Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 174 / 2017

PROTOKÓŁ NR 174/2017

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 30 października 2017 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Zatwierdzenie do realizacji Programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pt. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017 roku”.

2. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) przyznania stypendiów i nagród;

2) przyznania jednorazowego stypendium motywacyjnego za osiągnięcia naukowe w roku szkolnym 2016/2017;

3) podania do publicznej wiadomości informacji wynikającej z art.37 ust.1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych;

4) powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na przetworzenie do postaci elektronicznej dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ich zaewidencjonowanie (nadanie numeracji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) oraz wprowadzenie do bazy mapy numerycznej jako zasięgi zasobu geodezyjnego dla całości dokumentacji obrębów Mała Górka, Mystki, Nekielka, Opatówko, Podstolice, Racławki, Starczanowo, Stępocin, Stroszki, Targowa Górka i Zasutowo, położonych w gminie Nekla;

5) nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na przetworzenie do postaci elektronicznej dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ich zaewidencjonowanie (nadanie numeracji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) oraz wprowadzenie do bazy mapy numerycznej jako zasięgi zasobu geodezyjnego dla całości dokumentacji obrębów Mała Górka, Mystki, Nekielka, Opatówko, Podstolice, Racławki, Starczanowo, Stępocin, Stroszki, Targowa Górka i Zasutowo, położonych w gminie Nekla.

3. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawach:

1) wyrażenia zgody na utworzenie Przedszkola Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni;

2) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 im. Janusza Korczaka we Wrześni w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 4 im. Janusza Korczaka we Wrześni;

3) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy we Wrześni w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy we Wrześni;

4) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 we Wrześni w Branżową Szkołę I stopnia nr 1 we Wrześni;

5) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rzemieślniczej nr 2 we Wrześni w Branżową Szkołę I stopnia nr 2 we Wrześni;

6) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 3 we Wrześni w Branżową Szkołę Specjalną I stopnia nr 3 we Wrześni;

7) powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług: e-dokumentacji i e-rejestracji, poprzez wyposażenie środowiska informatycznego Szpitala Powiatowego we Wrześni w sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz dostarczenie usług, zgodnie z Projektem pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”.

4. Przedstawienie:

1) wniosków/pism w sprawie zmian do budżetu powiatu oraz przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027;

b) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok;

2) zbiorczego zestawienia prognozowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów powiatu wrzesińskiego na 2017 r.

3) pisma Stowarzyszenia Kulturalny Miłosław w sprawie odstąpienia od umowy na realizację zadania publicznego pn. „Closterkeller w Miłosławiu”;

4) wniosku Polskiego Związku Niewidomych Koło we Wrześni w sprawie zmiany terminu realizacji zadania publicznego pn. Spotkanie świąteczno-opłatkowe.

5. Zaopiniowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nekla na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r. wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko”.

6. Przedstawienie postępowania dotyczącego ustalenia i wypłaty odszkodowania za część działek nr 3530, 3646 oraz działki nr 3896/30, położonych we Wrześni.

7. Rozpatrzenie skargi uczestnika przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 1, położonej w budynku znajdującym się przy ulicy 3 Maja 8 we Wrześni.

8. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

9. Wolne głosy i wnioski.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

Pkt 1 Anna Maria Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni poinformowała, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotował program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017 r.”. Dodała, że adresatami programu są poszkodowane na skutek żywiołu:

1) osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne),

2) dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16. roku życia.

Dopowiedziała, że pomoc finansowa zostanie udzielona w ramach:

1) modułu I programu, w którym każda poszkodowana w wyniku żywiołu osoba niepełnosprawna spełniająca wszystkie warunki przewidziane w programie może otrzymać jednorazowe świadczenie na rehabilitację społeczną w wysokości 2.000,00 zł,

2) modułu II programu, w którym można otrzymać jednorazowe świadczenie stanowiące rekompensatę poniesionych strat, pokrycie kosztów przeprowadzenia naprawy w odniesieniu do sprzętu, urządzenia, środka pomocniczego, przedmiotu ortopedycznego, którego zakup był dofinansowany ze środków PFRON.

Nadmieniła, że wnioski w ramach programu składane są w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do 1 grudnia 2017 roku. Uzupełniła, że o przystąpieniu do programu decyduje samorząd powiatowy, który składa zapotrzebowanie na środki finansowe oraz wskazuje jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za jego realizację.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie zatwierdził realizację programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017 roku” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

Pkt 2.1 Stefan Tomczak, naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej poinformował, że na podstawie uchwały nr 218/XXXV/2013 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim” proponuje się przyznać:

1) stypendia zawodnikom za wybitne osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2016/2017 na łączną kwotę 24.650,00 zł,

2) nagrody zawodnikom-promotorom sportu za szczególne osiągnięcia w działalności sportowej na łączną kwotę 8.000,00 zł.

Dodał, że załączniki do niniejszej uchwały stanowią listy wyróżnionych sportowców. Nadmienił, że do przyznania zostały nagrody dla trenerów i działaczy sportowych, na które zaplanowano środki w wysokości 2.000,00 zł. Uzupełnił, że złożono wniosek do budżetu o przesunięcie środków w kwocie 7.000,00 zł na ww. nagrody, by móc wyróżnić większą liczbę kandydatów.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 766/2017 w sprawie przyznania stypendiów i nagród została podjęta jednomyślnie.

Pkt 2.2 Stefan Tomczak przypomniał, że na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 24 października 2017 roku przyznano jednorazowe stypendia motywacyjne za osiągnięcia naukowe i artystyczne w roku szkolnym 2016/2017. Poinformował, że na wniosek dyrektora Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni proponuje się przyznać przedmiotowe stypendium jeszcze jednej osobie za osiągnięcia naukowe w wysokości 500,00 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 767/2017 w sprawie przyznania jednorazowego stypendium motywacyjnego za osiągnięcia naukowe w roku szkolnym 2016/2017 została podjęta jednomyślnie.

Pkt 2.3 Anna Trubacz, główna księgowa poinformowała, że dochody za III kwartał 2017 roku zostały zrealizowane w kwocie 53.057.358,56 zł, co stanowi 69,17% wykonania planu, a wydatki zostały osiągnięte w kwocie 47.290.289,70 zł, co stanowi 57,79% wykonania planu. Dodała, że w związku z powyższym powstała nadwyżka na kwotę 5.767.068,86 zł. 

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 768/2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikającej z art.37 ust.1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych została podjęta jednomyślnie.

Pkt 2.4 i 2.5 Grzegorz Stangreciak, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformował, że proponuje się powołać komisję przetargową w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań na przetworzenie do postaci elektronicznej dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ich zaewidencjonowanie oraz wprowadzenie do bazy mapy numerycznej jako zasięgi zasobu geodezyjnego dla całości dokumentacji obrębów: Mała Górka, Mystki, Nekielka, Opatówko, Podstolice, Racławki, Starczanowo, Stępocin, Stroszki, Targowa Górka i Zasutowo, położonych w gminie Nekla. Dodał, że na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych nadaje się komisji regulamin pracy.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 769/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na przetworzenie do postaci elektronicznej dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ich zaewidencjonowanie (nadanie numeracji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) oraz wprowadzenie do bazy mapy numerycznej jako zasięgi zasobu geodezyjnego dla całości dokumentacji obrębów Mała Górka, Mystki, Nekielka, Opatówko, Podstolice, Racławki, Starczanowo, Stępocin, Stroszki, Targowa Górka i Zasutowo, położonych w gminie Nekla;

2) 770/2017 w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na przetworzenie do postaci elektronicznej dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ich zaewidencjonowanie (nadanie numeracji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) oraz wprowadzenie do bazy mapy numerycznej jako zasięgi zasobu geodezyjnego dla całości dokumentacji obrębów Mała Górka, Mystki, Nekielka, Opatówko, Podstolice, Racławki, Starczanowo, Stępocin, Stroszki, Targowa Górka i Zasutowo, położonych w gminie Nekla

zostały podjęte jednomyślnie.

Pkt 3.1 Stefan Tomczak poinformował, że wystąpienie do Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przedszkola specjalnego stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie zgłaszane przez rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, cierpiących na różnego rodzaju dysfunkcje rozwojowe, które uniemożliwiają im korzystnie z przedszkoli ogólnie dostępnych. Dodał, że od 1 września 2018 roku Powiat Wrzesiński będzie dysponował odpowiednią bazą lokalową w Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 we Wrześni, umożliwiającą utworzenie i prowadzenie wspomnianego przedszkola. Wyjaśnił, że zgodnie z ustawą Prawo oświatowe jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić szkoły i placówki, których prowadzenie nie należy do ich zadań własnych, po zawarciu porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie danego typu szkoły lub placówki jest zadaniem własnym. Uzupełnił, że do podjęcia wszelkich porozumień i umów niezbędnych w celu utworzenia przedszkola specjalnego upoważnia się Zarząd Powiatu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Przedszkola Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni został przyjęty jednomyślnie.

Pkt 3.2– 3.6 Stefan Tomczak poinformował, że na podstawie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku stwierdza się przekształcenie z dniem 1 września 2017 roku dotychczasowej:

1) sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka we Wrześni w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 4 im. Janusza Korczaka we Wrześni,

2) Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy we Wrześni w Szkołę Przysposabiającą do Pracy we Wrześni,

3) Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 we Wrześni w Branżową Szkołę I stopnia nr 1 we Wrześni,

4) Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rzemieślniczej nr 2 we Wrześni w Branżową Szkołę I stopnia nr 2 we Wrześni,

5) Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 3 we Wrześni w Branżową Szkołę I stopnia nr 3 we Wrześni.

Projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2017.

 

W głosowaniu nad projektami uchwał Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawach:

1) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 im. Janusza Korczaka we Wrześni w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 4 im. Janusza Korczaka we Wrześni;

2) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy we Wrześni w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy we Wrześni;

3) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 we Wrześni w Branżową Szkołę I stopnia nr 1 we Wrześni;

4) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rzemieślniczej nr 2 we Wrześni w Branżową Szkołę I stopnia nr 2 we Wrześni;

5) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 3 we Wrześni w Branżową Szkołę Specjalną I stopnia nr 3 we Wrześni

zostały przyjęte jednomyślnie.

Pkt 3.7 Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia poinformowała, że Urząd Marszałkowski skierował pismo z prośbą o podjęcie przez Radę Powiatu uchwały w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług: e-dokumentacji i e-rejestracji. Przypomniała, że zadanie polega na wyposażeniu środowiska informatycznego Szpitala Powiatowego we Wrześni w sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz dostarczenie usług zgodnie z projektem pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. Dopowiedziała, że do pisma został dołączony projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Uzupełniła, że jego treść została skonsultowana z Regionalną Izbą Obrachunkową. Nadmieniła, że w §2 ust. 3 zamiast procentowego zapisu kosztów współfinansowanych przez Powiat Wrzesiński, proponuje się podać dokładną kwotę określoną w zawartej 23 sierpnia 2017 roku umowie partnerstwa na rzecz realizacji zadania.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług: e-dokumentacji i e-rejestracji, poprzez wyposażenie środowiska informatycznego Szpitala Powiatowego we Wrześni w sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz dostarczenie usług, zgodnie z Projektem pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” został przyjęty jednomyślnie.

Pkt 4.1 Anna Trubacz poinformowała, że:

1) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.163.552,00 zł z dofinansowania na realizację zadania majątkowego „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną”. Dodała, że zmniejszenie wpływów spowodowane jest przesunięciem terminu realizacji inwestycji na 2018 rok. Dopowiedziała, że w związku z przesunięciem terminu realizacji, zmniejsza się także plan wydatków o kwotę 5.442.287,00 zł (kwota dofinansowania 2.641.635,00zł, kwota wkładu własnego 2.800.652,00 zł);

2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 330.068,00 zł z dofinansowania na realizację projektu „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim”. Dodała, że Urząd Marszałkowski wyraził zgodę na przesunięcie środków z 2017 roku do realizacji na 2018 rok. Dopowiedziała, że w związku z przeniesieniem środków zmniejsza się także plan wydatków o kwotę 348.778,00 zł (kwota dofinansowania 330.086,00zł, kwota wkładu własnego 18.692,00 zł);

3) zmniejsza się plan dochodów z planowanej sprzedaży składnika majątkowego – autobusu będącego w posiadaniu Zespołu Szkół Specjalnych. Dodała, że dochód ze sprzedaży jaki był planowany na 2017 rok to kwota 125.000,00 zł. Przypomniała, że sprzedaż autobusu związana była z zakupem nowego w ramach dofinansowania ze środków projektów „Program wyrównywania różnic między regionami III”, „Sprawny dojazd = szersze horyzonty”. Nadmieniła, że w związku z tym, iż zakup nowego autobusu nastąpi w 2018 roku zmniejsza się plan wydatków o kwotę 135.212,00 zł z zadania majątkowego „Zakup autobusu dla Zespołu Szkół Specjalnych”;

4) dla Zespołu Szkół Specjalnych zwiększa się plan wydatków o kwotę 32.411,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań (nagrody jubileuszowe, indywidualne nauczanie, odprawy, ekwiwalent, wynagrodzenia);

5) Dom Pomocy Społecznej otrzymał odszkodowania za szkodę powstałą w czasie nawałnicy oraz zalania w kwocie 10.862,00 zł, kary umownej w kwocie 200,00 zł oraz uzyskał kwotę 409,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych. Dodała, że dla Domu Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.547,00 zł na wykonanie prac remontowych w świetlicy, wymianę drzwi tarasowych, zakup wyposażenia, artykułów spożywczych, na wigilię dla mieszkańców, oraz wypłatę nagrody jubileuszowej;

6) Zespół Szkół Zawodowych nr 2 otrzymał odszkodowanie za szkodę powstałą w czasie nawałnicy oraz wpłaty za materiały do egzaminów z OKE w kwocie 2.910,00 zł. Dodała, że dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 zwiększa się plan wydatków o kwotę 212.847,00 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań (nagrody jubileuszowe, indywidualne nauczanie, odprawy, ekwiwalent, wynagrodzenia, zakup energii, usługi remontowe, materiały do egzaminów zawodowych);

7) Liceum Ogólnokształcące otrzymało odszkodowanie za szkodę powstałą w czasie nawałnicy w kwocie 23.613,00 zł. Dodała, że dla Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się plan wydatków o kwotę 33.075,00 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań (wynagrodzenia, porycie kosztów remontu dachu i sal lekcyjnych);

8) dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.624,00 zł na zadanie majątkowe pn. „Zakup altany ogrodowej dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie”, w związku ze sprzedażą składnika majątkowego – samochodu osobowego w ww. kwocie;

9) Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej osiągnęło wpływy z najmu pomieszczeń w kwocie 100.000,00 zł. Dodała, że dla Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej zwiększa się plan wydatków o kwotę 150.582,00 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań (kwota 85.582,00 zł) oraz na zakup wózka widłowego (kwota 65.000,00 zł);

10) Zespół Szkół Politechnicznych otrzymał odszkodowanie za szkodę powstałą w czasie nawałnicy oraz osiągnął wpływy z opłat i różnych dochodów w kwocie 5.777,00 zł. Dodała, że dla Zespołu Szkół Politechnicznych zwiększa się plan wydatków o kwotę 131.933,00 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań (nagrody jubileuszowe, indywidualne nauczanie, odprawy, ekwiwalent, wynagrodzenia, materiały biurowe, zakup energii i materiałów remontowych);

11) dla Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.539,00 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań;

12) dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan wydatków o kwotę 188.859,00 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań (nagrody jubileuszowe, indywidualne nauczanie, odprawy, ekwiwalent, wynagrodzenia);

13) dla Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.408,00 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań;

14) dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan wydatków o kwotę 28.699,00 zł w związku z przeprowadzoną analizą i dostosowaniem planu do aktualnych potrzeb jednostki;

15) dla Starostwa Powiatowego zwiększa się plan wydatków:

a) o kwotę 460,00 zł na wymianę szyby w samochodzie, z tytułu otrzymanego odszkodowania w ww. kwocie,

b) o kwotę 15.563,00 zł na likwidację szkód powstałych po nawałnicy, z tytułu otrzymanego odszkodowania w ww. kwocie,

c) o kwotę 14.500 zł (rozdział 75075), kwotę 110,00 zł (rozdział 85195), kwotę 8.000,00 zł (rozdział 85395) na uzupełninie środków do realizacji zadań,

d) o kwotę 10.550,00 zł na zawarcie umowy na przyłączenie do sieci gazowej obiektu zlokalizowanego w miejscowości Grzymysławice, w związku z realizacją inwestycji budowa i wyposażenie Centrum Badań i Nowoczesnych Technologii,

e) o kwotę 1.000,00 zł na opracowanie sprawozdania z opieki nad zabytkami;

16) dla Starostwa Powiatowego zmniejsza się plan wydatków:

a) o kwotę 3.690,00 zł na realizację inwestycji budowa i wyposażenie Centrum Badań i Nowoczesnych Technologii. Dodała, że o powyższą kwotę zostanie zwiększony plan na rok 2018. Dopowiedziała, że zostanie dokonany aneks do umowy z wykonawcą zmieniający czas realizacji z roku 2017 na 2018 (konieczność ponownej analizy opisu przedmiotu zamówienia z uwagi na możliwość zdezaktualizowania opisów technicznych oraz zweryfikowania szacunku wartości);

b) o kwotę 27.050,00 zł (rozdział 92125) po dokonaniu analizy budżetowej,

c) o kwotę 1.706.183,00 zł z środków przeznaczonych na zadanie majątkowe pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września-Gozdowo-Graboszewo w m. Września”. Dopowiedziała, że zadanie realizowane będzie w 2018 roku;

17) zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 28.785,00 zł.

Anna Trubacz przypomniała, że w budżecie na 2017 rok zaplanowano kredyt w wysokości 4.801.054,00 zł między innymi na zadanie „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września-Gozdowo-Graboszewo w m. Września” (kwota 1.656.183,00 zł) oraz zadanie „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną” (kwota 2.669.305,00 zł). Poinformowała, że w związku z przeniesieniem realizacji powyższych zadań na 2018 rok dokonuje się umniejszenia planowanego kredytu o ww. kwoty. Uzupełniła, że kredyt po zmianie będzie wynosił 475.566,00 zł.

Anna Trubacz zaznaczyła, że w związku z podpisaniem umów partnerskich na realizację projektu pn. „Jesteśmy aktywni” przenosi się środki zaplanowane na „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 983.900,00 zł na „dotacje na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3”. Przypomniała, że dotacja udzielana jest dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich jako partnera w realizacji projektu.

Anna Trubacz poinformowała, że w projekcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową wprowadza się następujące zmiany:

1) w przedsięwzięciu pn. „Europejski Dom Przyszłości Stworzony przez Uczniów” dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między latami (w 2017 roku zwiększa się planowane wydatki o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 56.265,00 zł, w 2018 roku zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 30.837,00 zł; limit zobowiązań pozostaje bez zmian);

2) w przedsięwzięciu pn. „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną” wydłuża się okres realizacji zadania o jeden rok tj. do 2018 roku (wydłużenie terminu realizacji robót budowlanych) i przenosi się planowane wydatki z 2017 roku na 2018 rok (w 2017 roku zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 5.442.287,00 zł do kwoty 25.621,00 zł i przenosi się ww. środki na 2018 rok; limit zobowiązań pozostaje bez zmian);

3) w przedsięwzięciu pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim” zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 39.558,00 zł do kwoty 2.076.060,00 zł (w 2017 roku zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 348.778,00 zł do kwoty 784.786,00 zł, w 2018 roku zwiększa się planowane wydatki o kwotę 388.336,00 zł do kwoty 1.232.234,00 zł; limit wydatków zwiększa się o kwotę 39.558,00 zł do kwoty 2.017.020,00 zł);

4) w przedsięwzięciu pn. „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 10.550,00 zł do kwoty 49.203.875,00 zł (w 2017 roku zwiększa się planowane wydatki o kwotę 6.860,00 zł do kwoty 268.637,00 zł, w 2018 roku zwiększa się planowane wydatki o kwotę 3.690,00 zł do kwoty 48.166.326,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 10.550,00 zł do kwoty 48.208.346,00 zł);

5) w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 1.697.237,00 zł do kwoty 31.482.474,00 zł (w 2018 roku zwiększa się planowane nakłady o kwotę 1.697.237,00 zł do kwoty 12.710.561,00 zł, limit zobowiązań zwiesza się o ww. kwotę do kwoty 30.840.795,00 zł);

6) w przedsięwzięciu pn. „Najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem – zapewnienie wykonania bieżących zadań” dokonuje się przeniesienia planowanych kwot wydatków między latami (zwiększa się planowane nakłady finansowe w 2017 roku o kwotę 16.000,00 zł do kwoty 144.761,00 zł i jednocześnie zmniejsza się planowane nakłady finansowe w 2018 roku o kwotę 16.000,00 zł do kwoty 74.175,00 zł, limit zobowiązań nie ulega zmianie);

7) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „Usługi na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych” w celu zapewnienia bieżących zadań, okres realizacja zadania to lata 2017-2018. Dodała, że łączne planowane nakłady finansowe to kwota 126.500,00 zł (w 2017 roku kwota 0,00 zł, w 2018 kwota 126.500,00 zł);

8) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „Usługi na holowanie i parkowanie pojazdów w celu zapewnienia wykonywania bieżących zadań, okres realizacji to lata 2017-2018. Dodała, że łączne planowane nakłady finansowe to kwota 37.000,00 zł (w 2017 roku kwota 0,00 zł, w 2018 kwota 37.000,00 zł);

9) w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września-Gozdowo-Graboszewo w m. Września” przenosi się planowane wydatki między latami (w 2017 roku zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 1.706.183,00 zł do kwoty 474.000,00 zł i jednocześnie zwiększa się planowane wydatki w 2018 roku o ww. kwotę do kwoty 3.324.269,00 zł);

10)dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „Zakup autobusu dla Zespołu Szkół Specjalnych” w celu zapewnienia wykonywania zadań, okres realizacji to lata 2017-2018. Dodała, że łączne planowane nakłady finansowe to kwota 135.212,00 zł (w 2017 roku kwota 0,00 zł, w 2018 kwota 135.212,00 zł);

Projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2017.

W głosowaniu nad projektami uchwał Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 –2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok

zostały przyjęte jednomyślnie.

Pkt 4.2 Anna Trubacz zgodnie z harmonogramem prac nad projektem uchwały budżetowej przedstawiła zbiorcze zestawienie prognozowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów powiatu wrzesińskiego na 2018 rok.

Członkowie Zarządu jednomyślnie nie wnieśli uwag do przedstawionego dokumentu.

Pkt 4.3 Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że Stowarzyszenie Kulturalny Miłosław zwróciło się z wnioskiem w sprawie odstąpienia od umowy na realizację zadania publicznego pn. „Closterkeller w Miłosławiu”. Dodała, że powodem jest wyłączenie z użytkowania obiektu (wskutek zniszczeń wywołanych sierpniową nawałnicą), w którym miało się odbyć wspomniane wydarzenie. Uzupełniła, że dotacja na realizację ww. zadania publicznego nie została jeszcze przekazana, zatem umowa może zostać rozwiązana bez konsekwencji dla żadnej ze stron.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia pod znakiem NPZ.526.52.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na odstąpienie od umowy na realizację zadania publicznego pn. „Closterkeller w Miłosławiu”.

Pkt 4.4 Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że Zarząd Koła Polskiego Związku Niewidomych we Wrześni zwrócił się z prośbą o zmianę w harmonogramie realizacji zadania publicznego pn. „Spotkanie świąteczno-opłatkowe”. Dodała, że wspomniane spotkanie odbędzie się w grudniu, a nie jak wcześniej zakładano w listopadzie. Uzupełniła, że termin realizacji umowy nie ulega zmianie.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia pod znakiem NPZ.526.58.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na dokonanie zmiany w harmonogramie realizacji zadania publicznego pn. „Spotkanie świąteczno-opłatkowe”.

Pkt 5 Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformowała, że zgodnie z art. 17 ust.2 ustawy Prawo ochrony środowiska Zarząd Powiatu jest zobowiązany do zaopiniowania projektu gminnego programu ochrony środowiska. Przedstawiła projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nekla na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r. wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko”. Dodała, że nie ma przeciwskazań przed pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego programu.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Środowiska i Rolnictwa pod znakiem WBŚ.601.2.2017.

Członkowie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego pozytywnie zaopiniowali „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Nekla na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r. wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko”.

Rafał Zięty, członek Zarządu opuścił salę obrad.

Pkt 6 Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości przedstawiła stan postępowania dotyczącego ustalenia i wypłaty odszkodowania za część działek nr 3530, 3646 oraz działki nr 3896/30, położonych we Wrześni na rzecz Skarbu Państwa. Dodała, że przedmiotowe nieruchomości zostały przejęte przez Powiat Wrzesiński na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wydanej przez starostę wrzesińskiego w maju 2016 roku w związku z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września-Gozdowo-Graboszewo w m. Września”. Dopowiedziała, że na podstawie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub gospodarczy Skarb Państwa albo jednostka samorządu terytorialnego może zrzec się w całości lub w części odszkodowania za nieruchomości, które stały się własnością odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Uzupełniła, że w postępowaniach administracyjnych o ustalenie i wypłatę odszkodowania za przejęte nieruchomości, gdzie jedną ze stron jest Skarb Państwa a drugą Powiat Wrzesiński, to organem decydującym o możliwości zrzeczenia się odszkodowania jest Wojewoda Wielkopolski. Nadmieniła, że łączna powierzchnia części działek nr 3530 i 3646 oraz działki nr 3896/1, za przejęcie których Skarb Państwa miałby prawo uzyskania od Powiatu Wrzesińskiego odszkodowania wynosi 7.500 m. Uzupełniła, że szacuje się, iż przy cenie 92 zł/m kwota odszkodowania wyniesie 690.000,00 zł.

Sprawy są prowadzone w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakami NG.683.74.2016, NG.683.75.2016 i NG.683.7.2016.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie uzgodnił, iż należy wystąpić do Wojewody Wielkopolskiego, jako organu reprezentującego Skarb Państwa w przedmiotowym postępowaniu z wnioskiem o zrzeczenie się odszkodowania za część działek nr 3530, 3646 oraz działki nr 3896/30, położonych we Wrześni.

Pkt 7 Jolanta Pielak poinformowała, że dnia 23 października 2017 roku odbył się IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 1 położonej przy ulicy 3 Maja 8 we Wrześni. Dodała, że do przetargu stanęło dwóch uczestników. Dopowiedziała, że przed rozpoczęciem procedury przetargowej komisja zweryfikowała, czy uczestnicy spełnili warunki przystąpienia do przetargu. Nadmieniła, że jeden z uczestników został przez komisję odsunięty ze względu na niedopełnienie wymogów przetargu. Uzupełniła, że przetarg rozstrzygnięto z wynikiem pozytywnym. Poinformowała, że odsunięty od postępowania przetargowego uczestnik w dnia 26 października 2017 roku złożył skargę do Zarządu Powiatu na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu w dniu 23 października 2017 roku. Wyjaśniła, że ponownie zapoznano się z dokumentami przedstawionymi przez skarżącego przed rozpoczęciem procedury przetargowej i stwierdzono, iż skarżący powinien zostać dopuszczony do przetargu. Zawnioskowała, by w związku z powyższym uznać skargę za zasadną i unieważnić przeprowadzony przetarg.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem NG.6840.2.8.2017.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

Waldemar Grzegorek, wicestarosta wrzesiński jako przewodniczący komisji przetargowej wstrzymał się od głosu.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 771/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu została podjęta 3 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się”.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz /-/

2. Waldemar Grzegorek /-/

3. Paweł Guzik /-/

4. Jerzy Mazurkiewicz /-/

5. Rafał Zięty /-/

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 174 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2017-11-27 15:57

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.