Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 152 / 2017

PROTOKÓŁ NR 152/2017

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 18 lipca 2017 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu, co stanowiło quorum do podejmowania uchwał i rozstrzygnięć w sprawach objętych porządkiem obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Podjęcie uchwał:

1) zmieniającej uchwałę Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środka trwałego – samochodu osobowego;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok;

3) w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

4) w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2017 rok;

5) w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikającej z art.37 ust.1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych;

6) w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z realizacją projektu pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usługi w powiecie wrzesińskim”. Część I;

7) w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z realizacją projektu pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usługi w powiecie wrzesińskim”. Część II

8) w sprawie wyboru wykonawcy, którego przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z realizacją projektu pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usługi w powiecie wrzesińskim”. Część III.

2. Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych.

3. Uzgodnienie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

1) w Starczanowie – tereny położone na południe od drogi krajowej nr 92;

2) terenów położonych w miejscowości Sokolniki – część zachodni.

4. Uzgodnienie projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

1) terenów budownictwa jednorodzinnego i pod aktywizację gospodarczą w rejonie ulic: Dworcowa, Wrzesińska, Mała w Nekli;

2) terenów produkcyjno-usługowych w Nekli.

5. Rozpatrzenie wniosków w sprawach:

1) zmiany umowy na realizację zadania publicznego pn.: Obóz szkoleniowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z powiatu wrzesińskiego;

2) zwiększenia dotacji na realizację zadania publicznego pn. Obóz szkoleniowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z powiatu wrzesińskiego.

6. Przedstawienie pisma Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie projektu dotyczącego Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

7. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty

8. Wolne głosy i wnioski.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

Pkt 1.1 Anna Maria Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni poinformowała, że dnia 19 kwietnia 2017 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni odbył się przetarg ofertowy na sprzedaż środka trwałego – samochodu osobowego marki Ford Transit, użytkowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie. Dodała, że w wyznaczonym w ogłoszeniu terminie nie wpłynęła żadna oferta. Wyjaśniła, że ze względu na konieczność jak najszybszego sprzedania auta, zasadne jest obniżenie ceny wywoławczej pojazdu z 18.000,00 zł na 14.000,00 zł. Dopowiedziała, że dokonuje się zmiany składu komisji przetargowej z uwagi na przewidywaną obecność jej członków. Uzupełniła, że pozostałe załączniki do uchwały nr 579/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środka trwałego – samochodu osobowego nie ulegają zmianie.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 672/2017 zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środka trwałego – samochodu osobowego została podjęta jednomyślnie.

Pkt 1.2, 1.3 i 1.4 Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że zgodnie z decyzją Ministra Finansów o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2017 rok na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne, dokonuje się zwiększenia wydatków:

1) dla Zespołu Szkół Specjalnych o kwotę 19.419,37 zł dla szkoły podstawowej oraz o kwotę 7.624, 88 zł dla gimnazjum;

2) dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 o kwotę 6.249,79 zł.

Dodała, że dokonuje się zmniejszenia planu wydatków dla Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 172.988,00 zł, zgodnie z zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 lipca 2017 roku o zmniejszenia planu dotacji celowej na rok 2017 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Uzupełniła, że zmiany te skutkują zmianami w planie finansowym dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 673/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok;

2) 674/2017 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

3) 675/2017 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu

zostały podjęte jednomyślnie.

Uchwały znajdują się w zbiorze uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0022.2.2017.

Pkt 1.5 Beata Matuszewska poinformowała, że dochody za II kwartał 2017 roku zostały zrealizowane w kwocie 35.345.656,10 zł, co stanowi 47,49 % wykonania planu, a wydatki zostały osiągnięte w kwocie 31.359.409,84 zł, co stanowi 39,73 % wykonania planu. Dodała, że w związku z powyższym powstała nadwyżka na kwotę 3.986.246,26 zł.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 676/2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0022.2.2017.

Pkt 1.6, 1.7 i 1.8 Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich przypomniała, że na zakup sprzętu i oprogramowania w związku z realizacją projektu pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usługi w powiecie wrzesińskim” w budżecie zabezpieczono kwotę w wysokości 244.076,78 zł. Dodała, że realizacja zadania została podzielona na pięć części, z czego dotychczas wybrano wykonawcę w ramach części IV i V. Poinformowała, że w postępowaniach przetargowych dla części I-III proponuje się wybór ofert:

1) dla części I firmy Hardsoft Telekom z Poznania w kwocie 89.224,40 zł, zamawiający przeznaczył kwotę 80.253,40 zł,

2) dla części II firmy Hardsoft Telekom z Poznania w kwocie 53.062,20 zł, zamawiający przeznaczył kwotę 74.702,16 zł,

3) dla części III firmy Hardsoft Telekom z Poznania w kwocie 43.514,94 zł, zamawiający przeznaczył kwotę 44.908,51 zł.

Dopowiedziała, że po podsumowaniu wszystkich wyborów kwota z umów na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania wyniesie 237.990,40 zł.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 677/2017 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z realizacją projektu pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usługi w powiecie wrzesińskim”. Część I;

2) 678/2017 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z realizacją projektu pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usługi w powiecie wrzesińskim”. Część II

3) 679/2017 w sprawie wyboru wykonawcy, którego przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z realizacją projektu pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usługi w powiecie wrzesińskim”. Część III.

zostały podjęte jednomyślnie.

Pkt 2 Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotyczy zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych. Dodała, że przedmiot zamówienia został podzielony na cztery części. Uzupełniła, że na realizację zadania zamawiający przeznaczył kwotę 130.077,27 zł netto. Dopowiedziała, że termin dostawy proponuje się nie krótszy niż 10 dni kalendarzowych oraz nie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Zaznaczyła, że warunek odnoszący się do zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykonał zamówienie na dostawy sprzętu komputerowego o wartości minimum:

1) 43.000,00 zł brutto dla części I,

2) 38.000,00 zł brutto dla części II,

3) 11.000,00 zł brutto dla części III,

4) 3.700,00 zł brutto dla części IV.

Dodała, że w celu wykazania przez wykonawcę spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, wymaga się dla części I-IV załączenia do oferty specyfikacji techniczno-funkcjonalnej, tj. opisu produktów, które mają zostać dostarczone. Nadmieniła, że zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował kryteriami: 60% cena, 25% termin dostawy oraz 15% termin płatności faktury.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.16.2017.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział czterech członków Zarządu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych została zatwierdzona jednomyślnie.

Pkt 3.1 Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformował, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zakłada przeznaczenie terenów położonych w Starczanowie, na południe od drogi krajowej nr 92 pod lokalizację obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz drogi publicznej klasy dojazdowej. Dodał, że ustala się wysokość budynków nie większą niż 15 m, zaś pozostałych obiektów budowlanych nie większą niż 50 m. Nadmienił, że dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z prawem remontu i przebudowy bez prawa rozbudowy i nadbudowy.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa pod znakiem WB.673.2.22.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie uzgodnił projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Starczanowie – tereny położone na południe od drogi krajowej nr 92.

Pkt 3.2 Jerzy Kaczorowski poinformował, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Sokolniki – część zachodnia został opracowany na wniosek mieszkańców, którzy sprzeciwiają się budowie fermy drobiu przez firmę P.P.H.U. Pasz Konspol z Gierłatowa. Dodał, że jeden z zapisów dotyczy wprowadzenia chowu lub hodowli zwierząt, w ilości większej niż 40 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP). Dopowiedział, że firma Konspol ma zamiar wybudować 8 kurników po 40.000 sztuk drobiu każdy, co w przeliczeniu daje 1.280 DJP. Nadmienił, że firma Konspol zwróciła się do wójta Gminy Kołaczkowo o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ich przedsięwzięcia. Uzupełnił, że decyzją z dnia 28 kwietnia 2017 roku wójt odmówił określenia wspomnianych uwarunkowań, pomimo uzgodnienia ich przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni. Zaznaczył, że powyższa decyzja została zaskarżona przez firmę Konspol do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa pod znakiem WB.673.2.27.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie uzgodnił, że należy wystąpić do wójta Gminy Kołaczkowo z wnioskiem o:

1) udostępnienie kserokopii:

• wniosków złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Sokolniki – część zachodnia,

• decyzji z dnia 28 kwietnia 2017 roku odmawiającej udzielenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy kurników na terenie objętym projektem planu, wraz z opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu;

2) zmianę terminu rozpatrzenia wniosku o uzgodnienie planu na 30 dni od daty jego doręczenia.

Pkt 4.1 Jerzy Kaczorowski poinformował, że wniosek dotyczy uzgodnienia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Dworcowa, Wrzesińska i Mała w Nekli, obowiązującego od 2005 roku. Dodał, że cały wspomniany teren był przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nadmienił, że obecnie ustala się na wniosek właścicieli gruntów przeznaczenie ww. obszarów również pod zabudowę wielorodzinną z usługami.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa pod znakiem WB.673.2.21.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie uzgodnił zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego i pod aktywizację gospodarczą w rejonie ulic: Dworcowa, Wrzesińska i Mała w Nekli.

Pkt 4.2 Jerzy Kaczorowski poinformował, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów produkcyjno-usługowych w Nekli zakłada ich przeznaczenie pod lokalizację obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz drogi publicznej klasy dojazdowej. Dodał, że ustala się wysokość budynków nie większą niż 18 m, zaś wysokość pozostałych obiektów budowlanych nie większą niż 50 m.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa pod znakiem WB.673.2.23.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie uzgodnił zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów produkcyjno-usługowych w Nekli.

Pkt 5.1 i 5.2 Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia poinformowała, że wpłynęły dwa wnioski Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołaczkowie w związku z realizacją zadania publicznego powiatu wrzesińskiego na rok 2017 pn.: Obóz szkoleniowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z powiatu wrzesińskiego. Dodała, że pierwszy dotyczy zmiany kalkulacji przewidywanych kosztów zadania. Dopowiedziała, że Ochotnicza Straż Pożarna w Kołaczkowie otrzymała negatywną odpowiedź z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na złożony wniosek o dofinansowanie obozu. Nadmieniła, że ze względu na powyższą odpowiedź zostaje umniejszony koszt zadania o kwotę 2.000,00 zł, co skutkuje zmianą treści umowy w paragrafie dotyczącym źródeł finansowania, zwiększy się również udział przyznanej w konkursie ofert dotacji w całkowitym koszcie zadania.

Poinformowała, że w drugim piśmie Ochotnicza Straż Pożarna w Kołaczkowie zwraca się z prośbą o rozważenie możliwości zwiększenia przyznanej dotacji o kwotę 2.000,00 zł. Wyjaśniła, że nie ma możliwości zwiększenia dotacji, gdyż konkurs ofert został rozstrzygnięty, a środki przeznaczone na realizację zadań rozdysponowane. 

Sprawa jest prowadzona w Referacie Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia pod znakiem NPZ.526.10.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie:

1) wyraził zgodę na zmianę umowy na realizację zadania publicznego powiatu wrzesińskiego na rok 2017 pn.: Obóz szkoleniowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu wrzesińskiego;

2) nie wyraził zgody na zwiększenie dotacji na realizację ww. zadania publicznego.

Pkt 6 Joanna Musiałkiewicz przedstawiła pismo Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego Macieja Sytka z dnia 13 lipca 2017 roku w związku ze zwiększeniem wartości projektu pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” wynikającego z niezbędnego doposażenia w infrastrukturę informatyczną szpitali powiatowych. Dodała, że konieczne jest wprowadzenie korekt dotyczących wartości wkładów własnych poszczególnych partnerów projektu. Dopowiedziała, że na pokrycie części wkładu własnego do ww. projektu w budżecie powiatu na rok 2017 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2017 i lata następne należy zabezpieczyć łączną kwotę w wysokości 343.701,20 zł, z podziałem na następujące lata:

1) 2017 rok – 6.874,02 zł,

2) 2018 rok – 182.161,64 zł,

3) 2019 rok – 154.665,54 zł.

Uzupełniła, że zgodnie z powyższym wkład własny ulegnie zwiększeniu o kwotę 12.828,20 zł i rozłożony w Wieloletniej Prognozie Finansowej na trzy lata, a nie na dwa. Nadmieniła, że nie podjęcie przedmiotowych uchwał uniemożliwi podpisanie umowy partnerstwa stanowiącej obligatoryjny załącznik do wniosku o dofinansowanie jak również umowy o dofinasowanie projektu. Zaznaczyła, że Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, z uwagi na konieczność podpisania umów partnerstwa na przełomie lipca i sierpnia, prosi o przesłanie do dnia 18 lipca 2017 roku informacji dotyczącej terminu, w którym zostaną podjęte wspomniane uchwały.

Poinformowała, że dnia 14 lipca 2017 roku do starostwa wpłynął projekt umowy partnerstwa wraz z załącznikami. Dodała, że zostały w nim uwzględnione ustalenia Rady Projektu podjęte na posiedzeniu w dniu 7 lipca 2017 roku. Dopowiedziała, że ewentualne uwagi do projektu umowy należy przesłać do dnia 18 lipca 2017 roku. Podkreśliła, że uwagi zgłoszone przez powiat nie zostały uwzględnione w przesłanym projekcie umowy.

Poinformowała, że w dniu 19 lipca 2017 roku starosta wrzesiński wraz ze skarbnikiem powiatu wezmą udział w spotkaniu dotyczącym zasad finansowania i organizacji całego projektu informatyzacji szpitali.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia pod znakiem NPZ.8023.3.2016.

Anna Wolska-Wróblewska dodała, że do zobowiązań partnera finansującego, czyli powiatu w ramach projektu należy także uczestniczenie w odbiorach infrastruktury informatycznej i części peryferyjnej procesora oraz sprawowania nadzoru nad partnerem, czyli szpitalem w zakresie realizacji wskaźników projektu zgodnie z planem realizacji tych wskaźników przygotowanym przez partnera wiodącego, czyli Urząd Marszałkowski. Uzupełniła, że Urząd Marszałkowski w zakresie rezultatu, który należałoby osiągnąć wskazał, iż z usługi elektronicznej dokumentacji medycznej powinno skorzystać 110,715 osób. Nadmieniła, że w projekcie umowy partnerstwa brak zapisów dotyczących kwestii odpowiedzialności w przypadku niezrealizowania przez szpital wskaźników.

Starosta wrzesiński przypomniał, że Zarząd Powiatu Wrzesińskiego zwrócił się do Urzędu Marszałkowskiego z zapytaniem o trwałość projektu dotyczącego rozbudowy szpitala.

Joanna Musiałkiewicz odczytała oświadczenie prezesa i wiceprezesa Zarządu Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o., w którym poinformowano, iż elementy infrastruktury zakupionej w ramach projektu dotyczącego wdrażania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej stanowić będą jedynie uzupełnienie zasobów informatycznych szpitala zakupionych w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości opieki medycznej w regionie poprzez rozbudowę i przebudowę szpitala powiatowego we Wrześni” i nie będą zastępowały jakichkolwiek elementów zakupionych w ramach tego projektu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie zgodził się, że należy:

1) wystąpić do Rady Powiatu Wrzesińskiego o zwiększenie środków w budżecie na realizację ww. projektu i zmianę w Wieloletniej Prognozie Finansowej na najbliższej sesji, która planowana jest w drugiej połowie sierpnia;

2) ponownie przesłać nieuwzględnione w projekcie umowy partnerstwa uwagi, z zastrzeżeniem możliwości zgłoszenia kolejnych po spotkaniu dotyczącym zasad finansowania i organizacji projektu, planowanego w dniu 19 lipca 2017 roku z udziałem starosty wrzesińskiego i skarbnika powiatu.

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz /-/

2. Paweł Guzik /-/

3. Jerzy Mazurkiewicz /-/

4. Rafał Zięty /-/

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr 152 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2017-08-11 10:22

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.