Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 177 / 2017

PROTOKÓŁ NR 177/2017

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 8 listopada 2017 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

1. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) udzielenia upoważnienia Pani Annie Marii Kulczyńskiej – Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do zawarcia w imieniu Powiatu Wrzesińskiego umowy w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017 r.” i jej realizacji;

2) ogłoszenia i zorganizowania III przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Bierzglinku, będących własnością Powiatu Wrzesińskiego, zapisanych w księgach wieczystych nr PO1F/00042327/8, PO1F/00031076/3;

3) ogłoszenia i zorganizowania I przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 3, położonej w budynku znajdującym się we Wrześni przy ulicy 3 Maja 8, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 1542/2 o powierzchni 0,0624 ha;

4) ogłoszenia i zorganizowania I przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej we Wrześni przy ulicy Kościuszki, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 3896/24 o powierzchni 0,4514 ha.

2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania.

3. Przyjęcie autopoprawek do projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok.

4. Przedstawienie informacji na temat podłączenia obwodnicy do drogi powiatowej 2938P Sokołowo-Ostrowo Szlacheckie.

5. Przedstawienie i zaakceptowanie treści umowy najmu nr WGM.7151.1.13.2017.

6. Rozpatrzenie wniosków:

1) Gminy Miłosław w sprawie organizacji obchodów 170. rocznicy Bitwy pod Miłosławiem;

2) w sprawie dofinansowania gali Mieszanych Sztuk Walki Slugfest;

3) dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie:

a) pomieszczenia (mieszkania) znajdującego się w szkole na harcówkę;

b) dwóch sal dydaktycznych Wrzesińskiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku;

4) Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w sprawie dokonania zmian w kalkulacji przewidywanych kosztów na wykonanie zadania publicznego pn. „Historia zaklęta w fotografii”.

Dalsza część porządku obrad została zrealizowana po zakończeniu XXXVII sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego:

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) przyznania nagród;

2) przyznania środków finansowych dla nauczycieli na częściowe pokrycie kosztów związanych z prowadzonym leczeniem;

3) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2018 roku;

4) przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni do zaciągania zobowiązań;

5) planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

6) planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2017 rok;

7) wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest: Budowa budynku na cele dydaktyczno-sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego w ramach modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”;

8) wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży ogólnobudowlanej nad realizacją zadania: Budowa budynku na cele dydaktyczno-sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego;

9) wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej nad realizacją zadania: Budowa budynku na cele dydaktyczno-sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego;

10) wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej nad realizacją zadania: „Budowa budynku na cele dydaktyczno-sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego.” -  część III;

11) wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży teletechnicznej nad realizacją zadania: „Budowa budynku na cele dydaktyczno-sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego.”;

12) wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest wykonanie usług nadzoru i weryfikacji nad pracami geodezyjno- kartograficznymi. Dotyczy części I;

13) unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie usług nadzoru i weryfikacji nad pracami geodezyjno-kartograficznymi. Dotyczy części II;

14) wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty, unieważnienia postępowania, którego przedmiotem zamówienia jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez założenie bazy danych numerycznej mapy ewidencyjnej dla obrębów: Ciemierów, Ciemierów Kolonia, Grądy Dolne, Grądy Górne, Lisewo, Ruda Komorska, Trzcianki, Tarnowa, Wrąbczynek oraz cyfryzacja zasobu dla obszaru całej Gminy Pyzdry (18 obrębów) w ramach realizacji projektu pod nazwą „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim w ramach Poddziałania 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.” - cz. II;

15) wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest przetworzenie do postaci elektronicznej dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ich zaewidencjonowanie (nadanie numeracji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) oraz wprowadzenie do bazy mapy numerycznej jako zasięgi zasobu geodezyjnego dla całości dokumentacji obrębów Mała Górka, Mystki, Nekielka, Opatówko, Podstolice, Racławki, Starczanowo, Stępocin, Stroszki, Targowa Górka i Zasutowo, położonych w gminie Nekla;

16) unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest odbudowa mienia uszkodzonego wskutek nawałnicy w sierpniu 2017 r.

8. Przedstawienie informacji w sprawie termomodernizacji i zmiany sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną.

9. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

10. Wolne głosy i wnioski.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

Pkt 1.1 Anna Maria Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni poinformowała, że udziela się upoważnienia dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do zawarcia i realizacji w imieniu Powiatu Wrzesińskiego umowy w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017 r.”, w tym do wydawania decyzji.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 772/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Annie Marii Kulczyńskiej – Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do zawarcia w imieniu Powiatu Wrzesińskiego umowy w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017 r.” i jej realizacji została podjęta jednomyślnie.

Pkt 1.2 Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że ogłasza się i organizuje III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Bierzglinku, będących własnością Powiatu Wrzesińskiego. Dodała, że przetarg dotyczy 67 działek i odbywać się będzie w dniach od 11 grudnia do 20 grudnia 2017 roku. Dopowiedziała, że treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do uchwały. Zaznaczyła, że do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości powołuje się komisję przetargową.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 773/2017 w sprawie ogłoszenia i zorganizowania III przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Bierzglinku, będących własnością Powiatu Wrzesińskiego, zapisanych w księgach wieczystych nr PO1F/00042327/8, PO1F/00031076/3 została podjęta jednomyślnie.

Pkt 1.3 Jolanta Pielak poinformowała, że ogłasza się i organizuje I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 3 w budynku przy ulicy 3 Maja 8 we Wrześni. Dodała, że w skład nieruchomości wchodzi samodzielny lokal o powierzchni użytkowej 52,30 m² oraz pomieszczenie przynależne (piwnica) o powierzchni 8,10 m². Dopowiedział, że cenę wywoławczą przedmiotowej nieruchomości ustala się na kwotę 164.000,00 zł. Nadmieniła, że do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości powołuje się komisję przetargową. Uzupełniła, że termin przetargu wyznacza się na 15 grudnia 2017 roku.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 774/2017 w sprawie ogłoszenia i zorganizowania I przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 3, położonej w budynku znajdującym się we Wrześni przy ulicy 3 Maja 8, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 1542/2 o powierzchni 0,0624 ha została podjęta jednomyślnie.

Pkt 1.4 Jolanta Pielak poinformowała, że ogłasza się i organizuje I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ulicy Kościuszki we Wrześni. Przypomniała, że nieruchomość zabudowana jest budynkiem biurowo-magazynowym o powierzchni użytkowej 4439 m² oraz wiatę stalową o powierzchni użytkowej 320,50 m². Dodała, że ustala się cenę wywoławczą przedmiotowej nieruchomości na kwotę 2.757.000,00 zł. Dopowiedziała, że dla zbywanej nieruchomości ustanowiona zostanie służebność gruntowa przejazdu i przechodu przez działkę należącą do Skarbu Państwa, która nie posiada statusu drogi publicznej. Uzupełniła, że wartość wspomnianej służebności została wyceniona przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 12.343,00 zł. Nadmieniła, że do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości powołuje się komisję przetargową. Zaznaczyła, że termin przetargu wyznacza się na 15 stycznia 2018 roku.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 775/2017 w sprawie ogłoszenia i zorganizowania I przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej we Wrześni przy ulicy Kościuszki, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 3896/24 o powierzchni 0,4514 ha została podjęta jednomyślnie.

Pkt 2 Bartłomiej Kaczmarzewski, p.o. kierownika Referatu Dróg Powiatowych poinformował, że ustala się wykaz wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego niewygasających z upływem roku budżetowego 2017. Dodał, że przedmiotowy wykaz dotyczy środków przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej 2162P Witkowo gr. powiatu – Września w m. Września” – wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 76.260,00 zł. Dopowiedział, że konieczność zmiany terminu wykonania ww. zadania spowodowana jest brakiem możliwości uzyskania aktualnych map do celów projektowych. Uzupełnił, że sporządzenie aktualnych map będzie możliwe dopiero po zakończeniu inwestycji:

1) budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ulicy Szosa Witkowska we Wrześni,

2) budowa drogi gminnej w rejonie ulicy Szosa Witkowska – ulicy Donaja.

Wyjaśnił, że wykonanie projektu budowlanego na mapach nieaktualnych może skutkować:

1) brakiem uzyskania odpowiedniego pozwolenia na realizację inwestycji,

2) unieważnieniem pozwolenia na realizację inwestycji w przypadku ewentualnych protestów albo odwołań,

3) wystąpieniem komplikacji i utrudnień na etapie przeprowadzania procedury przetargowej oraz generowaniem dodatkowych, nieprzewidzianych kosztów podczas realizacji robót budowlanych.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania został przyjęty jednomyślnie.

Pkt 3.1 i 3.2 Anna Trubacz, główna księgowa poinformowała, że:

1) dla Starostwa Powiatowego zwiększa się plan wydatków:

a) o kwotę 6.137,64 zł w związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów o zwiększeniu planu dotacji celowych na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2017 roku o Karcie Polaka,

b) o kwotę 64.638,00 zł w związku z przyznanymi przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu środków na wsparcie realizacji przedsięwzięcia „Realizacja programu usuwania azbestu z terenu powiatu wrzesińskiego w 2017 roku”;

2) dla Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się plan wydatków:

a) o kwotę 106.200,00 zł w związku z przyznaniem przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej środków na finansowanie w 2017 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni,

b) o kwotę 1.347,00 zł na remont zalanych pomieszczeń w związku z otrzymanym odszkodowaniem za szkodę na mieniu;

3) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 16.195,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” w związku z przeniesieniem wydatków na 2018 rok. Dodała, że jednocześnie zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 17.048,00 zł (kwota 16.195,00 zł z dofinansowania, kwota 853,00 zł wkład własny) na ww. zadaniu. Dopowiedziała, że niniejsze zmiany dotyczą robót ogólnobudowlanych wraz z przyłączami na zapleczu dydaktyczno-sportowym przy ulicy Wojska Polskiego we Wrześni. Uzupełniła, że na powyższe zmiany uzyskano zgodę z Urzędu Marszałkowskiego.

4) zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 853,00 zł.

Anna Trubacz poinformowała, że w projekcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową wprowadza się zmianę w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” poprzez zwiększenie łącznych planowanych nakładów finansowych o kwotę 1.697.237,00 zł do kwoty 31.482.474,00 zł (w 2017 roku zmniejsza się planowane nakłady o kwotę 17.048,00 zł do kwoty 52.482,00 zł, w 2018 roku zwiększa się planowane nakłady o kwotę 1.714.285,00 zł do kwoty 12.727.609,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 1.697.237,00 zł do kwoty 30.840.795,00 zł). Dodała, że powyższe zmiany związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie prac budowlanych (kwota 1.597.237,00 zł) oraz dokumentacji projektowej (100.000,00 zł) z podziałem umożliwiającym przeprowadzenie prac w dwóch etapach na przebudowę Centrum Oświatowego ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele zamieszkania zbiorowego, części pomieszczeń na sale konferencyjne wraz z planem zagospodarowania terenu, wiatą na odpady stałe, infrastrukturą techniczną, windą zewnętrzną i termomodernizacją przy ulicy Gnieźnieńskiej 29 we Wrześni. Uzupełniła, że przenosi się planowane wydatki w kwocie 17.048,00 zł z 2017 roku na rok 2018 w związku z robotami ogólnobudowlanymi wraz z przyłączami na zapleczu dydaktyczno-sportowym przy ulicy Wojska Polskiego we Wrześni.

Autopoprawki znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2017.

W głosowaniu nad przyjęciem autopoprawek wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Autopoprawki do projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok

zostały przyjęte jednomyślnie.

Pkt 4 Bartłomiej Kaczmarzewski poinformował, że biuro projektowe przygotowujące projekt obwodnicy dla gminy Września zwróciło się z zapytaniem o możliwość podłączenia do przedmiotowej obwodnicy drogi powiatowej 2938P Sokołowo-Ostrowo Szlacheckie. Przypomniał, że wspomniana droga powiatowa przebiega przez teren gospodarstwa rolnego. Dodał, że podłączenie do obwodnicy wspomnianej drogi nie polepszy drożności w ruchu drogowym. Zasugerował, by w związku z powyższym nie wyrażać zgody w przedmiotowej sprawie.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Dróg Powiatowych pod znakiem WKD.6740.3.22.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie nie wyraził zgody na podłączenie obwodnicy do drogi powiatowej 2938P Sokołowo-Ostrowo Szlacheckie.

Pkt 5 Jolanta Pielak poinformowała, że umowa najmu dotyczy nieruchomości położonej w Gozdowie, w której obecnie mieści się Środowiskowy Dom Samopomocy. Dodała, że wspomniana umowa najmu pomiędzy Gminą Września a Powiatem Wrzesińskim zostaje zawarta na czas oznaczony od 1 listopada 2017 roku do 31 stycznia 2018 roku. Dopowiedziała, że powyższa umowa ma charakter tymczasowy, gdyż gmina przygotowuje treść umowy na dłuższy okres czasu. Przypomniała, że poprzednia umowa najmu została zawarta 24 października 2007 roku na okres 10 lat. Nadmieniła, że z tytułu najmu nieruchomości Powiat Wrzesiński uiszczał czynsz miesięczny w kwocie 2.000,00 zł. Zaznaczyła, że koszty adaptacyjne poniesione przez najemcę na przystosowanie budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 250.000,00 zł są rozliczone na poczet czynszu. Uzupełniła, że w związku z powyższym do końca października 2017 roku wykorzystano kwotę 240.000,00 zł.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem NG.6845.2.17.2016.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie zaakceptował treść przedmiotowej umowy najmu.

Pkt 6.1 Ilona Dębicka, naczelnik Wydziału Promocji i Kultury poinformowała, że Społeczny Komitet Obchodów 170. rocznicy Bitwy pod Miłosławiem wraz z Burmistrzem Gminy Miłosław i Radą Miejską zwrócili się z prośbą o dofinansowanie w kwocie 35.000,00 zł organizacji obchodów 170. rocznicy bitwy pod Miłosławiem. Dodała, że wspomniane dofinansowanie zostanie przeznaczone na stworzenie pamiątkowego muralu oraz na przygotowanie profesjonalnej rekonstrukcji bitwy z 30 kwietnia 1848 roku.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Promocji i Kultury pod znakiem NP.0532.12.2017.

Rafał Zięty, członek Zarządu zauważył, iż wnioski do budżetu powiatu na 2018 rok należało złożyć w terminie do 15 września 2017 roku.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński dodał, że w związku z obchodami stulecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz dwustulecia powiatu wrzesińskiego zaplanowane zostały liczne przedsięwzięcia z inicjatywy i pod patronatem Powiatu Wrzesińskiego, dlatego środki finansowe należy skoncentrować przede wszystkim na ich realizację.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie nie wyraził zgody na dofinansowanie organizacji obchodów 170. rocznicy bitwy pod Miłosławiem.

Pkt 6.2 Ilona Dębicka poinformowała, że organizatorzy zawodowej gali Mieszanych Sztuk Walk Slugfest zwrócili się z prośbą o dofinansowanie wspomnianego przedsięwzięcia. Dodała, że gala odbędzie się na sali przy ulicy Kosynierów 1 we Wrześni. Przypomniała, że Zarząd Powiatu w ubiegłym roku udzielił dofinansowania w wysokości 1.500,00 zł.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Promocji i Kultury pod znakiem NP.0532.11.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na udzielenie dofinansowania w kwocie 1.500,00 zł.

Pkt 6.3 Stefan Tomczak, naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej poinformował, że dyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na nieodpłatne użyczenie:

a) pomieszczenia (mieszkania) znajdującego się w szkole na harcówkę w celu organizacji zbiórek drużyn należących do III Wrzesińskiego Szczepu Harcerzy „Wilk”;

b) dwóch szkolnych sal dydaktycznych na zajęcia organizowane przez Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Sprawy są prowadzone w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakami SE.4323.3.24.2017 i SE.4323.3.23.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na nieodpłatne użyczenie pomieszczeń w Zespole Szkół Politechnicznych w przedmiotowych sprawach.

Pkt 6.4 Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia poinformowała, że Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów zwrócił się z prośbą o dokonanie zmian w kalkulacji przewidywanych kosztów na wykonanie zadania publicznego pn. „Historia zaklęta w fotografii”. Dodała, że całkowity koszt realizacji zadania zostanie zmniejszony z kwoty 2.465,00 zł do kwoty 2.365,00 zł. Wyjaśniła, że powyższa zmiana została spowodowana brakiem możliwości przekazania środków na realizację przedmiotowego zadania przez Sołectwo Orzechowo oraz zmniejszeniem wysokości środków przekazanych przez Miłosławskie Centrum Kultury. Uzupełniła, że jednocześnie zwiększone zostały środki własne Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia pod znakiem NPZ.526.38.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na dokonanie zmian w kalkulacji przewidywanych kosztów zadania publicznego pn. „Historia zaklęta w fotografii”.

W posiedzeniu Zarządu po zakończeniu XXXVII sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego uczestniczyło trzech członków Zarządu.

Pkt 7.1 Stefan Tomczak poinformował, że proponuje się przyznać nagrody trenerom i działaczom za osiągniecia w działalności sportowej na łączną kwotę 9.000,00 zł. Dodał, że załącznik do niniejszej uchwały stanowi lista wyróżnionych trenerów i działaczy.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział trzech członków Zarządu.

Uchwała nr 776/2017 w sprawie przyznania nagród została podjęta jednomyślnie.

Pkt 7.2 Stefan Tomczak poinformował, że na podstawie § 6 uchwały nr 41/V/2017 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie określenia zasad przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, Zarząd Powiatu może w szczególnie uzasadnionych wypadkach przyznać przedmiotowe środki poza trybem określonym w uchwale. Dodał, że na wniosek dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni proponuje się przyznać środki finansowe w kwocie 2.000,00 zł dla nauczyciela na częściowe pokrycie kosztów poniesionych w związku z prowadzonym leczeniem, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział trzech członków Zarządu.

Uchwała nr 777/2017 w sprawie przyznania środków finansowych dla nauczycieli na częściowe pokrycie kosztów związanych z prowadzonym leczeniem została podjęta jednomyślnie.

Pkt 7.3 Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że ogłasza się otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2018 roku. Dodała, że środki na realizację przedmiotowego zadania publicznego w kwocie 60.725,88 zł stanowić będzie dotacja celowa znajdująca pokrycie w budżecie państwa. Dopowiedziała, że ogłoszenie w sprawie ww. otwartego konkursu ofert stanowi załącznik do niniejszej uchwały i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział trzech członków Zarządu.

Uchwała nr 778/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2018 roku została podjęta jednomyślnie.

Pkt 7.4 Anna Trubacz poinformowała, że upoważnia się dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Zakup autobusu dla Zespołu Szkół Specjalnych”.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział trzech członków Zarządu.

Uchwała nr 779/2017 w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni do zaciągania zobowiązań została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0022.2.2017.

Pkt 7.5 i 7.6 Anna Trubacz poinformowała, że zmiany przyjęte przez Radę Powiatu Wrzesińskiego w uchwałach zmieniających budżet oraz Wieloletnią Prognozę Finansową skutkują koniecznością dostosowania planu finansowego dochodów i wydatków oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział trzech członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 780/2017 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

2) 781/2017 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu

zostały podjęte jednomyślnie.

Uchwały znajdują się w zbiorze uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0022.2.2017.

Pkt 7.7 Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że w postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem zamówienia jest budowa budynku na cele dydaktyczno-sportowe w ramach modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego proponuje się wybór oferty wykonawcy KiK sp. z o.o. sp. komandytowa z Ostrzeszowa.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział trzech członków Zarządu.

Uchwała nr 782/2017 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest: Budowa budynku na cele dydaktyczno-sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego w ramach modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” została podjęta jednomyślnie.

Pkt 7.8 – 7.11 Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że w postępowaniach przetargowych na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową budynku na cele dydaktyczno-sportowe w ramach modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego:

1) w branży ogólnobudowlanej proponuje się wybór oferty wykonawcy „PRO-BUD” Projektowanie, nadzorowanie, zarządzanie i wykonawstwo budowlane z Poznania;

2) w branży sanitarnej proponuje się wybór oferty wykonawcy KONTRAKT PLAN ze Skórzewa;

3) w branży elektrycznej proponuje się wybór oferty wykonawcy Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „El-Kazel” z Poznania;

4) w branży teletechnicznej proponuje się wybór oferty wykonawcy Usługi Inżynierskie Izabela Starzecka z Poznania.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział trzech członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 783/2017 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży ogólnobudowlanej nad realizacją zadania: Budowa budynku na cele dydaktyczno-sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego;

2) 784/2017 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej nad realizacją zadania: Budowa budynku na cele dydaktyczno-sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego;

3) 785/2017 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej nad realizacją zadania: „Budowa budynku na cele dydaktyczno-sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego.” -  część III;

4) 786/2017 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży teletechnicznej nad realizacją zadania: „Budowa budynku na cele dydaktyczno-sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego.”

zostały podjęte jednomyślnie.

Pkt 7.12 – 7.14 Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że w postępowaniach przetargowych na wykonanie usług nadzoru i weryfikacji nad pracami geodezyjno-kartograficznymi:

1) proponuje się wybór oferty wykonawcy OPEGIEKA Sp. z o.o. z Elbląga dla części I zadania (gmina Września);

2) unieważnia się postępowanie w części II z powodu tego, iż wystąpiła istotna zmiana okoliczności związana z terminem zadania. Dodała, że powyższe działanie ma związek z wykluczeniem wykonawcy, odrzuceniem oferty oraz unieważnieniem postępowania, którego przedmiotem jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez założenie bazy danych numerycznej mapy ewidencyjnej oraz cyfryzacja zasobu dla obszarów całej gminy Pyzdry.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział trzech członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 787/2017 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest wykonanie usług nadzoru i weryfikacji nad pracami geodezyjno- kartograficznymi. Dotyczy części I;

2) 788/2017 w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie usług nadzoru i weryfikacji nad pracami geodezyjno-kartograficznymi. Dotyczy części II;

3) 789/2017 w sprawie wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty, unieważnienia postępowania, którego przedmiotem zamówienia jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez założenie bazy danych numerycznej mapy ewidencyjnej dla obrębów: Ciemierów, Ciemierów Kolonia, Grądy Dolne, Grądy Górne, Lisewo, Ruda Komorska, Trzcianki, Tarnowa, Wrąbczynek oraz cyfryzacja zasobu dla obszaru całej Gminy Pyzdry (18 obrębów) w ramach realizacji projektu pod nazwą „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim w ramach Poddziałania 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.” - cz. II

zostały podjęte jednomyślnie.

Pkt 7.15 Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że postępowanie przetargowe dotyczyło przetworzenia do postaci elektronicznej dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ich zaewidencjonowania oraz wprowadzenia do bazy mapy numerycznej jako zasięgi zasobu geodezyjnego dla całości dokumentacji obrębów położonych w gminie Nekla. Dodała, że w przedmiotowym postępowaniu proponuje się wybór oferty wykonawcy GEO-STAR Usługi Geodezyjne s.c. z Konina.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział trzech członków Zarządu.

Uchwała nr 790/2017 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest przetworzenie do postaci elektronicznej dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ich zaewidencjonowanie (nadanie numeracji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) oraz wprowadzenie do bazy mapy numerycznej jako zasięgi zasobu geodezyjnego dla całości dokumentacji obrębów Mała Górka, Mystki, Nekielka, Opatówko, Podstolice, Racławki, Starczanowo, Stępocin, Stroszki, Targowa Górka i Zasutowo, położonych w gminie Nekla została podjęta jednomyślnie.

Pkt 7.16 Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że unieważnia się postępowanie przetargowe, którego przedmiotem jest odbudowa mienia uszkodzonego wskutek nawałnicy w sierpniu 2017 roku. Dodała, że w przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział trzech członków Zarządu.

Uchwała nr 791/2017 w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest odbudowa mienia uszkodzonego wskutek nawałnicy w sierpniu 2017 r. została podjęta jednomyślnie.

Pkt 8 Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że firma ARKON-BUD, odpowiedzialna za termomodernizację i zmianę sposobu użytkowania budynku biurowego przy ulicy Leśnej 10 we Wrześni, zwróciła się z wnioskiem o zawarcie aneksu do umowy nr 273.1.2017 w zakresie wydłużenia terminu wykonania zadania. Dodała, że wydłużenie terminu realizacji inwestycji zostało zaproponowane w następujący sposób:

1) etap 1 – roboty budowlane do dnia 31 stycznia 2018 roku, zamiast do dnia 13 listopada 2017 roku;

2) etap II – procedura odbioru poprzedzona uzyskaniem przez wykonawcę pozwolenia na użytkowanie do dnia 28 lutego 2018 roku, zamiast do dnia 15 grudnia 2017 roku.

Dopowiedziała, że Urząd Marszałkowski wyraził zgodę na zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotowego projektu z dnia 31 grudnia 2017 roku na 30 marca 2018 roku.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.7013.1.2017. Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na zawarcie aneksu do umowy nr 273.1.2017 w zakresie wydłużenia terminu wykonania przedmiotowego zadania.

Pkt 9 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Jolanta Pielak przedstawiła kosztorys inwestorski w sprawie remontu dachu budynku przy ulicy 3 Maja 8 we Wrześni, sporządzony przez Powiat Wrzesiński. Dodała, że wspomniany kosztorys należy uzupełnić o koszt postawienia rusztowania oraz wyjaśnić rozbieżność dotyczącą wielkości powierzchni dachu. Wyjaśniła, że wielkość powierzchni dachu podana w ww. kosztorysie różni się od tej podanej w kosztorysie sporządzonym przez większościowego właściciela nieruchomości. Zasugerowała, by zasady partycypowania w kosztach remontu dachu określić w porozumieniu, które zostanie zawarte pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a większościowym właścicielem nieruchomości. Dopowiedziała, że projekt wspomnianego porozumienia zostanie przedstawiony na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Gospodarczym pod znakiem SOG.2510.1.4.2017.

Członkowie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego wyrazili zgodę na remont dachu budynku przy ulicy 3 Maja 8 we Wrześni pod warunkiem podpisania przez większościowego właściciela nieruchomości porozumienia dotyczącego ustalenia zasad partycypowania w kosztach przedmiotowego remontu.

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz /-/

2. Waldemar Grzegorek /-/           

3. Paweł Guzik /-/                            

4. Jerzy Mazurkiewicz /-/                 

5. Rafał Zięty /-/                              

 

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 177 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2018-01-04 14:35

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.