Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 150 / 2017

PROTOKÓŁ NR 150/2017

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 11 lipca 2017 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu, co stanowiło quorum do podejmowania uchwał i rozstrzygnięć w sprawach objętych porządkiem obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków w sprawach:

1) dofinansowania przejazdu Chóru „Gama” przy Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów do Chwalibogowa;

2) udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorsko-renowacyjne przy budynku głównym pałacu w Bieganowie.

2. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni;

2) wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej nad realizacją zadania: Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11;

3) wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienia funkcji inspektora nadzoru w branży ogólnobudowlanej nad realizacją zadania: Przebudową budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11;

4) wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” – dot. cz. I - Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11.

3. Przedstawienie zmiany zakresu służebności na działce numer 1271/13, położonej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego.

4. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

5. Wolne głosy i wnioski.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

Pkt 1.1 Ilona Dębicka, naczelnik Wydziału Promocji i Kultury poinformowała, że Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy z siedzibą we Wrześni złożył wniosek o pokrycie kosztów przejazdu Chóru „Gama”, działającego przy Związku do Chwalibogowa w dniu 15 lipca 2017 roku. Wyjaśniła, że wniosek złożono omyłkowo, gdyż ww. wyjazd został już sfinansowany przez burmistrza Miasta i Gminy Września. Dodała, że właściwy wniosek wpłynął w dniu 10 lipca 2017 roku. Dopowiedziała, że Zarząd Rejonowy Związku zwraca się w nim z prośbą o pokrycie kosztów przejazdu na spotkanie integracyjne do Bagatelki w dniu 20 lipca 2017 roku 60 członków wraz z Chórem „Gama”, który w czasie wspomnianej imprezy będzie swoim występem promował zarówno miasto Września jak i powiat wrzesiński. Uzupełniła, że koszt takiego przejazdu to wydatek w kwocie 350,00 zł.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Promocji i Kultury pod znakiem NP.403.4.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na pokrycie kosztów przejazdu do miejscowości Bagatelka w kwocie 350,00 zł.

Pkt 1.2 Ilona Dębicka poinformowała, że firma „WMP” Sp. z o.o. z Gdańska zwróciła się z prośbą o udzielenie jeszcze w tym roku dotacji celowej na prace konserwatorsko-renowacyjne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków i położonym na terenie powiatu wrzesińskiego. Dodała, że przedmiotem wniosku jest odrestaurowanie czterech rzeźb figuralnych, które znajdują się przy budynku głównym pałacu w Bieganowie, od strony tylnej – ogrodowej. Dopowiedziała, że obecnie pałac w Bieganowie stanowi własność prywatną. Nadmieniła, że ogólny koszt prac objętych wnioskiem wynosi 29.455,07 zł, wnioskodawca ubiega się o dotację w wysokości 23.947,21 zł, a wkład własny to 5.507,86 zł. Uzupełniła, że w budżecie na 2017 rok na zabytki zabezpieczono kwotę 50.000,00 zł, która w całości została już rozdysponowana.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Promocji i Kultury pod znakiem NP.4123.3.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie nie wyraził zgody na udzielenie dotacji celowej z uwagi na brak środków w budżecie.

Pkt 2.1 Katarzyna Starzyńska, p.o. naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej poinformowała, że w związku z ponownym ogłoszeniem konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni należy powołać komisję konkursową, która wyłoni kandydata na wspomniane stanowisko. Dodała, że wskazani do komisji przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Rady Pedagogicznej oraz zakładowych organizacji związkowych nie uczestniczyli w konkursie z dnia 14 czerwca 2017 roku, wyjątek stanowi Rada Rodziców. Dopowiedziała, że konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących odbędzie się dnia 27 lipca 2017 roku.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wskazał do komisji konkursowej jako przedstawicieli organu prowadzącego szkołę osoby:

1) Bożena Nowacka – przewodnicząca komisji,

2) Grzegorz Kaźmierczak – członek komisji,

3) Stefan Tomczak – członek komisji.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 666/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni została podjęta jednomyślnie.

Pkt 2.2 Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że w postępowaniu przetargowym na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej przy przebudowie budynku bursy przy ulicy Słowackiego 11 we Wrześni proponuje się wybór oferty firmy KONTRAKT PLAN ze Skórzewa z kwotą 24.403,20 zł. Dodała, że zamawiający przeznaczył na realizację tego zadania kwotę 9.040,50 zł. Wyjaśniła, że propozycja wyboru pomimo różnicy jest z tego względu, iż w postępowaniu przetargowym na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży ogólnobudowlanej, jako najkorzystniejszą ofertę wskazano propozycję firmy „PRO-BUD” z Poznania w kwocie 22.140,00 zł. Uzupełniła, że zamawiający przeznaczył na realizację zadania kwotę 49.050,36 zł, co dało oszczędność w wysokości 26.910,36 zł.

Rafał Zięty, członek Zarządu stwierdził, że jeżeli jest czas i możliwość nie należy dokonywać wyboru wykonawcy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej. Dodał, że koszt realizacji umowy na branżę sanitarną nie powinien być wyższy niż na branżę ogólnobudowlaną.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że obecnie jest duży problem ze znalezieniem inspektorów na poszczególne części, przykładem może być inspektor nadzoru w branży instalacji elektrycznej i branży telekomunikacyjnej, gdzie ostatnie postępowania zostały unieważnione ze względu na brak ofert. Dodała, że dokonując wyboru wykonawcy na inspektora nadzoru w branży sanitarnej przy przebudowie budynku bursy, wzięto pod uwagę przyznane dofinansowanie oraz to, iż kolejne zakończone postępowanie dotyczyło wyboru wykonawcy.

Starosta wrzesiński zapytał, kiedy rozpocznie się przebudowa budynku bursy przy ulicy Słowackiego 11 we Wrześni.

Anna Wolska-Wróblewska odpowiedziała, że w postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy, którego przedmiot zamówienia stanowiła przebudowa budynku bursy przy ulicy Słowackiego 11 we Wrześni najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PKOB WEGNER Sp. z o.o., Sp. k. z Rudek. Dodała, że wykonawca przedstawił kwotę w wysokości 3.225.181,05 zł, która mieści się w wartościach szacunkowych zadania. Uzupełniła, że ww. firma przeprowadzała termomodernizację w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej. Dopowiedziała, że w odpowiedzi na pytanie starosty wrzesińskiego przebudowa mogłaby się rozpocząć na przełomie lipca i sierpnia 2017 roku. Dodała, że wybrany wykonawca zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych ma teraz 15 dni na złożenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, oświadczeń o zatrudnieniu oraz ubezpieczenia na czas wykonania umowy.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu:

Uchwały nr:

1) 667/2017 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej nad realizacją zadania: Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11;

2) 668/2017 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienia funkcji inspektora nadzoru w branży ogólnobudowlanej nad realizacją zadania: Przebudową budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11;

3) 669/2017 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” – dot. cz. I - Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11

zostały podjęte jednomyślnie.

Starosta wrzesiński zapytał, kiedy wykonawca przystąpi do budowy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii.

Anna Wolska-Wróblewska odpowiedziała, że do dnia 20 lipca 2017 roku wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wymagane w postępowaniu dokumenty. Stwierdziła, że prawdopodobnie do 15 sierpnia 2017 roku wykonawca powinien wejść na teren budowy. Dodała, że tempo realizacji inwestycji uzależnione jest od sposobu organizacji pracy na budowie.

Starosta wrzesiński zapytał, jak przedstawia się sprawa brakującego odcinka instalacji elektrycznej w ramach budowy sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Chociczy Małej i Grzymysławic w rejonie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.

Anna Wolska-Wróblewska odpowiedziała, że Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa zasygnalizowała w piśmie do burmistrza Miasta i Gminy Września, iż ze względu na harmonogram budowy Centrum Badań sprawnie działająca sieć jest niezbędna, dlatego należy zachować termin budowy sieci do dnia 31 sierpnia 2017 roku.

Pkt 3 Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że w związku z realizacją projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”, dotyczącego m.in. budowy zaplecza dydaktyczno-sportowego na działce nr 1271/13 położonej przy ulicy Wojska Polskiego we Wrześni, stanowiącej własność powiatu należy zwrócić się do Zarządu Województwa Wielkopolskiego, jako właściciela nieruchomości – działki nr 1271/11 o wyrażenie zgody na zmianę zakresu ustanowionej służebności. Dodała, że zgodnie z uchwałą nr 281/XLIII/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przejścia przez ww. działkę, zakres służebności obejmował wjazd od ulicy Szosa Witkowska i parking.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem NG.6826.2.12017. Pismo wraz z załącznikiem graficznym stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie zgodził się, że należy wystąpić do Zarządu Województwa Wielkopolskiego z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę zakresu ustanowionej służebności.

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz /-/

2. Paweł Guzik /-/

3. Jerzy Mazurkiewicz /-/

4. Rafał Zięty /-/

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

 

 

 

 

drukuj (Protokół nr 150 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2017-08-11 09:28

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.