Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 148 / 2017

PROTOKÓŁ NR 148/2017

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 28 czerwca 2017 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej we Wrześni;

2) unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni;

3) ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i  Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni;

4) zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni;

5) ogłoszenia i zorganizowania I przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Bierzglinku, będących własnością Powiatu Wrzesińskiego, zapisanych w księgach wieczystych nr PO1F/00042327/8, PO1F/00031076/3;

6) powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo – Łagiewki;

7) nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo – Łagiewki;

8) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok;

9) planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego
na 2017 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

10) planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2017 rok.

2. Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, których przedmiotem zamówienia są:

1) pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania. „Budowa Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””;

2) pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej i telekomunikacyjnej nad realizacją zadania: Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 oraz Budowa budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego, w związku z realizacją zadania „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””;

3) realizacja projektu pn.: „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim w ramach Poddziałania 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.”.

3. Modyfikacja i przedłużenie terminu składania ofert na rozbudowę odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września.

4. Przedstawienie:

1) zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w sprawie wniosku o odzyskanie działek położonych we Wrześni, niesłusznie przejętych na podstawie przepisów o reformie rolnej;

2) projektu umowy partnerstwa na rzecz realizacji projektu: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”;

3) projektu zmiany ustawy o publicznym transporcie zbiorowym;

4) informacji w sprawie zakupu energii elektrycznej na rok 2018.

5. Rozpatrzenie wniosków w sprawach:

1) zagospodarowania terenu o numerze działki 375/37 w Bierzglinku;

2) zmiany w harmonogramie realizacji zadania publicznego pn. „Letni pociąg przygód”.

6. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawach:

1) rozpatrzenia skargi na działania Starosty Wrzesińskiego w zakresie zaniżenia dotacji dla szkoły niepublicznej – Liceum Ogólnokształcące w Nekli, prowadzonego przez Fundację „PRO VOBIS” i braku szczegółowej kalkulacji jej ustalenia;

2) przyjęcia „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży”;

3) określenia warunków, form, zakresu oraz trybu postępowania w sprawach udzielania pomocy przewidzianej w „Powiatowym Programie Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży” uczniom szkół dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym;

4) wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Budowa i Wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” - Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

5) wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” - Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

7. Przyjęcie bilansu skonsolidowanego Powiatu Wrzesińskiego za rok 2016.

8. Przedstawienie wniosków/pism w sprawie zmian do budżetu powiatu oraz przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest budowa budynku na cele dydaktyczno-sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu.

10. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

11. Wolne głosy i wnioski.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

Pkt 1.1 Olga Krukowska, dyrektor Domu Pomocy Społecznej we Wrześni przedstawiła projekt uchwały w sprawie nadania nowego regulaminu organizacyjnego Domowi Pomocy Społecznej we Wrześni. Dodała, że nadanie nowego regulaminu wynika z potrzeby jego dostosowania do obecnie obowiązujących aktów prawnych oraz statutu placówki.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 644/2017 w sprawie Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej we Wrześni została podjęta jednomyślnie.

Pkt 1.2 i 1.3 Starosta wrzesiński odczytał projekt oświadczenia Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni, który odbył się w dniu 14 czerwca 2017 roku oraz w sprawie ogłoszenia kolejnego konkursu, który odbędzie się w dniu 27 lipca 2017 roku. Dodał, że oświadczenie zostanie podane do publicznej wiadomości wraz z podjętymi w ww. sprawach uchwałami Zarządu.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

Paweł Guzik, członek Zarządu stwierdził, że nie widzi powodu do unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni, skoro komisja konkursowa po przeprowadzeniu postępowania konkursowego jednogłośnie wyłoniła kandydata do objęcia tego stanowiska.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 645/2017 w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abraham we Wrześni została podjęta 4 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się”;

2) 646/2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni została podjęta jednomyślnie.

Pkt 1.4 Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że w związku z brakiem przesłanek uzasadniających unieważnienie konkursu zatwierdza się konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni. Przypomniała, że konkurs został przeprowadzony przez komisję konkursową w dniu 14 czerwca 2017 roku.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 647/2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni została podjęta jednomyślnie.

Pkt 1.5 Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że ogłasza się i organizuje I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Bierzglinku, będących własnością Powiatu Wrzesińskiego. Nadmieniła, że przetarg dotyczy 82 działek i odbywać się będzie w dniach od 1 sierpnia do 14 sierpnia 2017 roku. Dodała, że treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do uchwały. Dopowiedziała, że do postępowania w sprawie sprzedaży powołuje się komisję przetargową.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 648/2017 w sprawie ogłoszenia i zorganizowania I przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Bierzglinku, będących własnością Powiatu Wrzesińskiego, zapisanych w księgach wieczystych nr PO1F/00042327/8, PO1F/00031076/3 została podjęta jednomyślnie.

Pkt 1.6 i 1.7 Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że komisję przetargową powołuje się w celu przygotowania postępowania przetargowego na przebudowę drogi powiatowej Kołaczkowo – Łagiewki. Dopowiedziała, że zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych nadaje się komisji regulamin pracy.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 649/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo – Łagiewki;

2) 650/2017 w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo – Łagiewki

zostały podjęte jednomyślnie.

Pkt 1.8, 1.9 i 1.10 Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 6.033,33 zł z tytułu informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 czerwca 2017 roku, iż decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 marca 2017 roku zwiększony został plan dotacji na 2017 rok z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka. Dodała, że wydatki budżetowe Starostwa Powiatowego zwiększa się o kwotę 6.033,33 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadacza Karty Polaka osiedlających się na terenie powiatu wrzesińskiego. Dopowiedziała, że na wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie dokonuje się zmiany w planie finansowym na rok 2017, polegającej na przesunięciu między paragrafami kwoty w wysokości 2.000,00 zł.

Uzupełniła, że zmiany te skutkują zmianami w planie finansowym dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 651/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok;

2) 652/2017 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

3) 653/2017 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu

zostały podjęte jednomyślnie.

Uchwały znajdują się w zbiorze uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0022.2.2017.

Paweł Guzik, członek Zarządu opuścił salę obrad.

Pkt 2.1 Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotyczy pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad budową Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii. Dodała, że przedmiot zamówienia został podzielony na pięć części:

1) część 1 – usługi inspektora nadzoru w branży ogólnobudowlanej,

2) część 2 – usługi inspektora nadzoru w branży sanitarnej,

3) część 3 – usługi inspektora nadzoru  w branży instalacji elektrycznych,

4) część 4 – usługi inspektora nadzoru w branży telekomunikacyjnej,

5) część 5 – usługi inspektora nadzoru w branży drogowej.

Dodała, że wymagane jest zabezpieczenie należytego wykonania umowy, natomiast nie jest wymagane wniesienie przez wykonawcę wadium. Nadmieniła, że zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował kryteriami: 60% cena oraz 40% częstotliwość sprawowania nadzoru na budowie, maksymalnie trzy razy w tygodniu. 

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakami NI.272.9.2017.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział czterech członków Zarządu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania: „Budowa Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” została zatwierdzona jednomyślnie.

Pkt 2.2 Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że ponownie należy zatwierdzić Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej i telekomunikacyjnej nad realizacją zadania dotyczącego przebudowy budynku bursy przy ulicy Słowackiego 11 oraz budowy budynku na cele dydaktyczno – sportowe. Dodała, że treść zapisów pozostaje niezmieniona.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakami NI.272.17.2017.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział czterech członków Zarządu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej i telekomunikacyjnej nad realizacją zadania: Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 oraz Budowa budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego, w związku z realizacją zadania „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” została zatwierdzone jednomyślnie.

Paweł Guzik, członek Zarządu powrócił do sali obrad.

Pkt 2.3 Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że realizacja projektu pn.: „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim” została podzielona na dwie części:

1) część I – opracowanie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu związanych z obrębem gminy Września;

2) część II – modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez założenie bazy danych numerycznej mapy ewidencyjnej dla obrębu gminy Pyzdry.

Dodała, że termin realizacji projektu został podzielony:

1) dla części I – 31 maja 2018 roku;

2) dla części II – 30 marca 2018 roku.

Dopowiedziała, że wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

1) dla części I – 5.100,00 zł;

2) dla części II – 2.600,00 zł.

Nadmieniła, że zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował kryteriami: 60% cena oraz 40% gwarancja na wykonane prace. 

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.15.2017.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim w ramach Poddziałania 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” została przyjęta jednomyślnie.

Pkt 3 Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że w związku z koniecznością udzielenia odpowiedzi na pytania wykonawców, zasadne jest przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym dotyczącym rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września z 29 czerwca na 3 lipca 2017 roku.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.18.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym dotyczącym rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września z 29 czerwca na 3 lipca 2017 roku.

Pkt 4.1 Jolanta Pielak poinformowała, że dnia 16 czerwca 2017 roku wpłynęło do Zarządu Powiatu Wrzesińskiego zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji stwierdzającej, iż szereg dawnych działek położonych we Wrześni nie podlegał pod działanie dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej. Dodała, ze wniosek wnieśli spadkobiercy byłego właściciela. Dopowiedziała, że przedmiotowym wnioskiem objęte są między innymi działki będące własnością lub współwłasnością Powiatu Wrzesińskiego. 

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem NG.6821.2.7.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego przyjął do wiadomości przedstawioną informację.

Pkt 4.2 Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia poinformowała, że dnia 21 czerwca 2017 roku Urząd Marszałkowski przekazał projekt umowy partnerstwa dotyczącego projektu informatyzacji szpitali. Dodała, że dnia 23 czerwca 2017 roku odbyło się posiedzenie Rady Projektu, na którym podjęto uchwałę, iż wszystkie koszty związane z realizacją projektu będzie ponosił partner finansujący, w tym przypadku powiat. Dopowiedziała, że zapisy zawarte w projekcie umowy partnerstwa są skomplikowane, nieczytelne, pełne rozbieżności dotyczących odpowiedzialności spoczywającej na partnerze finansującym. Nadmieniła, że do projektu umowy nie dołączono załączników dotyczących m.in. specyfikacji sprzętu. Uzupełniła, iż kwota zabezpieczona w budżecie jest niższa niż kwota podana w studium wykonalności projektu. Dodała, że dnia 30 czerwca 2017 roku mija termin złożenia przez Urząd Marszałkowski wniosku o dofinansowanie projektu.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia pod znakiem NPZ.8023.3.2016.

Anna Wolska-Wróblewska dopowiedziała, że koszty projektu obejmują głównie dwa elementy: informatyzacja i utrzymanie procesora. Uzupełniła, że przewidziany termin wprowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej to połowa 2019 roku. Dodała, że umowę partnerską należy podpisać do połowy lipca 2017 roku. Podkreśliła, że po podpisaniu umowy partnerstwa nie można jej wypowiedzieć.

Beata Matuszewska dodała, że po rozmowie z radcą prawnym pojawiła się sugestia, by zaproponować zmiany w zapisie umowy odnośnie kosztów poza projektem. Dopowiedziała, że koszty związane z okresem trwałości projektu zostałyby scedowane na szpital.

Starosta wrzesiński zaznaczył, że najistotniejsza jest kwestia trwałości projektu, który został zrealizowany przy rozbudowie szpitala. Dodał, że jeżeli nie zostanie zagwarantowane, iż nowy sprzęt nie narusza wspomnianej trwałości, to Zarząd nie wyrazi zgody na udział w projekcie.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie zgodził się, że dopóki jednoznacznie nie zostanie rozpatrzona kwestia trwałości projektu, który został zrealizowany przy rozbudowie szpitala, nie może podjąć decyzji dotyczącej uczestnictwa w projekcie.

Pkt 4.3 Elwira Haręźlak, naczelnik Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu przedstawiła projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 1 czerwca 2017 roku. Dopowiedziała, że ww. ustawa ma wejść w życie z dniem 1 sierpnia 2017 roku. Dodała, że nowelizacja ustawy nakłada obowiązek przygotowania do dnia 31 grudnia 2017 roku planu transportowego przez wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, które są organizatorem publicznego transportu zbiorowego. Przypomniała, że do tej pory plan transportowy przygotowywały jednostki samorządu o określonej liczbie mieszkańców. Uzupełniła, że w planie transportowym będzie trzeba podać informacje o potokach pasażerów w różnych odstępach czasowych, z uwzględnieniem linii kursujących na dzień 1 czerwca 2017 roku. Zasygnalizowała potrzebę przesunięcia albo ustalenia w budżecie środków finansowych potrzebnych na zbadanie potoków pasażerów i napisanie planu transportowego, który ma obowiązywać od polowy 2019 roku. Dodała, że do dnia 1 stycznia 2018 roku należy przygotować nowe ogłoszenie o wymiarze organizacji publicznego transportu zbiorowego.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Komunikacji, Dróg i Transportu pod znakiem WK.7250.3.08.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego przyjął do wiadomości przedstawioną informację.

Pkt 4.4 Elżbieta Helman, kierownik Referatu Gospodarczego poinformowała, że w tym roku kończy się umowa na zakup energii elektrycznej. Dodała, że Urząd Miasta i Gminy we Wrześni w dniu 20 czerwca 2017 roku przysłał informację, iż planowane jest zorganizowanie spotkania dotyczącego porozumienia o wspólnym przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wybór sprzedawcy energii elektrycznej na rok 2018. Dodała, że wstępny termin spotkania to 5 lipca 2017 roku. Przypomniała, że ww. postępowanie gmina Września przeprowadziła w roku ubiegłym, nie przystąpiła do niego tylko gmina Miłosław, ze względu na wcześniej zawarte zobowiązania. Dopowiedziała, że w jego wyniku zostały podpisane umowy na sprzedaż energii elektrycznej na rok 2017.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Gospodarczym pod znakiem SOG.2512.2.14.2017.

Wicestarosta wrzesiński zapytał o korzyści wynikające z tytułu podpisanej umowy sprzedaży energii elektrycznej na rok 2017.

Elżbieta Helman odpowiedziała, że na podstawie informacji przesłanych przez jednostki organizacyjne można stwierdzić, iż z jednym wyjątkiem wszystkie odnotowały spadek zużycia energii elektrycznej w 2017 roku. Dodała, że bardziej rzetelnych informacji na wspomniany temat będzie można udzielić dopiero po zamknięciu roku kalendarzowego.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na prowadzenie dalszych działań związanych z postępowaniem przetargowym na zakup energii elektrycznej na rok 2018 wspólnie z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego.

Pkt 5.1 Elżbieta Helman poinformowała, że firma Flex Films Europa Sp. z o.o. zwraca się do Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z prośbą o zagospodarowanie terenu działki o numerze 375/37 położonej w Bierzglinku, na całej jej powierzchni lub w części. Dodała, że duża część wspomnianej działki leży w bezpośredniej bliskości domu wybudowanego przez firmę Flex i z tego względu nie grozi jej, iż zostanie rozjeżdżona przez sprzęt budowlany podczas przyszłych prac na tym osiedlu. Dopowiedziała, że firma Flex pozostawia Zarządowi decyzję, co do formy zieleni. Uzupełniła, że firma jest skłonna partycypować w kosztach na etapie zaprowadzania zieleni do pewnej wysokości wydatków w zależności od przedstawionej propozycji, jednak koszt pielęgnacji tego terenu byłby już po stronie właściciela działki. Nadmieniła, że całość ww. działki stanowi obszar o powierzchni 0,7159 ha.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Gospodarczym pod znakiem SOG.613.1.2017.

Starosta wrzesiński stwierdził, że należy zagospodarować zielenią całość działki o numerze 375/37 położonej w Bierzglinku. Dodał, że firma Flex może partycypować w części kosztów związanych z zaprowadzeniem zieleni. Zasugerował, że warto zwrócić się do Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni z propozycją przygotowania projektu zagospodarowania zielenią ww. działki przez uczniów klasy technik architektury krajobrazu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na zagospodarowanie zielenią terenu działki o numerze 375/37 w Bierzglinku.

Pkt 5.2 Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” we Wszemborzu zwróciło się z prośbą o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w harmonogramie realizacji zadania publicznego pn.: „Letni pociąg przygód”. Dopowiedziała, że zmiana dotyczyć ma zamiany wyjazdu na basen do Poznania na wyjazd na kręgle do Wrześni. Dodała, że zmiany dokonuje się ze względu na większe zainteresowanie dzieci wyjazdem na kręgle oraz wzrostem ceny za usługi transportowe.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia pod znakiem NPZ.526.25.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na zmianę w harmonogramie realizacji zadania publicznego pn.: „Letni pociąg przygód”.

Wicestarosta wrzesiński opuścił salę obrad.

Pkt 6.1 Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że Komisja Rewizyjna w dniu 12 czerwca 2017 roku rozpatrzyła skargę na działania starosty wrzesińskiego w zakresie zaniżenia dotacji dla szkoły niepublicznej – Liceum Ogólnokształcące w Nekli, prowadzonego przez Fundację „PRO VOBIS” i braku szczegółowej kalkulacji jej ustalenia. Dodała, że Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu dokumentacji stwierdziła, iż kwota dotacji ustalona przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego jest kwotą wiążącą dla Zarządu Powiatu Wrzesińskiego i starosta nie posiada kompetencji do ingerowania w działania innego organu samorządowego. Uzupełniła, że Komisja Rewizyjna uznała skargę na działanie starosty za bezzasadną.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Wrzesińskiego w zakresie zaniżenia dotacji dla szkoły niepublicznej – Liceum Ogólnokształcące w Nekli, prowadzonego przez Fundację „PRO VOBIS” i braku szczegółowej kalkulacji jej ustalenia został przyjęty jednomyślnie.

Pkt 6.2 i 6.3 Bożena Nowacka poinformowała, że „Powiatowy Program Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży” został skierowany do uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Wrzesiński w celu pokonywania barier w dostępie do edukacji, wspierania uzdolnień i nagradzania za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne. Dodała, że program będzie realizowany ze środków Powiatowego Funduszu Stypendialnego. Dopowiedziała, że w przypadku przyjęcia przez Radę Powiatu Wrzesińskiego Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży” konieczne jest określenie warunków, form, zakresu oraz trybu postępowania w sprawach udzielania pomocy uczniom przewidzianej programem.

Projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2017.

W głosowaniu nad projektami uchwał Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawach:

1) przyjęcia „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży”;

2) określenia warunków, form, zakresu oraz trybu postępowania w sprawach udzielania pomocy przewidzianej w „Powiatowym Programie Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży” uczniom szkół dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym

zostały przyjęte jednomyślnie.

Pkt 6.4 i 6.5 Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że złożone przez Powiat Wrzesiński wnioski o dofinansowanie projektów: budowy i wyposażenia Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii oraz modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego zostały pozytywnie ocenione i wybrane do dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Dodała, że całkowita wartość projektu:

1) budowy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii to 48.517.689,80 zł w tym:

• wartość dofinansowania: 45.504.843,87 zł,

• wkład własny: 2.394.991,80 zł,

• koszty niekwalifikowane: 13.690,00 zł,

• koszty poza projektem: 604.164,13 zł;

2) modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego to 29.557.404,72 zł w tym:

• wartość dofinansowania: 27.579.821,49 zł,

• wkład własny: 1.451.569,57 zł,

• koszty niekwalifikowane: 3.690,00 zł,

• koszty poza projektem: 522.323,66 zł.

Dopowiedziała, że termin realizacji projektów:

1) budowa Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii to 6 czerwca 2016 roku – 15 grudnia 2018 roku,

2) modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego to 16 czerwca 2015 roku – 31 grudnia 2019 roku.

Projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2017.

W głosowaniu nad projektami uchwał Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawach:

1) wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Budowa i Wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” - Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

2) wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” - Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

zostały przyjęte jednomyślnie.

Pkt 7 Beata Matuszewska omówiła bilans skonsolidowany z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za rok 2016. Dodała, że bilans należy przekazać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w terminie do 30 czerwca 2017 roku.

W głosowaniu nad przyjęciem bilansu wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął skonsolidowany bilans z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za rok 2016.

Wicestarosta wrzesiński powrócił do sali obrad.

Pkt 8.1 i 8.2 Beata Matuszewska poinformowała, że:

1) dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni dokonuje się:

• przesunięcia w planie dochodów w związku z wpływami za wydanie duplikatów świadectw szkolnych o kwotę 400,00 zł,

• zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie w związku z wprowadzeniem e-dziennika;

2) dla Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni dokonuje się:

• zwiększenia planu wydatków o kwotę 8.265,00 zł z przeznaczeniem na realizację zajęć indywidualnego nauczania,

• przesunięcia w planie wydatków o kwotę 12.855 zł wynikające z konieczności naprawy autobusu oraz mające na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki;

3) dla Domu Pomocy Społecznej we Wrześni dokonuje się:

• zwiększenia planu dochodów o kwotę 4.005,00 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania za szkodę powstałą w wyniku uszkodzenia instalacji ciepłej wody (kwota 3.005,00 zł) i darowizny na festyn dla mieszkańców (kwota 1.000,00 zł),

• zwiększenia planu wydatków o kwotę 34.305,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu (kwota 3.005,00 zł), organizację festynu dla mieszkańców (kwota 1.000,00 zł), zakup drukarki do biura kadr i płac (kwota 500,00 zł), szkolenie w zakresie konfiguracji i obsługi zakupionych oprogramowań finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych (kwota 1.000,00 zł), modernizację łazienek w placówce (kwota 13.500,00 zł), zakup zestawu komputerowego (kwota 15.300,00 zł);

4) dla Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 7.204,00 zł na modernizację pomieszczeń szkolnych;

5) dla Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni dokonuje się:

• zwiększenia planu dochodów o kwotę 120,00 zł w związku z osiągnięciem wyższych odsetek od środków na rachunku bankowym,

• zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.112,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych;

6) dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 25.000,00 zł na modernizację pomieszczeń szkolnych;

7) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni dokonuje się przesunięcia w planie wydatków wynikających z tytułu zmniejszenia uposażeń funkcjonariuszy w okresie przebywania na zwolnieniach lekarskich oraz konieczność zabezpieczenia środków na ubezpieczenie mienia o kwotę 1.682,00 zł;

8) dla Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 35.000,00 zł na modernizację pomieszczeń szkolnych;

9) dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni dokonuje się:

• zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.480,00 zł w związku z otrzymanymi środkami za poniesione koszty za zużytą energię i wodę,

• zwiększenia planu wydatków o kwotę 52.480,00 zł jako środki własne na działalność Powiatowego zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (kwota 50.000,00 zł) i uzupełnienie środków do realizacji zadań (kwota 2.480,00 zł);

10) dla Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny dokonuje się:

• zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.980,00 zł w związku z otrzymaną darowizną z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z obozem sportowym oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.980,00 zł zgodnie z otrzymaną darowizną,

• przesunięcia w planie wydatków o kwotę 5.310,00 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków związanych z wypłacaniem umów zleceń dla palacza, który zostanie przyjęty na zastępstwo,

• zwiększenia planu wydatków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę wyeksploatowanego kotła grzewczego,

• zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł związane z koniecznością zatrudnienia kierowcy oraz przesunięcia w planie w kwocie 18.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodu osobowego;

11) dla Starostwa Powiatowego dokonuje się:

• przesunięcia w planie wydatków o kwotę 18.000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego, infrastruktury serwerowej oraz oprogramowania,

• przeniesienia planu wydatków w kwocie 15.000,00 zł na modernizację serwisu internetowego Powiatu Wrzesińskiego opartego o system zarządzania – netadmin"

• zwiększenia planu wydatków o kwotę 44.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych z prowadzącymi zajęcia w ramach przedsięwzięcia „Realizacja Grantów Edukacyjnych (zajęcia rekreacyjno-sportowe) w ramach "Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim"",

• zwiększenia planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na fundusz celowy – dofinansowanie zakupu przemiennika radiowego wraz z akcesoriami wchodzącego w system radiokomunikacji Komendy Powiatowej Policji we Wrześni,

• zwiększenia planu wydatków o kwotę 238.837,00 zł z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe.

Beata Matuszewska dodała, że w projekcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową:

1) zostały uwzględnione zmiany w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację zadań pn.: „Budowa i Wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii” oraz „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”

2) wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Realizacja Grantów Edukacyjnych (zajęcia rekreacyjno-sportowe) w ramach „Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim”” z łącznymi nakładami w kwocie 120.000,00 zł.

Projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2017.

W głosowaniu nad projektami uchwał Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok

zostały przyjęte jednomyślnie.

Pkt 9 Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że należy unieważnić postępowanie przetargowe na budowę budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu, gdyż najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 654/2017 w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest budowa budynku na cele dydaktyczno-sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu została podjęta jednomyślnie.

Pkt 10 Bożena Nowacka poinformowała o wnioskach złożonych przez rodziców w sprawie powołania we Wrześni państwowej szkoły muzycznej. Dodała, że szkoła muzyczna jako szkoła artystyczna prowadzona jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dlatego gdyby powiat miał prowadzić taką szkołę, musi się zwrócić do ministerstwa o przekazanie powiatowi realizacji tego zadania. Nadmieniła, że dla szkół artystycznych jest subwencja określonej wagi. Dopowiedziała, że szkoła muzyczna realizowałaby wyłącznie program kształcenia artystycznego, a zajęcia odbywałyby się popołudniami w cyklu cztero- i sześcioletnim.

Członkowie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego uzgodnili, że decyzję o powołaniu państwowej szkoły muzycznej we Wrześni podejmą po przedstawieniu przez Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej kalkulacji kosztów powstania i funkcjonowania ww. szkoły.

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz /-/

2. Waldemar Grzegorek /-/

3. Paweł Guzik /-/

Jerzy Mazurkiewicz /-/

Rafał Zięty /-/

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

 

 

 

 

drukuj (Protokół nr 148 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2017-08-11 08:09

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.