Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 160 / 2017

PROTOKÓŁ NR 160/2017

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 22 sierpnia 2017 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmiany warunków umowy o pracę dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni;

2) udzielenia upoważnienia Panu Damianowi Hoffmanowi dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni;

3) udzielenia upoważnienia Panu Markowi Dybie dyrektorowi Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni;

4) wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo – Łagiewki;

5) przyznania środków budżetowych na zlecenie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2017 roku.

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawach:

1) prośby Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów we Wrześni o założenie rolet wewnętrznych w siedzibie Związku przy ul. Ogrodowej 6 we Wrześni;

2) pokrycia kosztów przejazdu Chóru „GAMA” przy Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na VII Żerkowską Letnią Biesiadę Seniorów;

3) umowy z dnia 13.11.2015 r. na budowę sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała – Grzymysławice;

4) wydania opinii w sprawie budowy drogi gminnej w miejscowości Cieśle Małe.

3. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawach:

1) przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Edukacji”;

2) udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław;

3) wyrażenia woli przystąpienia w 2018 roku do realizacji zadania „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września-Gozdowo-Graboszewo w m. Września” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej w latach 2016-2019”.

4. Przedstawienie wniosków/pism w sprawie zmian do budżetu powiatu oraz przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok.

5. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

6. Wolne głosy i wnioski.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

Pkt 1.1 Olga Krukowska, dyrektor Domu Pomocy Społecznej we Wrześni przypomniała, że uchwałą nr 428/2016 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku została zatrudniona na stanowisku dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni na okres jednego roku, tj. od 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2017 roku. Przedstawiła działania, których realizacji podjęła się pełniąc wspomniane stanowisko:

1) w zakresie prac remontowo-budowlanych: zagospodarowanie pasa zieleni przed budynkiem; wyremontowanie pomieszczeń kuchennych; przygotowanie pomieszczenia przeznaczonego na palarnię dla mieszkańców (w okresie jesienno-zimowym); przygotowanie dokumentacji dotyczącej budowy garażu z pomieszczeniem na odpady medyczne (termin realizacji rok 2018); odmalowanie 13 pomieszczeń mieszkalnych oraz gabinetu terapii zajęciowej; rozpoczęcie remontu łazienek (planowany termin zakończenia prac 17 października 2017 roku);

2) w zakresie pracy administracyjnej: ujednolicenie dokumentacji dotyczącej kontroli zarządczej i polityki bezpieczeństwa; opracowanie nowych procedur funkcjonowania placówki, łącznie z tymi, których wymagał sanepid; opracowanie nowego regulaminu organizacyjnego; rozpoczęcie opracowywania nowej instrukcji kancelaryjnej;

3) w zakresie promocji placówki: wydrukowanie ulotek oraz uruchomienie strony internetowej;

4) w zakresie współpracy: zorganizowanie paczek świątecznych z pomocą proboszcza wrzesińskiej fary oraz nauczycieli i rodziców dzieci z Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni; nawiązanie współpracy z Towarzystwem Wykorzystywania Wód Termalnych i Walorów Naturalnych Ziemi Czeszewskiej, które w ramach unijnego projektu zorganizowało bezpłatne zajęcia hipoterapii; kontynuowanie współpracy z zakładem wspomagania zawodowego (program staży);

5) w zakresie integracji mieszkańców: organizacja imprezy „Pożegnanie lata” (odbędzie się 1 września 2017 roku); udział w projektach integrujących mieszkańców z różnych domów pomocy społecznej; odwiedziny dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół.

Nadmieniła, że obecnie w Domu Pomocy Społecznej przebywa 45 mieszkańców. Dopowiedziała, że placówka spełnia standardy odnośnie liczebności zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, pracującego bezpośrednio z mieszkańcami – 31 pracowników na 29,5 etatach.

Maria Budzyńska, inspektor Referatu Kadr poinformowała, że na mocy porozumienia stron proponuje się zmienić warunki umowy o pracę z panią Olgą Krukowską, dyrektorem Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w ten sposób, iż umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

 

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 713/2017 w sprawie zmiany warunków umowy o pracę dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni została podjęta jednomyślnie.

Pkt 1.2 i 1.3 Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że należy upoważnić do składania oświadczeń woli w zakresie bieżącej działalności kierowanej jednostki oraz do wysokości kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym jednostki:

1) pana Damiana Hoffmanna, dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni,

2) pana Marka Dybę, dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.

Dodała, że upoważnienie obowiązuje na czas pełnienia obowiązków na wspomnianych stanowiskach.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 714/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Damianowi Hoffmanowi dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im.  gen.  dr.  Romana Abrahama we Wrześni;

2) 715/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Markowi Dybie dyrektorowi Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni

zostały podjęte jednomyślnie.

Pkt 1.4 Grzegorz Stangreciak, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformował, że w postępowaniu przetargowym na przebudowę drogi powiatowej Kołaczkowo-Łagiewki na dzień składania ofert, tj.17 sierpnia 2017 roku, wpłynęła jedna oferta. Dodał, że proponuje się wybór oferty firmy Zakład Wielobranżowy „Trans-bruk” z Nekli w kwocie 2.789.116,95 zł. Dopowiedział, że zamawiający przeznaczył na realizację tego zadania kwotę 2.820.294,00 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

 

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 716/2017 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo – Łagiewki została podjęta jednomyślnie.

Pkt 1.5 Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia przypomniała, że Zarząd Powiatu Wrzesińskiego uchwałą nr 656/2017 z dnia 6 lipca 2017 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2017 roku. Dodała, że na wsparcie realizacji zadań zaplanowano środki w wysokości 10.250,00 zł, a oferty należało składać w terminie do 27 lipca 2017 roku. Nadmieniła, że w konkursie oferenci złożyli 4 wnioski, z których wszystkie spełniły wymogi formalne określone w ogłoszeniu o konkursie ofert. Dopowiedziała, że w zakresie pomocy społecznej, w tym działalności na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, osób starszych i niepełnosprawnych proponuje się przyznać:

1) Stowarzyszeniu „Krąg” kwotę w wysokości 700,00 zł na organizację zajęć „Nie bądź piernikiem! Zachowaj świeżość ducha i ciała”;

2) Stowarzyszeniu Wrzesiński Klub „Amazonki” kwotę w wysokości 2.160.00 zł na organizację zajęć „Rehabilitacja to lepsza jakość życia”;

3) Polskiemu Związkowi Niewidomych Koło we Wrześni kwotę w wysokości 500,00 zł na organizację spotkania świąteczno-opłatkowego;

4) Stowarzyszeniu Strzelecko-Rekreacyjnemu „Ogończyk” kwotę w wysokości 1.000,00 zł na organizację warsztatów „Koncentracja-nauka-pisanie”.

Uzupełniła, że w zakresie ratownictwa i ochrony ludności oraz promowania idei obronności państwa nie wpłynęła żadna oferta.

 

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

 

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 717/2017 w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecenie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2017 roku została podjęta jednomyślnie.

Pkt 2.1 Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów we Wrześni zwrócił się z prośbą o pokrycie kosztów założenia rolet wewnętrznych w siedzibie Związku przy ulicy Ogrodowej 6 we Wrześni. Dodała, że wspomniany wniosek nie wpisuje się w żaden z obszarów działania referatu. Uzupełniła, że ze względu na brak formalnych możliwości wniosek należy rozpatrzyć negatywnie.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia pod znakiem NPZ.8120.14.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie nie wyraził zgody na pokrycie kosztów założenia rolet wewnętrznych w siedzibie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów we Wrześni.

Pkt 2.2 Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że Chór „GAMA” działający przy Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów we Wrześni otrzymał zaproszenie do Żerkowa na VII Żerkowską Letnią Biesiadę Seniorów. Dodała, że Zarząd Rejonowy Związku zwrócił się z prośbą o pokrycie kosztów przejazdu na wspomniane wydarzenie. Uzupełniła, że koszt takiego przejazdu to wydatek w kwocie 350,00 zł.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia pod znakiem NPZ.8120.13.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na pokrycie kosztów przejazdu na VII Żerkowską Letnią Biesiadę Seniorów w kwocie 350,00 zł.

Pkt 2.3 Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformowała, że burmistrz Miasta i Gminy Września zwrócił się z wnioskiem o aneksowanie zapisów w umowie na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała-Grzymysławice. Dodała, że zmiana dotyczy zakresu dat, do których gmina wcześniej zobowiązała się odebrać i rozliczyć przedmiotową inwestycję. Wyjaśniła, że powodem zaistniałej sytuacji są trudności w porozumieniu się z projektantem wezwanym do uzupełnienia dokumentacji projektowej o dokumentację przyłącza elektrycznego do tłoczni ścieków. Dopowiedziała, że gmina Września zobowiązuje się potwierdzić zakończenie zadania w zakresie wykonania robót budowlanych i odbioru inwestycji do dnia 30 listopada 2017 roku oraz w zakresie finansowym do 15 grudnia 2017 roku. Uzupełniła, że na realizację wspomnianego zadania zabezpieczono w budżecie kwotę 307.000,00 zł, z czego do tej pory wydano 221.000,00 zł.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa pod znakiem WB.031.1.2016.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na aneksowanie zapisów w umowie na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała-Grzymysławice.

Pkt 2.4 Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformował, że wójt gminy Kołaczkowo wystąpił z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Dodał, że inwestycja dotyczy budowy drogi gminnej w miejscowości Cieśle Małe.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa pod znakiem WB.673.1.2.2017.

Członkowie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego zaopiniowali pozytywnie wniosek na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Cieśle Małe.

Pkt 3.1 Bożena Nowacka przypomniała, że Wojewoda Wielkopolski w trybie nadzorczym unieważnił uchwałę nr 191/XXXI/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży”. Dodała, że w zaleceniach wskazano, iż regulacje odnośnie stypendiów, grantów, współpracy i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz tryb i zasady ich przyznawania powinny zostać uregulowane odrębnymi uchwałami. Dopowiedziała, że Rada Powiatu Wrzesińskiego na sesji z dnia 6 lipca 2017 roku przyjęła „Powiatowy Program Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży” obejmujący wsparcie dla uczniów w formie stypendiów oraz określiła warunki, formy, zakres i tryb postępowania w sprawach ich udzielania. Nadmieniła, że przedłożony projekt chwały Rady stanowi kolejną regulację obszarów wsparcia w postaci grantów edukacyjnych, innowacyjnych form nauczania oraz działań edukacyjnych i wychowawczych w formach pozaszkolnych, które znajdowały się w unieważnionej przez nadzór uchwale nr 191/XXXI/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Edukacji” został przyjęty jednomyślnie.

Pkt 3.2 Ilona Dębicka, naczelnik Wydziału Promocji i Kultury poinformowała, że wsparcie finansowe dla gminy Miłosław w formie dotacji celowej w wysokości 40.000,00 zł zostanie przeznaczone na organizację „Festiwalu literackiego – Nagroda Kościelskich 2017”. Przypomniała, że Powiat Wrzesiński jest jednym ze współorganizatorów wspomnianego wydarzenia. Dopowiedziała, że festiwal odbywać się będzie w dniach 12-14 października 2017 roku w Miłosławiu, Wrześni i Poznaniu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław został przyjęty jednomyślnie.

Pkt 3.3 Bartłomiej Kaczmarzewski, p.o. kierownika Referatu Dróg Powiatowych przedstawił zmiany wprowadzone w tym roku do wytycznych „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Poinformował, że w związku z ogłoszeniem przez Wojewodę Wielkopolskiego naboru wniosków o dofinansowanie zadań proponowanych do realizacji w roku 2018, proponuje się ponownie zgłosić wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września-Gozdowo-Graboszewo w m. Września”. Dodał, że szacunkowy koszt realizacji robót budowlanych w zakresie wspomnianego zadania wynosi 3.274.268,51 zł. Dopowiedział, że w ramach przedmiotowego programu można uzyskać dofinansowanie w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych. Nadmienił, że podstawę do złożenia wniosku o dofinansowanie wspomnianego zadania stanowi uchwała Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia woli przystąpienia w 2018 roku do realizacji zadania „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września-Gozdowo-Graboszewo w m. Września” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej w latach 2016-2019” został przyjęty jednomyślnie.

Pkt 4.1 i 4.2 Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że:

1) dla Zespołu Szkół Specjalnych dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 12.027,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie wkładu do zakupu autobusu, w celu umożliwienia realizacji projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Wielkopolski w Poznaniu przyznał dofinansowanie w kwocie 172.750,00 zł, tj.  o 12.027,00 zł mniej od wnioskowanej kwoty 184.776,75 zł);

2) dla Liceum Ogólnokształcącego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.281,00 zł na naprawę instalacji odgromowej oraz o kwotę 6.963,00 zł na realizację zajęć nauczania indywidualnego;

3) dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 dokonuje się zwiększenia planu:

• dochodów o kwotę 838,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania oraz zwiększonych wpływów za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych,

• wydatków o kwotę 838,00 zł na wymianę zbitych szyb oraz o kwotę 741,00 zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

4) dla Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zwiększenia planu:

• dochodów o kwotę 1.800,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny,

• wydatków o kwotę 1.800,00 zł na organizację festynu dla mieszkańców, o kwotę 20.000,00 zł na modernizację łazienek oraz o kwotę 10.270,00 zł na nagrody jubileuszowe;

5) dla Zespołu Szkół Politechnicznych dokonuje się zwiększenia planu wydatków:

• o kwotę 10.238,00 zł na zakup odzieży BHP dla nauczycieli wychowania fizycznego i pracowników obsługi (2.158,00 zł) oraz na wykonanie pomiarów skuteczności działania ochrony przed skutkami dotyku pośredniego i dotyku bezpośredniego instalacji elektrycznej i dokonanie badania rezystencji elektrycznej (8.080,00 zł),

• o kwotę 3.000,00 zł na modernizację pomieszczeń szkolnych,

• o kwotę 1.798,00 zł na pokrycie kosztów dojazdu na nauczanie indywidualne do uczniów;

6) dla Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się zwiększenia planu:

• dochodów w związku z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznającego środki z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie w 2017 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, w szczególności pełniących funkcję doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze w kwocie 136.900,00 zł,

• wydatków o kwotę 136.900,00 zł na finansowanie w 2017 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników;

7) dla Starostwa Powiatowego dokonuje się zwiększenia planu wydatków:

• o kwotę 3.000,00 zł na wynajem miejsc postojowych,

• o kwotę 100.000,00 zł na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2017/2018,

• o kwotę 1.000,00 zł na przebudowę drogi powiatowej Kołaczkowo-Łagiewki, ze względu na obowiązek postawienia tablicy informacyjnej o dofinansowaniu inwestycji ze środków Unii Europejskiej,

• o kwotę 1.040,00 zł na prace konserwatorsko-restauratorskie w kościele poewangelickim w Miłosławiu,

• o kwotę 38.421,00 zł na termomodernizację i zmianę sposobu użytkowania budynku przy ulicy Leśnej 10 we Wrześni,

• o kwotę 71.000,00 zł na wykonanie nowych szyldów (zewnętrznego i wewnętrznego) na budynku Powiatowej Sceny Kultury „ZAMKOWA” w Miłosławiu (8.000,00 zł), na między innymi zakup i wykonanie wydawnictw promocyjnych, wykonanie i druk kalendarza na 2018 rok (33.500.00 zł), na organizację wizyty delegacji partnerskiego Rejonu Smolewicze, honorarium za wykonanie monodramu oraz wykonanie scenografii na Powiatowej Scenie Kultury „Zamkowa”, organizację koncertu młodzieżowego i uroczystości odsłonięcia tablicy na budynku urzędu upamiętniającej Polaków, którzy stracili życie w tym miejscu w okresie okupacji (29.500,00 zł),

• o kwotę 26.330,00 zł na usługi pocztowe,

• o kwotę 57.000,00 zł na granty edukacyjne w roku szkolnym 2017/2018 (25.000,00 zł), na projekty Kino Konesera i Muzyka Konesera oraz organizację Dnia Edukacji Narodowej i IV Powiatowego Pikniku Naukowego (12.000,00 zł), na stypendia o charakterze motywacyjnym (20.000,00 zł);

8) dla Starostwa Powiatowego dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 8.589,00 zł w związku z rezygnacją z dalszej realizacji zadania majątkowego „Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Leśnej 10 we Wrześni”;

9) udziela się dotacji dla gminy Miłosław w kwocie 40.000,00 zł na organizacje „Festiwalu literackiego – Nagroda Kościelskich 2017”.

Beata Matuszewska dodała, że w projekcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową wprowadza się następujące zmiany:

1) w przedsięwzięciu pn.: „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną” zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 38.421,00 zł (do kwoty 5.569.435,00 zł), z tego zwiększa się planowane wydatki w 2017 roku o kwotę 38.421,00 zł (do kwoty 5.467.908,00 zł);

2) w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo-Łagiewki” zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 1.000,00 zł (do kwoty 2.839.294,00 zł), w tym wprowadza się plan wydatków na 2017 rok w kwocie 1.000,00 zł, natomiast plan wydatków na 2018 rok pozostaje bez zmian;

3) w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 44.674,00 zł (do kwoty 29.785.237,00 zł), w tym zwiększa się plan wydatków na 2018 rok o kwotę 44.674,00 zł (do kwoty 11.013.324,00 zł);

4) w przedsięwzięciu pn.: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Zespołu Szkól Politechnicznych we Wrześni” skraca się okres realizacji przedsięwzięcia o jeden rok, tj. do 2018 roku i jednocześnie zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 14.613,00 zł (do kwoty 14.613,00 zł), z tego nie zmienia się planowanych wydatków na 2017 rok, zmniejsza się planowane wydatki w 2018 roku o kwotę 6.089,00 zł (do kwoty 8.524,00 zł), zmniejsza się planowane wydatki na 2019 rok o kwotę 8.524,00 zł (do kwoty 0,00 zł);

5) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2017/2018”, okres realizacji to lata 2017- 2018, łączne planowane nakłady finansowe to kwota 900.000,00 zł (w 2017 roku 100.000,00 zł, w 2018 roku 800.000,00 zł);

6) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Utrzymanie sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg powiatowych w latach 2017/2018”, okres realizacji to lata 2017-2018, łączne planowane nakłady finansowe to kwota 15.000,00 zł (w 2017 roku nie planuje się wydatków z tego tytułu, w 2018 roku 15.000,00 zł);

7) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Obsługa przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórnej w latach 2017/2018”, okres realizacji to lata 2017-2018, łączne planowane nakłady finansowe to kwota 100.000,00 zł (w 2017 roku nie planuje się wydatków z tego tytułu, w 2018 roku 100.000,00 zł);

8) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Powiatowe Granty Edukacyjne w ramach Powiatowego Programu Rozwoju Edukacji w roku szkolnym 2017/2018”, okres realizacji to lata 2017-2018, łączne planowane nakłady finansowe to kwota 85.000,00 zł (w 2017 roku 40.000,00 zł, w 2018 roku 45.000,00 zł);

9) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Stypendia o charakterze edukacyjnym przyznawane uczniom uzdolnionym w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży”, okres realizacji to lata 2017-2018, łączne planowane nakłady finansowe to kwota 80.000,00 zł (w 2017 roku 32.000,00 zł, w 2018 roku 48.000,00 zł);

10) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Najem dwóch zadaszonych miejsc postojowych i placu”, okres realizacji to lata 2017-2018, łączne planowane nakłady finansowe to kwota 21.000,00 zł (w 2017 roku 3.000,00 zł, w 2018 roku 18.000,00 zł);

11) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni”, okres realizacji to lata 2017-2019, łączne planowane nakłady finansowe to kwota 316.000,00 zł (w 2017 roku 26.330,00 zł, w 2018 roku 157.990,00 zł, w 2019 roku 131.680,00 zł);

11) w przedsięwzięciu pn.: „Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkól Specjalnych przy ul. Leśnej 10 we Wrześni” skraca się okres realizacji o jeden rok, tj. do 2017 roku i jednocześnie zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 472.749,00 zł (do kwoty 60.001,00 zł); z tego w 2017 roku zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 8.589,00 zł (do kwoty 3.237,00 zł), w 2018 roku zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 464.160,00 zł (do kwoty 0,00 zł).

Projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2017.

W głosowaniu nad projektami uchwał Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok

zostały przyjęte jednomyślnie.

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz /-/                  

2. Waldemar Grzegorek /-/

3. Paweł Guzik /-/

4. Jerzy Mazurkiewicz /-/

5. Rafał Zięty /-/

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 160 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2017-09-18 15:43

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.