Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 183 / 2017

PROTOKÓŁ NR 183/2017

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 24 listopada 2017 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej;

2) w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni.

2. Przedstawienie wniosków/pism w sprawie zmian do budżetu powiatu oraz przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok.

3. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

4. Wolne głosy i wnioski.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

Pkt 1.1 Anna Maria Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni poinformowała, że po dokonaniu końcowego rozliczenia środki finansowe z dofinansowania:

1) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (kwota 1.688,00 zł),

2) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych (kwota 2.636,00 zł),

3) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (kwota 84,00 zł)

zostają przeznaczone na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej został przyjęty jednomyślnie.

Pkt 1.2 Kamil Perlik, naczelnik Wydziału Organizacyjnego poinformował, że dnia 11 października 2017 roku wpłynęła skarga na działania dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni. Dodał, że skarga została przekazana Komisji Rewizyjnej do zbadania jej zasadności i podniesionych w niej zarzutów. Dopowiedział, że na podstawie zebranej w sprawie dokumentacji Komisja Rewizyjna stwierdziła, iż biorąc pod uwagę stan faktyczny i prawny należy uznać skargę na działanie dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych za bezzasadną.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni został przyjęty jednomyślnie.

Pkt 2.1 i 2.2 Anna Trubacz, główna księgowa poinformowała, że:

1) dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zwiększa się plan wydatków:

a) o kwotę 9.851,00 zł w związku z zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2017 rok na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

b) o kwotę 4.200,00 zł w związku z zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu planu dotacji na rok 2017 na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy rodzinie (ustawa budżetowa – programy korekcyjno-edukacyjne),

c) o kwotę 4.551,00 zł na malowanie elewacji i zakup materiałów i wyposażenia, z tytułu zwiększonych wpływów uzyskanych przez jednostkę;

2) zwiększa się plany wydatków szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Wrzesiński w związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2017 na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej (ustawa z dnia 15 września 2017 roku o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej);

3) dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.000,00 zł zgodnie z zarządzeniami Wojewody Wielkopolskiego (kwota 8.000,00 zł na bieżącą działalność m.in. zakup wyposażenia, kwota 4.000,00 zł na m.in. pokrycie kosztów związanych z szacowaniem strat wywołanych klęskami żywiołowymi);

4) zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego o łączną kwotę 10.700,00 zł zgodnie z zarządzeniami Wojewody Wielkopolskiego o zmianie planu dotacji celowych na 2017 rok (rozdział 75045 o kwotę 4.700,00 zł, rozdział 70005 o kwotę 4.000,00 zł, rozdział 01005 o kwotę 2.000,00 zł);

5) dla Powiatowego Urzędu Pracy zmniejsza się plan wydatków o kwotę 134.291,00 zł zgodnie z zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego o zmniejszeniu planu dotacji celowych na rok 2017 na składki opłacane za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku;

6) zwiększa się plan dochodów Domu Pomocy Społecznej we Wrześni o kwotę 20.000,00 zł z tytułu zwiększonych wpływów realizowanych przez jednostkę z odpłatności mieszkańców za pobyt w placówce oraz o kwotę 1.000,00 zł z tytułu otrzymanych kar umownych. Dodała, że zmniejsza się plan dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej o kwotę 5.500,00 zł z tytułu czynszów najmu. Dopowiedziała, że zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej o kwotę 15.500,00 zł na zakup wyposażenia, usługi pocztowe, wywóz nieczystości i usługi stolarskie;

7) dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.637,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych, z tytułu zwiększonych wpływów o ww. kwotę realizowanych przez szkołę;

8) dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.806,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem na remont pomieszczeń zalanych wskutek awarii kaloryfera;

9) dla Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem okna łukowego;

10) dla Starostwa Powiatowego zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.633,00 zł na likwidacje szkody na budynku położnym przy ulicy Kościuszki 14 we Wrześni (kwota 3.312,00 zł) oraz odtworzenie zniszczonej tablicy informacyjnej o posiadanych do sprzedaży działkach budowlanych (kwota 3.321,00 zł), w związku z otrzymanymi odszkodowaniami za szkody na mieniu powstałe wskutek sierpniowej nawałnicy;

11) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 47.327,00 zł i przeznacza się dla:

a) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 na nauczanie indywidualne oraz świadczenia wynikające z przepisów prawa pracy i BHP (kwota 5.177,00 zł),

b) Liceum Ogólnokształcącego na zakup wyposażenia do auli szkolnej (kwota 11.450,00 zł),

c) Starostwa Powiatowego na partycypację w kosztach remontu dachu budynku położonego przy ulicy 3 Maja 8 we Wrześni, którego Powiat Wrzesiński jest współwłaścicielem (kwota 27.700,00 zł) oraz na usługi pocztowe (kwota 3.000,00 zł);

12) zmniejsza się plan wydatków na zadanie majątkowe pn. „Modernizacja łazienek w Domu Pomocy Społecznej” o kwotę 1.220,00 zł i przenosi się ww. środki na wydatki bieżące realizowane przez tę jednostkę;

13) zmniejsza się plan wydatków na zadanie majątkowe pn. „Zakup wózka widłowego” o kwotę 9.158,00 zł i przeznacza się ww. środki na nowe zadanie majątkowe pn. „Zakup spawarek inwertorowych z wyposażeniem”;

14) zmniejsza się plan dotacji dla organów prowadzących szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych o kwotę 400,00 zł i przenosi się ww. środki na dotację dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych;

15) zmniejsza się plan dotacji dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu pomocy społecznej o kwotę 640,00 zł i przenosi się ww. środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Anna Trubacz poinformowała, że w projekcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową wprowadza się następujące zmiany:

1) w przedsięwzięciu pn. „Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni” dokonuje się przeniesienia planowanych kwot wydatków między latami (w 2017 roku zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł do kwoty 29.600,00 zł, w 2018 roku nie dokonuje się zmian, w 2019 roku zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł do kwoty 130.000,00 zł, limit zobowiązań pozostaje bez zmian);

2) w przedsięwzięciu pn. „Usługi na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych” w związku z wpływem ofert od wykonawców o wartościach przewyższających dotychczasowe przewidywane wydatki, zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 47.500,00 zł do kwoty 174.000,00 zł (w 2018 roku zwiększa się o kwotę 47.500,00 zł do kwoty 174.000,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o ww. kwotę);

3) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni” w celu poprawy bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, okres realizacji to lata 2015-2018. Dodała, że łączne planowane nakłady finansowe to kwota 3.503.004,20 zł. Dopowiedziała, że w 2015 roku wydatkowano na niniejszą inwestycję kwotę 983.004,20 zł, w 2016 roku nie kontynuowano inwestycji, a w 2017 roku planowana kwota 2.320.000,00 zł obejmuje rozpoczęcie prac budowlanych stanu surowego budynku. Nadmieniła, że inwestycja realizowana jest ze środków budżetu państwa (dotacja celowa), z tego też wydatki w 2018 roku wprowadza się wyłącznie w kwocie planowanej na 2018 rok (kwota 200.000,00 zł) z uwzględnieniem wydatków już poniesionych i planowanych na 2017 rok;

4) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2905P – budowa chodnika w m. Czeszewo” w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu pieszego, okres realizacji to lata 2016-2018. Dodała, że łączne planowane nakłady finansowe to kwota 167.401,42 zł (w 2016 roku poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 67.401,42 zł, w 2017 roku planowana kwota 30.000,00 zł, w 2018 roku kwota 70.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 100.000,00 zł). Wyjaśniła, że początkowo zakończenie niniejszego zadania planowane było na 2017 rok, jednak potrzeby społeczności lokalnej i troska o bezpieczeństwo w ruchu drogowym spowodowały, iż podjęto decyzję o kontynuowaniu inwestycji w 2018 roku;

5) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2907P – budowa chodnika w m. Orzechowo” w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu pieszego, okres realizacji to lata 2017-2018. Dodała, że łączne planowane nakłady finansowe to kwota 136.000,00 zł (w 2017 roku kwota 86.000,00 zł, w 2018 roku kwota 50.000,00 zł). Wyjaśniła, że decyzję o kontynuacji zadania w 2018 roku podjęto z uwagi na potrzeby w zakresie bezpieczeństwa pieszych;

6) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2153P – budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Nekla” w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu pieszego i rowerowego, okres realizacji to lata 2017-2018. Dodała, że łączne planowane nakłady finansowe to kwota 210.000,00 zł (w 2017 roku kwota 10.000,00 zł, w 2018 roku kwota 200.000,00 zł). Wyjaśniła, że pierwotnie planowano wykonać dokumentację projektową, a przewidywane prace budowlane zaplanować na lata następne. Uzupełniła, że po analizie wpływu inwestycji na poprawę stanu bezpieczeństwa podjęto decyzję o rozpoczęciu robót budowlanych w 2018 roku.

Projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2017.

W głosowaniu nad projektami uchwał Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok

zostały przyjęte jednomyślnie.

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz /-/         

2. Waldemar Grzegorek /-/              

3. Paweł Guzik /-/                        

4. Jerzy Mazurkiewicz /-/               

5. Rafał Zięty /-/                           

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 183 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2018-01-04 14:35

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.