Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 167 / 2017

PROTOKÓŁ NR 167/2017

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 25 września 2017 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu, co stanowiło quorum do podejmowania uchwał i rozstrzygnięć w sprawach objętych porządkiem obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Przedstawienie informacji na temat kosztów utworzenia Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia.

2. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia rekreacyjno-sportowe;

2) powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest remont wieży kościoła poewangelickiego w Miłosławiu;

3) nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest remont wieży kościoła poewangelickiego w Miłosławiu;

4) przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.”.

3. Przyjęcie autopoprawek do projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok.

4. Rozpatrzenie wniosku Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Orzechowie w sprawie organizacji imprezy „W Orzechowie nad Wartą – Wianki 2018”.

Dalsza część porządku obrad została zrealizowana po zakończeniu XXXVI sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego:

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) przekazania upoważnienia dla dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni do zaciągania zobowiązań;

2) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok;

3) planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

4) planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2017 rok.

6. Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem  jest remont wieży kościoła poewangelickiego w Miłosławiu.

7. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

8. Wolne głosy i wnioski.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

Pkt 1 Stefan Tomczak, naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej poinformował, że Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej przygotował kalkulację kosztów powstania i funkcjonowania Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia, zgodnie z zaleceniem Zarządu Powiatu (posiedzenie Zarządu Powiatu w dniu 28 czerwca 2017 roku). Dodał, że zajęcia w szkole muzycznej na poziomie szkoły podstawowej odbywałyby się popołudniami w cyklu 6-letnim i 4 - letnim. Dopowiedział, że szkoła mieściłaby się w budynku przy ulicy Leśnej 10 we Wrześni. Nadmienił, że zainteresowanie powstaniem wspomnianej szkoły wśród rodziców i dzieci jest duże, z przeprowadzonego rozeznania wynika, iż mogłaby powstać grupa 30 - osobowa w cyklu 6-letnim i 4-letnim. Wyjaśnił, że Rada Powiatu musi wyrazić zgodę na powstanie Powiatowej Szkoły Muzycznej i upoważnić Zarząd Powiatu do podejmowania wszelkich działań związanych z wystąpieniem do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskiem o subwencję na prowadzenie powyższej placówki.

Członkowie Zarządu Powiatu jednomyślnie uzgodnili, że należy wystąpić do Rady Powiatu o wyrażenia zgody na powołanie Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia.

Pkt 2.1 Stefan Tomczak poinformował, że na realizację zajęć rekreacyjno-sportowych z młodzieżą szkolną z terenu powiatu wrzesińskiego wpłynęło 45 ofert. Dodał, że wszystkie wnioski spełniły wymogi formalne. Dopowiedział, że lista osób, którym przyznano granty na zajęcia rekreacyjno-sportowe w roku szkolnym 2017/2018 stanowi załącznik do uchwały. Uzupełnił, że zajęcia będą realizowane od 2 października do 17 grudnia 2017 roku oraz od 1 stycznia do 10 czerwca 2018 roku.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 732/2017 w sprawie przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia rekreacyjno-sportowe została podjęta jednomyślnie.

Pkt 2.2 i 2.3 Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że proponuje się powołać komisję przetargową w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem jest remont wieży kościoła poewangelickiego w Miłosławiu. Dodała, że zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych nadaje się komisji regulamin pracy.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 733/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest remont wieży kościoła poewangelickiego w Miłosławiu;

2) 734/2017 w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest remont wieży kościoła poewangelickiego w Miłosławiu

zostały podjęte jednomyślnie.

Pkt 2.4 Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia przypomniała, że Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 12 września 2017 roku uzgodnił, iż obszary zadań realizowanych w 2018 roku w ramach programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi należy podzielić według klasyfikacji budżetowej. Dodała, że zadania publiczne proponuje się podzielić na przedsięwzięcia związane z:

1) kulturą, sztuka i ochroną tradycji,

2) działalnością na rzecz edukacji dzieci i młodzieży poprzez realizację projektów edukacyjnych,

3) działalnością związaną z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży z powiatu wrzesińskiego,

4) wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznej,

5) ratownictwem i ochroną ludności – wspieranie działań zmierzających do poszerzania wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony ludności,

6) ochroną i promocją zdrowia,

7) pomocą społeczną, w tym działalnością na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej,

8) działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych,

9) działalnością na rzecz osób w wieku emerytalnym,

10) nieodpłatną pomocą prawną.

Nadmieniła, że konsultacje w sprawie projektu programu współpracy zostaną przeprowadzone w dniach od 26 września do 11 października 2017 roku.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 735/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.” została podjęta jednomyślnie.

Pkt 3.1 i 3.2 Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że:

1) dla Starostwa Powiatowego dokonuje się zwiększenia planu wydatków:

• o kwotę 400.000,00 zł na usuwanie skutków nawałnicy –  zadanie majątkowe pn.: „Odbudowa mienia uszkodzonego wskutek nawałnicy w sierpniu 2017 roku”, z tytułu udzielonej pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego,

• o kwotę 592,00 zł na pokrycie kosztów zajęć terapeutycznych nowego uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gizałkach,

• o kwotę 270,00 zł na usługi pocztowe;

2) dla Zespołu Szkół Specjalnych dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 86,00 zł na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (w związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego, iż decyzją Ministra Finansów zwiększa się plan dotacji celowych na 2017 rok);

3) dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się zwiększenia planu wydatków:

• o kwotę 53.629,00 zł z na dofinansowanie zadań własnych powiatów, tj. zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego, iż decyzją Ministra Finansów zwiększa się plan dotacji celowych na 2017 rok),

• o kwotę 52.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności;

4) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zwiększenia planu wydatków:

• o kwotę 24.335,00 zł na odtworzenie sprzętu i materiałów eksploatacyjnych uszkodzonych lub zużytych podczas działań ratowniczych w wyniku nawałnic, które przeszły w nocy z dnia 11 na 12 sierpnia 2017 roku (w związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego, iż zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan dotacji celowych na 2017 rok),

• o kwotę 8.502,00 zł z przeznaczeniem na dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w ramach środków przeznaczonych na realizację Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017- 2020 (w związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego, iż zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan dotacji celowych na 2017 rok);

5) dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 8.700,00 zł z przeznaczeniem na naprawę pompy centralnego ogrzewania w kotłowni gazowej na obwodzie grzewczym sala gimnastyczna;

6) na nagrody starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej dokonuje się zwiększenia planów wydatków: Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej o kwotę 5.855,00 zł, Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 13.161,00 zł, Zespołu Szkół Politechnicznych o kwotę 7.178,00 zł, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących o kwotę 7.180,00 zł, Zespołu Szkół Specjalnych o kwotę 3.587,00 zł, Zespołu Szkół Zawodowych o kwotę 7.178,00 zł, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o kwotę 3.591,00 zł.

Dodała, że uchwałą nr 219/XXXV/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok dokonano rozdysponowania rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 14.000,00 zł. Wyjaśniła, że ww. rezerwa została rozdysponowana z naruszeniem prawa, gdyż podział rezerw i dysponowanie nimi należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Uzupełniła, że dotyczy to zarówno rezerwy ogólnej, jak też rezerw celowych, pod warunkiem iż są one przenoszone na cel, na który zostały utworzone. Poinformowała, że w związku z powyższym niniejszą uchwałą przenosi się środki do rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego poprzez umniejszenie środków z rozdziału 75421 (kwota 14.000,00 zł).

Beata Matuszewska poinformowała, że w projekcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową wprowadza się zmianę w przedsięwzięciu pn.: „Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni”. Wyjaśniła, że w powyższym zadaniu zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 3.200,00 zł, tj. do kwoty 319.200,00 zł (w 2017 roku zwiększa się o kwotę 270,00 zł - do kwoty 26.600,00 zł, w 2018 roku zwiększa się o kwotę 1.610.00 zł - do kwoty 159.600,00 zł, w 2019 roku zwiększa się o kwotę 1.320.00 zł - do kwoty 133.000,00 zł).

Autopoprawki znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2017.

W głosowaniu nad przyjęciem autopoprawek wzięło udział czterech członków Zarządu.

Autopoprawki do projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok

zostały przyjęte jednomyślnie.

Pkt 4 Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że Uniwersytet Trzeciego Wieku w Orzechowie zamierza wziąć udział w konkursie ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania „Z Nami Warto”. Dodała, że stowarzyszenie w ramach wspomnianego konkursu planuje zorganizowanie imprezy pn. „W Orzechowie nad Wartą — Wianki 2018”. Dopowiedziała, że tradycyjnie tego typu wydarzenia odbywały się na terenie Ośrodka „Relaks” w Orzechowie. Nadmieniła, że w związku z powyższym stowarzyszenie zaprasza Powiat Wrzesiński do współpracy przy organizacji imprezy w charakterze partnera. Uzupełniła, że Uniwersytet Trzeciego Wieku zwrócił się również z prośbą o bezpłatne udostępnienie terenu Ośrodka „Relaks” oraz namiotów promocyjnych w dniu 23 czerwca 2018 roku.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia pod znakiem NPZ.526.60.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na współorganizację wydarzenia pn. „W Orzechowie nad Wartą — Wianki 2018” przez Powiat Wrzesiński w charakterze partnera oraz na bezpłatne udostępnienie terenu Ośrodka „Relaks” w Orzechowie wraz z namiotami promocyjnymi.

W posiedzeniu Zarządu po zakończeniu XXXVI sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego uczestniczyło pięciu członków Zarządu.

Pkt 5.1 Beata Matuszewska poinformowała, że proponuje się upoważnić dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Przygotowanie codziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni – zapewnienie wykonywania bieżących zadań”.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 736/2017 w sprawie przekazania upoważnienia dla dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni do zaciągania zobowiązań została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0022.2.2017.

Pkt 5.2 Beata Matuszewska poinformowała, że zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego we Wrześni na usuwanie skutków nawałnicy połączonej z wyładowaniami atmosferycznymi.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 737/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0022.2.2017.

Pkt 5.3 i 5.4 Beata Matuszewska poinformowała, że zmiany przyjęte przez Zarząd i Radę Powiatu Wrzesińskiego w uchwałach zmieniających budżet oraz Wieloletnią Prognozę Finansową skutkują koniecznością dostosowania planu finansowego dochodów i wydatków oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 738/2017 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

2) 739/2017 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu

zostały podjęte jednomyślnie.

Uchwały znajdują się w zbiorze uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0022.2.2017.

Pkt 6 Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotyczy remontu wieży kościoła poewangelickiego w Miłosławiu. Dodała, że wartość szacunkowa zamówienia podstawowego bez podatku od towarów i usług wynosi 321.138,26 zł. Dopowiedziała, że termin rozpoczęcia robót budowlanych ustala się na dzień protokolarnego przekazania placu budowy, zaś termin wykonania zadania do dnia 7 grudnia 2017 roku. Uzupełniła, że prognozowany termin podpisania umowy to październik 2017 roku. Nadmieniła, ze zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów: 60% cena i 40% gwarancja jakości. Dodała, że otwarcie ofert nastąpi 10 października 2017 roku.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.28.2017.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest remont wieży kościoła poewangelickiego w Miłosławiu została zatwierdzona jednomyślnie.

Pkt 8 Bartłomiej Kaczmarzewski, p.o. kierownika Referatu Dróg Powiatowych poinformował, że zgodnie z sugestiami wskazanymi na wspólnym posiedzeniu Komisji Rozwoju Lokalnego i Budżetowo-Finansowej w dniu 22 września 2017 roku wprowadza się poprawki do uzasadnień projektów uchwał Rady Powiatu, przyjętych przez Zarząd Powiatu w dniu 12 września 2017 roku. Dodał, że:

1) w uzasadnieniu projektu uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej drogę nr 3012P ulicę Rynek na terenie (miasto Pyzdry) dodaje się zapis odnośnie wytycznych jakie musi spełniać droga zaliczana do dróg powiatowych. Dopowiedział, że w wyniku omyłki pisarskiej w treści projektu uchwały po numerze drogi zabrakło litery „P”;

2) w uzasadnieniu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, by uporządkować uchwałę pierwotną, wprowadza się korektę w ust. 2 i 3 w § 3 – dotychczasowy ust. 3 staje się ust. 2, a ust. 3 otrzymuje brzmienie nowo wprowadzonego zapisu.

Projekty uchwał z naniesionymi poprawkami znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął poprawki do uzasadnień projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej drogę nr 3012P ulicę Rynek mającą swój przebieg na terenie miasta Pyzdry;

2) zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz                

2. Waldemar Grzegorek               

3. Paweł Guzik                            

4. Jerzy Mazurkiewicz                  

5. Rafał Zięty                              

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 167 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2017-10-11 09:24

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.