Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 165 / 2017

PROTOKÓŁ NR 165/2017

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 12 września 2017 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu, co stanowiło quorum do podejmowania uchwał i rozstrzygnięć w sprawach objętych porządkiem obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Przedstawienie:

1) sytuacji Oddziału Udarowego Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.;

2) informacji ze stanu realizacji zadania pn. „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną”;

3) projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września (nr VIII).

2. Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

1) w Gutowie Małym – dz. nr 57/4, 57/6, 57/7, 57/8;

2) w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 69/9, położonej w Obłaczkowie.

3. Rozpatrzenie wniosku w sprawie rozważenia współpracy z gminą Miłosław, w związku z ewentualną przebudową odcinka drogi powiatowej nr 2913P w m. Gorzyce.

4. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej drogę nr 3012 ulicę Rynek mającą swój przebieg na terenie miasta Pyzdry;

2) zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.”;

2) w sprawie ogłoszenia i zorganizowania IV przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 1, położonej w budynku znajdującym się we Wrześni przy ulicy 3 Maja 8, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 1542/2 o powierzchni 0,0624 ha.

6. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

7. Wolne głosy i wnioski.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

Pkt 1.1 Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia przedstawiła informacje przekazane przez Sebastiana Nowickiego, wiceprezesa zarządu Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o. na temat funkcjonowania oddziału udarowego, do momentu kiedy Narody Fundusz Zdrowia zaprzestał jego finansowania. Poinformowała, że:

1) do sierpnia 2017 roku w szpitalu wrzesińskim stwierdzono 80 udarów (w 2016 roku było ich 170);

2) koszty leczenia udarów:

• w 2016 roku (od miesiąca maja) wyniosły 1.042.041,89 zł (83 osoby),

• w 2017 rok (do miesiąca kwietnia) wyniosły 465.333,94 zł (37 osób).

Dodała, że koszt leczenia w przeliczeniu na jednego pacjenta to kwota ok. 12.500,00 zł. Dopowiedziała, że szpital posiada spełniający wszystkie wymogi sprzęt do diagnostyki udarów, należy jedynie doposażyć pracownię EEG. Nadmieniła, że problem stanowi kadra lekarska, zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Zdrowia do funkcjonowania oddziału udarowego niezbędnych jest pięć etatów lekarskich i pełna obsada dyżurowa. Uzupełniła, że obecnie szpital dysponuje dwoma lekarzami neurologami, co stanowi niezbędne minimum do funkcjonowania oddziału neurologicznego. Podkreśliła, że w zależności od rodzaju udaru, część pacjentów jest odsyłana bezpośrednio do oddziałów w innych jednostkach, część trafia na oddział ratunkowy we Wrześni, powoduje to zamknięcie okna terapeutycznego dla części pacjentów. Nadmieniła, że szpital stara się o przyznanie akredytacji w trybie konkursowym, potrzebnej do funkcjonowania udarówki, w tej sprawie prowadzono rozmowy z konsultantem wojewódzkim. Dopowiedziała, że szpital ma jeszcze przekazać informacje na temat rozmów z Narodowym Funduszem Zdrowia w powyższej sprawie.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński dodał, że w rozbudowę wrzesińskiego szpitala zainwestowano ogromne pieniądze, w tym w wyposażenie oddziału udarowego. Dopowiedział, że w ubiegłym roku udarówka została oceniona jako jeden z najlepiej działających oddziałów w szpitalu. Podkreślił, że nie można pozwalać na sytuację, gdy pacjenci z terenu powiatu są przewożeni do innych jednostek, które nierzadko z braku miejsc odmawiają ich przyjmowania. Przypomniał, że dla oddziałów, które nie znalazły się w sieci szpitali, miał zostać rozpisany konkurs na ich finansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia. Uzupełnił, że do tej pory nie podano terminu jego ogłoszenia. Zawnioskował, by rozważyć możliwość finansowania oddziału udarowego przez powiat w formie dopłat, do czasu ogłoszenia i rozstrzygnięcia wspomnianego konkursu.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu zasugerowała, że lepszym rozwiązaniem będzie podwyższenie kapitału zakładowego spółki.

Rafał Zięty, członek Zarządu zaznaczył, że należy się zastanowić na jak długo można się zaangażować w finansowanie oddziału udarowego, zwłaszcza, iż w przyszłym roku powiat nie jest w stanie tego kontynuować z własnych środków. Zawnioskował, by na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu Zarząd Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o. przedstawił informacje na temat rozmów z Narodowym Funduszem Zdrowia w kwestii ponownego uruchomienia oddziału udarowego.

Waldemar Grzegorek, wicestarosta wrzesiński zapytał, czy zarząd szpitala wystąpił do sądu z roszczeniami wobec Narodowego Funduszu Zdrowia, w związku z brakiem zwrotu poniesionych kosztów za funkcjonowanie udarówki za rok 2016.

Dionizy Jaśniewicz odpowiedział, że zarząd szpitala zamierza wystąpić na drogę sądową wobec Narodowego Funduszu Zdrowia we wspomnianej kwestii. Uzupełnił, że do chwili obecnej nie złożono w tej sprawie żadnego pozwu.

Dionizy Jaśniewicz dodał, że w programie Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego, który odbywać się będzie w dniach 12-13 września 2017 roku,  przewidziano spotkanie z Agnieszką Pachciarz, dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Dopowiedział, że w rozmowie z nią zamierza zająć zdecydowane stanowisko w imieniu wrzesińskiego szpitala.

Jerzy Mazurkiewicz, członek Zarządu dodał, że należy zastanowić się nad zorganizowaniem kampanii informacyjnej, by mieszkańcy powiatu wiedzieli jak wygląda sytuacja oddziału udarowego we wrzesińskim szpitalu.

Dionizy Jaśniewicz zaznaczył, że wspólnie z kierownikiem Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia uzgodniono przygotowanie akcji medialnej na terenie powiatu, z włączeniem organizacji pozarządowych.

Członkowie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego uzgodnili, że Zarząd Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o. powinien na kolejnym posiedzeniu Zarządu przedstawić sytuację kontraktowania usług medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Pkt 1.2 Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich przedstawiła informacje dotyczące roszczeń wykonawcy w zakresie zwiększenia wynagrodzenia wynikającego z umowy na realizację inwestycji termomodernizacji i zmiany sposobu użytkowania budynku biurowego przy ulicy Leśnej 10 we Wrześni. Dodała, że w sprawie:

1) wykonania ściany oddzielenia przeciwpożarowego EI 120 z powodu błędnie przyjętych założeń projektowych wykonawca zaproponował kwotę 8.989,97 zł. Dopowiedziała, że proponuje się uznać roszczenie wykonawcy w kwocie 5.857,88 zł. Wyjaśniła, że różnice wynikające z kosztorysu przedstawionego przez wykonawcę a wartością proponowaną do uznania przez zamawiającego wynikają ze skorygowania przez zamawiającego obmiarów kosztorysu z rzeczywistymi. Zaznaczyła, że w tym zakresie niezbędne jest zawarcie stosownego aneksu pomiędzy stronami dotychczasowej umowy;

2) utylizacji czujek izotopowych systemu przeciwpożarowego wykonawca zaproponował kwotę 16.020,00 zł. Dopowiedziała, że po rozeznaniu rynku proponuje się zlecić wspomniane zadanie innemu wykonawcy, który zaproponował kwotę 11.070,00 zł, w ramach odrębnego zlecenia;

3) demontażu i utylizacji wełny mineralnej wykonawca zaproponował kwotę 13.269,98 zł. Dopowiedziała, że proponuje się uznać roszczenie wykonawcy w zakresie utylizacji wełny w kwocie 3.092,22 zł. Wyjaśniła, że zamawiający nie uznał roszczeń w zakresie demontażu (wełna mineralna w znacznej części była pierwotnie nieprawidłowo przymocowana do sufitu i sama spadła) oraz kosztów wywiezienia wełny mineralnej (z uwagi na jego znaczną wysokość w stosunku do możliwości skorzystania z usług miejscowego zakładu znajdującego się po sąsiedzku przy ulicy obok prowadzonej inwestycji);

4) wykonania sufitu podwieszanego zaproponował kwotę 76.581,95 zł. Dopowiedziała, że proponuje się odstąpić od uznania roszczeń wykonawcy i podtrzymać stanowisko przedstawione na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 13 czerwca 2017 roku.

Przypomniała, że termin wykonania prac budowlanych to 13 listopada, a uzyskania pozwolenia na użytkowanie to 15 grudnia 2017 roku.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego przyjął do wiadomości przedstawioną informację.

Pkt 1.3 Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformował, że projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września dotyczy terenów położonych:

1) w rejonie ulicy Kolejowej we Wrześni (dawny zakład „Tonsil”). Dodał, że w obecnie obowiązującym studium są to tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Dopowiedział, że zmiana zakłada wprowadzenie funkcji rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²;

2) w rejonie ulic Jagodowej i Działkowców we Wrześni. Dodał, że w obowiązującym studium przedmiotowy obszar wskazany jest jako teren zieleni. Dopowiedział, że zmiana zakłada wprowadzenie funkcji obiektów produkcyjnych, składów i magazynów;

3) w miejscowości Obłaczkowo. Dodał, że w obowiązującym studium jest to teren gruntów leśnych oraz teren zabudowy mieszkaniowej. Dopowiedział, że zmiana zakłada wprowadzenie funkcji obiektów produkcyjnych, składów i magazynów;

4) w miejscowości Gutowo Małe. Dodał, że w obecnie obowiązującym studium jest to teren zabudowy mieszkaniowej. Dopowiedział, że zmiana zakłada wprowadzenie funkcji obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług.

5) w miejscowości Węgierki w rejonie ulic Wrzesińskiej i Lipowej w sąsiedztwie parkingów dla samochodów ciężarowych oraz obiektu gastronomiczno-noclegowego. Dodał, że w obecnym studium jest to teren produkcyjny. Dopowiedział, że zmiana zakłada wprowadzenie funkcji usługowej (tereny zabudowy usługowej).

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa pod znakiem WB.673.2.31.2017.

Członkowie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nie zgłosili uwag do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września (nr VIII).

Pkt 2.1 Jerzy Kaczorowski poinformował, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zakłada przeznaczenie działek nr 57/4, 57/6, 57/7, 57/8 w Gutowie Małym, gmina Września pod lokalizację obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej. Dodał, że 1,06 ha na tym terenie stanowią grunty rolne klasy III. Dopowiedział, że do zmiany ich przeznaczenia na cele nierolnicze potrzebna jest zgoda Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa pod znakiem WB.673.2.34.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie uzgodnił projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gutowie Małym – dz. nr 57/4, 57/6, 57/7, 57/8.

Pkt 2.2 Jerzy Kaczorowski poinformował, że wniosek dotyczy uzgodnienia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 69/9, położonej w Obłaczkowie, gmina Września. Dodał, że wspomniany teren wcześniej przeznaczony był pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nadmienił, że obecnie ustala się, na wniosek właścicieli gruntów, przeznaczenie wspomnianych obszarów również pod zabudowę wielorodzinną.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa pod znakiem WB.673.2.37.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie uzgodnił zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 69/9, położonej w Obłaczkowie.

Pkt 3 Bartłomiej Kaczmarzewski, p.o. kierownika Referatu Dróg Powiatowych zgłosił konieczność rozważenia współpracy z gminą Miłosław w związku z ewentualną przebudową odcinka drogi powiatowej nr 2913P w miejscowości Gorzyce. Dodał, że gmina wyraziła wstępną chęć współpracy w przedmiotowej kwestii, w zakresie sfinansowania dokumentacji projektowej przebudowy wspomnianego odcinka drogi. Dopowiedział, że koszt wykonania niniejszej dokumentacji wynosi ok. 20.000,00 zł netto.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Dróg Powiatowych pod znakiem WKD.3020.16.2017. Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Rafał Zięty zaproponował, by zadanie dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 2913P w miejscowości Gorzyce zgłosić jako wniosek do budżetu na 2018 rok.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie zgodził się, że zadanie dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 2913P w miejscowości Gorzyce należy zgłosić jako wniosek do budżetu na 2018 rok.

Pkt 4.1 Bartłomiej Kaczmarzewski przypomniał, że w wyniku rozmów i ustaleń z burmistrzem Pyzdr, Zarząd Powiatu podjął decyzję o przeprowadzeniu procedury polegającej na pozbawienie kategorii drogi powiatowej drogę nr 3012 ulica Rynek mającą swój przebieg na terenie miasta Pyzdry z zamiarem zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych. Poinformował, że Wojewoda Wielkopolski nadal nie wydał decyzji w sprawie nabycia przez Powiat Wrzesiński z mocy prawa działki nr 1505, przez którą przebiega przedmiotowa droga. Dodał, że zdarzały się wyroki sądowe unieważniające uchwały o zmianie kategorii drogi, jeśli dana jednostka samorządu nie legitymowała się prawem własności do gruntów, po których ona przebiega Dopowiedział, że uchwałę należy podjąć do końca września 2017 roku, a  wejdzie ona w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej drogę nr 3012 ulicę Rynek mającą swój przebieg na terenie miasta Pyzdry został przyjęty jednomyślnie.

Pkt 4.2 Bartłomiej Kaczmarzewski poinformował, że Ministerstwo Cyfryzacji prowadzi działania nad uruchomieniem Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, co pozwoli na wyrównanie szans edukacyjnych dla wszystkich uczniów w Polsce. Dodał, że w celu eliminacji barier przy budowie sieci szerokopasmowych wprowadza się w § 3 ust. 3 projektu uchwały zapis umożliwiający obniżenie stawek na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, w przypadku gdy przemawiają za tym potrzeby społeczne. Wyjaśnił, że obniżenie opłat za zajęcie pasa drogowego umożliwi placówkom oświatowym, jak i mieszkańcom, dostęp i korzystanie z szybkiego Internetu. Dopowiedział, że uchylenie § 5 następuje w oparciu o rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku, w którym orzeczono nieważność wspomnianego paragrafu ze względu na istotne naruszenie prawa, tj. powtórzenie zapisu ustawowego wynikającego z art. 40 ust. 10 ustawy o drogach publicznych.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego został przyjęty jednomyślnie.

Pkt 5.1 Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że projekt uchwały Zarządu Powiatu dotyczy przeprowadzenia konsultacji w sprawie „Programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”. Przypomniała, że program współpracy może zostać przyjęty przez Radę Powiatu dopiero po wcześniejszych konsultacjach. Dodała, że minimalny termin konsultacji to 14 dni. Dopowiedziała, że po przeprowadzeniu konsultacji z wydziałami merytorycznymi nie wprowadza się większych zmian. jeśli chodzi o zakres przedmiotowy programu. Uzupełniła, że proponuje się w zakresie kultury, sztuki i ochrony tradycji w podpunkcie: „realizacja projektów artystycznych, promujących powiat wrzesiński w kraju i poza jego granicami” wykreślić zapis: „promujący powiat wrzesiński w kraju i poza jego granicami”. Wyjaśniła, że zadań dotyczących promocji powiatu nie powinno się zlecać organizacjom pozarządowym, gdyż są to zadania, które należy finansować w ramach działalności bieżącej z budżetu wydziału. Zaproponowała, by konsultacje ogłosić od dnia dzisiejszego, tj. 12 września do 29 września 2017 roku. Nadmieniła, że projekt programu współpracy oraz karta do zgłaszania ewentualnych uwag i wniosków stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

Rafał Zięty zawnioskował, by w projekcie programu współpracy wyodrębnić działania na rzecz osób starszych z zakresu pomocy społecznej.

Beata Matuszewska zaproponowała, by podzielić zakres przedmiotowy zadań zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Członkowie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie uzgodnili, że projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.” zostanie ponownie rozpatrzony po uwzględnieniu proponowanych zmian na kolejnym posiedzeniu Zarządu.

Pkt 5.2 Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że dnia 11 września 2017 roku odbył się III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu nr 1, położonego w budynku przy ulicy 3 Maja 8 we Wrześni. Dodała, że w postępowaniu wziął udział jeden uczestnik, który wniósł wadium, jednak nie dokonał „postąpienia” wobec czego przetarg się nie odbył. Dodała, że w związku z powyższym proponuje się podjęcie uchwały o ogłoszeniu i zorganizowaniu IV przetargu ustnego nieograniczonego, a także powołaniu komisji przetargowej. Nadmieniła, że Zarząd Powiatu po drugim negatywnym przetargu może obniżyć cenę wywoławczą nieruchomości maksymalnie o 50% albo zorganizować rokowania, w celu zbycia nieruchomości w cenie 40% jej wartości.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

Dionizy Jaśniewicz zapytał, czy można ogłosić przetarg na dwa przeznaczone do sprzedaży lokale (lokal nr 1 i nr 3), znajdujące się w budynku przy ulicy 3 Maja 8 we Wrześni.

Jolanta Pielak odpowiedziała, że na kolejnym Zarządzie Powiatu zostanie przedstawiony projekt uchwały w sprawie ogłoszenia wykazu o sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 3 w budynku przy ulicy 3 Maja 8 we Wrześni. Dodała, że pierwszy przetarg będzie można ogłosić dopiero po upływie 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu.

Dionizy Jaśniewicz zawnioskował, by rozważyć możliwość przekształcenia lokalu na dwa lokale hostelowe.

Waldemar Grzegorek zaproponował, by ogłosić przetarg na sprzedaż wspomnianej nieruchomości po obniżeniu jej ceny maksymalnie o 20%.

Rafał Zięty dodał, że ze względu na wykonanie zadań majątkowych powiatu, należy ogłosić kolejny przetarg.

Jolanta Pielak poinformowała, że cena wywoławcza nieruchomości po obniżeniu o 20% wyniesie 96.800,00 zł, co w przeliczeniu daje 2.288, 42 zł/m². Dodała, że planowany termin przetargu to 23 października, wadium zaś należy składać do 17 października 2017 roku.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 726/2017 w sprawie ogłoszenia i zorganizowania IV przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 1, położonej w budynku znajdującym się we Wrześni przy ulicy 3 Maja 8, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 1542/2 o powierzchni 0,0624 ha została podjęta 3 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się”.

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz /-/                    

2. Waldemar Grzegorek /-/              

3. Jerzy Mazurkiewicz /-/                 

4. Rafał Zięty /-/                                

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 165 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2017-10-05 12:24

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.