Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 169 / 2017

PROTOKÓŁ NR 169/2017

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 3 października 2017 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Przedstawienie:

1) koncepcji włączenia części obszaru obrębu Bierzglinek do sąsiedniej jednostki pomocniczej – Września;

2) informacji o zmianie wysokości podatku rolnego na 2017 rok;

3) informacji w sprawie naprawy dachu budynku przy ulicy 3 Maja 8 we Wrześni;

4) projektu planu finansowego na rok 2018 na realizację zadań biblioteki powiatowej przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy we Wrześni;

5) pisma w sprawie modernizacji lewostronnego obwałowania rzeki Warty Modlica-Białobrzeg.

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawach:

1) dofinansowanie zakupu sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni z zakresu ratownictwa chemicznego;

2) dofinansowania organizacji Powiatowych Zawodów Ochotniczych Straży Pożarnych.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia edukacyjne i specjalistyczne, oraz wspierające edukacji;

2) zmiany „Regulaminu finansowania oraz realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego w 2017 roku”;

3) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok;

4) planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

5) planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2017 rok;

6) unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 w ramach „Modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego na cele realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””.

4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawach:

1) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2018 roku;

2) ustalenia wysokości opłat obowiązujących w roku 2018 za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

5. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

6. Wolne głosy i wnioski.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

Pkt 1.1 Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że proponuje się wystąpić do Burmistrza Miasta i Gminy Września z wnioskiem o dokonanie zmiany granic administracyjnych miasta Września, polegającej na włączeniu do miasta części obrębu ewidencyjnego Bierzglinek. Przedstawiła sugerowane warianty zmiany granic administracyjnych miasta Września. Dodała, że omówione propozycje zapewniają miastu terytorium możliwie jednorodne ze względu na układ osadniczy i przestrzenny, uwzględniający infrastrukturę społeczną i techniczną oraz układ urbanistyczny i charakter zabudowy. Zaznaczyła, że przesłankami przemawiającymi za zmianą granic miasta Września jest pozyskanie nowych terenów pod budownictwo wielorodzinne, jak i terenów inwestycyjnych, wzrost atrakcyjności i wartości terenów położonych na wspomnianych terenach w Bierzglinku, które w znacznej części stanowią własność Powiatu Wrzesińskiego. Zapoznała członków Zarządu z procedurą dotyczącą tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic miast.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem NG.0110.2.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie zgodził się, że należy:

1) wystąpić do Burmistrza Miasta i Gminy Września z wnioskiem o dokonanie zmiany granic administracyjnych miasta Września, polegającej na włączeniu do miasta Września części obrębu ewidencyjnego Bierzglinek;

2) załączyć do powyższego wniosku załączniki graficzne przedstawiające ww. warianty zmiany granic administracyjnych miasta Września.

Pkt 1.2 Jolanta Pielak poinformowała, że w związku ze sprzedażą 12 działek o łącznej powierzchni 1,108 ha, położonych w Bierzglinku należy złożyć korektę deklaracji na podatek rolny na 2017 rok. Uzupełniła, że podatek rolny uległ zmniejszeniu o kwotę 38,00 zł, to jest do kwoty 1.486,00 zł.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem NG.6821.2.2.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego przyjął do wiadomości przedstawioną informację.

Pkt 1.3 Jolanta Pielak poinformowała, że w wyniku sierpniowej nawałnicy uszkodzony został dach budynku przy ulicy 3 Maja 8 we Wrześni. Dodała, że większościowy właściciel budynku podjął działania związane z jego remontem, który rozpoczął się 25 września 2017 roku. Dopowiedziała, że na wymianę pokrycia dachowego uzyskano zgodę konserwatora zabytków. Nadmieniła, że szacunkowy koszt remontu dachu to kwota 240,00 zł/m². Uzupełniła, że szacunek obejmuje prace blacharskie związane z orynnowaniem i opierzeniem dachu oraz naprawę więźby dachowej. Zaznaczyła, że rozliczenie za wspomniane prace zostanie policzone zgodnie z wysokością udziałów własności w części wspólnej wszystkich właścicieli nieruchomości.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Gospodarczym pod znakiem SOG.2510.1.4.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie zdecydował, że należy:

1) zwrócić się do większościowego właściciela budynku o ponowne przedstawienie szczegółowego kosztorysu ww. remontu dachu;

2) zlecić sporządzenie przedmiotowego kosztorysu przez Powiat Wrzesiński.

Pkt 1.4 Olga Kośmińska-Giera, zastępca naczelnika Wydziału Promocji i Kultura przedstawiła projekt planu finansowego na rok 2018 na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu wrzesińskiego na łączną kwotę 67.000,00 zł. Dodała, że w planie wydatków na przyszły rok nie przewidziano wydania przez bibliotekę żadnej publikacji. Nadmieniła, że w związku z setną rocznicą Powstania Wielkopolskiego zamierza się wskazać, by księgozbiór biblioteki poszerzyć o pozycje dotyczące tego wydarzenia. Przypomniała, że na rok 2017 biblioteka otrzymała dofinansowanie w kwocie 55.000,00 zł.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Promocji i Kultury pod znakiem NP.031.1.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyznał dofinansowanie w kwocie 55.000,00 zł na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej na rok 2018.

Pkt 1.5 Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformowała, że Zarząd Powiatu, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 7h ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych jest zobowiązany do wydania opinii dotyczącej modernizacji lewostronnego obwałowania rzeki Warty Modlica-Białobrzeg, gmina Pyzdry. Dodała, że projektowana przebudowa na rozpatrywanym odcinku polegać będzie na dogęszczeniu wału wraz z uszczelnieniem jego korpusu i podłoża.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Środowiska i Rolnictwa pod znakiem WBŚ.673.2.2017.

Członkowie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego pozytywnie zaopiniowali wniosek w sprawie modernizacji lewostronnego obwałowania rzeki Warty Modlica Białobrzeg, gmina Pyzdry.

Pkt 2.1 Urszula Łabęda poinformowała, że Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni zwróciła się z prośbą o pomoc finansową w zakupie sprzętu z zakresu ratownictwa chemicznego. Dodała, że całkowity koszt zakupu wspomnianego sprzętu to kwota 10.000,00 zł.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Środowiska i Rolnictwa pod znakiem WBŚ.5520.1.2017.

Anna Trubacz, główna księgowa zawnioskowała, by wstrzymać się z zakupem powyższego sprzętu do czasu spłynięcia środków z tytułu dochodów za ochronę środowiska.

Członkowie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego uzgodnili, że zakup sprzętu z zakresu ratownictwa chemicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni może zostać sfinansowany dopiero po spłynięciu środków z tytułu dochodów za ochronę środowiska, ale po wcześniejszym ustaleniu czy jednostka straży w razie zdarzenia z użyciem substancji chemicznych dysponuje niezbędnymi środkami do jego zabezpieczenia.

Pkt 2.2 Paweł Puzdrakiewicz, kierujący Referatem Bezpieczeństwa poinformował, że Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni zwrócili się z prośbą o finansowe wsparcie w organizacji Powiatowych Zawodów Ochotniczych Straży Pożarnych. Dodał, że w zawodach, które odbywają się cyklicznie co dwa lata, uczestniczyć będą druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu całego powiatu. Dopowiedział, że w budżecie na powyższy cel zostały zabezpieczone środki w kwocie 2.000,00 zł.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Bezpieczeństwa pod znakiem NB. 5521.8.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie zgodził się na dofinansowanie organizacji Powiatowych Zawodów Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 2.000,00 zł.

Pkt 3.1 Stefan Tomczak, naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej poinformował, że w sprawie przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia edukacyjne i specjalistyczne oraz wspierające edukację wpłynęły 93 wnioski. Dodał, że wszystkie podania zostały rozpatrzone pozytywnie. Nadmienił, że załącznik do niniejszej uchwały stanowi lista osób, którym przyznano granty na wspomniane zajęcia edukacyjne na rok szkolny 2017/2018. Podsumował, że łącznie na granty edukacyjne przyznano środki w wysokości 67.200,00 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 741/2017 w sprawie przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia edukacyjne i specjalistyczne, oraz wspierające edukację została podjęta jednomyślnie.

Pkt 3.2 Urszula Łabęda przedstawiła propozycję Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie dodatkowych funduszy na usunięcie wyrobów azbestowych uszkodzonych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 roku. Poinformowała, że w związku z powyższym do regulaminu finansowania oraz realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego w 2017 roku proponuje się dodać zapis o możliwości złożenia wniosku po terminie wskazanym w § 4 ust. 1b. Nadmieniła, że wspomniany wniosek mogą składać osoby i jednostki, w przypadku pilnej potrzeby usunięcia wyrobów azbestowych z ich nieruchomości uszkodzonych w wyniku sierpniowej nawałnicy.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 742/2017 w sprawie zmiany „Regulaminu finansowania oraz realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego w 2017 roku” została podjęta jednomyślnie.

Pkt 3.3, 3.4 i 3.5 Anna Trubacz, główna księgowa poinformowała, że zwiększa się plan wydatków:

1) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 78.144,00 zł. Dodała, że zgodnie z decyzjami Ministra Finansów zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2017:

• na finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 75.734,00 zł,

• na zadania określone w art. 6ca ust.1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowanych przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 2.410,00 zł;

2) Domu Pomocy Społecznej o kwotę 22.606,00 zł. Dopowiedziała, że zgodnie z decyzją Ministra Finansów został zwiększony plan dotacji celowych na rok 2017 na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej – dofinansowanie do pełnego kosztu utrzymania mieszkańców przebywających na tzw. „starych zasadach” o wspomnianą powyżej kwotę.

Nadmieniła, że zmiany te skutkują zmianami w planie finansowym dochodów i wydatków oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 743/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok;

2) 744/2017 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

3) 745/2017 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2017 rok

zostały podjęte jednomyślnie.

Uchwały znajdują się w zbiorze uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0022.2.2017.

Pkt 3.6 Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że proponuje się unieważnić postępowanie przetargowe na przebudowę budynku bursy przy ulicy Słowackiego 11 we Wrześni z powodu tego, iż nie złożono oferty nie podlegającej odrzuceniu.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 740/2017 w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 w ramach „Modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego na cele realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” została podjęta jednomyślnie.

Pkt 4.1 Urszula Łabęda przypomniała, że Rada Powiatu co roku jest zobowiązana ustalić, w drodze uchwały, wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wrzesińskiego. Dodała, że w załączniku do uchwały zostały podane maksymalne stawki opłat na rok 2018, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 roku.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2018 roku został przyjęty jednomyślnie.

Pkt 4.2 Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że Rada Powiatu w drodze uchwały jest zobowiązana do ustalenia wysokości opłat obowiązujących w roku 2018 za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym. Dodała, że powyższa uchwała określa również wysokość kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu. Dopowiedziała, że maksymalne stawki opłat na rok 2018 zostały podane zgodnie z obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2017 roku.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w roku 2018 za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu został przyjęty jednomyślnie.

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz /-/

2. Waldemar Grzegorek /-/

3. Paweł Guzik /-/

4. Jerzy Mazurkiewicz /-/

5. Rafał Zięty /-/

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 169 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2017-10-31 09:54

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.