Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 171 / 2017

PROTOKÓŁ NR 171/2017

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 18 października 2017 roku

 

Waldemar Grzegorek, wicestarosta wrzesiński, w zastępstwie przewodniczącego Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu, co stanowiło quorum do podejmowania uchwał i rozstrzygnięć w sprawach objętych porządkiem obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Prowadzący obrady przedstawił porządek obrad:

1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej;

2) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Powiatu we Wrześni V kadencji;

3) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Powiatu we Wrześni V kadencji;

4) w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie szkoły muzycznej I stopnia we Wrześni;

5) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Grzymysławicach, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego.

2. Przedstawienie:

1) informacji o wynikach konsultacji oraz przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.”;

2) wniosków/pism w sprawie zmian do budżetu powiatu oraz przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027;

b) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok.

3. Przedstawienie:

1) pisma w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie remontu dachu budynku przy ulicy 3 Maja 8 we Wrześni;

2) korekty planu finansowego na rok 2017 na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu wrzesińskiego realizowanych przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Września;

3) zawiadomienia w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek położonych w obrębie geodezyjnym miejscowości Lisewo.

4. Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, których przedmiotem są:

1) wykonanie usług nadzoru i weryfikacji nad pracami geodezyjno-kartograficznymi;

2) odbudowa mienia uszkodzonego w skutek nawałnicy w sierpniu 2017 roku.

5. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

6. Wolne głosy i wnioski.

Waldemar Grzegorek dodał, że w związku z przesunięciem terminu planowanej sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego punkt dotyczący przedstawienia wniosków/pism w sprawie zmian do budżetu powiatu oraz przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok

zostanie omówiony na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął zmieniony porządek obrad.

Pkt 1.1 Anna Maria Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni poinformowała, że po dokonaniu częściowego rozliczenia, środki finansowe z:

1) dokonywania zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z wyposażeniem stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych (kwota 40.000,00 zł),

2) udzielania osobom niepełnosprawnym dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (kwota 60.000,00 zł),

3) dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (kwota 254,00 zł),

4) dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (kwota 1.861,02 zł)

proponuje się przeznaczyć na dofinansowanie:

1) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów (kwota 89.115,02 zł),

2) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych (kwota 13.000,00 zł).

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej został przyjęty jednomyślnie.

Pkt 1.2 i 1.3 Kamil Perlik, naczelnik Wydziału Organizacyjnego poinformował, że na mocy postanowienia Komisarza Wyborczego z dnia 27 września 2017 roku mandat radnej w miejsce pana Stefana Tomczaka, którego mandat wygasł, objęła pani Halina Kotyk. Dodał, że w związku z powyższym niezbędne jest podjęcie uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniających uchwały w sprawach:

1) powołania komisji stałych Rady Powiatu. Dodał, że wspomniana zmiana polega na wpisaniu pani Haliny Kotyk w skład osobowy Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w miejsce pana Stefana Tomczaka;

2) wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Powiatu. Przypomniał, że pan Stefan Tomczaka pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Uzupełnił, że należy dokonać wyboru nowego przewodniczącego przedmiotowej Komisji.

Projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2017.

Rafał Zięty, członek Zarządu zapytał, czy pani Halina Kotyk wyraziła wolę przyłączenia się do wspomnianych powyżej komisji stałych Rady Powiatu Wrzesińskiego w miejsce pana Stefana Tomczaka.

Kamil Perlik odpowiedział, że przewodniczący Rady Powiatu Wrzesińskiego rozmawiał z panią Haliną Kotyk o wpisaniu jej w miejsce pana Stefana Tomczaka w skład osobowy Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.

W głosowaniu nad projektami uchwał Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Powiatu we Wrześni V kadencji;

2) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Powiatu we Wrześni V kadencji

zostały przyjęte jednomyślnie.

Pkt 1.4 Stefan Tomczak, naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej poinformował, że przeprowadzono rozmowy z rodzicami uczniów uczęszczających do szkół powiatu wrzesińskiego i stwierdzono potrzebę wypełnienia luki w postaci dodatkowych zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia muzyczne dzieci i młodzieży. Dodał, że w tym celu czynione są przygotowania do utworzenia powiatowej szkoły muzycznej I stopnia przy ulicy Leśnej 10 we Wrześni. Przypomniał, że informacje dotyczące funkcjonowania wspomnianej szkoły zostały przedstawione na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 25 września 2017 roku. Zaznaczył, że wyrażenie zgody na utworzenie szkoły muzycznej I stopnia we Wrześni przez Radę Powiatu jest niezbędne przy składaniu wniosku do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wyrażenie zgody i zawarcie porozumienia na realizację przez powiat zadania ministra – prowadzenie publicznej szkoły muzycznej I stopnia. Nadmienił, że zgoda na utworzenie przedmiotowej szkoły od 1 września 2018 roku spowoduje to, iż zwiększoną subwencje oświatową, przeznaczoną na jej prowadzenie, Powiat Wrzesiński otrzyma dopiero od stycznia 2019 roku. Uzupełnił, że w związku z powyższym konieczne jest zabezpieczenie środków na funkcjonowanie szkoły muzycznej od września do grudnia 2018 roku w przyszłorocznym budżecie.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie szkoły muzycznej I stopnia we Wrześni został przyjęty jednomyślnie.

Pkt 1.5 Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu dotyczy wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości położnej w Grzymysławicach, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego. Dodała, że firma ENEA Operator sp. z o.o. uzasadnia potrzebę ustanowienia służebności przesyłu koniecznością posadowienia urządzeń oraz linii elektroenergetycznych do zasilania działki, na której budowane jest Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii. Wyjaśniła, że nie można ustanawiać nieodpłatnej służebności na rzecz podmiotów gospodarczych, nieodpłatna służebność może zostać ustanowiona wyłącznie na rzecz Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego. Dopowiedziała, że w związku z powyższym proponuje się ustanowić na czas nieokreślony ograniczonego prawa rzeczowego w formie odpłatnej służebności na rzecz firmy ENEA Operator sp. z o.o. Uzupełniła, że zgodnie z uchwałą Rady Powiatu o gospodarowaniu nieruchomościami każde obciążenie nieruchomości będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego wymaga zgody Rady Powiatu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Grzymysławicach, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego został przyjęty jednomyślnie.

Pkt 2.1 Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia poinformowała, że w terminie od 26 września do 11 października 2017 roku przeprowadzono konsultacje w sprawie projektu „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.”. Dodała, że we wskazanym terminie wpłynął wniosek Stowarzyszenia Projekt Września. Dopowiedziała, że stowarzyszenie zasugerowało wprowadzenie zapisu dotyczącego konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów prawnych w dziedzinach odnoszących się do działalności statutowej tych organizacji. Nadmieniła, że proponuje się nie uwzględniać przedstawionej propozycji i pozostawić treść programu współpracy w kształcie w jakim został przedłożony do konsultacji. Wyjaśniła, że niniejszy program określa główne zasady współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi oraz szczegółowe cele i formy, a także katalog priorytetowych zadań publicznych na rok 2018, realizowanych przy współudziale ww. organizacji.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2017. Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

W głosowaniu nad projektem uchwały Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.” został przyjęty jednomyślnie.

Pkt 3.1 Jolanta Pielak poinformowała, że właściciel większościowy budynku przy ulicy 3 Maja 8 we Wrześni zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na przeprowadzenie remontu dachu ww. budynku. Przedstawiła projekt budowlany dotyczący przebudowy dachu, przekazany przez wnioskodawcę. Przypomniała, że zgodnie z postanowieniem Zarządu Powiatu z dnia 3 października 2017 roku, sporządzany jest na zlecenie Powiatu Wrzesińskiego kosztorys w przedmiotowej sprawie. 

Sprawa jest prowadzona w Referacie Gospodarczym pod znakiem SOG.2510.1.4.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie uzgodnił, że decyzję w sprawie remontu dachu budynku przy ulicy 3 Maja 8 we Wrześni podejmie po zapoznaniu się z kosztorysem sporządzonym na zlecenie Powiatu Wrzesińskiego.

Pkt 3.2 Ilona Dębicka, naczelnik Wydziału Promocji i Kultury przedstawiła korektę planu finansowego na 2017 rok na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu wrzesińskiego. Dodała, że w planie została podana propozycja wydania książki regionalnej pt. „Podania, opowieści, baśnie i legendy powiatu wrzesińskiego” na kwotę 9.000,00 zł. Wyjaśniła, że z uwagi na konieczność przesunięcia wydania przedmiotowej pozycji na rok 2018, zostanie ona sfinansowana z dotacji miejsko-gminnej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni. Dopowiedziała, że w tej sytuacji kwotę 9.000,00 zł proponuje się przeznaczyć na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek w powiecie wrzesińskim.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Promocji i Kultury pod znakiem NP.031.1.2017.

 

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na dokonanie korekty w planie finansowym na rok 2017 na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu wrzesińskiego.

Pkt 3.3 Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformował, że Rada Miejska w Pyzdrach podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek położonych w obrębie geodezyjnym miejscowości Lisewo. Dodał, że zmiana dotyczy drogi dojazdowej, która zdaniem mieszkańców wspomnianego obszaru, ogranicza możliwość rozwoju sąsiadujących z nią działek.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa pod znakiem WB.673.2.43.2017.

 

Członkowie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nie zgłosili wniosków do przedstawionej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek położonych w obrębie geodezyjnym miejscowości Lisewo.

 

Pkt 4.1 Grzegorz Stangreciak, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformował, że Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotyczy opracowania i wykonania usług nadzoru i weryfikacji nad pracami geodezyjno-kartograficznymi. Dodał, że przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:

1) opracowanie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla terenów położonych w gminie Września, wraz z przetworzeniem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego do postaci dokumentów cyfrowych dla terenu całej gminy;

2) modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Ciemierów, Ciemierów Kolonia, Grądy Dolne, Grądy Górne, Lisewo, Ruda Komorska, Trzcianki, Tarnowa i Wrąbczynek wraz z przetworzeniem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego do postaci dokumentów cyfrowych dla terenu całej gminy Pyzdry.

Dopowiedział, że termin wykonania przedmiotu zamówienia dla:

1) części I wyznacza się na dzień 30 listopada 2017 roku – termin realizacji pierwszego etapu opracowania, 31 maja 2018 roku – termin realizacji drugiego etapu,

2) części II ustala się na dzień 30 marca 2018 roku – termin wykonania całości zamówienia (za termin zakończenia prac ustala się dzień, w którym zamawiający wystawi pozytywny protokół po zaimportowaniu danych do powiatowej bazy danych).

Nadmienił, że oferty należy składać do 25 października 2017 roku.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.33.2017.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział czterech członków Zarządu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem jest wykonanie usług nadzoru i weryfikacji nad pracami geodezyjno-kartograficznymi została zatwierdzona jednomyślnie.

Pkt 4.2 Grzegorz Stangreciak poinformował, że w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego na odbudowę mienia uszkodzonego wskutek nawałnicy w sierpniu 2017 roku, należy ponownie zatwierdzić specyfikację dotyczącą wspomnianego zadania. Dodał, że do Urzędu Marszałkowskiego zostało skierowane pismo z prośbą o przeniesienie środków przyznanych z tytułu udzielonej pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na rok 2018, z możliwością realizacji inwestycji do kwietnia 2018 roku. 

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.34.2017.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział czterech członków Zarządu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem jest odbudowa mienia uszkodzonego w skutek nawałnicy w sierpniu 2017 roku została zatwierdzona jednomyślnie.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Waldemar Grzegorek zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Waldemar Grzegorek /-/

2. Paweł Guzik /-/

3. Jerzy Mazurkiewicz  /-/

4. Rafał Zięty /-/

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 171 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Waldemar Grzegorek
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2017-11-27 15:57

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.