Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 154 / 2017

PROTOKÓŁ NR 154/2017

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 1 sierpnia 2017 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu, co stanowiło quorum do podejmowania uchwał i rozstrzygnięć w sprawach objętych porządkiem obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo-Łagiewki.

2. Przedstawienie:

1) pisma Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego Macieja Sytka w sprawie projektu „Wyposażanie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu”;

2) informacji w sprawie rozstrzygnięcia postępowania konkursowego w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni;

3) zawiadomienia w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej i usług handlu w obrębie ulic Daszyńskiego, Kolejowej i Miłosławskiej we Wrześni.

3. Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Sokolniki – część zachodnia.

4. Rozpatrzenie wniosków w sprawach:

1) wsparcia Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Pokochaj Mnie” w przygotowaniu wyjazdu rodzinnego dla dzieci i rodzin wspieranych przez Stowarzyszenie;

2) współorganizacji i dofinansowania „Festiwalu literackiego – Nagroda Kościelskich 2017”;

3) sfinansowania dojazdów drużyn młodzieżowych MKS Victoria Września na rozgrywki Wielkopolskiej Ligi Rozgrywek.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni;

2) powierzenia Panu Markowi Dybie stanowiska dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni;

3) powierzenia Panu Damianowi Hoffmannowi stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni;

4) ustalenia wzorów wniosków o stypendia składanych w ramach „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży”;

5) upoważnienia p.o. Kierownika Referatu Dróg Powiatowych Pana Bartłomieja Kaczmarzewskiego, do załatwiania spraw należących do kompetencji zarządcy drogi wraz z prawem wydawania w tych sprawach decyzji i postanowień oraz do poświadczania zgodności odpisu dokumentu z oryginałem w postępowaniach prowadzonych w imieniu Zarządu Powiatu Wrzesińskiego;

6) upoważnienia Pani Doroty Wojciechowskiej do poświadczania zgodności odpisu dokumentu z oryginałem w postępowaniach prowadzonych w imieniu Zarządu Powiatu Wrzesińskiego;

7) wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi nr 2158P położonej w gminie Witkowo;

8) wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi nr 2164P położonej w gminie Witkowo;

9) wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi nr 2260P położonej w gminie Witkowo;

10) wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2270P położonej w m. Witkowo;

11) wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2271P położonej w m. Witkowo;

12) wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2272P położonej w m. Witkowo;

13) wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2274P położonej w m. Witkowo;

14) wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia do kategorii drogi powiatowej odcinków drogi gminnej nr 290030P położonej w gminie Witkowo;

15) wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia do kategorii drogi powiatowej odcinka drogi gminnej nr 290051P położonej w m. Witkowo;

16) ogłoszenia i zorganizowania III przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 1, położonej w budynku znajdującym się we Wrześni przy ulicy 3 Maja 8, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 1542/2 o powierzchni 0,0624 ha;

17) wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej nad realizacją zadania: „Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11”;

18) wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest budowa Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój Szkolnictwa Zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”;

19) wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży ogólnobudowlanej nad realizacją zadania: Budowa Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój Szkolnictwa Zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”;

20) wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej nad realizacją zadania: Budowa Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój Szkolnictwa Zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”;

21) wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej nad realizacją zadania: Budowa Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój Szkolnictwa Zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”;

22) wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży drogowej nad realizacją zadania: Budowa Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój Szkolnictwa Zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

6. Przedstawienie:

1) decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję w sprawie przeznaczenia na cele nierolnicze, zgodnie z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gruntów rolnych położonych na terenie gminy Września, w obrębie ewidencyjnym Bierzglinek, w granicach działek ewidencyjnych nr: 375/153, 139/73, 139/75;

2) zadłużenia najemcy wieży kościoła poewangelickiego, położonego w Miłosławiu oraz podjęcie decyzji o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia.

7. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

8. Wolne głosy i wnioski.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

Pkt 1 Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotyczy przebudowy drogi powiatowej Kołaczkowo-Łagiewki. Dodała, że zakres realizacji zamówienia obejmuje:

1) prace rozbiórkowe,

2) prace montażowe i demontażowe,

3) prace związane z układaniem nawierzchni bitumicznych,

4) brukowanie i układanie innych elementów budowlanych,

5) betonowanie,

6) kierowanie ruchem,

7) prace ziemne,

8) prace związane z zielenią,

9) prace porządkowe,

10) prace wodno-kanalizacyjne,

11) czynności operatorów sprzętów,

12) czynności kierowców pojazdów.

Dopowiedziała, że do specyfikacji została wpisana wartość szacunkowa zamówienia podstawowego bez podatku od towarów i usług, która wynosi 2.286.157,20 zł. Uzupełniła, że termin wykonania robót budowlanych ujętych w zakresie rzeczowym ustala się na 60 dni od przekazania placu budowy, zaś termin wykonania całości przedmiotu umowy na 30 dni od zakończenia robót budowlanych. Zaznaczyła, że w kwestii zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający obliguje wykonawcę do wykazania się dwoma robotami budowlanymi o wartości co najmniej 1.500.000,00 zł brutto każda, polegających na wykonaniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni bitumicznych jezdni wraz z podaniem dat, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane. Podkreśliła, że wymagane jest zabezpieczenie należytego wykonania umowy, natomiast nie jest wymagane wniesienie przez wykonawcę wadium. Nadmieniła, że zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował kryteriami: 60% cena, 40% gwarancja jakości.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.19.2017.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział czterech członków Zarządu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo-Łagiewki została zatwierdzona jednomyślnie.

Pkt 2.1 Magdalena Frydryszak, inspektor Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia poinformowała, że Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Maciej Sytek pismem z dnia 25 lipca 2017 roku przypomina o konieczności dokonania aktualizacji wielkości wkładu własnego do projektu „Wyposażanie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu”. Przypomniała, że zakres zmian koniecznych do wprowadzenia w budżecie powiatu na rok 2017 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2017 i lata następne przedstawiono Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego na posiedzeniu w dniu 18 lipca 2017 roku. Dodała, że Urząd Marszałkowski ponownie przeanalizował formułę przekazania wkładu własnego. Dopowiedziała, że zaakceptowana została propozycja powierzenia środków w formie dotacji, dlatego należy uchylić przyjętą przez Radę Powiatu Wrzesińskiego uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu. Podkreśliła, że Urząd Marszałkowski prosi o dołożenie wszelkich starań, by podjęcie wymaganych uchwał nastąpiło w terminie do 7 sierpnia 2017 roku.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia pod znakiem NPZ.8023.3.2016.

Anna Wolska-Wróblewska dodała, że ostateczna treść projektu umowy partnerstwa nie jest jeszcze znana. Nadmieniła, że istnieje możliwość, by osobnym załącznikiem do tej umowy było porozumienie pomiędzy szpitalem, a powiatem jako partnerem finansującym odnośnie kwestii związanych z utrzymaniem procesora.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego przyjął do wiadomości przedstawioną informację.

Pkt 2.2 Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni wpłynęły trzy oferty. Dodała, że oferty wszystkich kandydatów spełniły warunki formalne i zostały dopuszczone przez komisję do dalszego postępowania konkursowego. Dopowiedziała, że komisja dokonała merytorycznej oceny prezentacji wszystkich kandydatów i przeprowadziła rozmowy z kandydatami. Uzupełniła, że komisja w głosowaniu tajnym wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.2111.3.2017. Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego przyjął do wiadomości przedstawioną informację.

Pkt 2.3 Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformował, że burmistrz Miasta i Gminy Września zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską we Wrześni uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej i usług handlu w obrębie ulic Daszyńskiego, Kolejowej i Miłosławskiej we Wrześni. Dodał, że wspomniane tereny były przeznaczone pod zabudowę wielorodzinną z usługami. Dopowiedział, że obecnie ustala się lokalizację obiektów handlowych wyłącznie z branży oferującej artykuły budowlane, wykończenia i wyposażenia wnętrz oraz ogrodów, o powierzchni  sprzedaży powyżej 2000 m².

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa pod znakiem WB.673.2.28.2017.

Członkowie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nie zgłosili wniosków do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej i usług handlu w obrębie ulic Daszyńskiego, Kolejowej i Miłosławskiej we Wrześni.

Pkt 3 Jerzy Kaczorowski poinformował, że wójt Gminy Kołaczkowo na wniosek Zarządu Powiatu Wrzesińskiego udostępnił kopie:

1) wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Sokolniki – część zachodnia na etapie jego wyłożenia,

2) decyzji odmawiającej udzielenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy kurników na terenie objętym projektem planu wraz z opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Dodał, że z analizy udostępnionych dokumentów wynika, iż o wywołanie planu wnioskowali mieszkańcy Sokolnik, przeciwni inwestycji firmy P.P.U.H. Pasz Konspol Sp. z o.o. Dopowiedział, że właściciele gruntów objętych planem zgłaszali wnioski o zawężenie jego obszaru lub nieuwzględnianie w nim ich działek, ze względu na możliwość ograniczenia potencjalnego rozwoju ich gospodarstw rolnych oraz działalności gospodarczych. Uzupełnił, że wnioski te zostały uwzględnione, z wyjątkiem wniosku firmy Konspol, który został uwzględniony częściowo. Zaznaczył, że w projekcie planu znalazł się zapis o zakazie lokalizacji nowych budynków, natomiast wnioski złożone do planu na etapie jego wyłożenia ograniczały się do zakazu realizacji inwestycji związanych z chowem lub hodowlą zwierząt, w ilości większej niż 40 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa pod znakiem WB.673.2.27.2017.

Starosta wrzesiński przypomniał, że firma Konspol odwołała się od odmowy wydania decyzji środowiskowej. Dodał, że z podjęciem decyzji o uzgodnieniu planu warto zaczekać na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu.

Jerzy Kaczorowski zaznaczył, że zgodnie z wnioskiem Zarządu termin na uzgodnienie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego został przedłużony do 30 dni od daty wpłynięcia do starostwa. Dodał, że mija on 5 sierpnia 2017 roku.

Starosta wrzesiński zawnioskował, by odmówić uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Sokolniki – część zachodnia z uwagi na to, iż zapis o zakazie lokalizacji nowych budynków ogranicza możliwość jakiejkolwiek rozbudowy, co wykracza poza złożone do planu wnioski.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego odmówił uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Sokolniki – część zachodnia z uwagi na to, iż zapis o zakazie lokalizacji nowych budynków na terenach objętych planem wykracza poza złożone do planu wnioski.

Pkt 4.1 Magdalena Frydryszak poinformowała, że Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Pokochaj Mnie” zwróciło się z prośbą o finansowe wsparcie działań związanych z przygotowaniem wyjazdu rodzinnego dla dzieci i rodzin wspieranych przez Stowarzyszenie. Dodała, że w budżecie referatu nie zabezpieczono środków na pokrywanie kosztów transportu. Dopowiedziała, że wniosek wpłynął do starostwa w dniu 19 lipca 2017 roku. Uzupełniła, że do dnia 27 lipca 2017 roku trwał nabór wniosków w otwartym konkursie ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego, w którym jeden z obszarów dotyczył realizacji działań związanych z integracją międzypokoleniową, wzmacnianiem więzi w rodzinie, promujących rodzinę i macierzyństwo.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia pod znakiem NPZ.8031.4.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie odmówił udzielenia dofinansowania dla Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych z uwagi na możliwość wzięcia udziału w otwartym konkursie ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego.

Pkt 4.2 Ilona Dębicka, naczelnik Wydziału Promocji i Kultury poinformowała, że Gmina Miłosław zwróciła się z prośbą o współorganizację i dofinansowanie zadania pn.: „Festiwal literacki – Nagroda Kościelskich 2017”. Dodała, że Miłosławskie Centrum Kultury nie uzyskało dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dopowiedziała, że planowany budżet zadania to kwota 120.000,00 zł. Uzupełniła, że Gmina Miłosław wnosi o dofinansowanie w wysokości 40.000,00 zł. Nadmieniła, że tegoroczny program imprezy obejmuje wydarzenia:

1) 12 października – panel pn.: „Czy literatura potrzebuje promocji?” w Estradzie Poznańskiej;

2) 13 października – warsztaty literackie w Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni prowadzone przez Krystynę Dąbrowską oraz w gimnazjum w Miłosławiu i w Orzechowie prowadzone przez Macieja Płazę;

3) 13 października – koncert zespołu BABU KRÓL w Klubie AQQ we Wrześni;

4) 14 października – gala wręczenia laureatowi Nagrody Kościelskich 2017, panel pn.: „Czy można nauczyć się pisania” na Powiatowej Scenie Kultury Zamkowa, koncert Anity Lipnickiej w hali sportowej w Bugaju oraz wieczór literacki pn. „Wielkie Nocne Czytanie” na Powiatowej Scenie Kultury Zamkowa.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Promocji i Kultury pod znakiem NP.4040.7.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na współorganizację i dofinansowanie w kwocie 40.000,00 zł zadania pn.: „Festiwal literacki – Nagroda Kościelskich 2017”.

Pkt 4.3 Bożena Nowacka poinformowała, że drużyna Juniora Młodszego i Trampkarza Starszego MKS Victoria Września w sezonie piłkarskim 2017/2018 awansowały do Wielkopolskiej Ligi Rozgrywek. Dodała, że zarząd klubu zwrócił się z prośbą o sfinansowanie dojazdów obu drużyn młodzieżowych na rozgrywki wspomnianej Ligi, które w rundzie jesiennej wyniosą co najmniej 6.300,00 zł. Dopowiedziała, że klub otrzymuje od powiatu granty, mógł także wziąć udział w otwartym konkursie ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.425.2.12.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie odmówił udzielenia dofinansowania dla drużyn młodzieżowych MKS Victoria Września z uwagi na możliwość wzięcia udziału w otwartym konkursie ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego.

Pkt 5.1 Bożena Nowacka poinformowała, że w związku z brakiem przesłanek uzasadniających unieważnienie konkursu, zatwierdza się konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni. Przypomniała, że konkurs został przeprowadzony przez komisję konkursową w dniu 27 lipca 2017 roku.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 681/2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni została podjęta jednomyślnie.

Pkt 5.2 Bożena Nowacka poinformowała, że w związku z przeprowadzonym w dniu 14 czerwca 2017 roku postępowaniem konkursowym, powierza się panu Markowi Dybie stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni na okres od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2022 roku.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwały nr 682/2017 w sprawie powierzenia Panu Markowi Dybie stanowiska dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni została podjęta jednomyślnie.

Pkt 5.3 Bożena Nowacka poinformowała, że w związku z przeprowadzonym w dniu 27 lipca 2017 roku postępowaniem konkursowym, powierza się panu Damianowi Hoffmannowi stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni. Przypomniała, że ze względu na brak doświadczenia w prowadzeniu placówki oświatowej, Zarząd Powiatu Wrzesińskiego zastanawiał się nad powierzeniem wspomnianego stanowiska na czas krótszy niż pięć lat z możliwością przedłużenia do pełnej kadencji bez ogłaszania konkursu. Dodała, że obecnie nie ma możliwości przedłużenia kadencji decyzją Zarządu, dlatego wnioskuje się o powierzenie stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni panu Damianowi Hoffmannowi na okres od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2022 roku.

Projekt uchwał znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie zgodził się na powierzenie panu Damianowi Hoffmannowi stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni na okres od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2022 roku.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwały nr 683/2017 w sprawie powierzenia Panu Damianowi Hoffmannowi stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni została podjęta jednomyślnie.

Pkt 5.4 Bożena Nowacka poinformowała, że projekt uchwały dotyczy wzorów wniosków o stypendia składane w ramach „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży”. Dopowiedziała, że dotychczasowe stypendium edukacyjno-socjalne staje się stypendium edukacyjnym. Dodała, że wzory wniosków o:

1) stypendium edukacyjne,

2) jednorazowe stypendium motywacyjne za osiągnięcia naukowe/artystyczne,

3) stypendium TALENT

stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 684/2017 w sprawie ustalenia wzorów wniosków o stypendia składanych w ramach „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży” została podjęta jednomyślnie.

Pkt 5.5 i 5.6 Bartłomiej Kaczmarzewski, p.o. kierownika Referatu Dróg Powiatowych poinformował, że na czas pełnienia przez niego obowiązków kierownika Referatu Dróg Powiatowych, wnioskuje się o przekazanie mu upoważnienia do załatwiania spraw należących do kompetencji zarządcy drogi wraz z prawem wydawania w tych sprawach decyzji i postanowień oraz do poświadczania zgodności odpisu dokumentu z oryginałem w postępowaniach prowadzonych w imieniu Zarządu Powiatu Wrzesińskiego. Dodał, że proponuje się upoważnić Dorotę Wojciechowską, inspektora Referatu Dróg Powiatowych do poświadczania zgodności odpisu dokumentu z oryginałem w postępowaniach prowadzonych w imieniu Zarządu Powiatu Wrzesińskiego.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 685/2017 w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Referatu Dróg Powiatowych Pana Bartłomieja Kaczmarzewskiego, do załatwiania spraw należących do kompetencji zarządcy drogi wraz z prawem wydawania w tych sprawach decyzji i postanowień oraz do poświadczania zgodności odpisu dokumentu z oryginałem w postępowaniach prowadzonych w imieniu Zarządu Powiatu Wrzesińskiego;

2) 686/2017 w sprawie upoważnienia Pani Doroty Wojciechowskiej do poświadczania zgodności odpisu dokumentu z oryginałem w postępowaniach prowadzonych w imieniu Zarządu Powiatu Wrzesińskiego

zostały podjęte jednomyślnie.

Pkt 5.7 – 5.15 Bartłomiej Kaczmarzewski poinformował, że na podstawie ustawy o drogach publicznych w celu pozbawienia drogi jej dotychczasowej kategorii lub zaliczenia drogi do innej kategorii wymagana jest opinia zarządu sąsiedniego powiatu. Dodał, że Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego zwrócił się z prośbą o wyrażenie opinii dotyczącej propozycji:

1) pozbawienia kategorii drogi powiatowej:

• odcinka drogi nr 2164P położonej w gminie Witkowo;

• odcinka drogi nr 2260P położonej w gminie Witkowo;

• odcinka drogi nr 2158P położonej w gminie Witkowo;

• drogi nr 2270P położonej w m. Witkowo;

• drogi nr 2271P położonej w m. Witkowo;

• drogi nr 2272P położonej w m. Witkowo;

• drogi nr 2274P położonej w m. Witkowo;

2) zaliczenia do kategorii drogi powiatowej:

• odcinków drogi gminnej nr 290030P położonej w gminie Witkowo;

• odcinka drogi gminnej nr 290051P położonej w m. Witkowo.

Podkreślił, że nie ma żadnych przeciwwskazań do pozytywnego zaopiniowania wspomnianych propozycji.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 687/2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi nr 2158P położonej w gminie Witkowo;

2) 688/2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi nr 2164P położonej w gminie Witkowo;

3) 689/2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi nr 2260P położonej w gminie Witkowo;

4) 690/2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2270P położonej w m. Witkowo;

5) 691/2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2271P położonej w m. Witkowo;

6) 692/2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2272P położonej w m. Witkowo;\

7) 693/2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2274P położonej w m. Witkowo;

8) 694/2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia do kategorii drogi powiatowej odcinków drogi gminnej nr 290030P położonej w gminie Witkowo;

9) 695/2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia do kategorii drogi powiatowej odcinka drogi gminnej nr 290051P położonej w m. Witkowo

zostały podjęte jednomyślnie.

Pkt 5.16 Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że w dniu 24 lipca odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu nr 1, położonego w budynku przy ulicy 3 Maja 8 we Wrześni. Dodała, że w postępowaniu wziął udział jeden uczestnik, który wniósł wadium, jednak nie dokonał „postąpienia” wobec czego przetarg się nie odbył. Poinformowała, że w związku z powyższym zasadne jest podjęcie uchwały o ogłoszeniu i zorganizowaniu III przetargu ustnego nieograniczonego, a także powołaniu komisji przetargowej w niezmienionym składzie w celu sprzedaży tego lokalu, z dotychczasową kwotą 121.000,00 zł (zwolnioną z podatku VAT). Dopowiedziała, że przetarg odbędzie się w dniu 11 września 2017 roku, a wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wnieść do dnia 5 września 2017 roku.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 696/2017 w sprawie ogłoszenia i zorganizowania III przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 1, położonej w budynku znajdującym się we Wrześni przy ulicy 3 Maja 8, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 1542/2 o powierzchni 0,0624 ha została podjęta jednomyślnie.

Bożena Nowacka zapytała, kiedy zostanie wyceniony lokal nr 3, znajdujący się w budynku przy ulicy 3 Maja 8 we Wrześni.

Jolanta Pielak odpowiedziała, że rzeczoznawca ma przedstawić wycenę lokalu do dnia 27 sierpnia 2017 roku.

Pkt 5.17 Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że w postępowaniu przetargowym na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej przy przebudowie budynku bursy przy ulicy Słowackiego 11 we Wrześni proponuje się wybór oferty firmy Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „El-Kazel” z Poznania na kwotę 22.140,00 zł, przy trzech wizytach w tygodniu na budowie. Dodała, że zamawiający przeznaczył na realizację tego zadania kwotę 8.136,45 zł. Wyjaśniła, że propozycja wyboru pomimo różnicy jest z tego względu, iż w postępowaniach przetargowych na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w pozostałych branżach poczyniono oszczędności pozwalające na wybór wspomnianej oferty. Dopowiedziała, że w postępowaniu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży telekomunikacyjnej została wszczęta procedura zamówienia z wolnej ręki, ze względu na brak ofert.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 697/2017 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej nad realizacją zadania: „Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11” została podjęta jednomyślnie.

Pkt 5.18 Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że w postępowaniu przetargowym na budowę Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii proponuje się wybór oferty firmy MIRBUS S.A. ze Skierniewic w kwocie 23.943.795,98 zł. Dodała, że zamawiający przeznaczył na realizację tego zadania kwotę 24.489.397,48 zł. Dopowiedziała, że wybrana oferta z perspektywy ceny była druga, natomiast najtańsza oferta została odrzucona ze względu na źle złożone wadium.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 698/2017 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest budowa Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój Szkolnictwa Zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” została podjęta jednomyślnie.

Pkt 5.19 – 5.22 Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że w postępowaniach przetargowych na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży:

1) ogólnobudowlanej przy budowie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii proponuje się wybór oferty firmy „PRO-BUD” Projektowanie, nadzorowanie, zarządzanie i wykonawstwo budowlane z Poznania w kwocie 82.779,00 zł. Dodała, że zamawiający przeznaczył na realizację tego zadania kwotę 185.678,60 zł. Dopowiedziała, że ww. firma pełni nadzór budowlany nad termomodernizacją budynku przy ulicy Leśnej 10 we Wrześni. Podkreśliła, że kwestie rażąco niskiej ceny zostały wyjaśnione;

2) sanitarnej przy budowie Centrum Badań i Nowoczesnych Technologii proponuje się wybór oferty firmy KONTRAKT PLAN ze Skórzewa w kwocie 32.210,00 zł. Dodała, że zamawiający przeznaczył na realizację tego zadania kwotę 87.141,83 zł. Dopowiedziała, że ww. firma pełni nadzór sanitarny nad termomodernizacją budynku przy ulicy Leśnej 10 we Wrześni oraz przy przebudowie budynku bursy przy ulicy Słowackiego 11 we Wrześni. Podkreśliła, że kwestie rażąco niskiej ceny zostały wyjaśnione;

3) elektrycznej przy budowie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii proponuje się wybór oferty firmy PS-SYSTEMS z Dopiewa w kwocie 36.500,25 zł. Dodała, że zamawiający na realizację tego zadania przeznaczył kwotę 85.051,75 zł. Podkreśliła, że kwestie rażąco niskiej ceny zostały wyjaśnione;

4) drogowej przy budowie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii złożona została jedna oferta – firmy GOLIAT II Sp. z o.o. ze Rzgowa w kwocie 81.000,00 zł. Dodała, że zamawiający przeznaczył na realizację tego zadania kwotę 59.838,03 zł. Dopowiedziała, że proponuje się wybór wspomnianej oferty ze względu na oszczędności poczynione przy wyborze wykonawców na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w pozostałych branżach.

Wyjaśniła, że do postępowania przystąpiły dwa rodzaje wykonawców, funkcjonujący samodzielnie inspektorzy oraz firmy, które organizują się w formule inżynier kontraktu, stąd różnice w cenie poszczególnych ofert.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektami uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 699/2017 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży ogólnobudowlanej nad realizacją zadania: Budowa Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój Szkolnictwa Zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”;

2) 700/2017 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej nad realizacją zadania: Budowa Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój Szkolnictwa Zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”;

3) 701/2017 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej nad realizacją zadania: Budowa Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój Szkolnictwa Zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”;

4) 702/2017 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży drogowej nad realizacją zadania: Budowa Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój Szkolnictwa Zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”

zostały podjęte jednomyślnie.

Anna Wolska-Wróblewska dodała, że do rozstrzygnięcia pozostało jeszcze postępowanie na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży telekomunikacyjnej. przy budowie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii. Zasugerowała, że z uwagi na poczynione oszczędności, odnośnie pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad realizacją poszczególnych części zadania, należy zastanowić się nad przeprowadzeniem postępowania na nadzór autorski Dodała, że w tej sprawie zostały rozesłane zapytania do firm o dokonanie szacunku wartości takiego zamówienia.

Pkt 6.1 Jolanta Pielak przypomniała, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi decyzją z dnia 24 maja 2017 roku nie wyraził zgody na odrolnienie gruntów położonych w Bierzglinku, Dodała, że burmistrz Miasta i Gminy Września zwrócił się do ministra z prośbą o ponowne rozpatrzenie wniosku. Dopowiedziała, że minister postanowieniem z dnia 13 lipca 2017 roku utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. Wyjaśniła, że w uzasadnieniu minister wskazuje, iż grunty rolne klasy IIIb stanowią zwarty kompleks użytków rolnych o wysokim potencjale produkcyjnym i przeznaczenie ich na cele nierolnicze spowodowałoby wkroczenie z zabudową nierolniczą w otwarte tereny rolne, a tym samym naruszenie zwartości rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Nadmieniła, że od niniejszej decyzji przysługuje możliwość wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem NG.6821.2.12.2014.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego przyjął do wiadomości przedstawioną informację.

Pkt 6.2 Jolanta Pielak poinformowała, że najemca wieży kościoła poewangelickiego, znajdującego się przy ulicy Zamkowej w Miłosławiu zalega z zapłatą czynszu w łącznej kwocie 2.138,05 zł wraz z należnymi odsetkami za opóźnienie. Przypomniała, że umowa najmu została zawarta w dniu 12 października 2015 roku i kończy się w październiku 2018 roku. Podkreśliła, że w związku z zaistniałą sytuacją zasadne będzie wysłanie uprzedzenia do wspomnianego najemcy o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia i wyznaczeniu dodatkowego miesięcznego terminu do zapłaty zaległego czynszu.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem NG.6845.2.18.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie zgodził się, że należy wysłać do najemcy wieży kościoła poewangelickiego, znajdującego się przy ulicy Zamkowej w Miłosławiu uprzedzenie o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia i wyznaczeniu dodatkowego miesięcznego terminu do zapłaty zaległego czynszu.

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz /-/

2. Waldemar Grzegorek /-/

3. Paweł Guzik /-/

4. Jerzy Mazurkiewicz /-/

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 154 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2017-09-05 09:04

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.