Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 149 / 2017

PROTOKÓŁ NR 149/2017

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 6 lipca 2017 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do projektu w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.1 Aktywna integracja Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, nr projektu: RPWP.07.01.02-30-0101/16.

2. Przyjęcie autopoprawek do projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok;

3) w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Budowa i Wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” - Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

4) w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” - Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2017 roku;

2) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2017 roku;

3) zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych limitów kwotowych na korzystanie z usług telefonii komórkowej, dostępu do Internetu w telefonach komórkowych i Internetu mobilnego oraz ustalenia zasad rozliczania opłat za korzystanie z usług telefonii komórkowej wraz z Internetem przez jednostki organizacyjne powiatu wrzesińskiego;

4) wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2399P Murowana Goślina – Zielonka na terenie gminy Murowana Goślina;

5) wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2393P Murowana Goślina – Karczewo na terenie gminy Murowana Goślina na odcinku od drogi powiatowej nr 2398P do granicy;

6) wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 3, znajdującego się w budynku położonym we Wrześni przy ul. 3 Maja 8, za porozumieniem stron.

4. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na budowę telekomunikacyjnego przyłącza światłowodowego.

5. Przedstawienie informacji w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego.

Dalsza część porządku obrad została zrealizowana po zakończeniu XXXIII sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego:

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) upoważnienia Pani Anny Marii Kulczyńskiej, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do realizacji projektu pn. „Jesteśmy aktywni” w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne 7.1 Aktywna integracja Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, nr projektu: RPWP.07.01.02-30-0101/16;

2) przekazania upoważnienia dla dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do zaciągania zobowiązań;

3) planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

4) planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2017 rok;

5) unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września.

7. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

8. Wolne głosy i wnioski.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

Pkt 1.1 Dorota Olszewska, koordynator Biura ds. Osób Niepełnosprawnych przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie we Wrześni do projektu pn.: „Jesteśmy aktywni” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020. Dodała, że projekt będzie realizowany w partnerstwie z Wielkopolskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w terminie od 1 czerwca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku. Dopowiedziała, że wsparciem w ramach projektu poprzez aktywizację społeczno-zawodową zostanie objętych 200 osób z powiatu wrzesińskiego zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, będących osobami z niepełnosprawnościami o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz sprzężonymi, a także wychowankowie lub byli wychowankowie Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie oraz osoby będące w procesie usamodzielniania. Uzupełniła, że planowane działania w ramach projektu to: kursy zawodowe, trzymiesięczne staże zawodowe, pośrednictwo pracy, zajęcia grupowe i indywidualne, trening umiejętności społecznych, poradnictwo prawne i wsparcie grupowe. Nadmieniła, że wartość projektu wynosi 1.846.481,47 zł, z tego:

1) wartość dofinansowania 1.569.509,24 zł,

2) wkład własny 276.972,23 zł, z tego:

• wkład własny prywatny wniesiony przez partnera projektu Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 89.612,23 zł,

• wkład własny niepieniężny wniesiony przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie we Wrześni w postaci użyczenia sal szkoleniowych mieszczących się w placówce w kwocie 187.360,00 zł.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do projektu w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.1 Aktywna integracja Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, nr projektu: RPWP.07.01.02-30-0101/16 został przyjęty jednomyślnie.

Pkt 2.1 i 2.2 Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że zwiększa się plany wydatków:

1) Starostwa Powiatowego o kwotę 15.677,43 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka, w związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2017 roku o zwiększeniu dotacji o ww. kwotę na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka;

2) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 1.253.247,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Jesteśmy aktywni” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w związku z otrzymaniem dofinansowania na ww. projekt (kwota dofinansowania w roku 2017 wynosi 1.253.247,00 zł, a w roku 2018 – 316.262,00 zł).

Dodała, że do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017-2027 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Jesteśmy aktywni”.

Autopoprawki znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2017.

W głosowaniu nad przyjęciem autopoprawek wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Autopoprawki do projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok

zostały przyjęte jednomyślnie.

Pkt 2.3 i 2.4 Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że w ostatnich dniach w projektach uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na budowę Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii oraz modernizację i rozbudowę Centrum Oświatowego zostały wprowadzone zmiany dotyczące kosztów projektu. Zaznaczyła, że nie są to zmiany związane z wysokością dofinansowania i kosztem własnym, a karami, które były naliczane z tytułu zamówień realizowanych w 2016 roku. Dodała, że z uwagi na to, że kary te są traktowane jako wydatek, należy je włączyć w koszty poza projektem. Dopowiedziała, że w wyniku wprowadzonych autopoprawek w przypadku:

1) budowy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii całkowita wartość projektu wzrośnie o kwotę 15.125,28 zł i wyniesie 48.532.815,08 zł, z tego koszty poza projektem 619.289,41 zł,

2) modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego całkowita wartość projektu wzrośnie o kwotę 183.158,45 zł i wyniesie 29.740.563,17 zł, z tego koszty poza projektem 705.482,11 zł.

W głosowaniu nad przyjęciem autopoprawek wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Autopoprawki do projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Budowa i Wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” - Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

2) w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” - Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

zostały przyjęte jednomyślnie.

Uchwały wraz z wprowadzonymi autopoprawkami znajdują się w zbiorze uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0007.2017.

Pkt 3.1 Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia przypomniała, że Zarząd Powiatu Wrzesińskiego uchwałą nr 616/2017 z dnia 23 maja 2017 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2017 roku. Dodała, że na wsparcie realizacji zadań zaplanowano środki w wysokości 34.735,00 zł, a oferty należało składać w terminie do 13 czerwca 2017 roku. Nadmieniła, że w konkursie oferenci złożyli 10 wniosków, z których 1 nie spełnił wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o konkursie ofert. Dopowiedziała, że w zakresie kultury, sztuki i ochrony tradycji:

1) w podobszarze upowszechnianie kultury poprzez organizację imprez i festynów plenerowych, połączonych z występami scenicznymi i koncertami proponuje się przyznać Stowarzyszeniu „Wielkopolscy Bieganie” kwotę w wysokości 1.500,00 zł na organizację festiwalu śpiewu i tańca Folk Dance w Bieganowie,

2) w podobszarze promocja kultury poprzez organizację różnego rodzaju imprez kulturowych w kościele poewangelickim w Miłosławiu proponuje się przyznać Stowarzyszeniu Kulturalny Miłosław kwotę w wysokości 3.500,00 zł na organizację koncertu zespołu Closterkeller w Miłosławiu.

Uzupełniła, że w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki:

1) w podobszarze sportowe kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu wrzesińskiego oraz udział w wydarzeniach sportowych proponuje się przyznać:

• Fundacji Piotra Reissa kwotę w wysokości 2.000,00 zł na organizację obozu piłkarskiego „SportujMy.pl – obóz” dla zawodników Akademii Piotra Reissa,

• Związkowi Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska kwotę w wysokości 4.035,00 zł na organizację obozu wędrownego – Tatry 2017;

2) w podobszarze organizacja imprez sportowo-rekreacyjno, edukacyjno-turystycznych promujących wiedzę i aktywność ruchową proponuje się przyznać:

• Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy we Wrześni kwotę w wysokości 1.000,00 zł na organizację imprezy pn.: „Na lądzie i na wodzie”,

• Polskiemu Związkowi Działkowców kwotę w wysokości 2.500,00 zł na organizację Powiatowego Dnia Działkowców,

• Stowarzyszeniu Aktywne Grabowo Królewskie kwotę w wysokości 900,00 zł na organizację imprezy pn.: „Wielka Królewska Włóczęga”,

• Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Kołaczkowo” kwotę w wysokości 2.000,00 zł na organizację I Powiatowej Spartakiady Uczniowskich Klubów Sportowych „Sport – Uśmiech – Zabawa”,

• Stowarzyszeniu Pomagam Aktywnie kwotę w wysokości 1.000,00 zł na organizację turnieju szachowego „Wrzesiński Wieczny Szach”.

Poinformowała, że w zakresie ratownictwa i ochrony ludności oraz promowania idei obronności państwa nie wpłynęła żadne oferta.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 655/2017 w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2017 roku została podjęta jednomyślnie.

Pkt 3.2 Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że proponuje się ogłosić kolejny otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2017 z zakresu:

1) pomocy społecznej, w tym działalności na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, osób starszych i niepełnosprawnych, środki przeznaczone na realizację zadań w tym obszarze to 5.000,00 zł,

2) ratownictwa i ochrony ludności oraz promowania idei obronności państwa, środki przeznaczone na realizację zadań w tym obszarze to 5.250,00 zł.

Dodała, że konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 4 września 2017 roku, a zakończy nie później niż 15 grudnia 2017 roku. Nadmieniła, że oferty można składać do 27 lipca 2017 roku.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 656/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2017 roku została podjęta jednomyślnie.

Pkt 3.3 Elżbieta Helman, kierownik Referatu Gospodarczego przedstawiła projekt zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych limitów kwotowych na korzystanie z usług telefonii komórkowej, dostępu do Internetu w telefonach komórkowych i Internetu mobilnego oraz ustalenia zasad rozliczania opłat za korzystanie z usług telefonii komórkowej wraz z Internetem przez jednostki organizacyjne powiatu wrzesińskiego.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 657/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych limitów kwotowych na korzystanie z usług telefonii komórkowej, dostępu do Internetu w telefonach komórkowych i Internetu mobilnego oraz ustalenia zasad rozliczania opłat za korzystanie z usług telefonii komórkowej wraz z Internetem przez jednostki organizacyjne powiatu wrzesińskiego została podjęta jednomyślnie.

Pkt 3.4 i 3.5 Izabela Karpińska, kierownik Referatu Dróg Powiatowych poinformowała, że Zarząd Powiatu w Poznaniu zwrócił się z prośbą o wyrażenie opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej:

1) drogi nr 2399P Murowana Goślina – Zielonka na terenie gminy Murowana Goślina,

2) drogi nr 2393P Murowana Goślina – Karczewo na terenie gminy Murowana Goślina na odcinku od drogi powiatowej nr 2398P do granicy powiatu o długości 5,5 km.

Dodała, że nie ma żadnych przeciwskazań do pozytywnego zaopiniowania wspomnianych propozycji, gdyż drogi te stanowią uzupełnienie sieci dróg służących wyłącznie lokalnym potrzebom, nie stanowią połączeń miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą i nie spełniają tym samym funkcji ustawowo określonych dla dróg powiatowych.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 658/2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2399P Murowana Goślina – Zielonka na terenie gminy Murowana Goślina;

2) 659/2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2393P Murowana Goślina – Karczewo na terenie gminy Murowana Goślina na odcinku od drogi powiatowej nr 2398P do granicy

zostały podjęte jednomyślnie.

Pkt 3.6 Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że wyraża się zgodę na rozwiązanie umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 3, znajdującego się w budynku przy ulicy 3 Maja 8 we Wrześni za porozumieniem stron. Dodała, że rozwiązanie umowy najmu nastąpi z dniem 7 lipca 2017 roku.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 660/2017 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 3, znajdującego się w budynku położonym we Wrześni przy ul. 3 Maja 8, za porozumieniem stron została podjęta jednomyślnie.

Wicestarosta wrzesiński zapytał, kiedy będzie można wystawić ww. lokal na sprzedaż.

Jolanta Pielak odpowiedziała, że zostały wysłane zapytania do rzeczoznawców o koszt wyceny lokalu. Dodała, że postępowanie przetargowe mogłoby się odbyć na początku września 2017 roku. Przypomniała, że dnia 24 lipca 2017 roku zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe na sprzedaż lokalu nr 1 we ww. budynku przy ulicy 3 Maja 8 we Wrześni.

Pkt 4 Jolanta Pielak poinformowała, że firma HFC System Sp. z o.o. przygotowuje projekt budowy telekomunikacyjnego przyłącza światłowodowego do budynku firmy Dekspol przy ulicy Kościuszki 14 we Wrześni. Dodała, że firma HFC System zwróciła się do Zarządu Powiatu Wrzesińskiego o wyrażenie zgody na wydanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla przedmiotowego przyłącza, projektowanego na działce Powiatu Wrzesińskiego przy ulicy Kościuszki we Wrześni, o nr ewidencyjnym 3896/24. Przypomniała, że na posiedzeniu Zarządu z dnia 2 czerwca 2017 roku podjęto decyzję o ponownym wystawieniu na sprzedaż nieruchomości znajdującej się na ww. działce. Dopowiedziała, że dnia 12 lipca 2017 roku rzeczoznawca ma przedstawić operat szacunkowy dotyczący wartości nieruchomości. Uzupełniła, że w przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez Zarząd wniosku firmy HFC System należałoby wystąpić o ustanowienie służebności na wspomnianej działce do Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem NG.6853.2.2.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie nie wyraził zgody na wydanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla przedmiotowego przyłącza, projektowanego na działce Powiatu Wrzesińskiego przy ulicy Kościuszki we Wrześni z uwagi na toczącą się procedurę sprzedaży ww. nieruchomości.

Jerzy Mazurkiewicz, członek Zarządu zapytał na jakim etapie jest postępowanie w sprawie rowu w Pałczynie, gmina Miłosław.

Jolanta Pielak odpowiedziała, że w maju 2017 roku zostało wysłane do wojewody wielkopolskiego pismo o zasiedzeniu wspomnianego rowu wraz z numerem księgi wieczystej. Dodała, że trzeba czekać na decyzję wojewody, iż rów przechodzi z mocy prawa na własność gminy. Dopowiedziała, że będzie się kontaktować z wojewodą w celu ustalenia na jakim etapie jest postępowanie w tej sprawie.

Pkt 5 Urszula Łabęda przypomniała, że na posiedzeniu Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 9 maja 2017 rok przedstawiła projekt planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego. Dodała, że Zarząd jednomyślnie uzgodnił, iż wszystkie gminy powiatu wrzesińskiego powinny być ujęte w jednym obszarze funkcjonalnym na terenie województwa wielkopolskiego. Dopowiedziała, że wspomniane zastrzeżenia przedstawiła podczas konferencji dotyczącej ww. planu w Urzędzie Marszałkowskim. Nadmieniła, że w odpowiedzi twórcy planu stwierdzili, iż ze względu na tempo rozwoju gospodarczego jedynie miasto Września spełnia kryteria metropolii. Uzupełniła, że zgodnie z przyjętymi założeniami włączając pewne obszary do metropolii brano pod uwagę najmniejszą jednostkę samorządu terytorialnego – gminę. Poinformowała, że w związku z powyższym do metropolii włączono gminę Września, by jednak zachować ciągłość obszarową również gminę Nekla. Dodała, że dnia 31 maja 2017 roku marszałek wystosował kolejne pismo o opinię do planu zagospodarowania przestrzennego województwa, w którym niestety nie zostały uwzględnione propozycje Zarządu. Zasugerowała, że w tym wypadku należy przyjąć plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego w obecnym kształcie.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa pod znakiem WB.673.2.16.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął projekt planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego.

Pkt 6.1 Dorota Olszewska poinformowała, że w związku z wyrażeniem przez Radę Powiatu Wrzesińskiego zgody na przystąpienie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do projektu pn.: „Jesteśmy aktywni” upoważnia się panią Annę Marię Kulczyńską, dyrektora placówki do jego realizacji.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 661/2017 w sprawie upoważnienia Pani Anny Marii, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do realizacji projektu pn. „Jesteśmy aktywni” w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne 7.1 Aktywna integracja Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, nr projektu: RPWP.07.01.02-30-0101/16 została podjęta jednomyślnie.

Pkt 6.2 Beata Matuszewska poinformowała, że konieczne jest przekazanie upoważnienia pani Annie Marii Kulczyńskiej, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Jesteśmy aktywni”.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 662/2017 w sprawie przekazania upoważnienia dla dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do zaciągania zobowiązań została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0022.2.2017.

Pkt 6.3 i 6.4 Beata Matuszewska poinformowała, że zmiany przyjęte przez Radę w uchwale zmieniającej budżet oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej skutkują koniecznością dostosowania planu finansowego dochodów i wydatków oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 663/2017 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

2) 664/2017 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu

zostały podjęte jednomyślnie.

Uchwały znajdują się w zbiorze uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0022.2.2017.

Pkt 6.5 Izabela Karpińska poinformowała, że należy unieważnić postępowanie przetargowe na rozbudowę odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września z uwagi na to, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa o kwotę 500.000,00 zł kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Dodała, że był to już drugi przetarg na rozbudowę wspomnianego odcinka drogi, który zakończył się niepowodzeniem. Zasugerowała, by przenieść realizację ww. inwestycji na przyszły rok. Dopowiedziała, że w takim przypadku będzie można ponownie złożyć wniosek na dofinansowanie tego projektu.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na przeniesienie realizacji inwestycji dotyczącej rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września na rok 2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 665/2017 w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września została podjęta jednomyślnie.

Izabela Karpińska poinformowała, że realizacja inwestycji rozbudowy drogi powiatowej Kołaczkowo – Łagiewki planowana jest do połowy listopada 2017 roku. Zasugerowała, by płatność za realizację ww. inwestycji pozostawić tak jak zakładano na rok 2018, nie przenosić jej na obecny rok.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie zgodził się, że dokonanie płatności za realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej Kołaczkowo – Łagiewki należy pozostawić na rok 2018.

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz /-/

2. Waldemar Grzegorek /-/ 

3. Paweł Guzik /-/

4. Jerzy Mazurkiewicz /-/

5. Rafał Zięty /-/

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

 

 

 

 

drukuj (Protokół nr 149 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2017-08-11 08:58

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.