Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 170 / 2017

PROTOKÓŁ NR 170/2017

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 10 października 2017 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Podjęcie uchwał:

1) zmieniającej uchwałę nr 721/2017 z dnia 30.08.2017 roku w sprawie określenia form, trybu i zasad przyznawania wsparcia w ramach „Powiatowego Programu Rozwoju Edukacji”;

2) w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie usług nadzoru i weryfikacji nad pracami geodezyjno-kartograficznymi. Dotyczy części I i II;

3) w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2017/2018 – dotyczy zadania nr I obszar gminy Kołaczkowo;

4) w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2017/2018 – dotyczy zadania nr II obszar gminy Miłosław;

5) w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2017/2018 – dotyczy zadania nr III obszar gminy Nekla;

6) w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2017/2018 – dotyczy zadania nr IV obszar gminy Pyzdry;

7) w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2017/2018 – dotyczy zadania nr V obszar gminy Września;

8) w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2017/2018 – dotyczy zadania nr VI obszar miasta Września;

9) w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest odbudowa mienia uszkodzonego w skutek nawałnicy w sierpniu 2017 r.

2. Rozpatrzenie wniosków:

1) Wolontariatu Młodzieżowego Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w sprawie sfinansowania kosztów przejazdów;

2) Zespołu Szkół Politechnicznych w sprawie sfinansowania kosztów przejazdu do Wolfenbüttel;

3) w sprawie organizacji XXII edycji Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce;

4) w sprawie organizacji koncertu „Zapytaj o Nią”;

5) w sprawie wydania opinii na realizację inwestycji drogowej budowa drogi gminnej w ulicy Wierzbowej w Bierzglinku;

6) w sprawie wydania opinii na realizację inwestycji drogowej budowa drogi gminnej łączącej ulicę Jabłoniową i Wierzbową w Bierzglinku z wewnętrzną drogą gminną położoną w Obłaczkowie.

3. Zajęcie stanowiska w sprawie ewentualnego przekazania w użytkowanie wieczyste na rzecz Polskich Kolei Państwowych S.A. nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w gminie Nekla, obręb Kokoszki.

4. Przedstawienie:

1) informacji na temat budowy sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Grzymysławic i Chociczy Małej;

2) sprawy związanej z wyrażeniem zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy nr 273.16.2017 dotyczącej Budowy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”;

3) informacji w sprawie planowanego remontu bursy przy ulicy Gnieźnieńskiej 29 we Wrześni w ramach projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” oraz informacji o przebiegu postępowania sądowego.

5. Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem jest przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 w ramach „Modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””.

6. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wypłacenia odszkodowania za działki ewidencyjne nr 24/10, 23/26, obręb Gutowo Małe, wydzielone pod poszerzenie drogi powiatowej – ulica Powidzka.

7. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

8. Wolne głosy i wnioski.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

Pkt 1.1 Stefan Tomczak, naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej poinformował, że do § 5 uchwały nr 721/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia form, trybu i zasad przyznawania wsparcia w ramach „Powiatowego Programu Rozwoju Edukacji” proponuje się dodać zapis o możliwości wnioskowania z własnej inicjatywy starosty wrzesińskiego zmiany terminu realizacji grantów i inną liczbę godzin.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 747/2017 zmieniającej uchwałę nr 721/2017 z dnia 30.08.2017 roku w sprawie określenia form, trybu i zasad przyznawania wsparcia w ramach „Powiatowego Programu Rozwoju Edukacji” została podjęta jednomyślnie.

Pkt 1.2 Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że po rozpatrzeniu propozycji komisji przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem jest wykonanie usług nadzoru i weryfikacji nad pracami geodezyjno-kartograficznymi proponuje się unieważnić przedmiotowe postępowanie w części I i II. Wyjaśniła, że postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 748/2017 w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie usług nadzoru i weryfikacji nad pracami geodezyjno-kartograficznymi. Dotyczy części I i II została podjęta jednomyślnie.

Pkt 1.3 – 1.8 Anna Wolska-Wróblewska przypomniała, że w budżecie na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2017/2018 zostały zabezpieczone środki w kwocie 900.000,00 zł. Poinformowała, że dla:

1) obszaru gminy Kołaczkowo proponuje się wybór oferty Firmy Usługowej Daniel Waligóra z Targowej Górki w kwocie 150.779,30 zł. Dodała, że zamawiający przeznaczył na realizację tej części zadania kwotę 107.246,48 zł;

2) obszaru gminy Miłosław proponuje się wybór oferty Firmy Usługowej Daniel Waligóra z Targowej Górki w kwocie 164.797,40 zł. Dodała, że zamawiający przeznaczył na realizację tej części zadania kwotę 129.686,01 zł;

3) obszaru gminy Nekla proponuje się wybór oferty Firmy Usługowej Stanisław Wojkiewicz  z Targowej Górki w kwocie 94.226,20 zł. Dodała, że zamawiający przeznaczył na realizację tej części zadania kwotę 40.788,84 zł;

4) obszaru gminy Pyzdry proponuje się wybór oferty Firmy Usługowo-Handlowej Wrzaskowski Karol z Pyzdr w kwocie 115.311,74 zł. Dodała, że zamawiający przeznaczył na realizację tej części zadania kwotę 64.069,60 zł;

5) obszaru gminy Września proponuje się wybór oferty Firmy Usługowej Daniel Waligóra z Targowej Górki w kwocie 343.732,64 zł. Dodała, że zamawiający przeznaczył na realizację tej części zadania kwotę 371.231,25 zł;

6) obszaru miasta Września proponuje się wybór oferty Firmy Usługowej Daniel Waligóra w kwocie 28.417,74 zł. Dodała, że zamawiający przeznaczył na realizację tej części zadania kwotę 30.475,16 zł.

Dopowiedziała, że łącznie na wszystkie części zadania zostały rozdysponowane środki w kwocie 897.265,20 zł. Nadmieniła, że w związku z tym zamierza się zrezygnować z zamówienia uzupełniającego, które zostało uwzględnione w specyfikacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2017/2018 w wysokości do 25% zamówienia podstawowego.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

Rafał Zięty, członek Zarządu zapytał czy w specyfikacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2017/2018 został przewidziany udział podwykonawcy.

Anna Wolska-Wróblewska odpowiedziała, że w specyfikacji została uwzględniona możliwość udziału podwykonawcy. Uzupełniła, że oświadczenie w sprawie udziału podwykonawcy złożył wykonawca dla części V przedmiotowego zadania.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 749/2017 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2017/2018 – dotyczy zadania nr I obszar gminy Kołaczkowo;

2) 750/2017 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2017/2018 – dotyczy zadania nr II obszar gminy Miłosław;

3) 751/2017 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2017/2018 – dotyczy zadania nr III obszar gminy Nekla;

4) 752/2017 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2017/2018 – dotyczy zadania nr IV obszar gminy Pyzdry;

5) 753/2017 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2017/2018 – dotyczy zadania nr V obszar gminy Września;

6) 754/2017 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2017/2018 – dotyczy zadania nr VI obszar miasta Września

zostały podjęte jednomyślnie.

Pkt 1.9 Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że proponuje się unieważnić postępowanie przetargowe, którego przedmiotem jest odbudowa mienia uszkodzonego wskutek nawałnicy w sierpniu 2017 roku, z uwagi na to, iż nie złożono żadnej oferty.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 755/2017 w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest odbudowa mienia uszkodzonego w skutek nawałnicy w sierpniu 2017 r. została podjęta jednomyślnie.

Pkt 2.1 Stefan Tomczak poinformował, że młodzież z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w ramach wolontariatu planuje w roku szkolnym 2017/2018 odwiedzić Ośrodek Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Łopiennie, Specjalny Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy w Gnieźnie oraz Dom Pomocy Społecznej MONAR w Zielińcu. Dodał, że w związku z powyższym zwrócono się z prośbą o sfinansowanie kosztów przejazdów autokarem do ww. ośrodków. Nadmienił, że szacowany koszt przejazdów to kwota 1.000,00 zł.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.3037.7.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na zwiększenie budżetu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących o kwotę 1.000,00 zł w celu pokrycia kosztów przejazdów w przedmiotowej sprawie.

Pkt 2.2 Stefan Tomczak poinformował, że dyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych zwrócił się z prośbą o sfinansowanie kosztów przejazdu do Wolfenbüttel w związku z obchodami 25- lecia współpracy szkoły i Carl-Gotthard-Langhans-Schule w Wolfennbüttel oraz 15-lecia partnerstwa powiatów. Dodał, że w zjeździe udział wezmą także przedstawiciele Powiatu Wrzesińskiego. Nadmienił, że szacowany koszt przejazdu to kwota 1.300,00 zł.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.3037.8.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na zwiększenie budżetu Zespołu Szkół Politechnicznych o kwotę 1.300,00 zł w celu pokrycia kosztów przejazdu w przedmiotowej sprawie.

Pkt 2.3 Stefan Tomczak poinformował, że Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski w imieniu organizatorów XXII edycji Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce zwróciło się z prośbą o wsparcie finansowe przy organizacji etapu powiatowego konkursu. Dodał, że wspomniane wydarzenie adresowane jest do uczniów klas IV-VII szkół podstawowych oraz klas II- III gimnazjum. Dopowiedział, że nadchodząca edycja ma szczególne znaczenie ze względu na przypadające w 2018 roku 100-lecie odzyskania niepodległości oraz wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Przypomniał, że w ubiegłym roku przyznano dofinansowanie w kwocie 100,00 zł na zakup dyplomów i poczęstunek dla uczniów biorących udział w eliminacjach powiatowych.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.4355.8.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie zgodził się na dofinansowanie organizacji etapu powiatowego XXII edycji Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce w kwocie 100,00 zł.

Pkt 2.4 Ilona Dębicka, naczelnik Wydziału Promocji i Kultury poinformowała, że w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości – 11 listopada we Wrzesińskim Ośrodku Kultury odbędzie się II edycja koncertu „Zapytaj o Nią”. Dodała, że inicjator przedsięwzięcia zwrócił się z prośbą o udzielenie wsparcia w postaci materiałów promocyjnych oraz zakupu poczęstunku dla wykonawców i osób zaangażowanych w organizację wspomnianego koncertu. Przypomniała, że w ubiegłym roku powyższa inicjatywa realizowana była w związku z Akademią Liderów Fundacji Świętego Mikołaja. Uzupełniła, że na wyżej wspomniany cel proponuje się przekazać 30 zestawów materiałów promocyjnych.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Promocji i Kultury pod znakiem NP.403.6.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na przekazanie 30 zestawów materiałów promocyjnych w przedmiotowej sprawie.

Pkt 2.5 i 2.6 Urszula Łabęda, naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformowała, że gmina Września na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych zwróciła się z prośbą o wydanie opinii w sprawach budowy dróg gminnych:

1) w ulicy Wierzbowej w Bierzglinku. Dodała, że przedmiotowa droga pełnić będzie funkcje drogi dojazdowej;

2) łączącej ulicę Jabłoniową i Wierzbową w Bierzglinku z wewnętrzną drogą gminną położoną w Obłaczkowie. Dodała, że przedmiotowa droga pełnić będzie funkcje drogi lokalnej.

Uzupełniła, że powyższe inwestycje nie maja związku z gruntami należącymi do Powiatu Wrzesińskiego.

Sprawy są prowadzone w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa pod znakami WB.673.1.4.2017 i WB.673.1.5.2017.

Członkowie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego pozytywnie zaopiniowali wnioski w sprawach budowy dróg gminnych:

1) w ulicy Wierzbowej w Bierzglinku;

2) łączącej ulicę Jabłoniową i Wierzbową w Bierzglinku z wewnętrzną drogą gminną położoną w Obłaczkowie.

Pkt 3 Bartłomiej Kaczmarzewski, p.o. kierownika Referatu Dróg Powiatowych poinformował, że Wojewoda Wielkopolski zwrócił się prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie ewentualnego przekazania w użytkowanie wieczyste na rzecz Polskich Kolei Państwowych S.A. nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w gminie Nekla, obręb Kokoszki, oznaczonej geodezyjnie jako nr 73/2, o pow. 0,0612 ha. Dodał, że wskazana nieruchomość w świetle przepisów ustawy o drogach publicznych jest zajęta pod drogę powiatową nr 2933P o przebiegu Nekla-Targowa Górak-Mystki.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Dróg Powiatowych pod znakiem WKD.683.61.2017.2017. Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie nie wyraził zgody na przekazania ww. gruntu w użytkowanie wieczyste na rzecz Polskich Kolei Państwowych S.A.

Pkt 4.1 Urszula Łabęda poinformowała, że w sprawie budowy sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Grzymysławic i Chociczy Małej, aktualnie trwają prace związane z doprowadzeniem brakującego fragmentu instalacji elektrycznej do odcinka wybudowanej kanalizacji. Dodała, że przy uzgadnianiu warunków inwestycji wodociągi nie wzięły pod uwagę faktu, iż projektowana sieć została włączona do sieci wodociągowej przeznaczonej dla firmy Volkswagen. Wyjaśniła, że w związku z powyższym parametry techniczne wybudowanego wodociągu nie odpowiadają parametrom wymaganym dla Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii. Dopowiedziała, że Gmina Września wystąpiła z wnioskiem o wyrażenie zgody na wybudowanie stacji kontenerowej i specjalnego hydroforu w celu obniżenia ciśnienia w sieci do odpowiedniego poziomu. Uzupełniła, że szacowany koszt wybudowania wspomnianej stacji i hydroforu to kwota 123.000,00 zł brutto. Przypomniała, że zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Powiatem Wrzesińskim, Gminą Września i Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną, Powiat Wrzesiński partycypuje w kosztach inwestycji na poziomie 30%, tj. 36.900,00 zł. Nadmieniła, że na realizację budowy sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Grzymysławic i Chociczy Małej zabezpieczono w budżecie kwotę w wysokości 307.000,00 zł, z czego dotychczas w ramach umowy dotacji zawartej z Gminą Września przekazano kwotę 221.000,00 zł.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa pod znakiem WB.031.1.2016.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na wybudowanie stacji kontenerowej i hydroforu w przedmiotowej sprawie.

Pkt 4.2 Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że firma MIRBUD S.A. wystąpiła z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy nr 273.16.2017, zawartej w dniu 25 sierpnia 2017 roku w sprawie budowy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”. Przedstawiła projekt zgody na dokonanie cesji wierzytelności w przedmiotowej sprawie.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na dokonanie cesji wierzytelności z umowy nr 273.16.2017 dotyczącej Budowy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Pkt 4.3 Anna Wolska-Wróblewska przypomniała, że w ramach projektu modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” został zaplanowany remont bursy przy ulicy Gnieźnieńskiej 29 we Wrześni. Dodała, że zgodnie z harmonogramem powinny zostać podjęte działania związane z rozpoczęciem postępowań przetargowych na wybór wykonawcy przedmiotowego zadania. Dopowiedziała, że podjęcie jakichkolwiek działań w powyższym zakresie uniemożliwia trwające postępowanie sądowe dotyczące rozwiązania umów najmu lokali znajdujących się ww. budynku. Zasugerowała, by zastanowić się nad możliwością wydzielenia na zasadzie etapowania i wyremontowanie ⅔ budynku w ramach przyznanego przez Urząd Marszałkowski dofinansowania, za wyjątkiem skrzydła objętego postępowaniem sądowym. Uzupełniła, że wszystkie pomieszczenia konferencyjne i dydaktyczne zostały zaplanowane w części głównej budynku, natomiast we wspomnianym skrzydle miały się znaleźć pokoje bursowe. Nadmieniła, że przedstawioną propozycję ze względu na przyznane dofinansowanie na realizację projektu modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego należy omówić z Urzędem Marszałkowskim.

 

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości dodała, że przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań należy poinformować również najemców lokali znajdujących się w budynku przy ulicy Gnieźnieńskiej 29. Nadmieniła, że złożono pismo procesowe w sprawie zmiany postanowienia sądu dotyczącego powołania biegłego, który miał wykonać opinię odnośnie przedmiotowego remontu dla części budynku. Przypomniała, że Powiat Wrzesiński wnioskował o przedstawienie wspomnianej opinii dla całego budynku w celu wykazania, iż remont będzie trwał ponad rok.

Rafał Zięty zapytał o możliwość wyremontowania całości z zachowaniem mieszkań.

Anna Wolska-Wróblewska odpowiedziała, że remont mieszkań zostanie wyłączony z dofinansowania. Dodała, że jedynie części wspólne proporcjonalnie w odpowiednim procencie zostaną objęte przyznanym dofinasowaniem. Uzupełniła, że w takim przypadku koszty podatku w takim przypadku VAT na całym projekcie zostaną zapisane jako koszty niekwalifikowane.

Rafał Zięty zapytał, czy w ramach realizacji projektu modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego można zrezygnować z remontu bursy przy ulicy Gnieźnieńskiej 29.

Anna Wolska-Wróblewska odpowiedziała, że należy zwrócić się do Urzędu Marszałkowskiego z zapytaniem, czy istnieje możliwość przesunięcia wskaźników założonych na tą część zadania.

Członkowie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego uzgodnili, że propozycje w sprawie remontu budynku bursy przy ulicy Gnieźnieńskiej 29 we Wrześni w ramach modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego należy przedstawić Urzędowi Marszałkowskiemu w związku z przyznanym dofinansowaniem projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Pkt 5 Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że należy powtórzyć postępowanie przetargowe na przebudowę budynku bursy przy ulicy Słowackiego 11 we Wrześni. Przypomniała, że poprzednie postępowanie zostało unieważnione uchwałą nr 746/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 3 października 2017 roku. Dodała, że proponuje się dokonać zmiany w sposobie rozliczenia wykonawcy. Uzupełniła, że wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy z tytułu wykonania całego przedmiotu umowy zostanie podzielone na trzy faktury:

1) faktura I – obejmująca zakres określanych w przedmiarze pomocniczym robót jako roboty: rozbiórkowe, ziemne fundamentowe, izolacyjne, konstrukcyjne, ściany i ścianki działowe oraz dach;

2) faktura II – po zakończeniu wszystkich robót budowlanych, do wysokości 85% wynagrodzenia, pomniejszonego o kwotę określoną w fakturze I;

3) faktura III – po uzyskaniu wykonalnego pozwolenia na użytkowanie oraz podpisaniu protokołu ostatecznego odbioru robót, do wysokości 15% wynagrodzenia, pomniejszonego o kwoty z faktury I i II.

Nadmieniła, że  treść pozostałych zapisów specyfikacji oraz jej załączników nie ulega zmianie.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.32.2017.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem jest przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 w ramach „Modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” została zatwierdzona jednomyślnie.

Pkt 6 Jolanta Pielak przedstawiła wniosek w sprawie wypłacenia odszkodowania za działki ewidencyjne nr 24/10, 23/26, obręb Gutowo Małe, wydzielone pod poszerzenie drogi powiatowej – ulica Powidzka. Dodała, że podstawę do złożenia wniosku stanowi decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 sierpnia 2017 roku dotycząca podziału nieruchomości, z których zostały wyodrębnione przedmiotowe działki. Dopowiedziała, że zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą, z mocy prawa, odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa. Uzupełniła, że w związku z powyższym właścicielowi przysługuje odszkodowanie w  wysokości uzgodnionej między nim a właściwym organem. Nadmieniła, że proponuje się w projekcie budżetu na 2018 rok zaplanować środki w kwocie 25.000,00 zł na wykup ww. działek o łącznej powierzchni 0,0354 ha.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem NG.6822.2.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie uzgodnił, że środki na wypłacenie odszkodowania za grunt wydzielony pod poszerzenie drogi powiatowej – ulica Powidzka należy zaplanować w projekcie budżetu na rok 2018.

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz /-/

2. Waldemar Grzegorek /-/

3. Paweł Guzik /-/

4. Jerzy Mazurkiewicz /-/

5. Rafał Zięty /-/

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 170 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2017-11-27 15:57
  • zmodyfikował: Marlena Modrowska
    ostatnia modyfikacja: 2017-11-27 15:53

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.