Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 166 / 2017

PROTOKÓŁ NR 166/2017

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 18 września 2017 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Przedstawienie sytuacji kontraktowania usług medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Szpitalu Powiatowym we Wrześni.

2. Rozpatrzenie wniosku w sprawie udzielenia dopłaty Spółce „Szpital Powiatowy we Wrześni” na realizację projektu pn. Podniesienie jakości opieki medycznej w regionie poprzez rozbudowę Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2017/2018;

2) nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2017/2018;

3) ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dot. lokalu nr 3 w budynku przy ulicy 3 Maja 8 we Wrześni);

4) ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dot. nieruchomości przy ulicy Kościuszki we Wrześni);

5) zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych limitów kwotowych na korzystanie z usług telefonii komórkowej, dostępu do Internetu w telefonach komórkowych i Internetu mobilnego oraz ustalenia zasad rozliczania opłat za korzystanie z usług telefonii komórkowej wraz z Internetem przez jednostki organizacyjne powiatu wrzesińskiego.

4. Rozpatrzenie wniosku Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w sprawie dofinansowania wydania albumu fotograficznego.

5. Przedstawienie wniosków/pism w sprawie zmian do budżetu powiatu oraz przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok;

6. Przedstawienie projektu częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłosław.

7. Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, których przedmiotem zamówienia są:

1) opracowanie i wykonanie usług nadzoru i weryfikacji nad pracami geodezyjno- kartograficznymi;

2) zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2017/2018.

8. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

9. Wolne głosy i wnioski.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

Pkt 1 Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński poprosił Zarząd Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o. o przedstawienie sytuacji kontraktowania usług medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach ustawy o sieci szpitali.

Zbyszko Przybylski, prezes Zarządu Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o. przypomniał, że ustawa o sieci szpitali wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 roku. Przedstawił zakres usług medycznych finansowanych we wrzesińskim szpitalu w ramach wspomnianej ustawy. Dodał, że ryczałt na IV kwartał 2017 roku został określony na podstawie świadczeń wykonanych i sprawozdanych przez dany szpital w 2015 roku. Uzupełnił, że obecnie trwają prace nad algorytmem do obliczania wysokości ryczałtu na świadczone usługi medyczne na 2018 rok.

Dionizy Jaśniewicz poprosił, by Zarząd Szpitala przygotował dla członków Zarządu Powiatu materiał źródłowy przedstawiający poziom finansowania poszczególnych specjalności we wrzesińskim szpitalu. Dodał, że należy zadbać, by poziom finansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia zabezpieczał bieżącą działalność szpitala.

Dionizy Jaśniewicz zapytał jak przedstawia się sytuacja oddziału udarowego Szpitala Powiatowego we Wrześni.

Sebastian Nowicki, wiceprezes Zarządu Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o. odpowiedział, że informacje dotyczące funkcjonowania oddziału udarowego zostały przesłane i przedstawione Zarządowi Powiatu na posiedzeniu w dniu 12 września 2017 roku. Dodał, że obecnie głównymi problemami są brak finansowania udarówki przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach ustawy o sieci szpitali oraz potrzeba zabezpieczenia kadry lekarskiej i pielęgniarskiej.

Rafał Zięty, członek Zarządu stwierdził, że w rozmowach z Narodowym Funduszem Zdrowia brakuje zwrócenia uwagi na to, iż pacjenci z objawami udaru są nieprzyjmowani albo odsyłani do innych szpitali, co niekorzystnie wpływa na proces ich leczenia.

Rafał Zięty zapytał, czy jest planowane ogłoszenie konkursu na finansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia oddziałów, które nie znalazły się w sieci szpitali.

Zbyszko Przybylski odpowiedział, że z informacji przekazanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia wynika, iż wspomniany konkurs ma zostać ogłoszony w październiku. Dodał, że Zarząd Szpitala zaprosił Agnieszkę Pachciarz, dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, by zapoznała się z bazą i potencjałem wrzesińskiego oddziału udarowego.

Dionizy Jaśniewicz poinformował że na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 12 września 2017 roku pojawiła się propozycja zorganizowania kampanii informacyjnej dla mieszkańców powiatu, by zapoznać ich z aktualną sytuacją. Dodał, że pojawiła się także deklaracja zabezpieczenia środków uchwałą Rady Powiatu na funkcjonowanie udarówki do czasu rozstrzygnięcia wspomnianego powyżej konkursu.

Zbyszko Przybylski nadmienił, że z podjęciem decyzji w powyższych kwestiach warto najpierw poczekać na jasne i konkretne stanowisko Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie możliwości finansowania oddziału udarowego.

Sebastian Nowicki dodał, że istotne jest zbudowanie stabilnego zespołu lekarskiego. Wyjaśnił, że w tym celu starano się o uzyskanie akredytacji na szkolenie kadry. Dopowiedział, że rozmowy odnośnie wspomnianej akredytacji zostały wstrzymane w momencie zawieszenia funkcjonowania oddziału udarowego. Uzupełnił, że o przyznaniu akredytacji na szkolenie kadry decyduje Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Nadmienił, że do uzyskania akredytacji potrzebna jest także aprobata konsultanta wojewódzkiego.

Dionizy Jaśniewicz zaproponował, by na październikowej sesji Rady Powiatu przedstawić informacje dotyczące finansowania Szpitala Powiatowego we Wrześni w ramach sieci szpitali oraz sprawozdanie z rozmów z Narodowym Funduszem Zdrowia odnośnie oddziału udarowego.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie uzgodnił, iż Zarząd Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o. przedstawi na październikowej sesji Rady Powiatu informacje odnośnie finansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz oddziału udarowego.

Pkt 2 Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia poinformowała, że Zarząd Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o. wystąpił o udzielenie dopłaty na wpłatę odsetek i rat wykupu obligacji od wyemitowanych obligacji na realizację projektu „Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni”. Dodała, że w załączeniu do wniosku Zarząd Szpitala przekazał bilans sporządzony na dzień 31 lipca 2017 roku, rachunek zysku i strat za okres od 1 stycznia do 31 lipca 2017 roku, informacje o zdolności do spłacenia w terminie krótkoterminowych zobowiązań oraz wskaźniki finansowe służące ocenie finansowej.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia pod znakiem NPZ.0232.9.2017.

Członkowie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego wyrazili zgodę na udzielenie dopłaty w wysokości 276.250,00 zł na realizację projektu pn. Podniesienie jakości opieki medycznej w regionie poprzez rozbudowę Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.

Pkt 3.1 i 3.2 Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że komisję przetargową powołuje się w celu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2017/2018. Dopowiedziała, że zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych nadaje się komisji regulamin pracy.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 727/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2017/2018;

2) 728/2017 w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2017/2018

zostały podjęte jednomyślnie.

Pkt 3.3 i 3.4 Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że przeznacza się do sprzedaży:

1) lokal nr 3 wraz z przynależnym pomieszczeniem, położony w budynku przy ulicy 3 Maja 8 we Wrześni. Nadmieniła, że sprzedaż odbędzie się w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Uzupełniła, że lokal został wyceniony na kwotę 164.000,00 zł (zwolnione z podatku VAT);

2) nieruchomość przy ulicy Kościuszki we Wrześni (działka nr 3896/24). Przypomniała, że jest to nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem biurowo-magazynowym o powierzchni użytkowej 4439 m². Nadmieniła, że sprzedaż odbędzie się w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Uzupełniła, że nieruchomość została wyceniona na kwotę 2.757.000,00 zł (zwolnione z podatku VAT).

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

 

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 729/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dot. lokalu nr 3 w budynku przy ulicy 3 Maja 8 we Wrześni);

2) 730/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dot. nieruchomości przy ulicy Kościuszki we Wrześni)

zostały podjęte jednomyślnie.

Pkt 3.5 Elżbieta Helman, kierownik Referatu Gospodarczego przedstawiła projekt zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych limitów kwotowych na korzystanie z usług telefonii komórkowej, dostępu do Internetu w telefonach komórkowych i Internetu mobilnego oraz ustalenia zasad rozliczania opłat za korzystanie z usług telefonii komórkowej wraz z Internetem przez jednostki organizacyjne powiatu wrzesińskiego.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 731/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych limitów kwotowych na korzystanie z usług telefonii komórkowej, dostępu do Internetu w telefonach komórkowych i Internetu mobilnego oraz ustalenia zasad rozliczania opłat za korzystanie z usług telefonii komórkowej wraz z Internetem przez jednostki organizacyjne powiatu wrzesińskiego została podjęta jednomyślnie.

Pkt 4 Olga Kośmińska-Giera, zastępca naczelnika Wydziału Promocji i Kultury poinformowała, że sekcja fotograficzna Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przygotowała do druku album ze zdjęciami przydrożnych i nadrzewnych kapliczek oraz krzyży z gmin powiatu wrzesińskiego. Dodała, że Uniwersytet zwraca się z prośbą o dofinansowanie projektu. Uzupełniła, że szacowany koszt wydania albumu to kwota 16.000,00 zł.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Promocji i Kultury pod znakiem NP.403.5.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na dofinansowanie wydania albumu fotograficznego przez Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku w kwocie 1.000,00 zł.

Pkt 5.1 i 5.2 Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że:

1) dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących dokonuje się zwiększenia planu:

• dochodów o kwotę 3.245,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody powstałe po nawałnicy w sierpniu 2017 roku oraz o kwotę 769,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży złomu,

• wydatków o kwotę 4.014,00 zł na pokrycie wydatków związanych ze skutkami nawałnicy i zakup wyposażenia oraz o kwotę 147.659,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych, rentowych i nagród jubileuszowych;

2) dla Zespołu Szkół Politechnicznych dokonuje się zwiększenia planu:

• dochodów o kwotę 2.760,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody powstałe po nawałnicy w sierpniu 2017 roku oraz o kwotę 6.820,00 zł z tytułu częściowego zwrotu środków za zakup materiałów do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,

• wydatków o kwotę 19.119,00 zł na zakup materiałów do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i materiałów do nauki w zawodzie, na niezbędne naprawy oraz na podatek od towarów i usług;

3) dla Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie dokonuje się zwiększenia planu:

• dochodów o kwotę 3.000,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody powstałe po nawałnicy w sierpniu 2017 roku,

• wydatków o kwotę 3.000,00 zł na pokrycie strat po nawałnicy;

4) dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 dokonuje się zwiększenia planu:

• dochodów o kwotę 1.500,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody powstałe po nawałnicy w sierpniu 2017 roku,

• wydatków o kwotę 1.500,00 zł na pokrycie strat w związku z nawałnicą oraz o kwotę 825,00 zł na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży i obuwia dla nauczycieli wychowania fizycznego i pracowników obsługi oraz na badania lekarskie pracowników;

5) dla Liceum Ogólnokształcącego dokonuje się zwiększenia planu:

• dochodów o kwotę 4.581,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody powstałe po nawałnicy w sierpniu 2017 roku oraz za zwiększone wpływy ze zwrotu kosztów zużycia wody w mieszkaniu służbowym i zwiększonych wpływów za wystawianie duplikatów świadectw dojrzałości,

• wydatków o kwotę 4.000,00 zł na pokrycie strat w związku z nawałnicą, o kwotę 78.066,00 zł na wypłatę odpraw pieniężnych z art. 20 KN, odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych oraz na zakup kotła gazowego, o kwotę 9.367,00 zł na realizację zajęć nauczania indywidualnego;

6) dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się zwiększenia planu:

•dochodów o kwotę 12.002,00 zł z tytułu zwiększonych wpływów za wynajem oraz refundacji kosztów za media, o kwotę 737,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody powstałe po nawałnicy w sierpniu 2017 roku,

• wydatków o kwotę 12.002,00 zł na bieżące utrzymanie jednostki oraz o kwotę 737,00 zł na naprawę komina;

7) dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie dokonuje się zwiększenia planu:

• dochodów o kwotę 500,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny na dowóz uczestników na turnus rehabilitacyjny,

• wydatków o kwotę 500,00 zł na dowóz uczestników na turnus rehabilitacyjny;

8) dla Dom Pomocy Społecznej dokonuje się zwiększenia planu:

• dochodów o kwotę 8.835,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody powstałe po nawałnicy w sierpniu 2017 roku oraz o kwotę 600,00 zł z otrzymanej kary umownej od firmy przygotowującej całodzienne wyżywienie dla mieszkańców placówki,

• wydatków o kwotę 9.435,00 zł na naprawę szkód w związku z nawałnicą nawałnicy oraz o kwotę 18.128,00 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej;

9) dla Zespołu Szkół Specjalnych dokonuj się zwiększenia planu:

• dochodów o kwotę 88,00 zł z tytułu zwiększonych wpływów za duplikaty legitymacji oraz świadectw szkolnych,

• wydatków o kwotę 88,00 zł na bieżące wydatki;

10) dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 9.534,00 zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (w związku ze zmianą przeciętnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2017 roku będącego podstawą naliczania odpisu);

11) dla Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 19.651,00 zł na wypłatę odprawy emerytalnej oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (w związku ze zmianą przeciętnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2017 roku);

12) dla Starostwa Powiatowego dokonuje się zmniejszenia planu wydatków:

• o kwotę 10.717,00 zł z zadania majątkowego pn.: „Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym we Wrześni w powiązaniu z platformą ePUAP”, w związku z nieotrzymaniem dofinansowania na jego realizację,

• o kwotę 100.000,00 zł (środki własne powiatu) z zadania majątkowego pn.: „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim”, w związku ze zmianą przeznaczenia dotacji celowej (środki pierwotnie były przeznaczone na wydatki bieżące, natomiast Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego przeznaczone zostały na sfinansowanie części wkładu własnego projektu);

13) dla Starostwa Powiatowego dokonuje się zwiększenia planu wydatków:

• o kwotę 1.500,00 zł na zakup paliwa,

• o kwotę 2.800,00 zł z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne i internetowe,

• o kwotę 27.000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego, infrastruktury serwerowej oraz oprogramowania (osiem zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i zasilaczami oraz projektora multimedialnego),

• o kwotę 5.500,00 zł na przedłużenie opieki serwisowej i aktualizacji programu do zarządzania majątkiem jednostki,

• o kwotę 32.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja systemu kolejkowego”,

• o kwotę 15.900,00 zł na bieżące utrzymanie (między innymi zakup materiałów biurowych, zakup i montaż klimatyzatora, tymczasowe utrzymanie ciągłości działania systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji, Dróg i Transport, artykuły remontowe),

• o kwotę 4.700,00 zł z na organizację uroczystości wręczenia stypendiów,

•o kwotę 5.500,00 zł na zakup strojów sportowych dla reprezentantów Powiatu Wrzesińskiego oraz usługi związane z organizacją III Biegu im. Bohaterów Powstania Wielkopolskiego.

Beata Matuszewska dodała, że w projekcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową wprowadza się następujące zmiany:

1) wykreśla się przedsięwzięcie pn.: „Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym we Wrześni w powiązaniu z platformą ePUAP” (nieotrzymanie dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację powyższego projektu);

2) dodaje się nowe przedsięwzięcia pn.:

• „Usługi telefonii stacjonarnej z internetem stacjonarnym”, w celu zapewnienia łączności telefonicznej, telefaksowej i internetowej w Starostwie Powiatowym, okres realizacji to lata 2017-2019, łączne planowane nakłady finansowe to kwota 67.200,00 zł ( w 2017 roku – 2.800,00 zł, w 2018 roku – 33.600,00 zł, w 2019 roku – 30.800,00 zł);

• „Zakup paliwa w latach 2017/2018”, w celu zapewnienia wykonywania bieżących zadań, okres realizacji to lata 2017-2018, łączne planowane nakłady finansowe to kwota 86.500,00 zł (w 2017 roku – 4.500,00 zł, w 2018 roku – 82.000,00 zł);

• „Przygotowanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni”, w celu zapewnienia wykonywania bieżących zadań, okres realizacji to lata 2017-2020, łączne planowane nakłady finansowe to kwota 657.000,00 zł (w 2017 roku nie planuje się wydatków na niniejsze zadanie, w 2018 roku –  300.600,00 zł, w 2019 roku – 328.500,00 zł, w 2020 roku –  27.900,00 zł).

Projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2017.

W głosowaniu nad projektami uchwał Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok

zostały przyjęte jednomyślnie.

Pkt 6 Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i  Rolnictwa poinformował, że Rada Miejska w Miłosławiu podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłosław. Dodał, że zmiana studium ma dotyczyć terenów położonych:

1) w Bugaju (działka nr 73/18). Dopowiedział, że obszar ten na początku tego wieku został przekazany gminie przez Agencję Nieruchomości Rolnych pod budowę sali gimnastycznej. Uzupełnił, że sala powstała przy szkole. Nadmienił, że minął termin na zagospodarowanie tego terenu na cele, na które został przekazany. Wyjaśnił, że gmina zamierza uchylić plan i przeznaczyć wspomnianą działkę pod działalność gospodarczą, na potrzeby Agencji Nieruchomości Rolnych;

2) terenu firmy Tarkett w Orzechowie. Nadmienił, że w obowiązującym studium są to obszary pełniące funkcję rolniczą. Wyjaśnił, że zmiana zakłada przeznaczenie wspomnianego terenu pod działalność gospodarczą;

3) przy ulicy Topolowej w Orzechowie. Dopowiedział, że w obowiązującym studium są to obszary przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. Uzupełnił, że korekta wprowadza dla większości tego terenu funkcję rolniczą.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa pod znakiem WB.673.2.38.2017.

Członkowie Zarządu Powiatu nie zgłosili wniosków dotyczących zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłosław.

Jerzy Kaczorowski poinformował, że Zarząd Powiatu nie jest podmiotem ustawowo uprawnionym do uzgadniania i opiniowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Dodał, że Zarząd Powiatu może jedynie złożyć do studium wniosek. Zapytał, czy z uwagi na powyższe przedstawiać Zarządowi projekty zmian do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie zdecydował, że na posiedzeniach Zarządu będą przedstawiane projekty zmian do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego o istotnym znaczeniu dla danego terenu.

Pkt 7.1 Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotyczy opracowania i wykonania usług nadzoru i weryfikacji nad pracami geodezyjno-kartograficznymi. Dodała, że przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:

1) opracowanie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla terenów położonych w gminie Września, wraz z przetworzeniem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego do postaci dokumentów cyfrowych dla terenu całej gminy;

2) modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Ciemierów, Ciemierów Kolonia, Grądy Dolne, Grądy Górne, Lisewo, Ruda Komorska, Trzcianki, Tarnowa i Wrąbczynek wraz z przetworzeniem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego do postaci dokumentów cyfrowych dla terenu całej gminy Pyzdry.

Dopowiedziała, że termin wykonania przedmiotu zamówienia dla:

1) części I wyznacza się na dzień 30 listopada 2017 roku – termin realizacji pierwszego etapu opracowania, 31 maja 2018 roku – termin realizacji drugiego etapu,

2) części II ustala się na dzień 30 marca 2018 roku – termin wykonania całości zamówienia (za termin zakończenia prac ustala się dzień, w którym zamawiający wystawi pozytywny protokół po zaimportowaniu danych do powiatowej bazy danych).

Nadmieniła, że wymagane jest zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny całkowitej podanej w ofercie. Uzupełniła, że zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów: 60% cena i 40% doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.26.2017.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wykonanie usług nadzoru i weryfikacji nad pracami geodezyjno- kartograficznymi została zatwierdzona jednomyślnie.

Pkt 7.2 Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotyczy zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu w sezonie 2017/2018. Dodała, że przedmiot zamówienia został podzielony na części:

1) część 1 – obszar gminy Kołaczkowo,

2) część 2 – obszar gminy Miłosław,

3) część 3 – obszar gminy Nekla,

4) część 4 – obszar gminy Pyzdry,

5) część 5 – obszar gminy Września,

6) część 6 – obszar miasta Września.

Dopowiedziała, że termin wykonania przedmiotu umowy ustala się od daty podpisania umowy do 13 kwietnia 2018 roku lub do wyczerpania środków finansowych wynikających z umowy z wykonawcą. Nadmieniła, że zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów: 60% cena i 40% czas rozpoczęcia działania. Wyjaśniła, że wykonawca otrzyma następującą ilość punków w zależności od zaproponowanego czasu rozpoczęcia działania:

1) czas rozpoczęcia działania do 1 godziny – 40 pkt,

2) czas rozpoczęcia działania do 1,5 godziny – 0 pkt.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.25.2017.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2017/2018 została zatwierdzona jednomyślnie.

Pkt 9 Wolne głosy i wnioski.

Jolanta Pielak poinformowała, że decyzja Wojewody Wielkopolskiego potwierdzająca przejście prawa własności na rzecz Powiatu Wrzesińskiego działki nr 1505, położnej w Pyzdrach zostanie wydana w tym tygodniu. Dodała, że strony postępowania mają możliwość w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania oświadczenia o zrzeczeniu się prawa wniesienia odwołania od decyzji wydanej przez organ wojewody. Dopowiedziała, że powyższe zrzeczenie następuje w formie oświadczenia. Przypomniała, że sprawa braku decyzji o nabyciu własności wspomnianej działki została poruszona przy omawianiu projektu uchwały Rady Powiatu dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej drogę nr 3012 ulicę Rynek mającą swój przebieg na terenie miasta Pyzdry (posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 12 września 2017 roku).

Członkowie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego podjęli decyzję o zrzeczeniu się prawa wniesienia odwołania od decyzji Wojewody Wielkopolskiego w przedmiotowej sprawie.

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz                   

2. Waldemar Grzegorek                

3. Paweł Guzik                             

4. Jerzy Mazurkiewicz                   

5. Rafał Zięty                            

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 166 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2017-10-11 09:24

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.