Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 182 / 2017

PROTOKÓŁ NR 182/2017

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 21 listopada 2017 roku

 

Waldemar Grzegorek, wicestarosta wrzesiński, w zastępstwie przewodniczącego Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu, co stanowiło quorum do podejmowania uchwał i rozstrzygnięć w sprawach objętych porządkiem obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Prowadzący obrady przedstawił porządek obrad:

1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” – Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

2. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego;

2) zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych limitów kwotowych na korzystanie z usług telefonii komórkowej, dostępu do Internetu w telefonach komórkowych i Internetu mobilnego oraz ustalenia zasad rozliczenia opłat za korzystanie z usług telefonii komórkowej wraz z Internetem przez jednostki organizacyjne  powiatu wrzesińskiego.

3. Przedstawienie informacji o zmianie wysokości podatku rolnego na 2017 rok.

4. Przedstawienie tematu związanego z zagospodarowaniem terenu wokół budynku przy ulicy Leśnej 10 we Wrześni.

5. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

6. Wolne głosy i wnioski.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

Pkt 1.1 Stefan Tomczak, naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego dotyczy wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Dodał, że konkurs jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa:

1) wartość dofinasowania – 95% kosztów kwalifikowalnych,

2) wkład własny rzeczowy – 5% kosztów kwalifikowalnych.

Dopowiedział, że Powiat Wrzesiński zamierza złożyć wniosek na realizację projektu , w którym wezmą udział szkoły: Zespół Szkół Specjalnych, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Zespół Szkół Zawodowych nr 2, Zespół Szkół Politechnicznych oraz Liceum Ogólnokształcące. Nadmienił, że projekt jest kierowany do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie kształcenia ogólnego, w szczególności rozwijania kompetencji przyrodniczych, matematycznych i języków obcych. Dodał, że na dzień składania wniosku o dofinansowanie nie jest wymagane zabezpieczenie środków finansowych. Uzupełnił, że realizacja projektu potrwa od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2021 roku.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” – Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa został przyjęty jednomyślnie.

Pkt 2.1 Stefan Tomczak poinformował, że powołuje się komisję egzaminacyjną na stopień nauczyciela mianowanego celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Politechnicznych. Dodał, że w pracach komisji będą uczestniczyli: przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektor szkoły i eksperci.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyznaczył Stefana Tomczaka, naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej na przewodniczącego powołanej komisji egzaminacyjnej.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 802/2017 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego została podjęta jednomyślnie.

Pkt 2.2 Elżbieta Helman, kierownik Referatu Gospodarczego przedstawiła projekt zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych limitów kwotowych na korzystanie z usług telefonii komórkowej, dostępu do Internetu w telefonach komórkowych i Internetu mobilnego oraz ustalenia zasad rozliczania opłat za korzystanie z usług telefonii komórkowej wraz z Internetem przez jednostki organizacyjne powiatu wrzesińskiego.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 803/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych limitów kwotowych na korzystanie z usług telefonii komórkowej, dostępu do Internetu w telefonach komórkowych i Internetu mobilnego oraz ustalenia zasad rozliczania opłat za korzystanie z usług telefonii komórkowej wraz z Internetem przez jednostki organizacyjne powiatu wrzesińskiego została podjęta jednomyślnie.

Pkt 3 Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że w związku ze sprzedażą 4 działek o łącznej powierzchni 0,2958 ha, położonych w Bierzglinku należy złożyć korektę deklaracji na podatek rolny na 2017 rok. Dodała, że podatek rolny uległ zmniejszeniu o kwotę 2,00 zł, to jest do kwoty 1.484,00 zł.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem NG.6821.2.2.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego przyjął do wiadomości przedstawioną informację.

Pkt 4 Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich przedstawiła projekt zagospodarowania terenu wokół budynku przy ulicy Leśnej 10 we Wrześni. Dodała, że szacowane koszty w powyższej sprawie zostaną przedstawione Zarządowi Powiatu w późniejszym terminie.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego zapoznał się z przedstawioną informacją.

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Waldemar Grzegorek zamknął posiedzenie.

 

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Waldemar Grzegorek /-/

2. Paweł Guzik /-/

3. Jerzy Mazurkiewicz /-/

4. Rafał Zięty /-/

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 182 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Waldemar Grzegorek
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2018-01-04 14:35

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.