Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 162 / 2017

PROTOKÓŁ NR 162/2017

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 30 sierpnia 2017 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) założeń do opracowania projektu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok;

2) ogłoszenia i zorganizowania II przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Bierzglinku, będących własnością Powiatu Wrzesińskiego, zapisanych w księgach wieczystych nr PO1F/00031076/3.

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawach:

1) wyrażenia zgody na zawarcie w roku szkolnym 2017/2018 kolejnych umów najmu oraz umów użyczenia, których przedmiotem jest sala gimnastyczna w Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni;

2) rozbudowy drogi powiatowej nr 3666P Zberki-Murzynowo Kościelne;

3) zmiany terminu realizacji zadania publicznego pn.: Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym Ochotniczych Straży Pożarnych.

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie przekazania skargi do załatwienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

4. Przyjęcie autopoprawek do projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok.

Dalsza część porządku obrad została zrealizowana po zakończeniu XXXV sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego:

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) określenia form, trybu i zasad przyznawania wsparcia w ramach „Powiatowego Programu Rozwoju Edukacji”;

2) planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

3) planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2017 rok.

5. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

6. Wolne głosy i wnioski.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

Pkt 1.1 Beata Matuszewska, skarbnik powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie założeń do przyszłorocznego budżetu określający zasady, tryb, terminy i wskaźniki obowiązujące przy opracowywaniu planów jednostkowych oraz wzory formularzy służących do opracowania tych materiałów.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwał nr 719/2017 w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0022.2.2017.

Pkt 1.2 Żaneta Kowalczyk, referent Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że ogłasza się i organizuje II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Bierzglinku, będących własnością Powiatu Wrzesińskiego. Nadmieniła, że przetarg dotyczy 71 działek i odbywać się będzie w dniach od 9 października do 17 października 2017 roku. Dodała, że treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do uchwały. Dopowiedziała, że do postępowania w sprawie sprzedaży powołuje się komisję przetargową.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 720/2017 w sprawie ogłoszenia i zorganizowania II przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Bierzglinku, będących własnością Powiatu Wrzesińskiego, zapisanych w księgach wieczystych nr PO1F/00031076/3 została podjęta jednomyślnie.

Pkt 2.1 Rafał Pawlaczyk, referent Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformował, że dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza we Wrześni zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie w roku szkolnym 2017/2018 kolejnych umów najmu oraz umów użyczenia, których przedmiotem jest sala gimnastyczna. Przedstawił podmioty zainteresowane korzystaniem ze wspomnianej nieruchomości.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem NG.6844.2.9.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na zawarcie kolejnych umów najmu oraz umów użyczenia na salę gimnastyczną na rok szkolny 2017/2018.

Pkt 2.2 Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformował, że Firma JOTBE, która na zlecenie Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej wykonuje dokumentację projektową dotyczącą rozbudowy drogi powiatowej nr 3666P Zberki-Murzynowo Kościelne, zwróciła się z prośbą o zaopiniowanie proponowanych rozwiązań projektowych. Dodał, że koniec opracowania w m. Murzynowo Kościelne stanowi połączenie na granicy powiatu średzkiego i wrzesińskiego z drogą biegnącą dalej na terenie powiatu wrzesińskiego. Zaznaczył, że na podstawie art. 11b ust. 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, niewydanie opinii w terminie 14 dni od dnia zwrócenie się przez właściwego zarządcę drogi o jej wyrażenie, traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa pod znakiem WB.673.1.3.2017.

Członkowie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nie zgłosili zastrzeżeń do przedstawionego wniosku.

Pkt 2.3 Magdalena Frydryszak, inspektor Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia poinformowała, że Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Białym Piątkowie zwrócił się z prośbą o zmianę terminu realizacji zadania publicznego pn. „Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym Ochotniczych Straży Pożarnych” z dnia 3 września na dzień 17 września 2017 roku. Dodała, że zmiana spowodowana jest wydarzeniami, które miały miejsce w dniu 11 sierpnia 2017 roku na terenie gminy Miłosław oraz całego powiatu.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia pod znakiem NPZ.526.24.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na zmianę terminu realizacji zadania publicznego pn. „Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Pkt 3 Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że dnia 4 lipca 2017 roku do starostwa wpłynęła skarga na Przewodniczącego Składu Orzekającego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Wrześni. Dodała, że skarga została przekazana Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu celem przeanalizowania oraz zajęcia stanowiska. Dopowiedziała, że zgodnie z rozstrzygnięciem podjętym na posiedzeniu w dniu 14 lipca 2017 roku Komisja Rewizyjna poleciła:

1) przekazać skargę Wojewódzkiemu Zespołowi ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim za pośrednictwem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Wrześni w celu rozpatrzenia;

2) zawiadomiła skarżącego o możliwości złożenia skargi na zachowanie lekarza do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej przy Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej.

Uzupełniła, że skarżący pismem z dnia 8 sierpnia, które wpłynęło do starostwa dnia 14 sierpnia 2017 roku wyraził swoje niezadowolenie z przekazania jego skargi do rozpatrzenia wyższej instancji Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Wyjaśniła, że we wspomnianym piśmie wyraźnie precyzuje, iż skarga nie dotyczyła odwołania od orzeczenia, tylko sposobu traktowania i zachowania przewodniczącego Składu Orzekającego. Zaznaczyła, że zgodnie z art. 232 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego skargę na pracownika można przekazać do załatwienia również jego przełożonemu służbowemu, z obowiązkiem zawiadomienia organu właściwego do rozpatrzenia skargi o sposobie jej załatwienia. Poinformowała, że biorąc pod uwagę powyższe fakty podjęcie uchwały przez Radę Powiatu Wrzesińskiego o przekazaniu skargi do załatwienia dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni jest uzasadnione.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie przekazania skargi do załatwienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni został przyjęty jednomyślnie.

Pkt 4.1 i 4.2 Beata Matuszewska poinformowała, że autopoprawki do projektów uchwał Rady zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok dotyczą:

1) otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela w kwocie 20.000,00 zł za szkody powstałe w drzewostanie we wszystkich lokalizacjach Powiatu Wrzesińskiego powstałych w sierpniu 2017 roku, środki te zostaną przeznaczone na usuwanie skutków nawałnicy;

2) zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu planu dotacji na 2017 rok o kwotę 53.684,00 zł na wypłatę rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni;

3) zwiększonych wpływów z tytuł świadczonych usług w kwocie 40.000,00 zł, środki te zostaną przekazane Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni na zakup artykułów żywnościowych;

4) zwiększenia planu wydatków:

• Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni o kwotę 2.500,00 zł na zakup materiałów remontowych do przeprowadzenia remontu pomieszczeń dydaktycznych i socjalnych,

• Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni o kwotę 9.270,00 zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z wynagrodzeniami i nagrodami jubileuszowymi,

• Starostwa Powiatowego we Wrześni o kwotę 14.000,00 zł na usuwanie skutków nawałnicy połączonej z wyładowaniami atmosferycznymi;

5) przeniesienia środków między rozdziałami w kwocie 33.115,00 zł i przeznaczenia ich na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Wrzesińskiego (zwiększona liczba wniosków na skutek nawałnicy).

Autopoprawki znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2017.

W głosowaniu nad przyjęciem autopoprawek wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Autopoprawki do projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok

zostały przyjęte jednomyślnie.

Pkt 5.1 Bożena Nowacka poinformowała, że w związku z przyjęciem przez Radę Powiatu Wrzesińskiego „Powiatowego Programu Rozwoju Edukacji”, określa się formy, tryb i zasady przyznawania wsparcia w ramach programu. Dodała, że wzór wniosku o przyznanie Powiatowego Grantu Edukacyjnego stanowi załącznik do uchwały.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 721/2017 w sprawie określenia form, trybu i zasad przyznawania wsparcia w ramach „Powiatowego Programu Rozwoju Edukacji” została podjęta jednomyślnie.

Pkt 5.2 i 5.3 Beata Matuszewska poinformowała, że zmiany przyjęte przez Radę Powiatu Wrzesińskiego w uchwale zmieniającej budżet oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej skutkują koniecznością dostosowania planu finansowego dochodów i wydatków oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 722/2017 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

2) 723/2017 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu

zostały podjęte jednomyślnie.

Uchwały znajdują się w zbiorze uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0022.2.2017.

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz /-/                   

2. Waldemar Grzegorek /-/                

3. Paweł Guzik /-/                            

4. Jerzy Mazurkiewicz /-/                 

5. Rafał Zięty /-/                                

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 162 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2017-09-26 09:03

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.