Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 155 / 2017

PROTOKÓŁ NR 155/2017

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 3 sierpnia 2017 roku

 

Waldemar Grzegorek, wicestarosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność trzech członków Zarządu, co stanowiło quorum do podejmowania uchwał i rozstrzygnięć w sprawach objętych porządkiem obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Prowadzący obrady przedstawił porządek posiedzenia:

1. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Wrzesińskiego.

2. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę nr 152/XXV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego w charakterze Partnera do uczestnictwa w projekcie realizowanym w latach 2017-2018 przez Województwo Wielkopolskie pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w ramach Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020;

2) w sprawie uchylenia uchwały nr 153/XXV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na lata 2017-2018 w związku z realizacją projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”;

3) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027;

4) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok.

3. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

4. Wolne głosy i wnioski.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad

Pkt 1 Wicestarosta wrzesiński poinformował, że w związku z koniecznością dokonania aktualizacji wielkości wkładu własnego do projektu pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”, konieczne jest zwołanie sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego na dzień 10 sierpnia 2017 roku.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział trzech członków Zarządu.

Uchwała nr 703/2017 w sprawie wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Wrzesińskiego została podjęta jednomyślnie.

Pkt 2.1 i 2.2 Magdalena Frydryszak, inspektor Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia przypomniała, że okres realizacji projektu pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” planowano na lata 2017-2018 i szacowano koszt jego realizacji na kwotę 75.000.000,00 zł, z czego 85% kosztów kwalifikowanych obejmować miało dofinansowanie natomiast 15% stanowił wkład własny wnoszony przez partnerów projektu, w tym przez Powiat Wrzesiński w kwocie 330.883,00 zł. Dodała, że w związku z przeprowadzonymi pracami przygotowawczymi polegającymi na ustaleniu założeń projektu oraz potrzeb partnerów w zakresie infrastruktury informatycznej i oszacowania jej wartości, wzrosła całkowita wartość projektu do kwoty 93.882.351,00 zł. Dopowiedziała, że tym samym wkład wniesiony przez powiat również uległ zwiększeniu i wynosić będzie 343.701,20 zł. Nadmieniła, że wydłużony został także okres realizacji projektu na lata 2017-2019. Podkreśliła, że w wyniku uwag złożonych przez część partnerów projektu, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ponownie przeanalizował przyjętą w projekcie formułę przekazania wkładu własnego. Wyjaśniła, że odstąpiono od formuły pomocy finansowej na rzecz przekazywania środków w formie dotacji celowej. Zaznaczyła, że w związku z wprowadzonymi aktualizacjami zmianie ulega treść uchwały nr 152/XXV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego w charakterze partnera do uczestnictwa w projekcie dotyczącym informatyzacji szpitala oraz uchyla się uchwałę nr 153/XXV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na lata 2017-2018 w związku z realizację wspomnianego powyżej projektu.

Projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2017.

W głosowaniu nad projektami uchwał Rady wzięło udział trzech członków Zarządu.

Projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę nr 152/XXV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego w charakterze Partnera do uczestnictwa w projekcie realizowanym w latach 2017-2018 przez Województwo Wielkopolskie pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w ramach Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020;

2) w sprawie uchylenia uchwały nr 153/XXV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na lata 2017-2018 w związku z realizacją projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”

zostały przyjęte jednomyślnie.

Pkt 2.3 i 2.4 Anna Trubacz, główna księgowa poinformowała, że w projekcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”:

1) wydłuża się okres realizacji zadania o jeden rok to jest do 2019 roku;

2) zwiększa się planowane łączne nakłady finansowe o kwotę 12.818,20 zł, to jest do kwoty 343.701,20 zł, z tego:

• w 2017 roku zmniejsza się limit wydatków o kwotę 241.287,98 zł to jest do kwoty 6.874,02 zł,

• w 2018 roku zwiększa się limit wydatków o kwotę 99.440,64 zł to jest do kwoty 182.161,64 zł,

• w 2019 roku wprowadza się limit wydatków w kwocie 154.665,54 zł.

Dodała, że w budżecie powiatu na 2017 rok w związku z wymienionymi powyżej zmianami:

1) zmniejsza się dochody budżetowe z tytułu sprzedaży mienia o kwotę 241.287,98 zł w związku ze zmniejszonymi wpływami z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości;

2) zmniejsza się planowane wydatki majątkowe na zadanie dotyczące informatyzacji szpitala o kwotę 241.287.98 zł.

Projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2017.

 

W głosowaniu nad projektami uchwał Rady wzięło udział trzech członków Zarządu.

Projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok

zostały przyjęte jednomyślnie.

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Waldemar Grzegorek zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Waldemar Grzegorek /-/

2. Paweł Guzik /-/

3. Jerzy Mazurkiewicz

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

 

 

 

 

drukuj (Protokół nr 155 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Waldemar Grzegorek
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2017-09-05 10:03

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.