Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 179 / 2017

PROTOKÓŁ NR 179/2017

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 14 listopada 2017 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu, co stanowiło quorum do podejmowania uchwał i rozstrzygnięć w sprawach objętych porządkiem obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie podniesienia minimalnego wynagrodzenia rodzinie zastępczej zawodowej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego.

2. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie ustalenia stawek za najem pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni, którego prowadzenie należy do zadań własnych Powiatu Wrzesińskiego;

2) o zmianie Uchwały Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nr 732/2017 z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia rekreacyjno-sportowe;

3) w sprawie zmiany uchwały nr 551/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2017;

4) ogłoszenia i zorganizowania V przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 1, położonej w budynku znajdującym się we Wrześni przy ulicy 3 Maja 8, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 1542/2 o powierzchni 0,0624 ha;

5) wypowiedzenia umowy najmu wieży kościoła poewangelickiego, położonego w Miłosławiu przy ul. Zamkowej.

3. Przedstawienie projektu treści porozumienia na okoliczność ustalenia zasad partycypowania przez Powiat Wrzesiński w kosztach wymiany pokrycia dachowego na budynku położonym przy ulicy 3 Maja 8 we Wrześni.

4. Zaopiniowanie „Programu ochrony środowiska dla Gminy Kołaczkowo na lata 2017 - 2020 z perspektywą do roku 2024”.

5. Rozpatrzenie wniosków:

1) Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w sprawie dofinansowania publikacji Słownika Delegatów na Polski Sejm Dzielnicowy w związku z obchodami setnej rocznicy Powstania Wielkopolskiego;

2) w sprawie wsparcia przy organizacji noworocznej zbiórki Wielkopolskiej Rady Starszyzny i Seniorów Związku Harcerstwa Polskiego.

6. Rozważenie godzin kursowania przeprawy promowej w m. Nowa Wieś Podgórna.

7. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

8. Wolne głosy i wnioski.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

Pkt 1 Anna Maria Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni poinformowała, że zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2.000,00 zł miesięcznie, a rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego nie niższe niż kwota 2.600,00 zł miesięcznie. Dodała, że Rada Powiatu może w drodze uchwały zwiększyć minimalną wartość wynagrodzenia przysługującego ww. rodzinom zastępczym. Zaznaczyła, że rodziny zastępcze pełnią opiekę nad dziećmi w systemie całodobowym, muszą również spełniać określone wymagania (predyspozycje osobowościowe, podnoszenie kwalifikacji, nakład pracy oraz zaangażowanie w opiekę i wychowanie dzieci, także z deficytami rozwojowymi i niepełnosprawnościami), dlatego podniesienie wynagrodzenia jest uzasadnione. Zawnioskowała, by w związki z powyższym:

1) rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka podnieść wysokość wynagrodzenia do kwoty nie niższej niż 2.400,00 zł miesięcznie,

2) rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego podnieść wynagrodzenie do kwoty nie niższej niż 3.000,00 zł miesięcznie.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie podniesienia minimalnego wynagrodzenia rodzinie zastępczej zawodowej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego został przyjęty jednomyślnie.

Pkt 2.1 Olga Krukowska, dyrektor Domu Pomocy Społecznej we Wrześni poinformowała, że posiłki dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni przygotowywane są przez firmę zewnętrzną z wykorzystaniem przez nią pomieszczeń kuchni i magazynu znajdującego się w budynku placówki. Dodała, że w związku z powyższym niezbędne jest ustalenie stawek za wynajem wspomnianych pomieszczeń. Dopowiedziała, że uzgodniona stawka za najem zostanie wkalkulowana w dzienny koszt wyżywienia mieszkańców.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 794/2017 w sprawie ustalenia stawek za najem pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni, którego prowadzenie należy do zadań własnych Powiatu Wrzesińskiego została podjęta jednomyślnie.

Pkt 2.2 Stefan Tomczak, naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej poinformował, że w załączniku do uchwały nr 732/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 25 września 2017 roku w sprawie przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia rekreacyjno-sportowe proponuje się wprowadzić zmiany:

1) godziny przyznane na rok 2017 na prowadzenie zajęć dla klubu LKS „Błękitni” Psary Polskie przenieść na rok 2018;

2) nie przyznawać grantów na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych klubowi UKS Wrzesińska Akademia Szachowa.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 795/2017 o zmianie Uchwały Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nr 732/2017 z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia rekreacyjno-sportowe

Pkt 2.3 Stefan Tomczak poinformował, że w załączniku do uchwały nr 551/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinasowanie jest przyznawane w roku 2017 proponuje się wprowadzić zmianę w § 3 pkt 3). Dodał, że po zmianie treść przedmiotowego zapisu będzie brzmiała następująco: „Wnioski, o których mowa w pkt 1 są analizowane przez wskazanego pracownika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej”. Przypomniał, że do tej pory wnioski o przyznanie dofinansowania analizował zespół w skład, którego wchodzili przedstawiciele organu prowadzącego i przedstawiciele związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu dodała, że decyzje w sprawie przyznania środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli przyznawane są indywidualnie dla danego nauczyciela, dlatego związek zawodowy nie powinien ich opiniować.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 796/2017 w sprawie zmiany uchwały nr 551/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2017 została podjęta jednomyślnie.

Pkt 2.4 Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości przypomniała, że dnia 30 października 2017 roku została podjęta uchwała Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 1, położonej w budynku przy ulicy 3 Maja 8 we Wrześni. Dodała, że w związku z powyższym zasadne jest ogłoszenie i zorganizowanie V przetargu na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości. Dopowiedziała, że do czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu powołuje się komisję przetargową.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 797/2017 w sprawie ogłoszenia i zorganizowania V przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 1, położonej w budynku znajdującym się we Wrześni przy ulicy 3 Maja 8, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 1542/2 o powierzchni 0,0624 ha została podjęta jednomyślnie.

Pkt 2.5 Jolanta Pielak poinformowała, że w dniu 12 października 2016 roku Powiat Wrzesiński zawarł z firmą SAROCOM Network umowę najmu wieży kościoła poewangelickiego w Miłosławiu w celu dystrybucji usług telekomunikacyjnych. Dodała, że najemca posiada nieuregulowane płatności czynszu na łączną kwotę 3.420,88 zł brutto (okres od marca do października 2017 roku). Przypomniała, że Zarząd Powiatu Wrzesińskiego na posiedzeniu w dniu 1 sierpnia 2017 roku zdecydował o wysłaniu do dłużnika uprzedzenia odnośnie zamiaru wypowiedzenia umowy najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia i wyznaczeniu dodatkowego miesięcznego terminu zapłaty zaległego czynszu. Dopowiedziała, że dłużnik odebrał ww. pisma w dniach 14 września i 21 września 2017 roku. Uzupełniła, że do dnia dzisiejszego zaległy czynsz nie został uregulowany. Nadmieniła, że zgodnie z ustawą Kodeks Cywilny, jeśli najemca dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej dwa pełne okresy płatności, wynajmujący może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 798/2017 w sprawie wypowiedzenia umowy najmu wieży kościoła poewangelickiego, położonego w Miłosławiu przy ul. Zamkowej została podjęta jednomyślnie.

Pkt 3 Jolanta Pielak przypomniała, że na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 8 listopada 2017 roku przedstawiła kosztorys prac związanych z wymianą pokrycia dachowego na budynku przy ulicy 3 Maja 8 we Wrześni, przygotowany przez Powiat Wrzesiński. Dodała, że po uwzględnieniu brakujących kosztów (postawienie rusztowania, większa powierzchnia dachu przy obliczaniu kosztów demontażu i założenia dachówki) przedmiotowy kosztorys opiewa na kwotę 204.308,79 zł brutto. Dopowiedziała, że na dzień 15 grudnia i 20 grudnia 2017 roku zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż nieruchomości lokalowych w budynku przy ulicy 3 Maja 8 we Wrześni, będących własnością Powiatu Wrzesińskiego. Zaznaczyła, że w związku z powyższym w projekcie porozumienia zawartego na okoliczność ustalenia zasad partycypowania w kosztach wymiany ww. pokrycia dachowego znalazł się zapis:

1) jeśli na dzień przedłożenia protokołu odbioru robót przetargi zostaną rozstrzygnięte z wynikiem pozytywnym, wówczas Powiat Wrzesiński nie będzie zobowiązany do partycypowania w kosztach wymiany dachu,

2) w przypadku rozstrzygnięcia wynikiem pozytywnym jednego z przetargów, Powiat Wrzesiński będzie partycypował w kosztach proporcjonalnie do pozostałego udziału w nieruchomości wspólnej.

Elżbieta Helman, kierownik Referatu Gospodarczego dodała, że Powiat Wrzesiński wypłaci należność wynikającą z niniejszego porozumienia w terminie 21 dni od dnia wpływu do starostwa kserokopii protokołu odbioru robót. Dopowiedziała, że udział Powiatu Wrzesińskiego w nieruchomości wspólnej stanowi 13,55%, co daje kwotę 27.683,84 zł. Zaznaczyła, że przed podpisaniem porozumienia w budżecie należy zabezpieczyć całą ww. kwotę.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Gospodarczym pod znakiem SOG.2510.1.4.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie zaakceptował treść porozumienia na okoliczność ustalenia zasad partycypowania przez Powiat Wrzesiński w kosztach wymiany pokrycia dachowego na budynku położonym przy ulicy 3 Maja 8 we Wrześni.

Pkt 4 Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformowała, że zgodnie z art. 17 ust.2 ustawy Prawo ochrony środowiska Zarząd Powiatu jest zobowiązany do zaopiniowania projektu gminnego programu ochrony środowiska. Przedstawiła projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kołaczkowo na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024 r.”. Dodała, że nie ma przeciwskazań przed pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego programu.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Środowiska i Rolnictwa pod znakiem WBŚ.601.3.2017.

Członkowie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego pozytywnie zaopiniowali „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kołaczkowo na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r.”.

Pkt 5.1 Ilona Dębicka, naczelnik Wydziału Promocji i Kultury poinformowała, że Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk z okazji obchodów setnej rocznicy Powstania Wielkopolskiego zamierza opublikować Słownik Delegatów na Polski Sejm Dzielnicowy. Dodała, że w związku z tym, iż w Polskim Sejmie Dzielnicowym brali udział delegaci z miejscowości należących obecnie do powiatu wrzesińskiego, Towarzystwo zwróciło się z prośbą o dofinansowanie wspomnianego przedsięwzięcia.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Promocji i Kultury pod znakiem NP.403.8.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na dofinansowanie publikacji Słownika Delegatów na Polski Sejm Dzielnicowy w kwocie 500,00 zł.

Pkt 5.2 Ilona Dębicka, naczelnik Wydziału Promocji i Kultury poinformowała, że noworoczna zbiórka Wielkopolskiej Rady Starszyzny i Seniorów Związku Harcerstwa Polskiego odbędzie się 13 stycznia 2018 roku we Wrześni. Dodała, że organizatorzy spotkania Hufiec ZHP Września „Wrzos” oraz Krąg Seniorów i Starszyzny Harcerskiej „Wiarusy” zwrócili się z prośbą o przygotowanie dla uczestników zbiórki powiatowych materiałów promocyjnych. Dopowiedziała, że proponuje się przekazać 100 zestawów materiałów promocyjnych na łączną kwotę 2.000,00 zł

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Promocji i Kultury pod znakiem NP.055.109.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na przekazanie 100 zestawów materiałów promocyjnych w przedmiotowej sprawie.

Pkt 6 Bartłomiej Kaczmarzewski, p.o. kierownika Referatu Dróg Powiatowych poinformował, że osoby obsługujące przeprawę promową w miejscowości Nowa Wieś Podgórna zwróciły się z wnioskiem o zmianę godzin kursowania promu. Przedstawił aktualne godziny kursowania promu:

1) dni powszednie – godz. 6.00-20.00,

2) dni wolne – miesiące letnie (czerwiec/lipiec/sierpień) godz. 6.00-18.00, pozostałe miesiące godz. 6.00-14.00.

Dodał, że wnioskowana zmiana dotyczy skrócenia godzin kursowania promu w dni wolne w okresie letnim. Uzupełnił, że po uwzględnieniu powyższej prośby przez cały rok w dni wolne prom kursowałby w godzinach 6.00-14.00.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński zauważył, że ze względu na rozwijającą się turystykę w powiecie wrzesińskim, szczególnie w okresie letnim nie należy zmieniać obowiązujących godzin kursowania promu. Dodał, że aktualny rozkład kursowania promu jest utrwalony w świadomości mieszkańców i jego zmiana mogłaby pogorszyć komfort korzystania z przeprawy promowej.

Członkowie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego zdecydowali, że nie należy zmieniać godzin kursowania przeprawy promowej w m. Nowa Wieś Podgórna.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz /-/      

2. Paweł Guzik /-/      

4. Jerzy Mazurkiewicz /-/       

5. Rafał Zięty /-/                              

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 179 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2018-01-04 14:35

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.