Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 158 / 2017

PROTOKÓŁ NR 158/2017

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 16 sierpnia 2017 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych Część I;

2) wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych Część II;

3) wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych Część III;

4) wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych Część IV;

5) unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Budowa budynku na cele dydaktyczno - sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego w ramach modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

2. Stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie skargi Gminy Września na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu (odmowa uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Kawęczyn, Marzenin i Gulczewo.

3. Rozparzenie wniosku w sprawie uwzględnienia zmian w kosztorysie zadania „Festiwal Dźwięków Wszelakich Zgrzytowisko”.

4. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

5. Wolne głosy i wnioski.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

 

Pkt 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że po rozpatrzeniu propozycji komisji przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych wybiera się jako najkorzystniejszą ofertę wykonawcy:

a) dla części I, II i III – Firmę Hardsoft Telekom z Poznania;

b) dla części IV - DiMnet z Wrześni.

 

Dodała, że obaj wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu i ich oferty uzyskały 100 pkt, z czego 60 pkt w kryterium ceny, 15 pkt w kryterium terminu płatności faktury i 25 pkt w kryterium terminu dostawy. Dopowiedziała, że oferty są zgodne z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ustawą Prawo zamówień publicznych. Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

 

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 708/2017 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych Część I;

 

2) 709/2017 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych Część II;

 

3) 710/2017 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych Część III;

 

4) 711/2017 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych Część IV.

zostały podjęte jednomyślnie.

 

Pkt 1.5

Anna Wolska – Wróblewska poinformowała, że projekt uchwały Zarządu dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Budowa budynku na cele dydaktyczno - sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego w ramach modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”. Dodała, że postępowanie zostało unieważnione z powodu tego, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 712/2017 w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Budowa budynku na cele dydaktyczno - sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego w ramach modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 2

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformował, że 26.06.2017 r. Gmina Września przekazała do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia 15.05.2017 r. utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 07.02.2017 r. odmawiające uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Kawęczyn, Marzenin i Gulczewo. Dodał, że Zarząd Powiatu, jako uczestnik postępowania może na podstawie art. 33 § 1 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wnioskować o oddalenie skargi w całości.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie zajął stanowisko, iż na podstawie art. 33 § 1 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wnioskuje o oddalenie skargi w całości.

Stanowisko Zarządu Powiatu Wrzesińskiego stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 3

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia poinformowała, że Stowarzyszenie „Kulturalny Miłosław” zwrócił się z prośbą o możliwość uwzględnienia zmian w kosztorysie zadania Festiwal Dźwięków Wszelakich Zgrzytowisko. Dodała, że aktualizacja dotyczy ilości oraz rodzaju płatności honorarium dla zespołów. Dopowiedziała, że honoraria płatne będą na podstawie dwóch faktur.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na uwzględnienie powyższych zmian w kosztorysie zadania Festiwal Dźwięków Wszelakich Zgrzytowisko.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. /-/ Dionizy Jaśniewicz

2. /-/ Paweł Guzik

3. /-/ Jerzy Mazurkiewicz

4. /-/ Rafał Zięty

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 158 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marta Mittmann
    data publikacji: 2017-09-18 15:17

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.