Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 145 / 2017

PROTOKÓŁ NR 145/2017

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 13 czerwca 2017 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków w sprawach:

1) prośby Stowarzyszenia Pomagam Aktywnie o objęcie patronatem honorowym V Charytatywnego Pikniku Sportowego „Biegnę dla Oskara” oraz o ufundowanie w ramach patronatu pucharów dla finalistów Biegu „Amator”;

2) wsparcia finansowego obchodów Święta Policji 2017;

3) realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu wrzesińskiego w 2017 roku”.

2. Przedstawienie:

1) informacji na temat programu upowszechnienia płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej;

2) decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przeznaczenia na cele nierolnicze, zgodnie z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gruntów rolnych położonych na terenie gminy Września, w obrębie ewidencyjnym Bierzglinek, w granicach działek ewidencyjnych nr: 375/153, 139/73, 139/75.

3. Przedstawienie i zaopiniowanie odpowiedzi na pismo Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie przekazania i zaadaptowania budynku oficyny w Kołaczkowie.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) ogłoszenia i zorganizowania II przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 1 położonej w budynku znajdującym się we Wrześni przy ulicy 3 Maja 8, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 1542/2 o powierzchni 0,0624 ha;

2) wskazania kandydatów do Rady Nadzorczej Szpitala Powiatowego we Wrześni Spółka z o.o.;

3) przyznania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli;

4) przyznania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których powiat wrzesiński jest organem prowadzącym;

5) przyznania jednorazowych stypendiów TALENT w roku szkolnym 2016/2017;

6) powołania biegłego w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”;

7) uzupełnienia składu komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie budowa i nadzór inwestorski oraz wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”;

8) powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych;

9) nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych.

5. Omówienie tematu związanego z przedstawionymi przez Wykonawcę kosztorysów dodatkowych w ramach zadania pn.: Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Września przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną.

6. Modyfikacja i przedłużenie terminu składania ofert na budowę Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii.

7. Zatwierdzenie modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z realizacją projektu pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usługi w powiecie wrzesińskim”. Dotyczy cz. I, II.

8. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

9. Wolne głosy i wnioski.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

Pkt 1.1 Olga Kośmińska-Giera, zastępca naczelnika Wydziału Promocji i Kultury poinformowała, że Stowarzyszenie Pomagam Aktywnie zwróciło się z prośbą o objęcie patronatem V Charytatywnego Pikniku Sportowego „Biegnę dla Oskara” oraz o ufundowanie w ramach patronatu sześciu pucharów dla zwycięzców Biegu „Amator”. Dodała, że w ubiegłym roku na zakup sześciu pucharów przekazano 200,00 zł.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.3037.4.70.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na pokrycie kosztów zakupu sześciu pucharów w wysokości 200,00 zł.

Pkt 1.2 Paweł Puzdrakiewicz, kierujący Referatem Bezpieczeństwa poinformował, że komendant Powiatowej Policji we Wrześni zwrócił się z prośbą o dofinansowanie obchodów Święta Policji 2017, które odbędzie się 21 lipca 2017 roku. Dodał, że w budżecie na ten cel zabezpieczona została kwota 3.000,00 zł.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Bezpieczeństwa pod znakiem NB.5521.7.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na dofinansowanie obchodów Święta Policji 2017 w kwocie 3.000,00 zł.

Pkt 1.3. Kamil Perlik, naczelnik Wydziału Organizacyjnego poinformował, że Fundacja TAURUS, która została wybrana w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Miłosławiu w 2017 roku, zwróciła się z prośbą o akceptację korekty wprowadzonej w ofercie. Dopowiedział, że w ofercie podano omyłkowo liczbę 1000 godzin, zamiast 1004, bowiem tyle godzin dyżurów w rzeczywistości zostanie zrealizowanych przez Fundację w 2017 roku. Dodał, że korekta polega na zwiększeniu kwoty wynagrodzeń prawników, którzy udzielają pomocy prawnej w punkcie w Miłosławiu oraz umniejszeniu kwoty za usługę księgową. Podkreślił, że całkowita kwota dofinansowania, czyli 60.725,88 zł nie ulegnie zmianie.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Organizacyjnym pod znakiem SO. 524.57 .2016.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie zaakceptował korektę wprowadzoną do ww. oferty realizacji zadania publicznego.

Pkt 2.1 Kamil Perlik poinformował, że Ministerstwo Rozwoju przysłało pismo z zaproszeniem do udziału w programie upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej. Podkreślił, że program jest realizowany przez ministerstwo przy współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową. Dodał, że mogą w nim uczestniczyć wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, w tym starostwo powiatowe. Dopowiedział, że głównym założeniem programu jest udostępnienie administracji publicznej terminali płatniczych i usługi internetowej WebPOS Paybynet do płatności mobilnych.

Łukasz Jakubowski, starszy informatyk przedstawił korzyści wynikające z udziału w programie:

1) brak opłat za wdrożenie i za płatności bezgotówkowe,

2) darmowy terminal płatniczy POS,

3) darmowe płatności online WebPOS

4) darmowe szkolenia dla pracowników.

Dodał, że interesant zyskuje możliwość opłacenia każdej usługi realizowanej przez urząd. Podkreślił, że płatności internetowe:

1) usprawnią pracę urzędu,

2) zminimalizują ryzyko błędu,

3) dostarczą gwarancję natychmiastowej płatności,

4) będą stanowić prosty sposób zarządzania płatnościami,

5) zapewnią bezpieczeństwo transakcji,

6) będą zintegrowane z płatnością ePUAP oraz programami geodezyjnymi.

Dopowiedział, że w praktyce cała transakcja wygląda tak, iż interesant wybiera usługę, a urząd przygotowuje dane do płatności - płatność przelewem albo kartą, następnie informacja o zrealizowanej transakcji zostaje przesłana do urzędu, który przystępuje do realizacji wniosku złożonego przez interesanta. Dodał, że w ramach programu istnieje jeszcze usługa WebPOS payment, która polega na upoważnieniu dowolnego użytkownika do pobierania płatności od klienta za pomocą platformy BLIK.

Kamil Perlik poinformował, że nadal dopracowywane są szczegóły organizacyjne programu. Nadmienił, że w sprawie wprowadzenia w urzędzie płatności za pomocą bezgotówkowych instrumentów płatniczych wymagana jest uchwała Rady Powiatu Wrzesińskiego. Dodał, że należy ustalić, jak będzie wyglądało rozgraniczenie opłat skarbowych od opłat wpływających do budżetu powiatu ze względu na inne numery kont.

Anna Trubacz, główna księgowa uzupełniła, że opłaty skarbowe są bezpośrednio przekazywane na konto gminy Września. Dopowiedziała, że starostwo na mocy zawartej z gminą umowy jest inkasentem tej opłaty i z tego tytułu ma wynagrodzenie. Dodała, że w sprawie przekazania do realizacji poboru tych opłat podejmowana była uchwała Rady Miejskiej we Wrześni.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Organizacyjnym pod znakiem SO.1333.11.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na prowadzenie dalszych działań związanych z programem upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej.

Pkt 2.2 Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości przypomniała, że Zarząd Powiatu Wrzesińskiego, złożył wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Września w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr: 375/153, 139/73, 139/75 w miejscowości Bierzglinek przewidzianych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, zabudowę usługową w zieleni urządzonej, drogi publiczne i wewnętrzne. Dodała, że w związku z występującymi na tym terenie gruntami rolnymi klasy IIIb, Burmistrz Miasta i Gminy Września wystąpił z wnioskiem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyrażenie zgody na przeznaczenie tych gruntów na cele nierolnicze. Poinformowała, że decyzją z dnia 24 maja 2017 roku Minister Rolnictwa nie wyraził zgody na odrolnienie gruntów, podając w uzasadnieniu, iż gmina Września posiada tereny przeznaczone na cele nierolnicze, na których potrzeby mieszkaniowe mogą zostać spełnione. Dopowiedziała, że burmistrz Wrześni wystąpił do ministra z wnioskiem o powtórne rozpatrzenie sprawy.

Starosta wrzesiński zauważył, że jeżeli wniosek zostanie ponownie negatywnie rozpatrzony, gmina będzie mogła rozważyć możliwość wystąpienia o zmianę granic administracyjnych miasta. Dodał, iż wobec gruntów rolnych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta procedura odrolnienia nie jest wymagana.

Jolanta Pielak potwierdziła, że grunty rolne znajdujące się w granicach administracyjnych miasta automatycznie stają się gruntami budowlanymi. Dodała, że w tym roku ww. procedurę poszerzenia granic administracyjnych miasta przeprowadziła na wniosek Zarządu Powiatu Średzkiego Rada Miejska w Środzie Wielkopolskiej, chodziło o przyłączenie trenów położonych w miejscowości Kijewo.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem NG.6821.2.12.2014.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego zapoznał się z decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych położonych na terenie gminy Września w obrębie ewidencyjnym Bierzglinek (dz. nr 375/153, 139/73, 139/75).

Pkt 3 Jolanta Pielak poinformowała, że dnia 20 kwietnia 2017 roku wpłynęło pismo z Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie w sprawie przekazania i zaadaptowania budynku oficyny w Kołaczkowie. Dodała, że niemiecki partner, z którym Ośrodek współpracuje od lat, zadeklarował pomoc finansową na przeprowadzenie remontu oficyny na potrzeby Ośrodka. Dopowiedziała, że w związku z powyższym zasadne jest przekazanie budynku oficyny wraz z przyległym gruntem w trwały zarząd jednostce organizacyjnej powiatu, jaką jest Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie na cele opiekuńczo-wychowawcze. Wyjaśniła, że przekazanie w trwały zarząd nastąpi w drodze decyzji, po uprzednim wydzieleniu geodezyjnym części działki nr 153/2, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego. Uzupełniła, że dokonanie podziału działki będzie możliwe po uchwaleniu przez Radę Gminy Kołaczkowo zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kołaczkowo w celu wydzielenia drogi wewnętrznej łączącej Plac Wł. Reymonta z Pałacem Wł. Reymonta i terenu z budynkiem oficyny.

Aleksandra Głowacka, doradca starosty zapytała o opinię konserwatora zabytków w sprawie zaadaptowania budynku oficyny w Kołaczkowie.

Jolanta Pielak odpowiedziała, że gmina Kołaczkowo wysłała pismo do konserwatora w tej sprawie, teraz czeka na odpowiedź. Dodała, że jego opinia jest potrzebna przy procedurze zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Uzupełniła, że zgodnie z propozycją urbanisty, który sporządza projekt miejscowego planu zagospodarowania, przeznaczenie oficyny ma przewidywać cele opiekuńczo-wychowawcze.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem NG.6844.2.8.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie zgodził się, że w odpowiedzi na pismo Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w sprawie przekazania i zaadaptowania budynku oficyny w Kołaczkowie należy:

1) zauważyć zasadność przekazania budynku oficyny wraz z przyległym gruntem w trwały zarząd jednostce organizacyjnej jaką jest ośrodek,

2) przekazanie w trwały zarząd nastąpi w drodze decyzji po uprzednim wydzieleniu geodezyjnym części dz. nr 153/2, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego.

Starosta wrzesiński opuścił salę obrad.

Pkt 4.1 Jolanta Pielak przypomniała, że dnia 2 czerwca 2017 roku odbył się ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż lokalu nr 1 przy ul. 3 Maja 8 we Wrześni. Dodała, że zostało wniesione jedno wadium przez właścicieli lokalu użytkowego na pierwszym piętrze, którzy jednak nie dokonali „postąpienia” wobec czego przetarg się nie odbył. Poinformowała, że w związku z powyższym zasadne jest ponowne podjęcie uchwały o ogłoszeniu i zorganizowaniu kolejnego przetargu, a także powołaniu komisji przetargowej w celu sprzedaży tego lokalu, z dotychczasową kwotą 121.000,00 zł (zwolnioną z podatku VAT).

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 631/2017 w sprawie ogłoszenia i zorganizowania II przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 1 położonej w budynku znajdującym się we Wrześni przy ulicy 3 Maja 8, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 1542/2 o powierzchni 0,0624 ha została podjęta jednomyślnie.

Starosta wrzesiński powrócił do sali obrad.

Pkt 4.2 Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia poinformowała, że wpłynęło sześć ofert w sprawie naboru kandydatów na członków Rady Nadzorczej Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o. Dodała, że wszystkie oferty spełniają wymogi formalne. Dopowiedziała, że doświadczenie w zasiadaniu w radach nadzorczych posiada czterech kandydatów.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

Rafał Zięty, członek Zarządu poprosił o przedstawienie informacji o nowych kandydatach.

Joanna Musiałkiewicz przedstawiła informacje o wykształceniu, przebiegu kariery zawodowej, kwalifikacjach i doświadczeniu w zasiadaniu w radach nadzorczych wskazanych kandydatów.

Rafał Zięty wnioskował o pozostawienie dotychczasowego składu Rady Nadzorczej Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie zgodził się na pozostawienie dotychczasowego składu Rady Nadzorczej Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o. w osobach:

1) Dariusz Jurewicz – przewodniczący,

2) Ewa Błada-Kosmalewicz – wiceprzewodnicząca,

3) Kamila Chmielarz-Suszka – sekretarz.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 632/2017 w sprawie wskazania kandydatów do Rady Nadzorczej Szpitala Powiatowego we Wrześni Spółka z o.o. została podjęta jednomyślnie.

Paweł Guzik, członek Zarządu opuścił salę obrad.

Pkt 4.3 Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że obowiązkiem ustawowym organu prowadzącego jest przyznanie środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów (rencistów). Dodała, że ww. środki przyznawane są dwa razy w roku. Nadmieniła, że na ten cel w budżecie powiatu wrzesińskiego zostało zabezpieczone 30.000,00 zł. Dopowiedziała, że wpłynęło 32 wnioski, z czego pozytywnie rozpatrzono 31 wniosków, a jeden wniosek odrzucono z przyczyn formalnych. Nadmieniła, że informacje o przyznanych środkach zawarte są w załączniku do uchwały. Poinformowała, że planowane jest wprowadzenie zmian do uchwały nr 41/V/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie określenia zasad przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 633/2017 w sprawie przyznania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli została podjęta jednomyślnie.

Rafał Zięty zauważył, że warto zastanowić się nad przeniesieniem kompetencji w zakresie przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli na dyrektorów szkół.

Bożena Nowacka zgodziła się, że należy rozważyć przeniesienie kompetencji w zakresie przyznawania świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli na dyrektorów szkół. Dodała, że sprawa ta zostanie skonsultowana z dyrektorami szkół.

Paweł Guzik, członek Zarządu powrócił do sali obrad.

Pkt 4.4 Bożena Nowacka poinformowała, że zgodnie z uchwałą nr 551/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym przyznaje się nie mniej niż 2.000,00 zł, a maksymalnie 70% poniesionej opłaty. Dodała, że warto zastanowić się nad przeniesieniem kompetencji w zakresie przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli na dyrektorów szkół.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

Aleksandra Głowacka, doradca starosty zauważyła, że zgodnie z ww. uchwały należy wykreślić punkt, w którym mowa, iż wnioski w sprawie przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli analizowane są przez zespół w skład, którego wchodzą także przedstawiciele związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 634/2017 w sprawie przyznania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których powiat wrzesiński jest organem prowadzącym została podjęta jednomyślnie.

Pkt 4.5 Bożena Nowacka poinformowała, że stypendia TALENT, jako jedna z form nagradzania uzdolnionej młodzieży przyznawane są uczniom, którzy w bieżącym roku szkolnym kończą swoją edukację. Zaznaczyła, że kandydatów, którzy powinni uzyskać stypendium wskazali dyrektorzy szkół. Nadmieniła, że w budżecie powiatu na ten cel została zabezpieczona kwota w wysokości 14.000,00 zł. Dodała, że w roku szkolnym 2016/2017 proponuje się przyznać stypendium: dwóm uczniom Zespołu Szkół Politechnicznych, dwóm uczniom Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, dwóm uczniom Liceum Ogólnokształcącego i trzem uczniom Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Nadmieniła, że ideą TALENTU było promowanie uczniów o wszechstronnych uzdolnieniach, jednak obecnie można zauważyć tendencję, iż wskazani przez dyrektorów uczniowie osiągają sukcesy wyłącznie w jednej dziedzinie.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

Starosta wrzesiński zasugerował, że stypendium TALENT nie trzeba przyznawać każdego roku. Dodał, że mogą je otrzymać tylko trzy osoby w danym roczniku, ale pod warunkiem, iż wykażą się wyróżniającymi sukcesami w kilku dziedzinach.

Rafał Zięty zaproponował, by ujednolicić wysokość stypendium i każdemu z uczniów przyznać po 1.500,00 zł.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie zgodził się, że należy każdemu z uczniów przyznać stypendium TALENT w wysokości 1.500,00 zł.

W głosowaniu nad projektem uchwały z ww. zmianą wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 635/2017 w sprawie przyznania jednorazowych stypendiów TALENT w roku szkolnym 2016/2017 została podjęta jednomyślnie.

Pkt 4.6 Grzegorz Stangreciak, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformował, że biegłego w osobie Renaty Mordak powołuje się do określonych czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii. Dodał, że biegłemu powierza się wykonywanie zadań wynikających z umowy zawartej w dniu 27 lipca 2016 roku między Powiatem Wrzesińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Wrzesińskiego, a Firmą Ranwers Renata Mordak reprezentowaną przez Renatę Mordak.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 636/2017 w sprawie powołania biegłego w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” została podjęta jednomyślnie.

Pkt 4.7 Grzegorz Stangreciak poinformował, że powołuje się Przemysława Boreckiego do składu komisji przetargowej powołanej uchwałą nr 581/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 4 kwietnia w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie budowa i nadzór inwestorski oraz wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 637/2017 w sprawie uzupełnienia składu komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie budowa i nadzór inwestorski oraz wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” została podjęta jednomyślnie.

Pkt 4.8 i 4.9 Grzegorz Stangreciak poinformował, że komisję przetargową powołuje się w celu przygotowania postępowania przetargowego na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych. Dodał, że zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych nadaje się komisji regulamin pracy.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 638/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych;

2) 639/2017 w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych

zostały podjęte jednomyślnie.

Pkt 5 Grzegorz Stangreciak poinformował, że 26 kwietnia 2017 roku wykonawca prac termomodernizacyjnych w budynku biurowym przy ulicy Leśnej 10 we Wrześni przedłożył dwa kosztorysy na wykonanie robót dodatkowych. Dodał, że pierwszy kosztorys na kwotę 76.500,00 zł brutto dotyczy wykonania sufitów podwieszanych. Zaznaczył, że po konsultacjach z inspektorem nadzoru budowlanego i przeanalizowaniu całej dokumentacji zasadne jest odmówienie wykonawcy zapłaty za ww. prace. Dopowiedział, że zakres prac w postępowaniu przetargowym był znany.

Poinformował, że drugi kosztorys na kwotę 13.000,00 zł dotyczy demontażu i utylizacji wełny mineralnej na drugim piętrze. Uzupełnił, że wspomniana wełna mineralna nie została ujęta w projekcie, ani przez audytora, ani przez projektanta. Dodał, że po przeanalizowaniu dokumentacji zasadne jest uwzględnienie zapłaty części tej kwoty związanej z samą utylizacją, bez demontażu. Nadmienił, że oszacowanie kosztów będzie możliwe po przedstawieniu przez wykonawcę zaświadczenia o zutylizowaniu wełny mineralnej.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego przyjął do wiadomości przedstawioną informację.

Pkt 6 Grzegorz Stangreciak poinformował, że w związku z licznymi pytaniami wykonawców, zasadne jest przesunięcie terminu otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym dotyczącym budowy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii na 28 czerwca 2017 roku.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.6.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na przesunięcie terminu otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym dotyczącym budowy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii na 28 czerwca 2017 roku.

Pkt 7 Grzegorz Stangreciak poinformował, że w dniu 12 maja i 23 maja 2017 roku skierowany został do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dokonanie zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z realizacją projektu pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usługi w powiecie wrzesińskim”, część I, II. Dodał, że zgoda Urzędu Marszałkowskiego na dokonanie części zmian wpłynęła w dniu 12 czerwca 2017 roku. Dopowiedział, że otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 czerwca 2017 roku.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.2.2017.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem modyfikacji specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z realizacją projektu pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usługi w powiecie wrzesińskim”. Dotyczy cz. I, II została zatwierdzona jednomyślnie.

Starosta wrzesiński zapytał o postępy na budowie przy ulicy Leśnej 10 we Wrześni.

Grzegorz Stangreciak odpowiedział, że zaczęły się odwierty pod pompy ciepła, w zakresie prac budowlanych zostały wyszpachlowane korytarze, a w ciągu najbliższych dni mają zostać wykonane prace związane z podłączeniem do budynku wody. Przypomniał, że termin realizacji zadania przez wykonawcę upływa 31 grudnia 2017 roku.

Pkt 8 Bożena Nowacka przypomniała, że w dniu 14 czerwca 2017 roku odbędzie się konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni. Dodała, że żaden z kandydatów nie posiada doświadczenia w kierowaniu placówką oświatową. Zawnioskowała o stanowisko Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora na okres krótszy niż pięć lat i ewentualne przedłużenie bez konkursu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie zgodził się, że należy sprawdzić czy istnieje możliwość przedłużenia okresu powierzenia bez ogłaszania konkursu.

Bożena Nowacka poinformowała, że dnia 9 czerwca 2017 roku zakończył się nabór do szkół ponadgimnazjalnych. Dodała, że do szkół powiatu wrzesińskiego podania złożyło 844 tegorocznych gimnazjalistów. Nadmieniła, że dyrektorzy złożyli wnioski o zapotrzebowanie na 27 oddziałów. Poinformowała, że chęć rozpoczęcia nauki w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni Oddział w Pyzdrach zgłosiło 14 gimnazjalistów. Przypomniała, że zgodnie z ustaleniami Zarządu Powiatu Wrzesińskiego do uruchomienia Oddziału w Pyzdrach potrzebne jest 32 uczniów.

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz /-/

2. Waldemar Grzegorek /-/

3. Paweł Guzik /-/

4. Jerzy Mazurkiewicz /-/

5. Rafał Zięty /-/

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr 145 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2017-07-19 13:33
  • zmodyfikował: Marlena Modrowska
    ostatnia modyfikacja: 2017-08-01 11:45

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.