Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 172 / 2017

PROTOKÓŁ NR 172/2017

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 24 października 2017 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) przyznania jednorazowych stypendiów motywacyjnych za osiągnięcia naukowe i artystyczne w roku szkolnym 2016/2017;

2) przyznania stypendiów edukacyjnych na rok szkolny 2017/2018;

3) udzielenia pełnomocnictwa Panu Damianowi Hoffmannowi, dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do dokonywania czynności związanych z rozliczeniem projektu „Youth employment – Europe, get ready for new challenges! Establishing a sustainable network for placements” („Zatrudnienie młodzieży – Europo, przygotuj się na nowe wyzwania! Tworzenie zrównoważonej sieci zatrudnienia”) w ramach akcji 2. „Partnerstwa strategiczne” Programu Erasmus+;

4) upoważnienia Pana Damiana Hoffmanna, dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do dokonywania wszystkich czynności związanych z realizacją „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony certyfikowanych wojskowych klas mundurowych”;

5) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok;

6) planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

7) planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2017 rok.

2. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Wrzesińskiego w roku szkolnym 2016/2017.

3. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

4. Wolne głosy i wnioski.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

Pkt 1.1 Stefan Tomczak, naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej poinformował, że proponuje się przyznać jednorazowe stypendia motywacyjne za osiągnięcia naukowe i artystyczne w roku szkolnym 2016/2017 na łączną kwotę 8.050,00 zł. Dopowiedział, że listę stypendystów stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 756/2017 w sprawie przyznania jednorazowych stypendiów motywacyjnych za osiągnięcia naukowe i artystyczne w roku szkolnym 2016/2017 została podjęta jednomyślnie.

Pkt 1.2 Stefan Tomczak poinformował, że proponuje się przyznać stypendia edukacyjne na rok szkolny 2017/2018 na łączną kwotę 80.000,00 zł (w 2017 roku – kwota 32.000,00 zł, w 2018 roku – kwota 48.000,00 zł). Uzupełnił, że listę stypendystów stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 757/2017 w sprawie przyznania stypendiów edukacyjnych na rok szkolny 2017/2018 została podjęta jednomyślnie.

Pkt 1.3 Stefan Tomczak poinformował, że należy udzielić pełnomocnictwa panu Damianowi Hoffmannowi, dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do dokonywania czynności związanych z rozliczeniem projektu „Youth employment – Europe, get ready for new challenges! Establishing a sustainable network for placements” („Zatrudnienie młodzieży – Europo, przygotuj się na nowe wyzwania! Tworzenie zrównoważonej sieci zatrudnienia”). Przypomniał, że wspomniany projekt realizowany był od 1 września 2015 roku do 31 sierpnia 2017 roku w ramach Programu Erasmus +. Dodał, że jednocześnie traci moc uchwała nr 167/2015 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 4 września 2015 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa panu Włodzimierzowi Wawrzyniakowi dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do dokonywania wszystkich czynności związanych z realizacją ww. projektu.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 758/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Damianowi Hoffmannowi, dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do dokonywania czynności związanych z rozliczeniem projektu „Youth employment – Europe, get ready for new challenges! Establishing a sustainable network for placements” („Zatrudnienie młodzieży – Europo, przygotuj się na nowe wyzwania! Tworzenie zrównoważonej sieci zatrudnienia”) w ramach akcji 2. „Partnerstwa strategiczne” Programu Erasmus+ została podjęta jednomyślnie.

Pkt 1.4 Stefan Tomczak poinformował, że należy upoważnić pana Damiana Hoffmanna, dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do dokonywania wszystkich czynności związanych z realizacją „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony certyfikowanych wojskowych  klas mundurowych”. Dodał, że termin realizacji wspomnianego projektu to 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 759/2017 w sprawie upoważnienia Panu Damiana Hoffmanna, dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do dokonywania wszystkich czynności związanych z realizacją „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony certyfikowanych wojskowych klas mundurowych” została podjęta jednomyślnie.

Pkt 1.5, 1.6 i 1.7 Anna Trubacz, główna księgowa poinformowała, że zwiększa się plan wydatków:

1) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 19.932,00 zł. Dodała, że zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2017:

• na realizowanie świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

• na realizację dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

2) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni o kwotę 12.939,00 zł. Dodała, że zgodnie z:

•zarządzeniami Wojewody Wielkopolskiego zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2017 na odtworzenie gotowości bojowej pojazdów oraz sprzętu pożarniczego wykorzystywanego podczas działań ratowniczych w związku z anomaliami pogodowymi oraz w celu dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017 - 2020 (kwota 11.186,00 zł),

•decyzją Ministra Rozwoju i Finansów zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2017 na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” realizowanego w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017 - 2020 (kwota 1.753,00 zł);

3) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 o kwotę 275,00 zł. Dodała, że zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów zwiększony został plan dotacji celowych na 2017 rok na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;

4) Zespołu Szkół Specjalnych o kwotę 236,05 zł. Dodała, że zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów zwiększony został plan dotacji celowych na 2017 rok na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;

5) Starostwa Powiatowego o kwotę 6.851,62 zł. Dodała, że zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2017 na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.

Nadmieniła, że zmiany te skutkują zmianami w planie finansowym dochodów i wydatków oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej.

 

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 760/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok;

2) 761/2017 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

3) 762/2017 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2017 rok

zostały podjęte jednomyślnie.

Uchwały znajdują się w zbiorze uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0022.2.2017.

Pkt 2 Stefan Tomczak przedstawił informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Wrzesińskiego w roku szkolnym 2016/2017. Dodał, że dyrektorzy jednostek prowadzą ciągłe działania mające na celu poprawę bazy lokalowej i wyposażenia. Zaznaczył, że istotny element wspierający proces dydaktyczny stanowią środki przeznaczone na realizację grantów edukacyjnych, stypendia motywacyjne i wspieranie warsztatu pracy nauczycieli. Nadmienił, że dobra baza dydaktyczna szkół i placówek oświatowych ma swoje potwierdzenie w wysokim poziomie wyników egzaminów maturalnych i zawodowych. Podsumował, iż osiągnięte standardy świadczą o właściwej polityce oświatowej powiatu wrzesińskiego.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.4323.32.2017.

Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Wrzesińskiego w roku szkolnym 2016/2017.

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz /-/

2. Waldemar Grzegorek /-/

3. Paweł Guzik /-/

4. Jerzy Mazurkiewicz /-/

5. Rafał Zięty /-/

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 172 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2017-11-27 15:57

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.