Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 147 / 2017

PROTOKÓŁ NR 147/2017

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 20 czerwca 2017 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu, co stanowiło quorum do podejmowania uchwał i rozstrzygnięć w sprawach objętych porządkiem obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków w sprawach:

1) dofinansowania modernizacji systemu radiokomunikacji Komendy Powiatowej Policji we Wrześni;

2) zmiany w harmonogramie realizacji zadania publicznego pn.: „II Rodzinne Spotkanie z Przyrodą”.

2. Przedstawienie wniosku Zarządu Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o. o podjęcie uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

3. Przedstawienie:

1) informacji w sprawie rozstrzygnięcia postępowania konkursowego w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni;

2) informacji w sprawie rozstrzygnięcia postępowania konkursowego w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego, w szczególności odpady o kodach 17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest oraz 17 06 05* - materiały budowlane zawierające azbest”;

2) unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży instalacji elektrycznej i branży telekomunikacyjnej nad realizacją zadania: Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11, w związku z realizacją zadania „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””;

3) unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży instalacji elektrycznej i branży telekomunikacyjnej nad realizacją zadania: Budowa budynku na cele dydaktyczno-sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego, w związku z realizacją zadania „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””.

5. Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej i telekomunikacyjnej nad realizacją zadania: Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 oraz Budowa budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego, w związku z realizacją zadania „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.”Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””.

6. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

7. Wolne głosy i wnioski.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

Pkt 1.1 Paweł Puzdrakiewicz, kierujący Referatem Bezpieczeństwa przypomniał, że Zarząd Powiatu Wrzesińskiego na posiedzeniu z dnia 27 kwietnia 2017 roku uzgodnił, iż wniosek Komendanta Powiatowego Policji we Wrześni o dofinansowanie w kwocie 20.000,00 zł modernizacji systemu radiokomunikacyjnego w jednostce zostanie rozpatrzony przy omawianiu zmian do uchwały budżetowej, przed sesją Rady. Dopowiedział, że obecnie realizowany jest projekt modernizacji masztu antenowego oraz wymiany analogowych radiotelefonów noszonych i samochodowych na radiotelefony analogowo-cyfrowe. Uzupełnił, że do tej pory wymieniono 41 radiotelefonów noszonych i 25 samochodowych. Nadmienił, że Wydział Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu w związku z modernizacją ma przekazać sprzęt o wartości 200.000,00 zł. Dodał, że wnioskowana kwota zostanie przekazana na fundusz wsparcia policji i przeznaczona na zakup przemiennika radiowego.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Bezpieczeństwa pod znakiem NB.5520.11.2017.

Rafał Zięty, członek Zarządu zapytał czy modernizacja systemu radiokomunikacji dotyczy tylko Komendy Powiatowej Policji we Wrześni.

Paweł Puzdrakiewicz odpowiedział, że system radiokomunikacji z analogowej na cyfrową jest kompleksowo wymieniany we wszystkich komendach województwa wielkopolskiego.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na dofinansowanie modernizacji systemu radiokomunikacji Komendy Powiatowej Policji we Wrześni w kwocie 20.000,00 zł.

Pkt 1.2 Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia poinformowała, że Stowarzyszenie „Krąg” z siedzibą we Wrześni zwróciło się z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmiany w harmonogramie realizacji zadania publicznego pn.: „II Rodzinne spotkanie z Przygodą”. Wyjaśniła, że zmiana dotyczy terminu zorganizowania jednodniowej wycieczki, która z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe nie odbyła się 10 czerwca 2017 roku. Dopowiedziała, że kolejny termin wycieczki został zaplanowany na 8 lipca 2017 roku. Uzupełniła, że ww. zmiana nie wiąże się z przedłużeniem okresu realizacji umowy.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia pod znakiem NPZ.526.28.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na zmianę w harmonogramie realizacji zadania publicznego pn.: „II Rodzinne Spotkanie z Przyrodą”.

Pkt 2 Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że Zarząd Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o. zwrócił się do Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o. z wnioskiem o podjęcie uchwały wyrażającej zgodę na pokrycie straty finansowej spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku w wysokości 1.511.841,23 zł poprzez wniesienie dopłaty bezzwrotnej w powyższej kwocie przez Wspólnika Powiat Wrzesiński.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia pod znakiem NPZ.0232.6.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego przyjął do wiadomości przedstawioną informację.

Pkt 3.1 Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni wpłynęły dwie oferty. Dopowiedziała, że jedna z ofert nie spełniła wymogów formalnych, dlatego komisja konkursowa podjęła uchwałę o niedopuszczeniu kandydata do postępowania konkursowego. Dodała, że druga oferta spełniła wymogi formalne i kandydat został dopuszczony przez komisję konkursową do dalszego postępowania. Nadmieniła, że komisja dokonała merytorycznej oceny prezentacji kandydata i przeprowadziła rozmowę z kandydatem. Uzupełniła, że komisja w głosowaniu tajnym wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni. Poinformowała, że kandydat, który nie został dopuszczony do postępowania konkursowego pismem z dnia 14 czerwca 2017 roku złożył wniosek o podanie przyczyn odmowy dopuszczenia do ww. postępowania. Dodała, że dnia 14 czerwca 2017 roku wpłynął także wniosek aplikanta radcowskiego o udostępnienie informacji publicznej w zakresie protokołu z komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni przeprowadzonej w dniu 14 czerwca 2017 roku.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.2111.2.2017. Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego zapoznał się z przedstawioną informacją.

Pkt 3.2 Bożena Nowacka poinformowała, że w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni wpłynęła jedna oferta. Dodała, że kandydat został dopuszczony przez komisję konkursową do postępowania konkursowego. Uzupełniła, że komisja dokonała merytorycznej oceny prezentacji kandydata. Dopowiedziała, że komisja w głosowaniu tajnym wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.2111.1.2017. Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego zapoznał się z przedstawioną informacją.

Pkt 4.1 Grzegorz Stangreciak, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformował, że w postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem jest „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego, w szczególności odpady o kodach 17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest oraz 17 06 05* - materiały budowlane zawierające azbest” wpłynęło osiem ofert. Dodał, że po ich weryfikacji jednego wykonawcę odrzucono i jednego wykluczono z dalszego postępowania. Dopowiedział, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Eko-TW Sp. z o.o. z Czermina w kwocie 159.405,00 zł. Uzupełnił, że szacunek wartości ww. zamówienia wynosił 204.900,00 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 641/2017 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego, w szczególności odpady o kodach 17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest oraz 17 06 05* - materiały budowlane zawierające azbest” została podjęta jednomyślnie.

Pkt 4.2 i 4.3 Grzegorz Stangreciak poinformował, że w postępowaniach przetargowych na wyłonienie inspektora nadzoru w branży instalacji elektrycznej i branży telekomunikacyjnej nad realizacją zadań:

1) przebudowy budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ulicy Słowackiego 11

2) oraz budowy budynku na cele dydaktyczno-sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego,

w związku z realizacją zadania „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” unieważnia się postępowania z powodu tego, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

 

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwały nr

1) 642/2017 w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży instalacji elektrycznej i branży telekomunikacyjnej nad realizacją zadania: Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11, w związku z realizacją zadania „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””;

2) 643/2017 w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży instalacji elektrycznej i branży telekomunikacyjnej nad realizacją zadania: Budowa budynku na cele dydaktyczno-sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego, w związku z realizacją zadania „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””

zostały podjęte jednomyślnie.

Pkt 5 Grzegorz Stangreciak poinformował, że punkt o zatwierdzeniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej i telekomunikacyjnej nad realizacją zadań dotyczących przebudowy budynku bursy przy ulicy Słowackiego 11 i budowy budynku na cele dydaktyczno-sportowe przy ulicy Wojska Polskiego 1 we Wrześni nie może zostać zrealizowany z uwagi na to, iż nie wpłynął szacunek wartości od wykonawców.

Członkowie Zarządu jednomyślnie uzgodnili, że punkt dotyczący zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej i telekomunikacyjnej nad realizacją zadań dotyczących przebudowy budynku bursy przy ulicy Słowackiego 11 i budowy budynku na cele dydaktyczno-sportowe przy ulicy Wojska Polskiego 1 we Wrześni zostanie omówiony na kolejnym posiedzeniu Zarządu.

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz /-/

2. Waldemar Grzegorek /-/

3. Jerzy Mazurkiewicz /-/

4. Rafał Zięty /-/

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

 

 

drukuj (Protokół nr 147 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2017-07-19 13:33

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.