ekologicznej, w której bierze udział młodzież ze szkół gimnazjalnych z całego powiatu. Dodała również, że środki na ten cel są zabezpieczone.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Środowiska i Rolnictwa pod znakiem WBŚ.605.3.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na dofinansowanie obchodów Dnia Ziemi i Światowego Dnia Ochrony Środowiska w kwocie 800,00 zł.

Pkt 2.1 Urszula Łabęda poinformowała, że dnia 29 maja 2017 roku wpłynął do starostwa wniosek burmistrza Miasta i Gminy Wrześna z prośbą o wyrażenie zgody na zlecenie wykonania brakującego odcinka instalacji elektrycznej w ramach budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała-Grzymysławice. Dodała, że burmistrz wielokrotnie wzywał firmę TW Projekt do naprawienia wady projektowej polegającej na braku odcinka instalacji elektrycznej pomiędzy szafką przyłączeniową, a tłocznią ścieków. Dopowiedziała, że w tej sytuacji Gmina Września zamierza dochodzić roszczeń od firmy TW Projekt na drodze sądowej. Przypomniała, iż porozumienie trójstronne określa Powiat Wrzesiński i Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „Invest Park” Sp. z o.o. jako strony finansujące przedsięwzięcie.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa pod znakiem WB.031.1.2016.

Starosta wrzesiński zapytał jaki byłby koszt doprojektowania.

Urszula Łabęda odpowiedziała, że pan Robert Stachowicz poinformował, że dokumentację projektową szacuje się na poziomie około 2.000,00 zł, natomiast trudno stwierdzić ile wyniesie budowa brakującego odcinka instalacji elektrycznej. Stwierdziła, że całość może wynieść około 10.000,00 zł. Dodała, że na poziomie kosztów 30% powiat, 70% strefa, wyniesie 3.000,00 zł powiat, 7.000,00 zł strefa.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego zapoznał się z wnioskiem dotyczącym budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w Chociczy Małej i Grzymysławicach oraz jednomyślnie uzgodnił, że

1) z uwagi na zrealizowaną już umowę dotacji rozliczenie kolejnych nakładów na dokumentację projektową nie jest obecnie możliwe,

2) Powiat Wrzesiński przekaże Gminie Września niezbędne środki na wykonanie II etapu inwestycji tj. realizacji zadania pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała-Grzymysławice”.

Pkt 2.2 Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków przysłał decyzję w sprawie odmowy wydania pozwolenia na rozbiórkę budynku bloku żołnierskiego w zespole koszar przy ulicy Kościuszki we Wrześni (działka nr 3896/24). Przypomniała, że to już druga odmowa wydania zgody na rozbiórkę. Dodała, że na pierwszą Zarząd Powiatu wystosował pismo z prośbą o ponowne rozpatrzenie sprawy, a konserwator w odpowiedzi zlecił dokonanie oględzin budynku. Poinformowała, że oględziny zostały przeprowadzone 13 marca 2017 roku i wykazały, że budynek bloku żołnierskiego znajduje się w dość dobrym stanie technicznym, a argument podnoszony przez Zarząd Powiatu o niemożności sprzedaży obiektu nie stanowi przesłanki do jego rozbiórki. Zwróciła się do Zarządu o wskazanie dalszego postępowania: podejść do wyceny tego obiektu i spróbować jeszcze raz wystawić go na sprzedaż, czy może znaleźć inny sposób jego zagospodarowania.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem NG.6840.2.6.2016.

Starosta wrzesiński zapytał o koszt wykonania wyceny budynku.

Jolanta Pielak odpowiedziała, że dokładnej ceny nie jest w stanie podać. Dodała, że wysłane zostały oferty do rzeczoznawców z zapytaniem o koszt takiej wyceny. Przypuszcza, że może to być w granicach 1.000,00 zł.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego przyjął do wiadomości przedstawioną decyzję i zlecił wykonanie wyceny budynku bloku żołnierskiego w zespole koszar przy ulicy Kościuszki we Wrześni (działka nr 3896/24).

Pkt 3.1 Urszula Łabęda poinformowała, że w budżecie powiatu zostało zarezerwowane 45.000,00 zł na dotacje dla spółek wodnych. Dodała, że przeprowadzono wizję zgłoszonych do konserwacji rowów. Ich stan przedstawiła jako wymagający wykoszenia, wyczyszczenia i pogłębienia. Zaproponowała, by następującym spółkom wodnym przyznać dotacje w wysokości:

1) GSW Kołaczkowo – 14.200,00 zł;

2) GSW Pyzdry obiekt Ksawerów – 2.500,00 zł;

3) SW Gutowo Małe – 11.500,00 zł;

4) SW Miłosław – 8.600,00 zł;

5) SW Targowa Górka – 4.500,00 zł;

6) SW Gałęzewice – Sokolniki – Szamarzewo – 3.700,00 zł.

Dopowiedziała, że dwie spółki: SW Gałęzewice-Sokolniki-Szamarzewo i GSW Pyzdry obiekt Ksawerów wnioskowały również o dofinansowanie usuwania awarii i konserwacji studni. Poinformowała, że jak co roku najwięcej zastrzeżeń dotyczących sposobu przyznawania dotacji wpłynęło od SW Gutowo Małe oraz że marszałek województwa na tegoroczne dofinansowanie spółek wodnych przeznaczył 2.000.000,00 zł, jest to o 1.000.000,00 zł więcej niż w latach ubiegłych.

Starosta wrzesiński zapytał, kiedy zacznie obowiązywać nowe prawo wodne.

Urszula Łabęda odpowiedziała, że w projekcie ustawy o prawie wodnym zapisano, że miałoby ono obowiązywać od 31 lipca 2017 roku, obecnie miało miejsce pierwsze czytanie, drugie odbędzie się w najbliższym czasie. Dodała, że starosta utraci kompetencje w zakresie wydawania pozwoleń wodnoprawnych, które przejdą na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, natomiast kompetencje odnośnie spółek wodnych pozostaną.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 618/2017 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym została podjęta jednomyślnie.

Pkt 3.2 Jolanta Pielak poinformowała, że działka przeznaczona do sprzedaży położona jest w Bierzglinku (dz. nr 375/122) i zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod teren stacji transformatorowej. Dodała, że Rada Powiatu Wrzesińskiego wyraziła zgodę na sprzedaż działki w drodze bezprzetargowej. Dopowiedziała, że ENEA, która przysłała wniosek o zakup tej nieruchomości zaproponowała cenę 92,00 zł/m². Poinformowała, że przyjęto wycenę z oferty zakupu firmy ENEA.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 619/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży została podjęta jednomyślnie.

Jolanta Pielak poinformowała, że dzisiaj, tj. 2 czerwca 2017 roku, odbył się przetarg ustny na sprzedaż lokalu nr 1 przy ul. 3 Maja 8. Dodała, że zostało wniesione jedno wadium przez właścicieli lokalu użytkowego na pierwszym piętrze, którzy ostatecznie nie dokonali „postąpienia” wobec czego przetarg się nie odbył.

Pkt 3.3 i 3.4 Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że w związku z ogłoszonymi konkursami na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni oraz na dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni należy powołać komisje konkursowe w celu wyłonienia kandydatów na ww. stanowiska. Dodała, że Wielkopolski Kurator Oświaty przekazał wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 maja 2015 roku, zgodnie z którym w komisji nie może zasiadać członek organu prowadzącego daną placówkę oświatową, w tym przypadku członek Zarządu, gdyż spowoduje to unieważnienie konkursu. Poinformowała również, że zgodnie z ustawą o systemie oświaty, jeśli nie zgłosi się żaden kandydat albo konkurs nie zostanie rozstrzygnięty, to organ prowadzący powołuje dyrektora po uzyskaniu opinii rady szkoły i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z kuratorium, jako organem nadzoru pedagogicznego.

Starosta wrzesiński zapytał, jaka jest procedura przy głosowaniu komisji.

Bożena Nowacka odpowiedziała, że kandydat na stanowisko dyrektora musi uzyskać bezwzględną większość głosów. Poinformowała, że w przypadku nierozstrzygniętego pierwszego głosowania, można je powtórzyć, jeśli również nie zostanie rozstrzygnięte, komisja decyduje o kolejnym głosowaniu albo uznaje, że konkurs jest nierozstrzygnięty.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie zaakceptował następujących kandydatów jako przedstawicieli organu prowadzącego placówkę do komisji konkursowych:

1) Bożena Nowacka – przewodniczący komisji,

2) Grzegorz Kaźmierczak – członek komisji,

3) Stefan Tomczak – członek komisji.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 620/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama;

2) 621/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni

zostały podjęte jednomyślnie.

Pkt 3.5 i 3.6 Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że komisję przetargową powołuje się w celu przygotowania postępowania przetargowego, w wyniku którego zostanie wyłoniony wykonawca zadania związanego z cyfryzacją zasobu geodezyjnego i kartograficznego w związku z realizacją projektu pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usługi w powiecie wrzesińskim”. Nadmieniła, że ustawa Prawo zamówień publicznych obliguje również do nadania jej regulaminu pracy.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 622/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z cyfryzacją zasobu geodezyjnego i kartograficznego w związku z realizacją projektu pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych
w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usługi w powiecie wrzesińskim”;

2) 623/2017 w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z cyfryzacją zasobu geodezyjnego i kartograficznego w związku z realizacją projektu pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usługi w powiecie wrzesińskim”

zostały podjęte jednomyślnie.

Pkt 3.7 Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że w postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy bieżących remontów cząstkowych nawierzchni dróg na terenie powiatu wrzesińskiego wpłynęła jedna oferta firmy Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski z Psar Małych w kwocie 208.792,50 zł. Dodała, że zamawiający na realizację tej części zmówienia przeznaczył pierwotnie 199.500,00 zł, okazało się jednak, że wydział w ramach swojego zadania ma możliwość zwiększenia tej kwoty.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 624/2017 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia są bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie powiatu wrzesińskiego została podjęta jednomyślnie.

Pkt 3.8 Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że w postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy części V dotyczącym zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z realizacją projektu pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usługi w powiecie wrzesińskim” najkorzystniejszą ofertę złożyła firma DiMnet Moniki Mikołajczak z Wrześni. Dodała, że wartość tej oferty wyniosła 15.510,30 zł, a w ramach ogólnej kwoty szacowano na tę część zadania kwotę 8.744,29 zł, całość zadania to kwota 244.000,00 zł. Poinformowała, że komisja przetargowa proponuje wybór wykonawcy, gdyż kwota oferty mieści się w całości szacunkowej zadania. Dopowiedziała, że do rozstrzygnięcia pozostały jeszcze trzy części.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 625/2017 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z realizacją projektu pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych
w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usługi w powiecie wrzesińskim”. Część V została podjęta jednomyślnie.

Pkt 3.9, 3.10 i 4.1 Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że w postępowaniach przetargowych na wyłonienie inspektora nadzoru w branży sanitarnej nad realizacją zadań:

1) przebudowy budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ulicy Słowackiego 11

2) oraz budowy budynku na cele dydaktyczno-sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego, w związku z realizacją zadania Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” unieważnia się postępowania w części II z powodu tego, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Dodała, że w przypadku budynku przy ulicy Słowackiego wykonawca zaproponował kwotę 36.000,00 zł, szacunek wartości wyniósł zaś 11.000,00 zł, natomiast w przypadku budynku na cele dydaktyczno-sportowe wykonawca zaproponował 54.612,00 zł, a szacunek wartości wyniósł 12.000,00 zł. Dopowiedziała, że taka wysoka rozbieżność może wynikać z tego, że przekazując szacunek wartości nie przedstawia się specyfikacji. Poinformowała, że planuje się powtórzyć to postępowanie. Dodała, że kryteria wyboru to: 60% cena i 40% ilość wizyt na budowie. Wyjaśniła, że jedna wizyta na tydzień nie wystarczy, standardem powinny być dwie wizyty, dlatego w powtórzonej specyfikacji zaproponowano by te 40% podzielić jak poprzednio na: 0 punktów – dwie wizyty, 20% - trzy wizyty, 40% - cztery wizyty.

Jerzy Mazurkiewicz, członek Zarządu zapytał czy jest potrzeba, aby inspektor nadzoru w branży sanitarnej tak często był na budowie.

Anna Wolska-Wróblewska odpowiedziała, że można jako standard (0 punktów)zapisać jedną wizytę, 20% - dwie wizyty i 40% - trzy wizyty. Dodała, że ilość wizyt to najbardziej optymalne kryterium. Podkreśliła, że w tym przedmiocie jest niestety małe zainteresowanie.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.14.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie zgodził się na zapis, że 0 punktów – jedna wizyta, 20% - dwie wizyty i 40% - trzy wizyty.

W głosowaniu nad projektami uchwał i zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 626/2017 w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej nad realizacją zadania: Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11, w związku z realizacją zadania „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” ;

2) 627/2017 w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej nad realizacją zadania: Budowa budynku na cele dydaktyczno-sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego, w związku z realizacją zadania „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””

zostały podjęte jednomyślnie.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej nad realizacją zadania dot. przebudowy budynku bursy przy ulicy Słowackiego 11 oraz budowy budynku na cele dydaktyczno – sportowe przy ulicy Wojska Polskiego 1 we Wrześni została zatwierdzona jednomyślnie.

Pkt 4.2 i 4.3 Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że zarówno w przypadku rozbudowy odcinka drogi powiatowej przy ul. Kościuszki jak i budowy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii nadeszło dużo pytań natury technicznej, stąd uzasadnione jest przedłużenia terminu składania ofert, aby uniknąć wszelkich zastrzeżeń i wątpliwości. Zaproponowała by termin składania ofert na rozbudowę drogi powiatowej zmienić z 8 na 12 czerwca, a na budowę Centrum Badań z 8 na 19 czerwca.

Sprawy są prowadzone w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskiej pod znakami NI.272.10.2017 oraz NI.272.6.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na przedłużenie terminów składania ofert.

Anna Wolska-Wróblewska zaproponowała także przedłużenie terminu w postępowaniu na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych, część I, II i III z uwagi na to, że Wydział Organizacyjny wprowadził zmiany, które trzeba było konsultować z Urzędem Marszałkowskim.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na przedłużenie terminu postępowania do 22 czerwca 2017 roku.

Starosta wrzesiński zapytał, czy inwestycja otrzymała pozytywną opinię.

Anna Wolska-Wróblewska odpowiedziała, że ocena formalna jest pozytywna, natomiast ocena merytoryczna zostanie wyrażona w ciągu dwóch tygodni.

Rafał Zięty, członek Zarządu zapytał, czy Referat Dróg Powiatowych we Wrześni uwzględnił w specyfikacji w przedmiocie rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września-Gozdowo-Graboszewo w m. Września proponowane na ostatnim posiedzeniu Zarządu zmiany (zmniejszenie wartości robót do kwoty 1.500.000,00 zł. oraz nie ograniczanie zakresu wykazu należytego wykonania robót budowlanych przez wykonawców do warstw konstrukcyjnych nawierzchni bitumicznych jezdni oraz nawierzchni i elementów chodników z betonowej kostki brukowej).

Anna Wolska-Wróblewska odpowiedziała, że zmiany zostały uwzględnione.

Pkt 5 Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformował, że 26 maja 2017 roku do starostwa wpłynęło postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 15 maja 2017 roku utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie Zarządu z dnia 7 lutego 2017 roku odmawiające uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Kawęczyn, Marzenin i Gulczewo. Dodał, że w związku z tym przesłanie skargi mieszkańców do organu odwoławczego stało się bezprzedmiotowe i zgodnie z kompetencją rozpatrzy ją Rada Powiatu Wrzesińskiego.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2017.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu Wrzesińskiego w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Kawęczyn, Marzenin i Gulczewo został przyjęty jednomyślnie.

Bożena Nowacka przypomniała, że w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej rozpatrzenia ww. skargi, Zarząd Powiatu, którego ta skarga imiennie dotyczy, zgodnie z ustawą nie może wziąć udziału w głosowaniu radnych i będzie się musiał wstrzymać od głosu.

Pkt 6.1 Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że konieczne jest przekazanie upoważnienia dla dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni”.

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0022.2.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 628/2017 w sprawie przekazania upoważnienia dla dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych do zaciągania zobowiązań została podjęta jednomyślnie.

Pkt 6.2 i 6.3 Beata Matuszewska zaznaczyła, że zmiany przyjęte przez Radę w uchwale zmieniającej budżet oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej skutkują koniecznością dostosowania planu finansowego dochodów i wydatków oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej.

Uchwały znajdują się w zbiorze uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0022.2.2017.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 629/2017 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

2) 630/2017 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2017 rok

zostały podjęte jednomyślnie.

Pkt 7 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty

Bożena Nowacka poinformowała, że wpłynęła skarga na działania starosty wrzesińskiego w zakresie zaniżenia dotacji dla szkoły niepublicznej – Liceum Ogólnokształcące w Nekli, prowadzonego przez Fundację „PRO VOBIS” i braku szczegółowej kalkulacji jej ustalenia. Dodała, że Jerzy Kaczorowski przesłał do wiadomości Rady Powiatu odpowiedź na pisma wspólnot mieszkaniowych nieruchomości położonej przy ul. Gnieźnieńskiej 28 A i B, C i D oraz E, w której poinformował, iż zawarte w nich żądania nie mogą zostać uwzględnione, gdyż wspólnoty nie są stroną w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania pozwolenia na budowę dla stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 24/5 obręb Września-miasto.

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. /-/ Dionizy Jaśniewicz

2. /-/ Paweł Guzik 

3. /-/ Jerzy Mazurkiewicz 

4. /-/ Rafał Zięty

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

 

 

 

 

drukuj (Protokół nr 144 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2017-06-30 11:04
  • zmodyfikował: Marlena Modrowska
    ostatnia modyfikacja: 2017-07-07 09:36

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.